Τρίτη, 13 Ιουνίου 2017

Ποια εμπράγματα δικαιώματα επί ακινήτων δεν αναγράφονται στις δηλώσεις στοιχείων ακινήτων - Πατέρας (ή μητέρα) παραχωρεί σε τέκνο ακίνητο δωρεάν για επαγγελματική στέγη της επιχείρησης του τέκνου. Πρέπει να υποβληθεί δήλωση στοιχείων μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας;

Ποια εμπράγματα δικαιώματα επί ακινήτων δεν αναγράφονται στις δηλώσεις στοιχείων ακινήτων
Τι ισχύει
13 Ιουν 2017 - 13:05
Picture 0 for Ποια εμπράγματα δικαιώματα επί ακινήτων δεν αναγράφονται στις δηλώσεις στοιχείων ακινήτων
Στις δηλώσεις στοιχείων ακινήτων δεν αναγράφονται:

Τα δικαιώματα αποκλειστικής χρήσης σε κήπους, ακάλυπτους χώρους ή ταράτσες, καθώς και λοιπές δουλείες (πλην της οίκησης και της επικαρπίας), όπως δουλεία διόδου, δουλεία ύδρευσης κ.λπ., -με εξαίρεση τα δικαιώματα αποκλειστικής χρήσης για θέση στάθμευσης σε πυλωτή ή στον ακάλυπτο χώρο ή αποθήκης ή κολυμβητικής δεξαμενής, που αποτελούν παρακολούθημα ακινήτου-.

Αν όμως έχουν νομιμοποιηθεί με τους ν. 3843/2010, 4014/2011 και 4178/2013 χώροι κύριας χρήσης, οι οποίοι βρίσκονται επί κοινοκτήτων ή κοινοχρήστων χώρων αυτοί αναγράφονται από όλους τους συνιδιοκτήτες.

Τα γήπεδα κοιμητηρίων, καθώς και τα οστεοφυλάκια, οι νεκροθάλαμοι, τα αποτεφρωτήρια και τα χωνευτήρια, τα οποία βρίσκονται εντός αυτών.

Στις περιπτώσεις όμως, που υπάρχουν κτίσματα στους χώρους των κοιμητηρίων (όπως π.χ. τα κυλικεία που θεωρούνται επαγγελματικές στέγες) αυτά δηλώνονται χωρίς οικόπεδο.

Οι τάφοι και τα δικαιώματα σε αυτούς είτε βρίσκονται σε δημοτικά κοιμητήρια είτε σε ιδιωτικές εκτάσεις.

Τα πηγάδια νερού.

Οι ανοιχτές υδατοδεξαμενές (στέρνες).

Οικίσκος στέγασης αντλητικού συγκροτήματος σε γεώτρηση, εφόσον πρόκειται για απόληξη γεώτρησης μικρής επιφάνειας μη δυνάμενη να αποτελέσει χώρο επαγγελματικής ή άλλης δραστηριότητας ή χρήσης (π.χ. αποθήκη κ.λπ.) και με την προϋπόθεση ότι η επιφάνεια του οικίσκου δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) τ.μ.

Κτίσμα, το οποίο έχει παντελή έλλειψη στέγης.

Τα ενοχικά δικαιώματα εκμετάλλευσης λατομείων, μεταλλείων, εκμετάλλευσης δασών (όπως ρητινοσυλλογής, ξύλευσης) κ.λπ.

Οι κοινόχρηστοι χώροι, κατά την έννοια του άρθρου 967 του Αστικού Κώδικα, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης εφόσον έχουν δημοσιευθεί σε σχετικό ΦΕΚ.

Δεσμευμένες θέσεις στάθμευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των ν.1221/80 και 960/79, δεν αναγράφονται στη δήλωση στοιχείων ακινήτων, εφόσον βρίσκονται σε ακάλυπτο οικόπεδο.

Αν όμως έχουν δεσμευθεί θέσεις στάθμευσης και αυτές είναι στεγασμένες, αναγράφονται.


Πατέρας (ή μητέρα) παραχωρεί σε τέκνο ακίνητο δωρεάν για επαγγελματική στέγη της επιχείρησης του τέκνου. Πρέπει να υποβληθεί δήλωση στοιχείων μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας;
Τι ισχύει
22 Σεπ 2016 - 09:15
Picture 0 for Πατέρας (ή μητέρα) παραχωρεί σε τέκνο ακίνητο δωρεάν για επαγγελματική στέγη της επιχείρησης του τέκνου. Πρέπει να υποβληθεί δήλωση στοιχείων μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας;
Πρέπει να υποβληθεί δήλωση μίσθωσης.

Σύμφωνα με το άρθρο 39, παρ. 2 του ν. 4172/2013 «Το εισόδημα από ιδιοχρησιμοποίηση ή δωρεάν παραχώρηση τεκμαίρεται ότι συνίσταται στο τρία τοις εκατό (3%) της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου.

Κατ’ εξαίρεση το τεκμαρτό εισόδημα του προηγούμενου εδαφίου που αφορά δωρεάν παραχώρηση κατοικίας μέχρι διακόσια τετραγωνικά μέτρα (200 τ.μ.) προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως κύρια κατοικία προς ανιόντες ή κατιόντες απαλλάσσεται από το φόρο».

Άρα στην συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε παραχώρηση για χρήση επαγγελματικής στέγης και το ετήσιο μίσθωμα τεκμαίρεται στο 3% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου.


Δεν υπάρχουν σχόλια: