Κυριακή, 2 Ιουλίου 2017

Περισσότερες οι νέες εταιρείες από τα «λουκέτα» - Τι δείχνουν τα στοιχεία του ΓΕΜΗ

Περισσότερες οι νέες εταιρείες από τα «λουκέτα» - Τι δείχνουν τα στοιχεία του ΓΕΜΗ

Περισσότερες οι νέες εταιρείες από τα «λουκέτα» - Τι δείχνουν τα στοιχεία του ΓΕΜΗ

Με θετικό ισοζύγιο συστάσεων - διαγραφών επιχειρήσεων έκλεισε το πρώτο εξάμηνο του 2017, ενώ για πρώτη φορά από το 2013 ανακόπτεται η πτωτική πορεία των εγγραφών νέων επιχειρήσεων στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ). Βεβαίως, παρά τη θετική αυτή εξέλιξη, οι εγγραφές παραμένουν σε χαμηλότερα επίπεδα ακόμη και από το 2015, σε επίπεδο πρώτου εξαμήνου πάντα, ενώ τα στοιχεία για τις διαγραφές δείχνουν ότι κάθε μέρα μπαίνουν 77 «λουκέτα».
Σύμφωνα με την Καθημερινή, η πλειονότητα των νέων επιχειρήσεων πρόκειται για Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες (ΙΚΕ) και ατομικές επιχειρήσεις, δηλαδή μικρού μεγέθους, γεγονός για το οποίο η Τράπεζα της Ελλάδος διατυπώνει έντονο προβληματισμό στον βαθμό που η πλειονότητα αυτών χαρακτηρίζεται από χαμηλή ένταση τεχνολογίας και γνώσης.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΓΕΜΗ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2017, ιδρύθηκαν 16.354 επιχειρήσεις έναντι 15.981 το αντίστοιχο εξάμηνο του 2016, καταγράφοντας αύξηση 2,33%. Την ίδια περίοδο διεγράφησαν από το ΓΕΜΗ 14.095 επιχειρήσεις έναντι 18.516 το πρώτο εξάμηνο του 2016, καταγράφοντας μείωση της τάξεως του 24%. Το ισοζύγιο είναι θετικό κατά 2.259 επιχειρήσεις, ενώ το 2016 ήταν αρνητικό κατά 2.535 επιχειρήσεις. Σημειώνεται ότι οι επιχειρήσεις που εμφανίζονται στις διαγραφές του ΓΕΜΗ βρίσκονται σε μία από τις ακόλουθες καταστάσεις: πτώχευση, διακοπή (ΔΟΥ), λύση - εκκαθάριση, υπό εκκαθάριση, διαδικασία συνδιαλλαγής, διαγραφή, διαγραφή λόγω συγχώνευσης, αναγκαστική διαχείριση, διαγραφή λόγω διάσπασης. Το πρώτο εξάμηνο του 2017 είναι το πρώτο από το 2013 όπου παρατηρείται άνοδος των εγγραφών και ταυτόχρονα μείωση των διαγραφών σε σύγκριση με το αντίστοιχο εξάμηνο της ακριβώς προηγούμενης χρονιάς.
Όπως αναφέρει η Καθημερινή, το 60% των νέων επιχειρήσεων που ιδρύθηκε κατά το πρώτο εξάμηνο του 2017 πρόκειται για ατομικές και ακολουθούν οι ΙΚΕ, το μερίδιο των οποίων στο σύνολο των συστάσεων είναι 22%. Το ίδιο διάστημα ιδρύθηκαν 1.455 ομόρρυθμες εταιρείες (8,89% του συνόλου), 307 νέες ανώνυμες εταιρείες (το 1,8% του συνόλου δηλαδή), μόλις 153 εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (το 0,93% του συνόλου), ενώ οι υπόλοιπες νεοσύστατες εταιρείες είναι ετερόρρυθμες, συνεταιριστικές κ.λπ. Εξαιρετικά αρνητική εξέλιξη θεωρείται το γεγονός ότι όχι μόνο ανοίγουν ολοένα και λιγότερες ανώνυμες εταιρείες, εταιρείες που συνήθως είναι μεγάλου μεγέθους, αλλά κλείνουν πολύ περισσότερες από όσες ιδρύονται. Το πρώτο εξάμηνο του 2017 διεγράφησαν από το ΓΕΜΗ 457 ανώνυμες εταιρείες.
Την έντονη ανισορροπία που διατηρείται και εν καιρώ κρίσης ανάμεσα στις μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις στην Ελλάδα επισημαίνει και η Τράπεζα της Ελλάδας στην ετήσια έκθεση για τη νομισματική πολιτική, η οποία δημοσιοποιήθηκε χθες. Σε ειδικό θέμα που περιλαμβάνει η έκθεση για τις εγγραφές και διαγραφές επιχειρήσεων επισημαίνεται ότι η αύξηση του μεριδίου των μικρών επιχειρήσεων, ειδικά όταν είναι χαμηλής έντασης τεχνολογίας και γνώσης, «μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα λιγότερες ευκαιρίες για δημιουργία οικονομιών κλίμακας, μικρότερη δυνατότητα πραγματοποίησης και χρηματοδότησης έρευνας και καινοτομίας στο εσωτερικό των επιχειρήσεων, αυξανόμενα κόστη και υψηλότερους φραγμούς στην πρόσβαση σε νέες εξαγωγικές αγορές και μικρότερες δυνατότητες διασύνδεσης με διεθνή δίκτυα διανομής και παραγωγής και συνεπώς χαμηλότερη παραγωγικότητα». Η ΤτΕ προτείνει την ενίσχυση της δημιουργίας clusters (συστάδων) μικρομεσαίων επιχειρήσεων, προκειμένου έτσι να καταστούν πιο καινοτόμες και να παρέχουν προϊόντα και υπηρεσίες υψηλότερης προστιθέμενης αξίας.
#ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ #ΛΟΥΚΕΤΑ #ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ #ΓΕΜΗ

Επιχειρήσεις - Περισσότερες συστάσεις από διαγραφές το πρώτο εξάμηνο του 2017 - Τι δείχνουν τα στατιστικά από το 2012 έως σήμερα. Πόσες ατομικές έχουν κλείσει. 
Περισσότερες επιχειρήσεις ιδρύθηκαν το πρώτο εξάμηνο του 2017, από αυτές που έκαναν διακοπή δραστηριοτήτων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΓΕΜΗ

Συστάσεις επιχειρήσεων

ΜήναςΠλήθος
ΙΑΝ2417
ΦΕΒ2661
ΜΑΡ3437
ΑΠΡ2802
ΜΙΑ2907
ΙΟΥ2160
  
Σύνολο16384

Διαγραφές 


ΙΑΝ3307
ΦΕΒ2702
ΜΑΡ2773
ΑΠΡ1586
ΜΙΑ1966
ΙΟΥ1804
  
Σύνολο14138

Από το 2012 μέχρι και σήμερα τα στοιχεία των συστάσεων/διαγραφών δείχνουν αρνητικό πρόσημο.
Στις Ενάρξεις / Διακοπές Φυσικών προσώπων περιλαμβάνονται και οι περιπτώσεις:
• Αγροτών του Ειδικού Καθεστώτος και των ασκούντων παράλληλα με την Δραστηριότητα αυτή και άλλες δραστηριότητες που Φορολογικά αντιμετωπίζονται με βάση τις διατάξεις του Φ.Π.Α. για τους Αγρότες Ειδικού Καθεστώτος (όπως Εκμετάλλευση Φωτοβολταϊκών, Πώληση σε πάγκους Λαϊκών Αγορών κλπ) και οι οποίες μολονότι δρουν ‘επιχειρηματικά’, δεν λογίζονται με την έννοια της ‘Επιχείρησης’ και Φορολογικά έχουν διαφορετική μεταχείριση καθώς και

• Ατομικών Επιχειρήσεων που μέσα στην συγκεκριμένη περίοδο έκαναν Έναρξη / Διακοπή και επόμενες Επανενάρξεις / Διακοπές.

Στις Ενάρξεις / Διακοπές Μη Φυσικών προσώπων


Περιλαμβάνονται:
 
• Εξαιρουμένων των Οντοτήτων Δημοσίου και ΝΠΔΔ, όλες οι λοιπές Κατηγορίες Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων ανεξάρτητα της διάκρισής τους σε Ημεδαπά / Αλλοδαπά, Κερδοσκοπικά / Μη Κερδοσκοπικά Ν. Πρόσωπα & Οντότητες
• Οι Επιχειρήσεις Υπό Ίδρυση

  Στοιχεία Ενάρξεων / Διακοπών περιόδου 2012 - Σήμερα
 
 ΕνάρξειςΔιακοπές
ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ367.271439.039
ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ / ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ83.39868.944

Τα στοιχεία (περιλαμβάνονται στον προηγούμενο πίνακα), που αφορούν συγκεκριμένα στις Ι.Κ.Ε. και στις Μονοπρόσωπες Ι.Κ.Ε. για τη συγκεκριμένη περίοδο αναφοράς είναι:
Στοιχεία Ενάρξεων / Διακοπών περιόδου 2012 - Σήμερα
 
 ΕνάρξειςΔιακοπές
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ (Ι.Κ.Ε.)10.4241.010
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΕΣ Ι.Κ.Ε.8.120700
https://www.taxheaven.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: