Παρασκευή, 21 Ιουλίου 2017

Αναζήτηση ασφαλιστικής ενημερότητας κατά την πληρωμή δημοσίων δαπανών

Αναζήτηση ασφαλιστικής ενημερότητας κατά την πληρωμή δημοσίων δαπανών
Σύμφωνα με την εγκύκλιο 2/56489/0026/2017, δεδομένων των σημαντικών καθυστερήσεων που παρουσιάζονται ήδη στις πληρωμές των δημοσίων δαπανών, με συνέπεια α) δυσμενείς επιπτώσεις στην απρόσκοπτη εκτέλεση του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, β) τη δημιουργία και συσσώρευση ληξιπρόθεσμων οφειλών και γ) την υποχρέωση καταβολής τόκων υπερημερίας και μέχρι την πλήρη ενοποίηση των μηχανογραφικών συστημάτων των εντασσόμενων στον Ε.Φ.Κ.Α. φορέων και την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών, έτσι ώστε να είναι δυνατό να εκδίδεται, ηλεκτρονικά, ενιαία ασφαλιστική ενημερότητα από τον Ε.Φ.Κ.Α., κατά την εξόφληση χρηματικών ενταλμάτων από τους φορείς της Κεντρικής Διοίκησης ακολουθούνται οι μεταβατικές διατάξεις της παρ.2 του αρθ. 90 του ν. 4446/2016, σύμφωνα με τη διαδικασία που προαναφέρθηκε, η οποία προβλέπεται στην αριθ. 2/107929/0026/1.12.2013 κ.υ.α. (Β'3172).

Δείτε την 2/56489/0026/21.7.2017 από το φορολογικό αρχείο του κόμβου

https://www.taxheaven.gr

Αρ. πρωτ.: 2/56489/0026/2017
Παροχή οδηγιών για την αναζήτηση ασφαλιστικής ενημερότητας κατά την πληρωμή δημοσίων δαπανών

Αθήνα, 21 Ιουλίου 2017
Αρ.Πρωτ.: 2/56489/0026

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Κηφισίας 124 και Ιατρίδου 2
Ταχ. Κώδ. : 115 26 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Μ. Φασιανού
Τηλέφωνο : 210 69 87 721
FAX : 210 69 87 730
Email : m.fasianou@glk.gr

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: «Παροχή οδηγιών για την αναζήτηση ασφαλιστικής ενημερότητας κατά την πληρωμή δημοσίων δαπανών»


Σε συνέχεια της αριθ. 2/45136/0026/1.6.2017 (ΑΔΑ:ΩΣΡ5Η-ΞΘΨ) εγκυκλίου της Υπηρεσίας μας σχετικά με τον έλεγχο, την εκκαθάριση και την πληρωμή δημοσίων δαπανών και για την ομοιόμορφη εφαρμογή της διάταξης της παρ.1β του αρθ.80 του ν. 4446/2016 (Α'240), περί αυτοδίκαιου συμψηφισμού απαιτήσεων των δικαιούχων κατά του Δημοσίου με οφειλές τους προς ασφαλιστικούς φορείς κατά την φάση της εξόφλησης χρηματικών ενταλμάτων, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με την παρ.2 του αρθ. 90 «Μεταβατικές διατάξεις», του ανωτέρω νόμου, μέχρι την ολοκλήρωση των σχετικών ηλεκτρονικών διεπαφών του ΟΠΣΔΠ με τα πληροφοριακά συστήματα των ασφαλιστικών φορέων πλην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, η απόδοση των παρακρατηθέντων υπέρ των ασφαλιστικών φορέων ποσών της προαναφερόμενης διάταξης εφαρμόζεται μόνο για οφειλές των δικαιούχων προς το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

2. Η διαδικασία και οι τεχνικές λεπτομέρειες για την πληρωμή των δημοσίων δαπανών που διενεργείται από τις οικονομικές υπηρεσίες των φορέων της Κεντρικής Διοίκησης μετά την 1η/1/2017, ρυθμίζονται με την αριθ. 2/107929/0026/1.12.2013 κ.υ.α. (Β'3172), η οποία εξακολουθεί να ισχύει (παρ.3α και β, αρθ.89 «Ειδικές διατάξεις», ν. 4446/2016). Ειδικότερα: 
α. Δικαιολογητικό για την εξόφληση χρηματικών ενταλμάτων, όπου απαιτείται, είναι η ασφαλιστική ενημερότητα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή άλλων ασφαλιστικών φορέων (παρ. Β1 του αρθ.3).
β. Οι αναγκαίες για την πληρωμή συγκεκριμένης δημόσιας δαπάνης ενημερότητες του/των δικαιούχων (ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα) λαμβάνονται ηλεκτρονικά μέσω διεπαφών μεταξύ ΟΠΣΔΠ και πληροφοριακών συστημάτων ασφαλιστικών ταμείων και TAXIS και σε περίπτωση χρεωστικής ασφαλιστικής ενημερότητας διενεργείται αυτεπάγγελτα παρακράτηση του συνόλου ή μέρους του οφειλόμενου ποσού με την υπό πληρωμή απαίτηση και, εφόσον προκύπτει καταβλητέο ποσό, το ισόποσο πιστώνεται και αποδίδεται μέσω της εντολής μεταφοράς στο λογαριασμό του δικαιούχου (παρ.1 και 2 του αρθ.4).
γ. Μέχρι την ανάπτυξη των προαναφερόμενων διεπαφών μεταξύ ΟΠΣΔΠ και πληροφοριακών συστημάτων ασφαλιστικών ταμείων και συγκεκριμένα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (Ε.Φ.Κ.Α.), η ασφαλιστική ενημερότητα θα λαμβάνεται ηλεκτρονικά από το λογιστή - πιστοποιημένο χρήστη με χρήση σχετικής ηλεκτρονικής εφαρμογής του (τέως) ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (παρ.2 αρθ10).

3. Σύμφωνα με σχετικό έγγραφο της αρμόδιας Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Κοιν. Αλληλεγγύης α) μετά την εφαρμογή των διατάξεων του ν.4387/2016 (Α'85) και την ένταξη όλων των ασφαλιστικών φορέων στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.),η ασφαλιστική ενημερότητα αναζητείται στις Υπηρεσίες των εντασσόμενων φορέων οι οποίες λειτουργούν ως Υπηρεσίες του Ε.Φ.Κ.Α. β) η αυτεπάγγελτη αναζήτηση ασφαλιστικής ενημερότητας από τις Υπηρεσίες του Ε.Φ.Κ.Α. δεν είναι μέχρι σήμερα δυνατή για τεχνικούς λόγους ενώ δρομολογούνται ήδη διαδικασίες μηχανογραφικής εφαρμογής.

Κατόπιν των ανωτέρω, δεδομένων των σημαντικών καθυστερήσεων που παρουσιάζονται ήδη στις πληρωμές των δημοσίων δαπανών, με συνέπεια α) δυσμενείς επιπτώσεις στην απρόσκοπτη εκτέλεση του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, β) τη δημιουργία και συσσώρευση ληξιπρόθεσμων οφειλών και γ) την υποχρέωση καταβολής τόκων υπερημερίας και μέχρι την πλήρη ενοποίηση των μηχανογραφικών συστημάτων των εντασσόμενων στον Ε.Φ.Κ.Α. φορέων και την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών, έτσι ώστε να είναι δυνατό να εκδίδεται, ηλεκτρονικά, ενιαία ασφαλιστική ενημερότητα από τον Ε.Φ.Κ.Α., κατά την εξόφληση χρηματικών ενταλμάτων από τους φορείς της Κεντρικής Διοίκησης ακολουθούνται οι μεταβατικές διατάξεις της παρ.2 του αρθ. 90 του ν. 4446/2016, σύμφωνα με τη διαδικασία που προαναφέρθηκε, η οποία προβλέπεται στην αριθ. 2/107929/0026/1.12.2013 κ.υ.α. (Β'3172).Ο Αναπληρωτής Υπουργός
Γεώργιος Χουλιαράκης

https://www.taxheaven.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: