Δευτέρα, 17 Ιουλίου 2017

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Διευκρινίσεις αναφορικά με τα πρόσωπα που δύνανται να ενεργούν ως σύμβουλοι του προτείνοντος σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 3461/2006

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Διευκρινίσεις αναφορικά με τα πρόσωπα που δύνανται να ενεργούν ως σύμβουλοι του προτείνοντος σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 3461/2006
Αθήνα, 6.7.2017

Διευκρινίσεις αναφορικά με τα πρόσωπα που δύνανται να ενεργούν ως σύμβουλοι του προτείνοντος σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 3461/2006


Σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 3461/2006, κύριος ρόλος του συμβούλου του προτείνοντος σε μια δημόσια πρόταση είναι η σύμπραξη στην κατάρτιση του σχετικού πληροφοριακού δελτίου, το οποίο υπογράφει και βεβαιώνει την ακρίβεια του περιεχομένου του.

Το ίδιο άρθρο προβλέπει ότι το πληροφοριακό δελτίο υπογράφεται από πιστωτικό ίδρυμα ή ΕΠΕΥ που μπορεί να παρέχει την επενδυτική υπηρεσία του άρθρου 2 παρ. 1στοιχ. δ του ν. 2396/1996.

Ωστόσο, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3606/2007 που αντικατέστησε τον ν. 2396/1996, στις συναφείς υπηρεσίες της αναδοχής χρηματοπιστωτικών μέσων περιλαμβάνονται η περ. στ΄ που αφορά την επενδυτική υπηρεσία της αναδοχής χρηματοπιστωτικών μέσων ή τοποθέτησης χρηματοπιστωτικών μέσων με δέσμευση ανάληψης και η περ. ζ΄ που αφορά την επενδυτική υπηρεσία της τοποθέτησης χρηματοπιστωτικών μέσων χωρίς δέσμευση ανάληψης.

Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 3 του ν. 3756/2009 και σύμφωνα με το ισχύον άρθρο 6 παρ. 1 γ του ν. 3401/2005, την ευθύνη για τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο ενημερωτικό δελτίο που καταρτίζεται για τις δημόσιες προσφορές και την εισαγωγή κινητών αξιών σε οργανωμένη αγορά φέρουν τα πιστωτικά ιδρύματα και οι ΕΠΕΥ που έχουν άδεια για να παρέχουν την επενδυτική υπηρεσία τόσο της αναδοχής χρηματοπιστωτικών μέσων ή τοποθέτησης χρηματοπιστωτικών μέσων με δέσμευση ανάληψης όσο και της τοποθέτησης χρηματοπιστωτικών μέσων χωρίς δέσμευση ανάληψης. Ήδη με την απόφαση 3/460/10.1.2008 του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στην έννοια του αναδόχου περιλαμβάνεται το πιστωτικό ίδρυμα ή η ΕΠΕΥ που παρέχει την επενδυτική υπηρεσία της αναδοχής με ή χωρίς δέσμευση ανάληψης.

Κατά συνέπεια, λαμβάνοντας επιπλέον υπόψη ότι, κατά την παροχή της υπηρεσίας από τον σύμβουλο του προτείνοντος στις περιπτώσεις δημόσιας πρότασης δεν τίθεται θέμα ανάληψης αδιάθετων αξιών από τον σύμβουλο, ως σύμβουλοι του προτείνοντος σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 3461/2006 δύναται να ενεργούν και οι ΕΠΕΥ που διαθέτουν την άδεια για την παροχή της επενδυτικής υπηρεσίας της περ. ζ΄ της παρ. 1 του ν. 3606/2007 δηλαδή της τοποθέτησης χρηματοπιστωτικών μέσων χωρίς δέσμευση ανάληψης.

https://www.taxheaven.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: