Παρασκευή, 9 Ιουνίου 2017

Επαναδιατύπωση της διάταξης για το αφορολόγητο ποσό εισοδήματος

Επαναδιατύπωση της διάταξης για το αφορολόγητο ποσό εισοδήματοςΜε την τρίτη τροπολογία που κατατέθηκε σε υπό ψήφιση νομοσχέδιο επαναδιατυπώνονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία υπό τις οποίες δύνανται να επέλθουν οι αναγκαίες προσαρμογές στο άρθρο 10 του ν. 4472/2017 (αφορά σε μειώσεις φόρου του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος) σε περίπτωση εμπροσθοβαρούς εφαρμογής του.
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ
Στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με τίτλο «Κύρωση της τροποποιημένης Συμφωνίας για την Ίδρυση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΊΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Τροποποίηση του άρθρου 15 του ν. 4472/2017 (Α'74)

Με την προτεινόμενη διάταξη , όπως και με την αντικαθιστάμενη, ορίζεται ότι, στην περίπτωση της εμπροσθοβαρούς εφαρμογής του άρθρου 10 του ν. 4472/2017, που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του ίδιου νόμου, προκειμένου να διασφαλιστεί ως αποτέλεσμα αυτής η επίτευξη του δημοσιονομικού στόχου πρωτογενούς ισοζυγίου της Γενικής Κυβέρνησης ύψους 3,5% για το οικονομικό έτος 2019 κατά τρόπο ευνοϊκό για την ανάπτυξη, οι ελληνικές αρχές μπορούν, σε συμφωνία με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας να τροποποιούν στον αναγκαίο βαθμό το άρθρο 10.

Με την προτεινόμενη αντικατάσταση δεν μεταβάλλεται η ουσία της ρύθμισης που θεσπίσθηκε με την αντικαθιστάμενη διάταξη, όμως αυτή κρίνεται αναγκαία για λόγους σαφέστερης διατύπωσης και ασφάλειας δικαίου.

Αθήνα, 8 Ιουνίου 2017

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μετ' τίτλο «Κύρωση της τροποποιημένης Συμφωνίας για την Ίδρυση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο»

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο ......................
Τροποποίηση του άρθρου 15 του ν. 4472/2017 (Α'74)

Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 15 του ν.4472/2017 αντικαθίσταται ως εξής:

«Στην περίπτωση αυτή, προκειμένου να διασφαλιστεί, ως αποτέλεσμα της εν λόγω εμπροσθοβαρούς εφαρμογής, η επίτευξη του ανωτέρω δημοσιονομικού στόχου κατά τρόπο ευνοϊκό για την ανάπτυξη, οι ελληνικές αρχές μπορούν, σε συμφωνία με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας, να εφαρμόζουν τις αναγκαίες προσαρμογές στο άρθρο 10.»
Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 που διαγράφεται έχει ως εξής:
2. Αν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και τις ελληνικές αρχές, στο πλαίσιο της τελικής αξιολόγησης του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής, διαπιστώσει ότι, στη βάση μίας προοπτικής εκτίμησης και λαμβάνοντας υπόψη την εφαρμογή των άρθρων 1 και 2, η εμπροσθοβαρής εφαρμογή του άρθρου 10 είναι αναγκαία προκειμένου να επιτευχθεί ο συμφωνημένος δημοσιονομικός στόχος πρωτογενούς ισοζυγίου της Γενικής Κυβέρνησης ύψους 3,5% για το οικονομικό έτος 2019 κατά τρόπο ευνοϊκό για την ανάπτυξη, οι διατάξεις του άρθρου 10 εφαρμόζονται για εισοδήματα που αποκτώνται από την 1.1.2019 και εφεξής. Προκειμένου να διασφαλιστεί, ως αποτέλεσμα της ως άνω εμπροσθοβαρούς εφαρμογής, η επίτευξη του ανωτέρω δημοσιονομικού στόχου κατά τρόπο ευνοϊκό για την ανάπτυξη, οι ελληνικές αρχές μπορούν να εφαρμόζουν τις αναγκαίες προσαρμογές στο άρθρο 10, σε συμφωνία με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας. Ο Υπουργός Οικονομικών δημοσιεύει στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ανακοίνωση, στην οποία περιέχονται τα συμπεράσματα της ανωτέρω εκτίμησης.

https://www.taxheaven.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: