Παρασκευή, 30 Ιουνίου 2017

(upd) Ποιες δηλώσεις παρατείνονται με την απόφαση ΠΟΛ.1094/2017 - Τι γίνεται με τις δόσεις

(upd) Ποιες δηλώσεις παρατείνονται με την απόφαση ΠΟΛ.1094/2017 - Τι γίνεται με τις δόσεις
Επιμέλεια
Επιστημονική ομάδα TAXHEAVEN
Όπως είναι ήδη γνωστό, χθες δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. η απόφαση ΠΟΛ. 1094/2017 με την οποία παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων (φυσικών και νομικών προσώπων).

Με την απόφαση αυτή παρατείνονται αναλυτικά:

α) Οι δηλώσεις φυσικών προσώπων του άρθρου 3 του νόμου 4172/2013 των οποίων η καταληκτική ημερομηνία υποβολής ήταν μέχρι την 30η Ιουνίου 2017.  Η νέα καταληκτική ημερομηνία είναι η 17η Ιουλίου 2017 ημέρα Δευτέρα.

β) Οι δηλώσεις φυσικών προσώπων που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες τα οποία τηρούν απλογραφικά βιβλία. Η νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής αυτών είναι 16η Αυγούστου 2017 ημέρα Τετάρτη.(παρατείνεται στην επόμενη εργάσιμη λόγο αργίας)

γ) Οι δηλώσεις των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013, που δεν έχουν υποβληθεί μέχρι τη 29η Ιουνίου 2017 και των οποίων η προθεσμία υποβολής δεν έχει λήξει. 

Σημείωση : Υπενθυμίζουμε ότι και η παράταση η οποία είχε δοθεί το 2016 με την ΠΟΛ.1105/15.7.2016 είχε ακριβώς το ίδιο κείμενο.

δ) Επιπλέον σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 21 του ν.4174/2016 (
3. Ο Φάκελος Τεκμηρίωσης, που αποτελείται κατά περίπτωση από το Βασικό Φάκελο Τεκμηρίωσης και τον Ελληνικό Φάκελο Τεκμηρίωσης, καταρτίζεται έως τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και συνοδεύεται από Συνοπτικό Πίνακα Πληροφοριών, ο οποίος υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη Φορολογική Διοίκηση μέσα στην ίδια προθεσμία. Τα υπόχρεα πρόσωπα της παραγράφου 1 υποβάλλουν Συνοπτικό Πίνακα Πληροφοριών για κάθε φορολογικό έτος, εφόσον δεν εμπίπτουν στις εξαιρετικές περιπτώσεις α' και β' της παραγράφου 2 του παρόντος.)Παρατείνεται και η προθεσμία υποβολής του Συνοπτικού πίνακα ενδοομιλικών συναλλαγών έως τις 17.7.2017


Ας δούμε πως διαμορφώνονται οι ημερομηνίες υποβολής, αλλά και καταβολής του φόρου μετά την παράταση που δόθηκε:

Ι. Συνοπτικός πίνακας προθεσμιών υποβολής φορολογικών δηλώσεων φυσικών προσώπων
  
Υπόχρεοι

 
Νέα καταληκτική ημερομηνία
υποβολής της δήλωσης
 
Φυσικά πρόσωπα που δεν συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες17.7.2017
Φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα/οντότητες που τηρούν διπλογραφικά βιβλία17.7.2017
Φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα/οντότητες που τηρούν απλογραφικά βιβλία16.08.2017
 


ΙΙ. Προθεσμία υποβολής δηλώσεων εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων

Υπόχρεοι

 
Νέα καταληκτική ημερομηνία
υποβολής της δήλωσης
Νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες άρθρου 45 ν.4172/201317.07.2017

ΙΙΙ. Προθεσμίες πληρωμής δόσεων φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων
α) Δόσεις φόρου για δηλώσεις που θα υποβληθούν εμπρόθεσμα έως τη νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής δηλώσεων χωρίς περαιτέρω έλεγχο
Μήνας

 
Ημερομηνία

 
Δόσεις

 
Ιούλιος31.07.20171η δόση
Σεπτέμβριος29.09.20172η δόση
Νοέμβριος30.11.20173η δόση

β) Δόσεις φόρου για δηλώσεις φορολογούμενων που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που τηρούν απλογραφικά βιβλία, οι οποίοι μπορούν να υποβάλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος μέχρι το πρώτο δεκαπενθήμερο του επόμενου μήνα από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων.

Μήνας

 
Ημερομηνία

 
Δόσεις

 
Σεπτέμβριος29.09.20171η δόση
Νοέμβριος30.11.20172η δόση

IV. Προθεσμίες πληρωμής δόσεων φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων (για όσα νομικά πρόσωπα υποβάλλουν τη δήλωση εισοδήματος από την 1.7 έως και 17.7.2017)

Νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες

ΜήναςΗμερομηνία Δόσεις 
Αύγουστος31.08.20171η δόση
Σεπτέμβριος29.09.20172η δόση
Οκτώβριος31.10.20173η δόση
Νοέμβριος30.11.20174η δόση
Δεκέμβριος29.12.20175η δόση
Ιανουάριος31.1.20186η δόση


V. Προθεσμίες πληρωμής δόσεων φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων  (για όσα νομικά πρόσωπα υπέβαλαν τη δήλωση εισοδήματος έως και την 30.6.2017)

Νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες

Μήνας Ημερομηνία Δόσεις
Ιούλιος31.7.20171η δόση
Αύγουστος31.08.20172η δόση
Σεπτέμβριος29.09.20173η δόση
Οκτώβριος31.10.20174η δόση
Νοέμβριος30.11.20175η δόση
Δεκέμβριος29.12.20176η δόση


https://www.taxheaven.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: