Τρίτη, 25 Ιουλίου 2017

Άρθρο της δικηγόρου κυρίας Λεκκάκου σχετικά με τον "Εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων Ν. 4469/2017"

Άρθρο της δικηγόρου κυρίας Λεκκάκου σχετικά με τον "Εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων
Ν. 4469/2017"
Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Ν. 4469/2017 για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων.
Με τις διατάξεις του παρόντος νόμου ρυθμίζεται η διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης χρηματικών οφειλών προς οποιονδήποτε πιστωτή, οι οποίες είτε προέρχονται από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας του οφειλέτη, είτε αποτελούν οφειλές από άλλη αιτία, εφόσον η ρύθμιση των εν λόγω οφειλών κρίνεται από τους συμμετέχοντες στη διαδικασία απαραίτητη προκειμένου να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα του οφειλέτη.
Αίτηση για υπαγωγή στον ν. 4469/2017 μπορεί να υποβάλλει κάθε φυσικό πρόσωπο με πτωχευτική ικανότητα και κάθε νομικό πρόσωπο το οποίο αποκτά εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, σύμφωνα με τα άρθρα 21 και 47 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α΄167) και έχει φορολογική κατοικία στην Ελλάδα εφόσον:
α) κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016 είχε οφειλή προς χρηματοδοτικό φορέα από δάνειο ή πίστωση σε καθυστέρηση τουλάχιστον ενενήντα (90) ημερών ή οφειλή που ρυθμίστηκε μετά την 1η Ιουλίου 2016 ή είχε ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη Φορολογική Διοίκηση ή προς Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης ή προς άλλο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, περιλαμβανομένων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ή είχε βεβαιωθεί η μη πληρωμή επιταγών εκδόσεώς του λόγω μη επαρκούς υπολοίπου κατά το άρθρο 40 του ν. 5960/1933 (Α΄ 401) ή είχαν εκδοθεί διαταγές πληρωμής ή δικαστικές αποφάσεις λόγω ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων εις βάρος του,
β) οι συνολικές προς ρύθμιση οφειλές του ξεπερνούν το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ και
γ) πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας του άρθρου 3 (ανάλογα με το αν χρησιμοποιεί απλογραφικό ή διπλογραφικό λογιστικό σύστημα).
Επιλέξιμες για υπαγωγή είναι μεγάλες επιχειρήσεις με τζίρο κατά την τελευταία χρήση πριν από την υποβολή αίτησης από 2,5 εκατ. ευρώ και άνω ή με συνολικές υποχρεώσεις, ληξιπρόθεσμες ή μη, άνω των 2 εκατ. ευρώ. Μικρές επιχειρήσεις θεωρούνται όλες οι υπόλοιπες οι οποίες πρέπει να έχουν και τζίρο κάτω από 2,5 εκατ. ευρώ και συνολικές υποχρεώσεις κάτω από 2 εκατ. ευρώ. Αμφότερες πρέπει να έχουν λειτουργική κερδοφορία σε μία τουλάχιστον από τις τελευταίες τρεις χρήσεις πριν από την υποβολή της αίτησης, ενώ για τις μεγάλες εναλλακτικά να έχουν σε μία χρήση θετική καθαρή θέση.
Ενώ από το δικαίωμα υπαγωγής στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών εξαιρούνται:
α) τα πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα, καθώς και τα υποκαταστήματα αλλοδαπών πιστωτικών ή χρηματοδοτικών ιδρυμάτων που λειτουργούν στην Ελλάδα,
β) οι πάροχοι επενδυτικών υπηρεσιών, καθώς και τα
υποκαταστήματα αλλοδαπών παρόχων επενδυτικών
υπηρεσιών που λειτουργούν στην Ελλάδα,
γ) οι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές
Αξίες (ΟΣΕΚΑ), καθώς και οι Οργανισμοί Εναλλακτικών
Επενδύσεων (ΟΕΕ), καθώς και οι διαχειριστές αυτών,
δ) οι ασφαλιστικές εταιρίες.
Σε περίπτωση που οι απαιτήσεις ενός πιστωτή υπερβαίνουν το 85% των συνολικών απαιτήσεων του οφειλέτη, η αίτηση υπαγωγής στον εξωδικαστικό μηχανισμό θα προωθείται στον πιστωτή για διμερή διαπραγμάτευση.
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ, ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ
ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
K.P.L. & Partners - LAW FIRM -
Υμηττού 5 & Απ. Παύλου – ΕΛΛΗΝΙΚΟ
Δήμος Ελληνικού – Αργυρούπολης
Τ.Κ. 167 77
Τ.: 210 38 42 614 (ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ)
F.: 210 38 28 444
Mail: info@lekkakou.gr
W: www.lekkakou.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: