Πέμπτη, 1 Ιουνίου 2017

Εγκρίθηκε από το Ε.Κ. η οδηγία για τον μειωμένο συντελεστή Φ.Π.Α. στα ηλεκτρονικά βιβλία (e-books)

Εγκρίθηκε από το Ε.Κ. η οδηγία για τον μειωμένο συντελεστή Φ.Π.Α. στα ηλεκτρονικά βιβλία (e-books)


 

Μια πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που επιτρέπει στα κράτη μέλη να επιβάλλουν μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ στα ηλεκτρονικά βιβλία - που τους ευθυγραμμίζει με τον ΦΠΑ που επιβάλλεται στα έντυπα - εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο με 590 ψήφους υπέρ, 8 κατά και 10 αποχές.
"Ο τρόπος ανάγνωσής μας έχει αλλάξει ραγδαία τα τελευταία χρόνια και τώρα δεν έχει νόημα να εφαρμόσουμε ένα διπλό πρότυπο με το οποίο μια ηλεκτρονική εφημερίδα θα φορολογείται υψηλότερα από την έντυπη που αγοράζετε σε ένα κατάστημα. Ευθυγράμμιση του ΦΠΑ με ψηφιακό περιεχόμενο με έντυπο υλικό ", δήλωσε ο εισηγητής Tom Vandenkendelaere (ΕΛΚ, ΒΕ).

Επί του παρόντος, τα ηλεκτρονικά βιβλία πρέπει να φορολογούνται με ελάχιστο σταθερό συντελεστή 15%, ενώ τα κράτη μέλη είναι ελεύθερα να χρεώνουν τον μειωμένο συντελεστή τουλάχιστον 5% - και σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη και μηδενικούς συντελεστές - σε έντυπες δημοσιεύσεις .

Δείτε εδώ την οδηγία που θα τεθεί σε ψηφοφορία

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ όσον αφορά τους συντελεστές του φόρου προστιθέμενης αξίας που εφαρμόζονται σε βιβλία, εφημερίδες και περιοδικά
(COM(2016)0758 – C8-0529/2016 – 2016/0374(CNS))

(Ειδική νομοθετική διαδικασία – διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2016)0758),
–  έχοντας υπόψη το άρθρο 113 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C8-0529/2016),
–  έχοντας υπόψη το άρθρο 78γ του Κανονισμού του,
–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας (A8-0189/2017),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·
2.  καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 293, παράγραφος 2, της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·
3.  καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·
4.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·
5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.
 

Τροπολογία     1
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη -1 (νέα)
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία


-1)  Η διαφορά μεταξύ των προσδοκώμενων εσόδων από τον ΦΠΑ και των εσόδων που εισπράττονται στην πραγματικότητα (το επονομαζόμενο «έλλειμμα ΦΠΑ») στην Ένωση ανήλθε σε περίπου 170 δισεκατομμύρια ευρώ το 2013, ενώ η διασυνοριακή απάτη ευθύνεται για απώλεια εσόδων ΦΠΑ της τάξεως των 50 δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως, στοιχεία τα οποία καθιστούν τον ΦΠΑ ένα πολύ σημαντικό ζήτημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί σε επίπεδο Ένωσης.
Τροπολογία    2
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία
1)  Στην οδηγία 2006/112/ΕΚ1 του Συμβουλίου προβλέπεται ότι τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόζουν μειωμένους συντελεστές φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) σε δημοσιεύσεις κάθε υλικού υποθέματος. Ωστόσο, δεν είναι δυνατή η εφαρμογή μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ σε ηλεκτρονικά παρεχόμενες δημοσιεύσεις, οι οποίες πρέπει να φορολογούνται με τον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ.

1)  Στην οδηγία 2006/112/ΕΚ1 του Συμβουλίου προβλέπεται ότι τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόζουν μειωμένους συντελεστές φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) σε δημοσιεύσεις κάθε υλικού υποθέματος. Ωστόσο, δεν είναι δυνατή η εφαρμογή μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ σε ηλεκτρονικά παρεχόμενες δημοσιεύσεις, οι οποίες πρέπει να φορολογούνται με τον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ, με αποτέλεσμα οι ηλεκτρονικά παρεχόμενες δημοσιεύσεις να βρίσκονται σε μειονεκτική θέση και, με τον τρόπο αυτό, να τίθεται φραγμός στην ανάπτυξη της αγοράς αυτής. Αυτό το συγκριτικό μειονέκτημα θα μπορούσε να εμποδίσει την ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας στην Ένωση.
____________

_____________
1 Οδηγία 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας (ΕΕ L 347 της 11.12.2006, σ. 1).

1 Οδηγία 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας (ΕΕ L 347 της 11.12.2006, σ. 1).
Τροπολογία    3
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία


1α)  Στο ψήφισμά του της 13ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά με το μέλλον του ΦΠΑ1a, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπενθύμισε ότι ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του ΦΠΑ είναι η αρχή της ουδετερότητας και, για τον λόγο αυτό, πρόβαλε το επιχείρημα ότι «όλα τα βιβλία, οι εφημερίδες και τα περιοδικά πρέπει να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, ανεξάρτητα από τη μορφή τους».


_________________


1a P7_TA (2011)0436.
Τροπολογία    4
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία
2)  Σύμφωνα με τη στρατηγική της Επιτροπής για την ψηφιακή ενιαία αγορά1 και για λόγους προσαρμογής στην τεχνολογική πρόοδο σε μια ψηφιακή οικονομία, τα κράτη μέλη θα πρέπει να μπορούν να εναρμονίζουν τους συντελεστές ΦΠΑ για ηλεκτρονικά παρεχόμενες δημοσιεύσεις με τους χαμηλότερους συντελεστές ΦΠΑ για δημοσιεύσεις κάθε υλικού υποθέματος.

2)  Σύμφωνα με τη στρατηγική της Επιτροπής για την ψηφιακή ενιαία αγορά1 και με τη φιλοδοξία του να διατηρήσει η Ευρώπη την παγκόσμια ανταγωνιστικότητά της και την παγκόσμια ηγετική της θέση στην ψηφιακή οικονομία, τα κράτη μέλη θα πρέπει να μπορούν να εναρμονίζουν τους συντελεστές ΦΠΑ για ηλεκτρονικά παρεχόμενες δημοσιεύσεις με τους χαμηλότερους συντελεστές ΦΠΑ για δημοσιεύσεις κάθε υλικού υποθέματος, προωθώντας με τον τρόπο αυτό την καινοτομία, τη δημιουργία, τις επενδύσεις και την παραγωγή νέου περιεχομένου και διευκολύνοντας την ψηφιακή μάθηση, τη μεταφορά γνώσεων και την πρόσβαση και προαγωγή του τομέα του πολιτισμού στο ψηφιακό περιβάλλον.
____________

_____________
COM(2015) 0192 final

COM(2015) 0192 final
Τροπολογία    5
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία


2α)  Η δυνατότητα των κρατών μελών να εφαρμόζουν μειωμένους, εξαιρετικά μειωμένους ή μηδενικούς συντελεστές σε ηλεκτρονικές και έντυπες δημοσιεύσεις θα πρέπει να διασφαλίζει ότι τα οικονομικά οφέλη θα μεταφέρονται στους καταναλωτές με την προώθηση της ανάγνωσης, και στους εκδότες με την ενθάρρυνση της επένδυσης σε νέο περιεχόμενο και, στην περίπτωση των εφημερίδων και των περιοδικών, με τη μείωση της εξάρτησης από τη διαφήμιση.
Τροπολογία     6
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία
3)  Στο σχέδιο δράσης για τον ΦΠΑ9 , η Επιτροπή επισήμανε ότι οι ηλεκτρονικά παρεχόμενες δημοσιεύσεις θα πρέπει να μπορούν να επωφεληθούν από την ίδια προτιμησιακή μεταχείριση από πλευράς συντελεστών ΦΠΑ όπως και οι δημοσιεύσεις κάθε υλικού υποθέματος. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί η δυνατότητα για όλα τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν στην παράδοση βιβλίων, εφημερίδων και περιοδικών είτε μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ είτε χαμηλότερους μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ, καθώς και η δυνατότητα παροχής απαλλαγών με δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ που καταβλήθηκε στο προηγούμενο στάδιο.

3)  Στο σχέδιο δράσης για τον ΦΠΑ9 , η Επιτροπή επισήμανε ότι οι ηλεκτρονικά παρεχόμενες δημοσιεύσεις θα πρέπει να μπορούν να επωφεληθούν από την ίδια προτιμησιακή μεταχείριση από πλευράς συντελεστών ΦΠΑ όπως και οι δημοσιεύσεις κάθε υλικού υποθέματος. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί η δυνατότητα για όλα τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν στην παράδοση βιβλίων, εφημερίδων και περιοδικών είτε μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ είτε χαμηλότερους μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ, καθώς και η δυνατότητα παροχής απαλλαγών με δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ που καταβλήθηκε στο προηγούμενο στάδιο. Η πρόταση αυτή συνάδει με τον στόχο για τη χορήγηση περισσότερης ελευθερίας στα κράτη μέλη ώστε να ορίζουν τους δικούς τους συντελεστές ΦΠΑ στο πλαίσιο ενός οριστικού συστήματος ΦΠΑ που θα βασίζεται στον τόπο προορισμού.
_________________

_________________
9 COM(2016) 148 final

9 COM(2016) 148 final
Τροπολογία     7
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία


3 α)  Σύμφωνα με το σχέδιο δράσης για τον ΦΠΑ, στόχος της παρούσας οδηγίας είναι να δημιουργηθούν απλούστερα, πιο ανθεκτικά στην απάτη και πιο φιλικά προς τις επιχειρήσεις συστήματα ΦΠΑ σε όλα τα κράτη μέλη, καθώς και να συμβαδίζουν αυτά με τη σύγχρονη ψηφιακή και κινητή οικονομία.
Τροπολογία    8
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία
5)  Προκειμένου να αποφευχθεί η εκτεταμένη χρήση μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ σε οπτικοακουστικό περιεχόμενο, τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόζουν μειωμένο συντελεστή σε βιβλία, εφημερίδες και περιοδικά, μόνον εφόσον οι εν λόγω δημοσιεύσεις, οι οποίες παρέχονται τόσο με κάθε υλικό υπόθεμα όσο και ηλεκτρονικά, δεν αποτελούνται εξ ολοκλήρου ή κατά κύριο λόγο από μουσικό περιεχόμενο ή περιεχόμενο βίντεο.

5)  Προκειμένου να αποφευχθεί η εκτεταμένη χρήση μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ σε οπτικοακουστικό περιεχόμενο, τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόζουν μειωμένο συντελεστή σε βιβλία, εφημερίδες και περιοδικά, μόνον εφόσον οι εν λόγω δημοσιεύσεις, οι οποίες παρέχονται τόσο με κάθε υλικό υπόθεμα όσο και ηλεκτρονικά, δεν αποτελούνται εξ ολοκλήρου ή κατά κύριο λόγο από μουσικό περιεχόμενο ή περιεχόμενο βίντεο. Λαμβανομένης υπόψη της σημασίας της διευκόλυνσης της πρόσβασης τυφλών και ατόμων με μειωμένη όραση ή με άλλα προβλήματα ανάγνωσης εντύπων σε βιβλία, εφημερίδες και περιοδικά, υπό την έννοια της οδηγίας ... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1a, τα διασκευασμένα και ηχογραφημένα ηλεκτρονικά βιβλία, εφημερίδες και περιοδικά πρέπει να νοείται ότι δεν αποτελούνται εξ ολοκλήρου ή κατά κύριο λόγο από μουσικό περιεχόμενο ή περιεχόμενο βίντεο. Επομένως, οι μειωμένοι συντελεστές του ΦΠΑ μπορούν να εφαρμόζονται και σε αυτές τις μορφές.


__________________


1a Οδηγία ... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με ορισμένες επιτρεπόμενες χρήσεις προστατευόμενων έργων και άλλου προστατευόμενου υλικού δυνάμει δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων προς όφελος των τυφλών, των αμβλυώπων και των ατόμων με άλλα προβλήματα ανάγνωσης εντύπων και για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/29/ΕΚ για την εναρμόνιση ορισμένων πτυχών του δικαιώματος του δημιουργού και συγγενικών δικαιωμάτων στην κοινωνία της πληροφορίας (COM(2016)0596 final, 2016/0278 (COD)) (ΕΕ ..., σ. ...).
Τροπολογία     9
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία


5 α)  Η χορήγηση ελευθερίας στα κράτη μέλη, ώστε να εφαρμόζουν μειωμένους ή εξαιρετικά μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ για ηλεκτρονικά βιβλία, εφημερίδες και περιοδικά θα μπορούσε να αποτελέσει ευκαιρία για νέα περιθώρια κέρδους για τους εκδότες και για επενδύσεις σε νέο περιεχόμενο, σε σύγκριση με το υφιστάμενο μοντέλο που εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη διαφήμιση. Θα πρέπει να εξεταστεί γενικότερα το μοντέλο χρηματοδότησης ηλεκτρονικού περιεχομένου σε επίπεδο Ένωσης.
Τροπολογία    10
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία


6 α)  Η ευελιξία την οποία η παρούσα πρόταση παρέχει στα κράτη μέλη δεν προδικάζει κατά κανένα τρόπο την εφαρμογή του οριστικού καθεστώτος ΦΠΑ, στο πλαίσιο του οποίου οποιαδήποτε αύξηση ευελιξίας θα πρέπει να συνυπολογίζει και να σταθμίζει τις επιπτώσεις στη λειτουργία της ενιαίας αγοράς, τη δυνατότητα να διαπράττονται απάτες ως προς τον ΦΠΑ, την αύξηση του κόστους των επιχειρήσεων και τον κίνδυνο αθέμιτου ανταγωνισμού.
Τροπολογία    11
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6 β (νέα)
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία


6 β)  Μολονότι η παρούσα οδηγία παρέχει τη δυνατότητα στα κράτη μέλη να επανορθώσουν μια κατάσταση άνισης μεταχείρισης, δεν αίρει την ανάγκη για ένα πιο συντονισμένο, αποτελεσματικό και πιο απλό σύστημα μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ το οποίο να προβλέπει λιγότερες εξαιρέσεις.
Τροπολογία     12
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3
Οδηγία 2006/112/ΕΚ
Παράρτημα III – σημείο 6

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή
Τροπολογία
 
6)  η παράδοση, συμπεριλαμβανομένου του χρησιδανεισμού από βιβλιοθήκες, βιβλίων, εφημερίδων και περιοδικών, εκτός από δημοσιεύσεις που προορίζονται εξ ολοκλήρου ή κατά κύριο λόγο για διαφημιστικούς σκοπούς και εκτός από δημοσιεύσεις αποτελούμενες εξ ολοκλήρου ή κατά κύριο λόγο από μουσικό περιεχόμενο ή περιεχόμενο βίντεο,»
6)  η παράδοση, συμπεριλαμβανομένου του χρησιδανεισμού από βιβλιοθήκες, βιβλίων, εφημερίδων και περιοδικών, εκτός από δημοσιεύσεις που προορίζονται εξ ολοκλήρου ή κατά κύριο λόγο για διαφημιστικούς σκοπούς και εκτός από δημοσιεύσεις αποτελούμενες εξ ολοκλήρου ή κατά κύριο λόγο από μουσικό περιεχόμενο ή περιεχόμενο βίντεο,» καθώς και παντός είδους φυλλαδίων και παρομοίων εντύπων, εικονογραφημένων βιβλίων και βιβλίων ιχνογραφίας και χρωματισμού για παιδιά, μουσικής τυπωμένης ή χειρόγραφης, χαρτών και υδρογραφικών χαρτών ή παρόμοιων εντύπων.
 
   
Αιτιολόγηση
Στην ισχύουσα οδηγία, οι ως άνω κατηγορίες αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ, σημείο 6). Στο κείμενο που προτείνει η Επιτροπή, οι εν λόγω κατηγορίες δεν αναφέρονται πουθενά. Συνεπώς, προκειμένου να αποτραπούν διαφορετικές ερμηνείες στα κράτη μέλη, η Επιτροπή οφείλει να διευκρινίσει κατά πόσον η προτεινόμενη οδηγία εφαρμόζεται και για τα φυλλάδια και παρόμοια έντυπα κάθε είδους, τα εικονογραφημένα βιβλία και βιβλία ιχνογραφίας και χρωματισμού για παιδιά, τη χειρόγραφη ή τυπωμένη μουσική, τους χάρτες και τα υδρογραφικά και άλλα στοιχεία.
Τροπολογία     13
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 α (νέο)
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία


Άρθρο 2 α


Παρακολούθηση


Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τρία έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας, καταρτίζει έκθεση στην οποία αναφέρονται τα κράτη μέλη που θέσπισαν παρόμοιους μειωμένους ή εξαιρετικά μειωμένους συντελεστές για βιβλία, εφημερίδες και περιοδικά και την ηλεκτρονική εκδοχή τους, και αξιολογούν τον αντίκτυπο των μέτρων αυτών όσον αφορά τις δημοσιονομικές επιπτώσεις και την ανάπτυξη του τομέα του πολιτισμού.https://www.taxheaven.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: