Τετάρτη, 7 Ιουνίου 2017

Capital controls: Νέα όρια στις τράπεζες για τη μεταφορά κεφαλαίων προς το εξωτερικό

Capital controls: Νέα όρια στις τράπεζες για τη μεταφορά κεφαλαίων προς το εξωτερικό
Νέο μηνιαίο όριο αποδοχής και εκτέλεσης εντολών μεταφοράς κεφαλαίων προς το εξωτερικό ανά πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί στην Ελλάδα με τα capital controls προβλέπει η απόφαση της επιτροπής έγκρισης τραπεζικών συναλλαγών που δημοσιεύθηκε χθες στο ΦΕΚ.

Τα νέα όρια που ισχύουν από την 1η ΙΟΥΝΙΟΥ έχουν ως εξής:


Τριψήφιος Κωδικός Αριθμός Μηνιαίο Όριο Ποσού
 Ονομασία Πιστωτικού Ιδρύματος 
11ΕΘΝΙΚΗΤΡΑΠΕΖΑΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.17,300,000
14ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.17,300,000
16ATTICA BANK, ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ810,000
17ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.17,300,000
26ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.13,200,000
34ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.50,000
56AEGEAN BALTIC BANK A.T.E.10,000
69ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε.70,000
75ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.ΠΕ.30,000
87ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΥΝ.ΠΕ.200,000
88ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ν. ΕΒΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε.10,000
89ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΡ- ΔΙΤΣΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.30,000
91ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣ- ΣΑΛΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.10,000
94ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ- ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΙΣΤΗ ΣΥΝ.Π.Ε.10,000
95ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΡΑ- ΜΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.10,000
99ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε.10,000
64THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC5,000
71HSBC BANK PLC1,050,000
72UNICREDIT BANK A.G.20,000
84CITIBANK INTERNATIONAL LIMITED10,000
81BANK OF AMERICA N.A.5,000
107KEDR OPEN JOINT-STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK25,000
109T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.30,000
116PROCREDIT BANK (BULGARIA) EAD30,000
 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΟΡΙΟ67,615,000


Τα ανωτέρω πιστωτικά ιδρύματα υποχρεούνται να ενημερώνουν την Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών σε μηνιαία βάση και πάντως το αργότερο έως τη δέκατη μέρα του επόμενου μήνα από το μήνα αναφοράς για το συνολικό αριθμό και τα συγκεντρωτικά ποσά των εξερχόμενων εντολών μεταφοράς κεφαλαίων προς το εξωτερικό που εκτελέστηκαν κατά το μήνα αναφοράς.

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται η υπ' αριθ. 7/2016 (Β’2415) απόφαση της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών.

Δείτε την απόφαση στο φορολογικό αρχείο του κόμβου
https://www.taxheaven.gr

Ε.Ε.Τ.Σ. αριθμ. 18/ 2017
Καθορισμός μηνιαίου ορίου αποδοχής και εκτέλεσης εντολών μεταφοράς κεφαλαίων προς το εξωτερικό ανά πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί στην Ελλάδα, σύμφωνα με τη διάταξη του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου πρώτου της από 18.07.2015 πράξης νομοθετικού περιεχομένου (Α’ 84), όπως ισχύει

Αριθμ. 18/ 24.5.2017

(ΦΕΚ Β' 1940/6-6-2017)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Την παράγραφο 4 του άρθρου πρώτου του άρθρου 1 του ν. 4350/2015 (Α’161), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 2 του ν. 4350/2015 (Α’161) και αντικαταστάθηκε δυνάμει του άρθρου 3 του ν. 4350/2015 (Α’161) και ισχύει.

2. Την παράγραφο 12 του άρθρου πρώτου του άρθρου 4 του ν. 4350/2015 (Α’ 161).

3. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 άρθρου πρώτου της από 18.07.2015 πράξης νομοθετικού περιεχομένου (Α’ 84), όπως αυτή προστέθηκε με την περίπτωση (α) της παραγράφου 1 της υπ' αριθ. πρωτ. Γ.Δ.Ο.Π 0001258ΕΞ2015/Χ.Π. 2672 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών (Β’2100) και τροποποιήθηκε με την με την περίπτωση (1) της υπ' αριθ. πρωτ. Γ.Δ.Ο.Π 0000379 ΕΞ 2016/Χ.Π.585 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών (Β’684).

4. Την υπ' αριθ. πρωτ. 2/47604/0004/15.7.2015 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών: «Ορισμός μελών Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών και ρύθμιση σχετικών με τη λειτουργία της θεμάτων» (ΑΔΑ: ΩΙΩΚΗ-ΣΧΠ), όπως τροποποιήθηκε με τις αριθ. 2/50723/0004/3.8.2015 (ΑΔΑ: Ψ6ΕΝΗ-8Ρ7), 2/51692/0004/11.8.2015 (ΑΔΑ:ΨΛΨΨΗ-ΠΙΒ), 2/53276/0004/24.8.2015 (ΑΔΑ: 78ΞΙΗ-Τ9Φ), 2/72914/0004/18.11.2015 (ΑΔΑ: ΩΔΕ7Η-ΤΗΟ), 2/25260/0004/9.5.2016 (ΑΔΑ: ΩΠ8ΠΗ-ΑΞΠ) και 2/53585/0004/29.6.2016 (ΑΔΑ: 70ΨΟΗ-ΦΝΤ) και ισχύει.

5. Την αριθ. 7/27.7.2016 απόφαση της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών «Καθορισμός μηνιαίου ορίου αποδοχής και εκτέλεσης εντολών μεταφοράς κεφαλαίων προς το εξωτερικό ανά πιστωτικό ίδρυμα
που λειτουργεί στην Ελλάδα, σύμφωνα με τη διάταξη του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου
πρώτου της από 18.07.2015 πράξης νομοθετικού περιεχομένου (Α’ 84), όπως ισχύει» (Β’ 2415).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ.63/2005: «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α’ 98)

7. Την αναγκαιότητα επανακαθορισμού του μηνιαίου ορίου αποδοχής και εκτέλεσης εντολών μεταφοράς κεφαλαίων προς το εξωτερικό ανά πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα μηνιαία στατιστικά στοιχεία από τον Αύγουστο του 2016 για κάθε ένα εξ' αυτών.

8. Το γεγονός ότι με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:
Α) Τον ορισμό μεγίστου μηνιαίου ορίου μεταφοράς κεφαλαίων προς το εξωτερικό για το σύνολο των πιστωτικών ιδρυμάτων που λειτουργούν στην Ελλάδα, σύμφωνα με τη διάταξη του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου πρώτου της από Π.Ν.Π. 18.7.2015 πράξης νομοθετικού περιεχομένου (Α’ 84), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στο ποσό των ευρώ εξήντα επτά εκατομμυρίων εξακοσίων δέκα πέντε χιλιάδων (€ 67.615.000) από την 1η Ιουνίου 2017.

Β) Την κατανομή του ως άνω ποσού ανά πιστωτικό ίδρυμα, αρχής γενομένης από την 1η Ιουνίου 2017, ως εξής:

Τριψήφιος Κωδικός Αριθμός Μηνιαίο Όριο Ποσού
 Ονομασία Πιστωτικού Ιδρύματος 
011ΕΘΝΙΚΗΤΡΑΠΕΖΑΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.17,300,000
014ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.17,300,000
016ATTICA BANK, ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ810,000
017ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.17,300,000
026ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.13,200,000
034ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.50,000
056AEGEAN BALTIC BANK A.T.E.10,000
069ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε.70,000
075ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.ΠΕ.30,000
087ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΥΝ.ΠΕ.200,000
088ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ν. ΕΒΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε.10,000
089ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΡ- ΔΙΤΣΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.30,000
091ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣ- ΣΑΛΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.10,000
094ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ- ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΙΣΤΗ ΣΥΝ.Π.Ε.10,000
095ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΡΑ- ΜΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.10,000
099ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε.10,000
064THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC5,000
071HSBC BANK PLC1,050,000
072UNICREDIT BANK A.G.20,000
084CITIBANK INTERNATIONAL LIMITED10,000
081BANK OF AMERICA N.A.5,000
107KEDR OPEN JOINT-STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK25,000
109T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.30,000
116PROCREDIT BANK (BULGARIA) EAD30,000
 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΟΡΙΟ67,615,000

Τα ανωτέρω πιστωτικά ιδρύματα υποχρεούνται να ενημερώνουν την Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών σε μηνιαία βάση και πάντως το αργότερο έως τη δέκατη μέρα του επόμενου μήνα από το μήνα αναφοράς για το συνολικό αριθμό και τα συγκεντρωτικά ποσά των εξερχόμενων εντολών μεταφοράς κεφαλαίων προς το εξωτερικό που εκτελέστηκαν κατά το μήνα αναφοράς.
Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται η υπ' αριθ. 7/2016 (Β’2415) απόφαση της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 24 Μαΐου 2017

Η Πρόεδρος
ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

https://www.taxheaven.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: