Παρασκευή, 28 Ιουλίου 2017

Διαρκής επιτροπή στο Υπ.Οικ για την αναθεώρηση των αντικειμενικών αξιών ακινήτων

Διαρκής επιτροπή στο Υπ.Οικ για την αναθεώρηση των αντικειμενικών αξιών ακινήτων
Μια ακόμη τροπολογία κατατέθηκε στη βουλή στο νομοσχέδιο του υπ.Οικονομικών «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις»

Με την προτεινόμενη τροπολογία συνιστάται στο Υπουργείο Οικονομικών Διαρκής Επιτροπή με την ονομασία «Συντονιστική Επιτροπή για την αναθεώρηση των αντικειμενικών αξιών ακινήτων και την αξιοποίηση της Βάσης Δεδομένων της «Τράπεζας Αξιών Ακινήτων», με αντικείμενο το συντονισμό των δράσεων για την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος μαζικής εκτίμησης αξιών ακινήτων, για την κατά το δυνατόν ακριβέστερη προσέγγιση των αγοραίων τιμών των ακινήτων. Ορίζεται η σύνθεση και οι αρμοδιότητες της Επιτροπής,

Στόχος της ρύθμισης είναι η σύσταση διαρκούς Συντονιστικής Επιτροπής με σκοπό τον συντονισμό των δράσεων που απαιτούνται προκειμένου να υλοποιηθεί ένα σύγχρονο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα εκτίμησης αξιών ακινήτων, μέσω του οποίου θα επιδιώκεται η όσο το δυνατόν ακριβής προσέγγιση των αγοραίων τιμών των ακινήτων.ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Για την υλοποίηση των επιταγών του ν. 4336/2015 στο πλαίσιο της αναθεώρησης του συστήματος των αντικειμενικών αξιών ακινήτων, σύμφωνα με την υποπερ. ν. της περ. 2.2 της παραγράφου Γ του άρθρου 3 του νόμου αυτού, προβλέπεται η σύσταση Επιτροπής για τον συντονισμό των δράσεων που απαιτούνται προς υλοποίηση ενός πληροφοριακού συστήματος αξιών ακινήτων, ώστε να επιτευχθεί μία κατά το δυνατόν ακριβέστερη προσέγγιση των αγοραίων τιμών των ακινήτων. Στο πλαίσιο αυτό επιχειρείται η αξιοποίηση της βάσης δεδομένων με ονομασία "Τράπεζα Αξιών Ακινήτων" που έχει δημιουργηθεί στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ» (Ψ.Υ.ΔΗ.ΠΕ.Ε.Κ.) προκειμένου τα στοιχεία που θα συγκεντρώνονται διαρκώς σε αυτήν να αποτελούν το υπόβαθρο ενός σύγχρονου ψηφιακού συστήματος εκτίμησης ακινήτων, μέσω του οποίου θα επιδιώκεται η όσο το δυνατόν πιστότερη προσέγγιση των αγοραίων τιμών των ακινήτων.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ
στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (EE) 2016/881 και άλλες διατάξεις»


ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο ..........

Σύσταση Διαρκούς Επιτροπής με την ονομασία «Συντονιστική Επιτροπή για την αναθεώρηση των αντικειμενικών αξιών ακινήτων και την αξιοποίηση της Βάσης Δεδομένων της Τράπεζας Αξιών Ακινήτων»

1. Συνιστάται στο Υπουργείο Οικονομικών Διαρκής Επιτροπή με την ονομασία «Συντονιστική Επιτροπή για την αναθεώρηση των αντικειμενικών αξιών ακινήτων και την αξιοποίηση της Βάσης Δεδομένων της «Τράπεζας Αξιών Ακινήτων», με αντικείμενο τον συντονισμό των δράσεων που απαιτούνται προς υλοποίηση ενός σύγχρονου ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος μαζικής εκτίμησης αξιών ακινήτων, για την κατά το δυνατόν ακριβέστερη προσέγγιση των αγοραίων τιμών των ακινήτων.

2. Στην Διαρκή Επιτροπή της παρ. 1 συμμετέχουν οι εξής:
α) Ο Υπουργός Οικονομικών, ως Πρόεδρος και
β) Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών,
γ) Ο .Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Περιουσίας,
δ) Ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Οικονομικών,
ε) Ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων,
στ) Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος,
ζ) Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής
η) Ο Πρόεδρος της εταιρείας «Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση Α.Ε.»,
θ) Ο Πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος
ι) Ο Πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος
ια) Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Εκτιμητών Ελλάδος ως μέλη της Επιτροπής.

3. Η Διαρκής Επιτροπή της παρ. 1 έχει τις εξής αρμοδιότητες:
α. την εποπτεία της αρμόδιας Ομάδας Εργασίας που συστάθηκε με την υπ' αριθμ. 2/47003/0004/2017 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, για τη μελέτη του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας της Βάσης Δεδομένων της Τράπεζας Αξιών Ακινήτων για τις αντικειμενικές αξίες ακινήτων,
β. την εξασφάλιση των προϋποθέσεων για τη συγκέντρωση δεδομένων από διάφορες πηγές με σκοπό την επεξεργασία τους
γ. την πρόταση συστήματος καθορισμού τιμών ζώνης και συντελεστών αντικειμενικού προσδιορισμού των αξιών ακινήτων, οι οποίες θα αντανακλούν όσο το δυνατόν πιστότερα τις αγοραίες τιμές
δ. την έγκριση νομοθετικών προτάσεων της ως άνω αρμόδιας Ομάδας Εργασίας.

4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται η διαδικασία και κάθε λεπτομέρεια για τη λειτουργία της Διαρκούς Επιτροπής της παρ. 1.

https://www.taxheaven.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: