Πέμπτη, 20 Ιουλίου 2017

Αίτηση χορήγησης ειδικής άδειας Επαγγελματικού αυτοκινήτου Δ.Χ.

Αίτηση χορήγησης ειδικής άδειας Επαγγελματικού αυτοκινήτου Δ.Χ.

 0
Για τη χορήγηση ειδικής άδειας Ε.Δ.Χ., οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
Προϋποθέσεις:
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4070/2012 για να χορηγηθεί ειδική άδεια οδήγησης Ε.Δ.Χ., απαιτείται ο υποψήφιος:
1. Να μην υπηρετεί με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. του Δημόσιου Τομέα του Ν 1256/1982 ( ΦΕΚ 65 Α’ ) όπως ισχύει κάθε φορά.
2. Να μην έχει συνταξιοδοτηθεί ως άμεσα ασφαλισμένος από οποιοδήποτε ασφαλιστικό ταμείο ή από το Δημόσιο.
3. Να μην έχει εξαρτημένη σχέση εργασίας, με φορείς παροχής συγκοινωνιακού έργου.
4. Να μην έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για ένα από τα αδικήματα: συγκρότηση ή ένταξη ως μέλος σε εγκληματική οργάνωση, παραχάραξη, κυκλοφορία παραχαραγμένων νομισμάτων, πλαστογραφία και κατάχρηση ενσήμων, δωροδοκία, ανθρωποκτονία με πρόθεση, ληστεία, αρπαγή, βιασμό, κατάχρηση σε ασέλγεια, αποπλάνηση παίδων, διευκόλυνση ακολασίας άλλων, πορνογραφία ανηλίκων, μαστροπεία, εκμετάλλευση πόρνης, σωματεμπορία, ασέλγεια με ανήλικο έναντι αμοιβής, κλοπή, υπεξαίρεση, εκβίαση, απάτη, απιστία, παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, εμπορία και χρήση ναρκωτικών, παράβαση του νόμου για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, παράνομης μεταφοράς λαθρομεταναστών και λιποταξίας, παράνομης απασχόλησης εργαζομένων.
5. Να είναι κάτοχος άδειας οδήγησης Β κατηγορίας, την οποία να έχει αποκτήσει τουλάχιστον δύο έτη πριν την κατάθεση των δικαιολογητικών.
ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ:
Δικαιολογητικά:
Εάν η άδεια οδήγησης είναι επαγγελματική, τότε απαιτούνται:
1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση (M73).
2. α. Έλληνες υπήκοοι: Απολυτήριο υποχρεωτικής εκπαίδευσης ή αναγνωρισμένης ισότιμης σχολής του εξωτερικού (Οι γεννημένοι έως 2-4-1969: Απολυτήριο Δημοτικού. Οι γεννημένοι μετά τις 3-4-1969: Απολυτήριο Τριτάξιου Γυμνασίου).
β. Ξένοι υπήκοοι: Πιστοποιητικό ελληνομάθειας επιπέδου Α2 (από Ελληνοαμερικανική Ένωση, Μασσαλίας 22, τηλ.: 210 3680000, ή από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας του Υπουργείου Παιδείας, τηλ.2310459101).
3. Παράβολο 50,00€ από Δημόσιο Ταμείο.
4. Δύο (2) έγχρωμες, πρόσφατες φωτογραφίες.
5. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή ελληνικό διαβατήριο σε ισχύ, καθώς και φωτοαντίγραφα αυτών. Σε περίπτωση που ο αιτών είναι αλλοδαπός υπήκοος, προσκομίζεται άδεια παραμονής η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 185 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης, ενώ για τους υπηκόους των κρατών-μελών της Ε.Ε. ή των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας, Λιχτενστάιν απαιτείται βεβαίωση εγγραφής πολίτη κράτους-μέλους της Ε.Ε. η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 95 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης, καθώς και φωτοαντίγραφα αυτών. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι σπουδαστής ή μαθητής, απαιτείται απόδειξη της σπουδαστικής ή μαθητικής ιδιότητας για διάστημα έξι (6) μηνών τουλάχιστον στην Ελλάδα, συνεχώς ή αθροιστικά κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο.
6. Ισχύουσα άδεια οδήγησης και φωτοτυπία αυτής.
7. Ποινικό Μητρώο γενικής χρήσης, το οποίο αναζητείται αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία.
ΓΙΑ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ:
Εάν η άδεια οδήγησης είναι ερασιτεχνική, τότε απαιτείται επιπλέον:
1. Δύο πιστοποιητικά υγείας από οφθαλμίατρο και παθολόγο, συμβεβλημένους με τις Δ/νσεις Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφέρειας Αττικής. Για την έκδοση του πιστοποιητικού καταβάλλεται σε κάθε ιατρό που διενεργεί την εξέταση, αμοιβή ίση με το ποσό που ισχύει κάθε φορά ως κατώτατο όριο αμοιβής των συμβεβλημένων με το Δημόσιο γιατρών για επίσκεψη στο ιατρείο, δύο έγχρωμες πρόσφατες φωτογραφίες, καθώς και βιβλιάριο υγείας. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει βιβλιάριο υγείας, απαιτούνται εργαστηριακές εξετάσεις (γενική αίματος, σάκχαρο, ουρία, καρδιογράφημα και ακτινογραφία θώρακος).
2. Αντίγραφο της απόδειξης πληρωμής που καταβλήθηκε στον παθολόγο και οφθαλμίατρο που πραγματοποίησε την πρωτοβάθμια ιατρική εξέταση.
3. Ποινικό Μητρώο γενικής χρήσης, το οποίο αναζητείται αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία.
4. Παράβολο 3,00€ από τη ΔΟΥ για το βιβλίο μηχανολογίας. (Δεν απαιτείται αν η άδεια οδήγησης έχει αποκτηθεί μετά την 7η -1-2000).
Παρατηρήσεις:
Στην περίπτωση που η κατάθεση των δικαιολογητικών δε γίνεται από τον ίδιο, χρειάζεται νόμιμη θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής της αίτησης -υπεύθυνης δήλωσης και της αίτησης εκτύπωσης από οποιαδήποτε δημόσια αρχή. Επίσης, κάθε φωτοαντίγραφο (αστυνομικής ταυτότητας, άδεια οδήγησης κτλ.) να είναι επικυρωμένο.
 πηγή:http://www.dikaiologitika.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: