Δημοσιεύτηκε το με αρ. πρωτ. ΔΕΑΦ Α 1102110 ΕΞ 2017/4.7.2017 έγγραφο της ΑΑΔΕ με θέμα «Έκδοση και χορήγηση από τις Δ.Ο.Υ. πιστοποιητικών για τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος των Ελλήνων πολιτών που είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας και εργάζονται σε άλλο κράτος-μέλος της Ε.Ε.».
Σύμφωνα με το διοικητικό έγγραφο, ορίζεται ότι:
«Με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας, αναφορικά με την έκδοση και χορήγηση από τις Δ.Ο.Υ. πιστοποιητικών για τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος των Ελλήνων πολιτών που είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας και εργάζονται σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), προκειμένου να τύχουν των προβλεπόμενων φορολογικών ελαφρύνσεων στο κράτος αυτό, υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ.5 της ΠΟΛ.1206/1997 εγκύκλιό μας, εκτός από τη Γερμανία, και άλλα κράτη-μέλη της Ε.Ε. έχουν θεσπίσει ανάλογες ευνοϊκές διατάξεις για τους αλλοδαπούς –κατοίκους άλλων κρατών-μελών της Ε.Ε. που εργάζονται στο έδαφός τους και επομένως πρέπει να χορηγείται το αντίστοιχο πιστοποιητικό».
Να σημειώσουμε ότι η ΠΟΛ.1206/21.7.1997 εγκύκλιος με θέμα «Έκδοση και χορήγηση από τις Δ.Ο.Υ. πιστοποιητικών για τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος των Ελλήνων πολιτών που είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας και εργάζονται σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης», ορίζει μεταξύ άλλων ότι:
«2. Η Γερμανία είναι μία από τις χώρες – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συμμορφώθηκε με τη σύσταση της Επιτροπής Ευρωπαϊκής Κοινοτήτων και προσάρμοσε ανάλογα τη νομοθεσία της. Προκειμένου δε να χορηγήσει τις φορολογικές ελαφρύνσεις, τις οποίες θέσπισε στους αλλοδαπούς πολίτες που εργάζονται σ΄ αυτήν, ζητά από αυτούς την προσκόμιση ενός πιστοποιητικού της αρμόδιας φορολογικής αρχής της χώρας όπου έχουν τη μόνιμη κατοικία τους, με το οποίο να βεβαιώνεται η μόνιμη κατοικία και το συνολικό εισόδημα που υπόκειται σε φορολογία σ΄ αυτήν. Αυτό το πιστοποιητικό ζητούν οι Έλληνες πολίτες που εργάζονται στη Γερμανία να τούς χορηγήσουν οι Δ.Ο.Υ. της Ελλάδας, για να το προσκομίσουν στις γερμανικές φορολογικές αρχές και να τύχουν τις προβλεπόμενες φορολογικές ελαφρύνσεις…
5. Εκτός από τη Γερμανία και άλλες χώρες – μέλη της Ε.Ε. έχουν θεσπίσει διατάξεις ευνοϊκές για τους αλλοδαπούς – κατοίκους άλλων χωρών – μελών της Ε.Ε. που εργάζονται σ΄ αυτές. Κατόπιν αυτού πρέπει να χορηγείται το πιο πάνω πιστοποιητικό σε όλους τους ενδιαφερόμενους που εργάζονται σε ένα κράτος-μέλος της Ε.Ε. και έχουν την κατοικία τους στην Ελλάδα όπου και υποβάλλουν δήλωση για το σύνολο των εισοδημάτων τους».
πηγή: www.e-forologia.gr