Πέμπτη, 1 Ιουνίου 2017

Έντυπο Ν : Kωδικός 045 ( Αφορολόγητο Αποθεματικό Ν.3299/2004 )

Έντυπο Ν : Kωδικός 045 ( Αφορολόγητο Αποθεματικό Ν.3299/2004 )
Τι ισχύει
31 Μαι 2017 - 15:36
Picture 0 for Έντυπο Ν : Kωδικός 045 ( Αφορολόγητο Αποθεματικό Ν.3299/2004 )
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ 045:

Mε το αρ. Δ12Β 1091750 ΕΞ2013/5-6-2013 έγγραφό διευκρινίσθηκε μεταξύ άλλων ότι για την καταχώρηση ποσών στον κωδικό 045 «Αφορολόγητο Αποθεματικό Ν.3299/2004» θα πρέπει να ελέγχεται ο ΚΑ 016, δηλαδή τα φορολογικά κέρδη της χρήσης όπως αυτά προκύπτουν μετά την προσθήκη των προσωρινών διαφορών του Πίνακα Συμφωνίας Λογιστικής-Φορολογικής Βάσης.

Επίσης, με το αρ ΔΕΑΦΒ 1110127 ΕΞ2016/18-7-2016 έγγραφό και με αφορμή τη συμπλήρωση και την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων φορολογικού έτους 2015 διευκρινίσθηκε ότι απαραίτητη προϋπόθεση καταχώρησης στον αντίστοιχο κωδικό 045 του εντύπου Ν ποσών αφορολόγητου αποθεματικού του Ν.3299/2004 είναι όχι μόνο να εμφανίζονται ποσά στον κωδικό 016 «Φορολογικά κέρδη χρήσης» αλλά θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και οι τυχόν λογιστικές ζημίες παρελθουσών χρήσεων καθόσον σε κάθε περίπτωση βάση υπολογισμού αποτελούν τα λογιστικά κέρδη της κλειόμενης χρήσης.

Κατόπιν των ανωτέρω και δεδομένου ότι με βάση τις διατάξεις της παρ. 26 του άρθρου 5 του Ν.3299/2004, το αφορολόγητο αποθεματικό της απαλλαγής υπολογίζεται με βάση τα καθαρά κέρδη που δηλώνονται με βάση την εμπρόθεσμη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, τα οποία προκύπτουν από τα τηρούμενα βιβλία και εμφανίζονται στον ισολογισμό μετά την αφαίρεση των κερδών που απαλλάσσονται της φορολογίας εισοδήματος, τα νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που εμφανίζουν απαλλασσόμενα της φορολογίας έσοδα (π.χ εισπραττόμενα ενδοομιλικά μερίσματα που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν.4172/2013 ) θα αφαιρούν τα σχετικά ποσά από τα κέρδη των βιβλίων τους, που λαμβάνονται υπόψη για σκοπούς φορολογίας εισοδήματος (ΚΑ: 016), προκειμένου στην συνέχεια να εξετάζουν αν μένει ποσό που μπορεί να καταχωρηθεί στον κωδικό 045 «αφορολόγητο αποθεματικό Ν.3299/2004».

Δεν υπάρχουν σχόλια: