Τρίτη, 25 Ιουλίου 2017

Παράταση προθεσμιών αναφορικά με τις αδειοδοτήσεις για τον ιαματικό τουρισμό

Παράταση προθεσμιών αναφορικά με τις αδειοδοτήσεις για τον ιαματικό τουρισμό
Παρατείνονται εκ νέου, μέχρι 31.12.2017 (έληξε 31.12.2016), οι προθεσμίες για την:
- προμήθεια του ειδικού σήματος λειτουργίας μονάδων ιαματικής θεραπείας, Κέντρων Ιαματικού Τουρισμού - Θερμαλισμού, Κέντρων Θαλασσοθεραπείας και Κέντρων Αναζωογόνησης.
- αναγνώριση υφιστάμενων ιαματικών πόρων κ.λπ.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
«Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (EE) 2016/881 και άλλες διατάξεις» 


Αιτιολογική Έκθεση

Με την προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπεται η χορήγηση νέας προθεσμίας μέχρι 31/12/2017 στις εγκαταστάσεις ιαματικού τουρισμού. Πρόκειται κατ' ουσίαν για παράταση των προθεσμιών που τίθενται κυρίως για την παροχή στις εγκαταστάσεις/επιχειρήσεις αυτές του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας.

Η αναγκαιότητα της χορήγησης της νέας προθεσμίας στοιχειοθετείται για τους εξής λόγους: Μετά την ψήφιση ν. 4412/2016 παρουσιάστηκαν αντικειμενικές δυσκολίες στην ανάθεση των αναγκαίων Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι οποίες ισχύουν μέχρι και σήμερα. Περαιτέρω, δεδομένου ότι εκκρεμεί η έκδοση των υπουργικών αποφάσεων που προβλέπουν τις τεχνικές προδιαγραφές κατηγοριοποίησης των Μονάδων Ιαματικής Θεραπείας και Κέντρων Ιαματικού Τουρισμού/Θερμαλισμού και προκειμένου να μην υπάρχει κενό στην αδειοδότηση των επιχειρήσεων εκμετάλλευσης ιαματικών πηγών κρίνεται σκόπιμη η χορήγηση της εν λόγω παράτασης. Αλλά και μετά την έκδοση των εν λόγω υπουργικών αποφάσεων, είναι αναγκαία η ύπαρξη ικανού χρονικού διαστήματος προκειμένου οι εγκαταστάσεις/επιχειρήσεις να προσαρμοστούν για να ενταχθούν στην επιθυμητή διαβάθμιση. Επιπλέον, με την εισαγόμενη ρύθμιση εξασφαλίζεται η συνέχιση της απρόσκοπτης λειτουργίας των επιχειρήσεων/εγκαταστάσεων. Τέλος, στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα πραγματοποιούνται διαγωνισμοί για τα προγράμματα κοινωνικού τουρισμού, από τους οποίους, σε περίπτωση μη χορήγησης της προτεινόμενης παράτασης, δεν θα δύνανται να συμμετάσχουν οι επιχειρήσεις/εγκαταστάσεις εκμετάλλευσης ιαματικών πηγών.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο ......

Χορηγείται νέα προθεσμία για τις αδειοδοτήσεις που προβλέπονται στα άρθρα 17 παρ.3, 22 παρ.1 και 23 παρ.1 του ν. 3498/2006 (Α'230) έως 31.12.2017.
https://www.taxheaven.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: