Τρίτη, 11 Ιουλίου 2017

Αριθ. πρωτ.: ΔΕΑΦ Δ 1102975 ΕΞ 2017 Διευκρινίσεις σχετικά με την έκδοση παραστατικών πωλήσεων από οντότητες υποκείμενες στις διατάξεις του ν.4308/2014 (Ε.Λ.Π.)

Αριθ. πρωτ.: ΔΕΑΦ Δ 1102975 ΕΞ 2017
Διευκρινίσεις σχετικά με την έκδοση παραστατικών πωλήσεων από οντότητες υποκείμενες στις διατάξεις του ν.4308/2014 (Ε.Λ.Π.)

Αθήνα, 12/06/2017
Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ Δ 1102975 ΕΞ 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Δ΄- ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ.Κώδικας : 10184 Αθήνα
Τηλέφωνο : 210-3610065
Fax : 210-3615052
E-Mail : d.eleg7@mofadm.gr
Url : www.aade.gr

ΘEMA: «Διευκρινίσεις σχετικά με την έκδοση παραστατικών πωλήσεων από οντότητες υποκείμενες στις διατάξεις του ν.4308/2014 (Ε.Λ.Π.).»

Με αφορμή προφορικά και γραπτά ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας, αναφορικά με τη διαδικασία έκδοσης παραστατικών μεταξύ των οντοτήτων- πρακτορείων ταξιδίων και των αεροπορικών εταιρειών μελών της ΙΑΤΑ, μέσω του αναγνωρισμένου μη κερδοσκοπικού οργανισμού IATA BSP Ελλάδας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: 
1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 3 του ν.4308/2014 ορίζεται ότι τα τιμολόγια πώλησης (λογιστικά στοιχεία) επιτρέπεται να συντάσσονται σε γλώσσα άλλη από την Ελληνική.

2. Με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 8 του ν. 4308/2014 (Ε.Λ.Π.), όπως ερμηνεύτηκαν με την παρ. 8.5.1 της εγκυκλίου ΠΟΛ.1003/31.12.2014, ορίζεται ότι η οντότητα που πωλεί αγαθά ή παρέχει υπηρεσίες δύναται, αντί να εκδώσει η ίδια το σχετικό τιμολόγιο, να διασφαλίσει την έκδοσή αυτού από το λήπτη των αγαθών ή των υπηρεσιών (αυτό-τιμολόγηση) ή από τρίτο πρόσωπο εξ’ ονόματος και για λογαριασμό της. Προϋπόθεση είναι η ύπαρξη συμφωνίας μεταξύ των προαναφερομένων οντοτήτων, η ευθύνη δε τόσο για τη διασφάλιση της έκδοσης τιμολογίου, καθώς και για την εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων ή οποιαδήποτε τυχόν παρατυπία, παραμένει στην οντότητα-αρχικά υπόχρεη στην έκδοση τιμολογίου.
3. Επίσης, από τον συνδυασμό των διατάξεων των παρ. 2 και 4 του άρθρου 8 του ν.4308/2014 προκύπτει ότι, κάθε έγγραφο που περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για το τιμολόγιο (υποχρεωτικές ενδείξεις - άρθρο 9 του εν λόγω νόμου) θεωρείται τιμολόγιο, ακόμα κι αν χρησιμοποιείται διαφορετική ονομασία από τον όρο τιμολόγιο (π.χ. καταστάσεις-εκκαθαρίσεις IATA BSP στην προκειμένη περίπτωση), με την προϋπόθεση ότι ο παραλήπτης των αγαθών ή υπηρεσιών που υπόκεινται σε τιμολόγηση αποδέχεται το έγγραφο αυτό.

4. Από τα προαναφερόμενα προκύπτει ότι η υποχρέωση για την έκδοση τιμολογίου βαρύνει τον υπόχρεο σε έκδοση (στην προκειμένη περίπτωση τα πρακτορεία ταξιδίων) και σε περίπτωση που δεν το εκδώσει ο ίδιος, αλλά έχει προηγουμένως συμφωνήσει με τρίτο πρόσωπο (στην προκειμένη περίπτωση τον οργανισμό IATA) να προβεί αυτός (ο τρίτος) σε έκδοση του τιμολογίου εξ’ ονόματος και για λογαριασμό του υπόχρεου σε έκδοση (στην προκειμένη περίπτωση τα πρακτορεία ταξιδίων). Επισημαίνεται ότι, δεν επιτρέπεται για την ίδια συναλλαγή, να εκδοθούν λογιστικά αρχεία από τον εκδότη και από τον λήπτη ή από τρίτο με τη διαδικασία της αυτοτιμολόγησης ή ανάθεσης τιμολόγησης, γιατί οι εν λόγω διαδικασίες εφαρμόζονται εναλλακτικά της έκδοσης τιμολογίων από τον υπόχρεο σε έκδοση, εφόσον έχει προηγουμένως συμφωνηθεί μεταξύ τους και όχι παράλληλα.Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΣΑΪΤΗΣ

https://www.taxheaven.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: