Τρίτη, 11 Ιουλίου 2017

Κ.Υ.Α. αριθμ. οικ. 32026/500/2017 Τροποποίηση της αριθ. οικ. 55932/1016/ 02-12-2016 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών Οικονομίας και Ανάπτυξης Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Οικονομικών Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα: «Ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης 4.000 μακροχρόνια ανέργων στο δημόσιο τομέα της υγείας» (Β’ 3888), όπως ισχύει και πλέον ονομάζεται «Ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων στον δημόσιο τομέα της υγείας σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν. 4430/2016 (Α’205), όπως ισχύει»

Κ.Υ.Α. αριθμ. οικ. 32026/500/2017
Τροποποίηση της αριθ. οικ. 55932/1016/ 02-12-2016 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών Οικονομίας και Ανάπτυξης Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Οικονομικών Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα: «Ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης 4.000 μακροχρόνια ανέργων στο δημόσιο τομέα της υγείας» (Β’ 3888), όπως ισχύει και πλέον ονομάζεται «Ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων στον δημόσιο τομέα της υγείας σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν. 4430/2016 (Α’205), όπως ισχύει»

Αριθμ. οικ.32026/500 

(ΦΕΚ Β' 2357/11-7-2017)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τη διάταξη του άρθρου 64 του ν. 4430/2016 «Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και ανάπτυξη των φορέων της και άλλες διατάξεις» (Α’205) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 91 του ν. 4461/2017 «Μεταρρύθμιση της Διοικητικής Οργάνωσης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, Κέντρα Εμπειρογνωμοσύνης σπάνιων και πολύπλοκων νοσημάτων, τροποποίηση συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων του ν. 4387/2016 και άλλες διατάξεις» (Α’38).

2. Τη διάταξη του άρθρου 51 του ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α’101), όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις του ν. 4144/2013 «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» (Α’88).

4. Τις διατάξεις των άρθρων 11, 12 και 13 του ν. 2472/1997 «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» (Α’50), ως ισχύει.

5. Τις διατάξεις του ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (Α’28), όπως ισχύει.

6. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’143).

7. Τη διάταξη του άρθρου 27 του ν. 4320/2015 «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις» (Α’29).

8. Τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis).

9. Τη διάταξη του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’98).

10. Τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 12 του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’145).

11. Τις διατάξεις του π.δ. 105/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Εσωτερικών» (Α’172).

12. Τις διατάξεις του π.δ. 111/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’178).

13. Τις διατάξεις του π.δ. 113/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» (Α’180).

14. Τις διατάξεις του π.δ. 116/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας» (Α’185), όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 24/2015 (Α’20).

15. Τις διατάξεις του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’116).

16. Την υπ’ αριθ. Υ5/27-01-2015 (Β’204) απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

17. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’210).

18. Την αριθ. Υ29/08-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β’2168). 19. Την υπ’ αριθ. Υ56/21-10-2015 (Β’2281) απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Ουρανία Αντωνοπούλου», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. Υ213/08-12-2016 (Β’3955) απόφαση του Πρωθυπουργού «Τροποποίηση απόφασης ανάθεσης αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Ουρανία Αντωνοπούλου».

20. Την υπ’ αριθ. οικ. 55932/1016/2.12.2016 κοινή υπουργική απόφαση με θέμα: «Ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης 4.000 μακροχρόνια ανέργων στο δημόσιο τομέα της υγείας» (Β’3888), όπως έχει τροποποιηθεί με τις υπ’ αριθ. οικ. 56914/1033/8.12.2016 (Β’3942) και οικ. 29479/464/26.6.2017 (Β’2195) και πλέον ονομάζεται «Ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων στο δημόσιο τομέα της υγείας σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν. 4430/2016 (Α’205), όπως ισχύει».

21. Την υπ’αριθ. 31882/1174/06-07-2017 Εισήγηση του Προϊστάμενου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

22. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας τροποποίησης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη στον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ, πέραν από αυτή που έχει προβλεφτεί στην αριθ. οικ. 55932/1016/2.12.2016 (Β’3888) απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Οικονομίας και Ανάπτυξης Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Οικονομικών Διοικητικής Ανασυγκρότησης, όπως ισχύει,

αποφασίζουμε:

1. Τροποποιούμε την υπ’ αριθ. οικ. 55932/1016/2.12.2016 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Οικονομίας και Ανάπτυξης Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Οικονομικών Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με θέμα: «Ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης 4.000 μακροχρόνια ανέργων στο δημόσιο τομέα της υγείας» (Β’ 3888), όπως αυτή έχει ήδη τροποποιηθεί με τις υπ’ αριθ. οικ. 56914/1033/8.12.2016 (Β’ 3942) και οικ. 29479/464/26.6.2017 (Β’2195) και πλέον ονομάζεται «Ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων στο δημόσιο τομέα της υγείας σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν. 4430/2016 (Α’ 205), όπως ισχύει», στα ακόλουθα σημεία, ως εξής:

α) Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 2, με τίτλο «Πλαίσιο ένταξης Ρόλος του ΟΑΕΔ Φορείς Υποδοχής» προστίθεται «ΕΟΜ (Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων)».

β) Στον πίνακα της παραγράφου 3 του άρθρου 5, με τίτλο «Ωφελούμενοι Κριτήρια Κατάταξης και σύστημα επιλογής», στο 5ο κριτήριο κατάταξης «ΑΤΟΜΙΚΟ / ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015»,

το έτος «2015» αντικαθίσταται από το έτος «2016».

2. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ. αριθ. οικ. 55932/1016/2.12.2016 (Β’ 3888) απόφαση.

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Αθήνα, 7 Ιουλίου 2017

Οι Υπουργοί

Εσωτερικών
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Οικονομίας και Ανάπτυξης
ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Αναπληρώτρια Υπουργός
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

https://www.taxheaven.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: