Τετάρτη, 19 Ιουλίου 2017

Καταληκτική προθεσμία υποβολής δηλώσεων φόρου μερισμάτων 15% για το φορολογικό έτος 2016

Καταληκτική προθεσμία υποβολής δηλώσεων φόρου μερισμάτων 15% για το φορολογικό έτος 2016
Παραθέτουμε έναν βοηθητικό πίνακα που αφορά στις προθεσμίες απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου μερισμάτων, βασισμένο αφενός μεν, στο συνδυασμό των σχετικών διατάξεων του νέου Κ.Φ.Ε., αφετέρου δε, στα αναφερόμενα στις αποφάσεις ΠΟΛ.1042/26.1.2015 και ΠΟΛ.1011/2.1.2014. Υπενθυμίζουμε ότι, ο φόρος αυτός παρακρατείται και αποδίδεται μόνο στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν συντρέχει απαλλαγή παρακράτησης κατ' εφαρμογή των άρθρων 48 και 63 του ν. 4172/2013 -όπως ισχύουν- και αφορούν στα μερίσματα των εταιρειών που ανήκουν σε ομίλους (βλ. σχετική απόφαση ΠΟΛ.1039/26.1.2015). 


Οι ημερομηνίες σύγκλησης γενικών συνελεύσεων που προβλέπουν οι νέες διατάξεις για χρήσεις που λήγουν μετά την 7η Ιουλίου 2016 είναι οι ακόλουθες:
 Νομική μορφήΣύγκληση Γενικής Συνέλευσης το αργότερο μέχριΓια οικονομικές καταστάσεις φορολογικού έτους 2016 (χρήση 1.1.2016 - έως 31.12.2016)
Ανώνυμες Εταιρίες(10η) ηµερολογιακή ηµέρα του ένατου µήναέως 10 Σεπτεμβρίου 2017
Εταιρίες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.)(10η) ηµερολογιακή ηµέρα του ένατου µήναέως 10 Σεπτεμβρίου 2017
Ι.Κ.Ε.(10η) ηµερολογιακή ηµέρα του ένατου µήναέως 10 Σεπτεμβρίου 2017

 Εφόσον η σύγκληση των Γενικών Συνελεύσεων γίνει στην απώτατη ημερομηνία ώς άνω :

 
Φορολογικό έτος Εφόσον η σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης γίνει Χρόνος παρακράτησης φόρου μερισμάτων (15%)Υποβολή δήλωσης φόρου μερισμάτωνΚαταβολή του φόρου μερισμάτων

 
απόστιςτο αργότερο μέχρι τοντο αργότεροτο αργότερο
Μερίσματα μετοχών Α.Ε. από κέρδη κλειόμενης χρήσης (2016)1/1- 31/12/1610/09/201710ο 201728-12-201702-01-2018
Διανομή κερδών Ε.Π.Ε. από κέρδη κλειόμενης χρήσης (2016)1/1- 31/12/1610/09/201710ο 201728-12-201702-01-2018
Διανομή κερδών Ι.Κ.Ε.  από κέρδη κλειόμενης χρήσης (2016)1/1- 31/12/1610/09/201710ο 201728-12-201702-01-2018
Διανομή κερδών Ο.Ε.-Ε.Ε. που τηρούν διπλογραφικά βιβλία1/1- 31/12/16
 
8ο 2017*30-10-2017**31-10-2017
Ανάλογα με την καταληκτική προθεσμία υποβολής της δήλωσης (σ.σ. η διανομή θεωρείται ότι έχει γίνει μέσα σε ένα μήνα από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσης φόρου εισοδήματος). Η καταληκτική ημερομηνία λήξης της υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων είναι η 21η Ιουλίου 2017.

** Η δήλωση υποβάλλεται 3 ημέρες πριν το τέλος του δεύτερου μήνα, ήτοι την 28η Οκτωβρίου 2017, όμως λόγω αργίας παρατείνεται την επόμενη εργάσιμη ήτοι την 30η Οκτωβρίου 2017.

Προσοχή
: Ο
ι παραπάνω ημερομηνίες που αφορούν στις Α.Ε./Ε.Π.Ε./Ι.Κ.Ε. ισχύουν στην περίπτωση που η Γενική Συνέλευση (Α.Ε.-Ε.Π.Ε.-Ι.Κ.Ε.) θα συγκληθεί στις 10.9.2017.
Σε περίπτωση που η Γενική Συνέλευση έχει ήδη συγκληθεί ή έχει αποφασισθεί να συγκληθεί σε διαφορετικό μήνα πρέπει να ακολουθηθεί ο γενικός κανόνας που ορίζεται από το συνδυασμό των αποφάσεων ΠΟΛ.1011/2.1.2014 και ΠΟΛ.1012/3.1.2014 (Δείτε τον παρακάτω πίνακα).
 

 
Φορολογικό έτοςΧρόνος παρακράτησης φόρουΥποβολή δήλωσης φόρου μερισμάτων
 

 
από
 
το αργότερο
Μερίσματα μετοχών Α.Ε. από κέρδη κλειόμενης χρήσης (2015)1/1- 31/12/16Μέσα σε ένα μήνα από την έγκριση του ισολογισμού από το αρμόδιο όργανοτρεις (3) ημέρες πριν το τέλος του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία καταβολής της υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής
Διανομή κερδών Ε.Π.Ε.  από κέρδη κλειόμενης χρήσης (2015)1/1- 31/12/16Μέσα σε ένα μήνα από την έγκριση του ισολογισμού από το αρμόδιο όργανοτρεις (3) ημέρες πριν το τέλος του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία καταβολής της υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής
Διανομή κερδών Ι.Κ.Ε.  από κέρδη κλειόμενης χρήσης (2015)1/1- 31/12/16Μέσα σε ένα μήνα από την έγκριση του ισολογισμού από το αρμόδιο όργανοτρεις (3) ημέρες πριν το τέλος του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία καταβολής της υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής
Διανομή κερδών Ο.Ε.-Ε.Ε. που τηρούν διπλογραφικά βιβλία1/1- 31/12/16Μέσα σε ένα μήνα από τηνκαταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσηςτρεις (3) ημέρες πριν το τέλος του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία καταβολής της υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής

Οι παραπάνω προθεσμίες απορρέουν από το συνδυασμό των αποφάσεων ΠΟΛ.1011/2.1.2014 και ΠΟΛ.1012/3.1.2014.

-Συγκεκριμένα σύμφωνα με την απόφαση ΠΟΛ.1012/3.1.2014 η δήλωση υποβάλλεται το αργότερο τρεις (3) ημέρες πριν το τέλος του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία καταβολής της υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής.

-Η ημερομηνία καταβολής της υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής ορίζεται από την ΠΟΛ.1011/2.1.2014 όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, και ειδικά για το εισόδημα από μερίσματα, η καταβολή της υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής σε κάθε περίπτωση νοείται ότι έχει διενεργηθεί μέσα σε ένα μήνα από την έγκριση του ισολογισμού από τα αρμόδια όργανα.
  


Παράρτημα
Ενδεικτικές προθεσμίες υποβολής δηλώσεων φόρου μερισμάτων βάση διαφορετικών ημερομηνιών σύγκλισης Γενικών Συνελεύσεων


 
Φορολογικό έτοςΕφόσον η σύγκληση της Γενικής συνέλευσης γίνειΧρόνος παρακράτησης φόρου μερισμάτων (15%)Υποβολή δήλωσης φόρου μερισμάτωνΚαταβολή του φόρου μερισμάτων

 
από το αργότερο μέχρι τοντο αργότεροτο αργότερο
Μερίσματα Α.Ε.  - Κέρδη ΕΠΕ - Κέρδη ΙΚΕ1/1- 31/12/16μέσα στον Ιούνιο του 20177ο 201727-09-201702-10-2017
μέσα στον Ιούλιο του 20178ο 201730-10-2017*31-10-2017
μέσα στον Αύγουστοτου 20179ο 201727-11-201730-11-2017

*Η δήλωση υποβάλλεται 3 ημέρες πριν το τέλος του δεύτερου μήνα, ήτοι την 28η Οκτωβρίου 2017, όμως λόγω αργίας παρατείνεται την επόμενη εργάσιμη ήτοι την 30η Οκτωβρίου 2017.

Δείτε επίσης και την εγκύκλιο του υπουργείου ανάπτυξης  62784/6.6.2017 από το φορολογικό αρχείο του κόμβου.

Υπενθυμίζεται ότι η υποβολή του σχετικού εντύπου για την παρακράτηση του φόρου μερισμάτων υποβάλλεται στη Δ.Ο.Υ. και όχι ηλεκτρονικά.


https://www.taxheaven.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: