Δευτέρα, 31 Ιουλίου 2017

Ελεύθεροι επαγγελματίες: Πως να ρυθμίσετε από τις 3 Αυγούστου χρέη σε εφορία και ταμεία

Ελεύθεροι επαγγελματίες: Πως να ρυθμίσετε από τις 3 Αυγούστου χρέη σε εφορία και ταμεία

Έναν μίνι-οδηγό για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τα φυσικά πρόσωπα που αποκτούν εισοδήματα από επιχειρηματική δραστηριότητα κι έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές έως 20.000 ευρώ στην εφορία ή τα ασφαλιστικά ταμεία και θέλουν να τα ρυθμίσουν πετυχαίνοντας ακόμη και 120 δόσεις αλλά και διαγραφές χρεών, παρουσιάζει ο eretikos.gr.
Από τις 3 Αυγούστου οι προαναφερόμενες κατηγορίες οφειλετών θα μπορούν να απευθύνονται στις ΔΟΥ ή τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης με αιτήσεις τους προκειμένου να διευθετούν τα χρέη τους εφόσον αυτά έχουν προκύψει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2016.
Τα παραπάνω προβλέπονται μεν στο νόμο για τον εξωδικαστικό μηχανισμό, ωστόσο, διατάξεις του θεσμικού πλαισίου δίνουν τη δυνατότητα στις προαναφερόμενες κατηγορίες των οφειλετών εφόσον έχουν χρέη μόνο σε εφορία ή ασφαλιστικά ταμεία να μην ακολουθούν τη διαδικασία της υπαγωγής στο νέο εργαλείο ρύθμισης. Πάντως οι τρόποι αντιμετώπισης όπως διαγραφές, πολύμηνες δόσεις έως και 120 είναι ίδιες με αυτές του εξωδικαστικού μηχανισμού.
Έσι, το δηµόσιο και οι φορείς κοινωνικής ασφάλισης µπορούν να προβούν, σε αναδιάρθρωση οφειλών, συµπεριλαµβανοµένης και της δυνατότητας διαγραφής µέρους τους.
Ειδικά στις περιπτώσεις οφειλετών µε συνολικό ποσό βασικής οφειλής προς το δηµόσιο έως 20.000 ευρώ, εφαρµόζονται οι εξής κανόνες:
1. Για βασικές οφειλές έως 3.000 ευρώ, η αποπληρωµή τους καθώς και οι προσαυξήσεις ή τόκοι εκπρόθεσµης καταβολής γίνεται τµηµατικά σε 36 µηνιαίες δόσεις κατ’ ανώτατο όριο, µε ελάχιστη µηνιαία δόση 50 ευρώ, χωρίς δυνατότητα διαγραφής κανενός ποσού,
2. Για βασικές οφειλές άνω των τριών χιλιάδων 3.000 ευρώ, η αποπληρωµή  και οι προσαυξήσεις ή τόκοι εκπρόθεσµης καταβολής γίνεται τµηµατικά σε 120 µηνιαίες δόσεις κατ’ ανώτατο όριο, µε ελάχιστη µηνιαία δόση 50 ευρώ, χωρίς δυνατότητα διαγραφής βασικής οφειλής.
Ως «βασική οφειλή» νοείται το ποσό της οφειλής που αρχικά βεβαιώθηκε, χωρίς τους τόκους ή τις προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής που την επιβαρύνουν όπως το ποσό αυτό έχει διαµορφωθεί, από το χρόνο καταχώρισης της οφειλής, µετά από τυχόν καταβολές, αναγκαστική είσπραξη ή διαγραφή βάσει νόµιµου τίτλου.
Ως «διαγραφή» νοείται η διαγραφή βασικής οφειλής, καθώς και η απαλλαγή από τόκους, προσαυξήσεις ή πρόστιµα εκπρόθεσµης καταβολής.
Ως «προσαυξήσεις» ή «τόκοι εκπρόθεσµης καταβολής» νοούνται οι προσαυξήσεις ή τόκοι εκπρόθεσµης καταβολής όπως τα ποσά αυτά έχουν διαµορφωθεί την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης για υπαγωγή σε ρύθμιση.
Σε περίπτωση διαγραφής οφειλών προς το Δηµόσιο ή τα ασφαλιστικά ταμεία, αυτή γίνεται κατά σειρά παλαιότητας, από την παλαιότερη οφειλή προς τη νεότερη, µε κριτήριο το χρόνο καταχώρισης της οφειλής στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων και όχι το χρόνο λήξης της νόµιµης προθεσµίας καταβολής αυτής, είτε η καταβολή γίνεται εφάπαξ είτε σε δόσεις.
Η διαγραφή βασικής οφειλής παρακρατούµενων εισφορών εργαζοµένων προς φορείς κοινωνικής ασφάλισης απαγορεύεται.
Φυσικά για την επιλογή του τρόπου διευθέτησης θα λαμβάνονται υπόψη για τα φυσικά πρόσωπα τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) της πιο κερδοφόρας χρήσης των τελευταίων τριώ ετών, η υποχρέωση αποπληρωμής τρεχόντων φορολογικών υποχρεώσεων, οι ελάχιστες αναγκαίες ταμειακές ροές για τη συνέχιση της λειτουργίας της επιχείρησης, οι εύλογες δαπάνες διαβίωσης, πιθανά έσοδα από άλλες πηγές διαφορετικές της επιχειρηματικής δραστηριότητας, η ανάγκη εξυπηρέτησης τυχόν οφειλών που δεν ρυθμίζονται με τη σύμβαση αναδιάρθρωσης. Επιπλέον λαμβάνονται υπόψη τυχόν καταθέσεις, αφαιρουμένου ενός ελάχιστου επιπέδου μετρητών για τη συνέχιση λειτουργίας της επιχείρησης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: