Τρίτη, 11 Ιουλίου 2017

Αστυνομική Ταυτότητα. Έκδοση. Διαδικασία - Διαβατήριο. Οδηγίες για την έκδοση διαβατηρίου

Αστυνομική Ταυτότητα. Έκδοση. Διαδικασία

Έκδοση και αντικατάσταση Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
Αστυνομική Ταυτότητα – Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με την έκδοση και αντικατάσταση δελτίου ταυτότητας:
Αν είναι η πρώτη φορά που ζητώ έκδοση δελτίου ταυτότητας ποια είναι τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσω;
Για την έκδοση Δελτίου Ταυτότητας υποβάλλονται αυτοπροσώπως από τον ενδιαφερόμενο, στην αρμόδια αστυνομική αρχή, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
1Δύο (2) πρόσφατες ασπρόμαυρες φωτογραφίες (για ταυτότητα), διαστάσεων 3,6*3,6 cm.
2. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση, για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση των στοιχείων του αιτούντος, από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εθνικού Δημοτολογίου (ΟΠΣΕΔ), του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία εκτυπώνεται και διατίθεται στον αιτούντα σε έντυπη μορφή προς υπογραφή. Η διαδικασία αναζήτησης των στοιχείων μέσω του (ΟΠΣΕΔ), δεν εφαρμόζεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:
Ο δήμος στα δημοτολόγια του οποίου είναι εγγεγραμμένος ο αιτών δεν διαθέτει διαδικτυακές υπηρεσίες πρόσβασης στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εθνικού Δημοτολογίου (ΟΠΣΕΔ) και
Δεν είναι εφικτή η διασύνδεση στις διαδικτυακές υπηρεσίες πρόσβασης στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εθνικού Δημοτολογίου (ΟΠΣΕΔ) του δήμου στα δημοτολόγια, του οποίου είναι εγγεγραμμένος ο αιτών.
3. Αίτηση έκδοσης δελτίου ταυτότητας, η οποία συμπληρώνεται από την αρμόδια Αρχή έκδοσης με βάση τα στοιχεία ταυτότητας του ενδιαφερομένου, όπως αυτά προκύπτουν από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εθνικού Δημοτολογίου (ΟΠΣΕΔ) του Υπουργείου Εσωτερικών ή από το πιστοποιητικό γέννησης. Η αίτηση εκτυπώνεται και διατίθεται στον αιτούντα σε έντυπη μορφή προς υπογραφή.
4. Βεβαίωση Νοσηλευτικού Ιδρύματος ή Υγειονομικού Εργαστηρίου για την ομάδα Αίματος και το RHESUS (εφόσον επιθυμείτε την αναγραφή της ομάδας Αίματος και του RHESUS στο δελτίο σας.)
5. Ταξιδιωτικό ή άλλο έγγραφο ημεδαπής ή αλλοδαπής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει προηγούμενη εγγραφή των στοιχείων «ΕΠΩΝΥΜΟ, ΟΝΟΜΑ και ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ» των ενδιαφερόμενων, με λατινικούς χαρακτήρες (εφόσον επιθυμείτε αναγραφή των ανωτέρω στοιχείων διαφορετική του προτύπου ΕΛΟΤ 743, υποβάλλοντας παράλληλα και σχετική υπεύθυνη δήλωση).
6. Για την έκδοση του δελτίου ταυτότητας, απαιτείται η βεβαίωση των στοιχείων του αιτούντος από έναν μάρτυρα. Σε περίπτωση ανηλίκου, η βεβαίωση των στοιχείων του γίνεται από έναν γονέα του ή από εκείνον που έχει την επιμέλεια ή επιτροπεία του.
** H Αρχή έκδοσης του δελτίου ταυτότητας αναζητά αυτεπάγγελτα το απαιτούμενο πιστοποιητικό γέννησης για την έκδοση του δελτίου ταυτότητας, μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου (ΟΠΣΕΔ), του Υπουργείου Εσωτερικών. (αριθ. 3021/19/53-κγ από 28-8-2014 ΚΥΑ «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 3021/19/53 από 14-10-2005 κοινής υπουργικής απόφασης Τύπος, δικαιολογητικά, αρμόδιες υπηρεσίες και διαδικασία έκδοσης δελτίων ταυτότητας Ελλήνων πολιτών» (ΦΕΚ. Β-2339/29-8-2014)
Σε ποια ηλικία πρέπει να εφοδιαστώ με δελτίο ταυτότητας;
Από τον Ιούνιο του 2005 υποχρέωση για την απόκτηση δελτίου αστυνομικής ταυτότητας έχουν όλοι οι Έλληνες πολίτες που έχουν συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας.
Πότε πρέπει να αντικαταστήσω το δελτίο ταυτότητάς μου;
1. Σε περίπτωση που έχει αλλάξει οποιοδήποτε στοιχείο της ταυτότητας σας
2. Σε περίπτωση που δεν αναγράφεται στο δελτίο ταυτότητας η ιθαγένεια ή τα στοιχεία σας με λατινικούς χαρακτήρες
3. Σε περίπτωση που έχει φθαρεί
4. Όταν έχει περάσει δεκαπενταετία από την έκδοσή του
5. Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής.
Τι δικαιολογητικά πρέπει να υποβάλλω σε αυτές τις περιπτώσεις;
Για την αντικατάσταση του Δελτίου Ταυτότητας υποβάλλονται τα δικαιολογητικά και ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται για την αρχική-πρώτη έκδοση του Δελτίου Ταυτότητας.
Θα παραδώσετε επίσης και το παλιό δελτίο που θέλετε να αντικαταστήσετε (με εξαίρεση τις περιπτώσεις κλοπής και απώλειας).
Δεν είναι υποχρεωτική η βεβαίωση των στοιχείων ταυτότητας του αιτούντος από μάρτυρα στις περιπτώσεις 1,2,4 εφόσον
– τα στοιχεία στην προηγούμενη ταυτότητα είναι ευκρινή
– το δελτίο που αντικαθίσταται έχει εκδοθεί από την ίδια Αρχή.
Για τις περιπτώσεις κλοπής, απώλειας ή φθοράς απαιτείται μάρτυρας, ανεξαρτήτως της Αρχής έκδοσης του Δελτίου Ταυτότητας.
Εξαιρέσεις:
Για την περίπτωση 1 (αντικατάσταση λόγω αλλαγής οποιουδήποτε στοιχείου της ταυτότητας) απαιτείται και αντίγραφο της σχετικής πράξης της Αρχής (πχ. λόγω αλλαγής επωνύμου, υιοθεσίας, λύσης ή ακύρωσης αυτής, αναγνώρισης, αποκήρυξης ή νομιμοποίησης τέκνου και σε οποιαδήποτε άλλη από το νόμο οριζόμενη περίπτωση).
Για την περίπτωση αντικατάστασης λόγω φθοράς ή απώλειας, απαιτείται και παράβολο 9 ευρώ(υπέρ του δημοσίου). Δεν απαιτείται παράβολο μόνο όταν η φθορά ή η απώλεια οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας, δηλαδή σεισμό, πυρκαγιά, ναυάγιο κ.λπ.. Σε αυτή την περίπτωση προσκομίζεται επιβεβαιωτικό έγγραφο του συμβάντος ή λαμβάνεται υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος.
Στις περιπτώσεις 4 και 5 (αντικατάσταση λόγω απώλειας ή κλοπής) απαιτείται και υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναγράφονται από τον ενδιαφερόμενο οι συνθήκες απώλειας ή κλοπής του δελτίου ταυτότητας.
Που υποβάλλω τα δικαιολογητικά για την έκδοση δελτίου ταυτότητας και ποιες ώρες;
Δελτία ταυτότητας εκδίδονται:
α) Για τις περιφέρειες Αττικής και Θεσσαλονίκης στο Τμήμα Ασφαλείας του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου.
β) Για την υπόλοιπη Χώρα στην Υποδιεύθυνση ή το Τμήμα Ασφαλείας του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου.
Όπου δεν λειτουργούν τέτοιες Υπηρεσίες, τα δελτία ταυτότητας εκδίδονται από το Αστυνομικό Τμήμα που ασκεί αρμοδιότητες ασφαλείας στον τόπο κατοικίας του ενδιαφερόμενου.
Τα Γραφεία Ταυτοτήτων λειτουργούν καθημερινά κατά τις πρωινές ώρες (07.00-14.30 τη θερινή και 07.30-15.00 τη χειμερινή περίοδο), με εξαίρεση την Τετάρτη που λειτουργούν από 14:00 έως 20:30, για την εξυπηρέτηση των πολιτών που εργάζονται. Επίσης, κάθε Σάββατο από 08:30 έως 13:00 εξυπηρετούν κατά αποκλειστικότητα τους μαθητές.
Σε κάθε περίπτωση, για ειδικότερες διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε
με το Γραφείο Ταυτοτήτων του Αστυνομικού Τμήματος της περιοχής σας
ή στο e-mail: dka4tayt@astynomia.gr
Πότε πρέπει να αντικαταστήσω το δελτίο ταυτότητάς μου;
1. Σε περίπτωση που έχει αλλάξει οποιοδήποτε στοιχείο της ταυτότητας σας
2. Σε περίπτωση που δεν αναγράφεται στο δελτίο ταυτότητας η ιθαγένεια ή τα στοιχεία σας με λατινικούς χαρακτήρες
3. Σε περίπτωση που έχει φθαρεί
4. Όταν έχει περάσει δεκαπενταετία από την έκδοσή του
5. Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής.
Τι δικαιολογητικά πρέπει να υποβάλλω σε αυτές τις περιπτώσεις;
Για την αντικατάσταση του Δελτίου Ταυτότητας υποβάλλονται τα δικαιολογητικά και ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται για την αρχική-πρώτη έκδοση του Δελτίου Ταυτότητας.
Επιπλέον, θα παραδώσετε και το παλιό δελτίο που θέλετε να αντικαταστήσετε (εκτός από τις περιπτώσεις κλοπής και απώλειας).
Στις περιπτώσεις απώλειας και κλοπής, υποβάλλετε υπεύθυνη δήλωση του (Ν. 1599/1986), στην οποία περιγράφετε τις συνθήκες απώλειας ή κλοπής του δελτίου ταυτότητας.
Στις περιπτώσεις αντικατάστασης του δελτίου ταυτότητας λόγω κλοπής, απώλειας και φθοράς είναι υποχρεωτική η βεβαίωση των στοιχείων ταυτότητάς σας από έναν μάρτυρα.
(Πηγήastynomia.gr)
– – –
Παρατείνεται μέχρι 30-06-2018 η προθεσμία του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 25 του Ν. 1599/1986, το οποίο αναφέρεται στην έκδοση δελτίων ταυτότητας από τις Αστυνομικές Αρχές. (ΦΕΚ B 650 – 10.03.2016)

- - -
Ads by Google
- - -

Διαβατήριο. Οδηγίες για την έκδοση διαβατηρίου

Διαβατήριο. Οδηγίες για την έκδοση διαβατηρίου
ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Τα Γραφεία Διαβατηρίων της Ελληνικής Αστυνομίας σε όλη την Ελλάδα και το Εξωτερικό.
ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Ωράριο λειτουργίας για όλα τα γραφεία διαβατηρίων. http://www.passport.gov.gr/appendix/
Έκδοση/ ανανέωση/ αντικατάσταση λόγω φθοράς διαβατηρίου για Ενήλικο.
Δικαιολογητικά
 1. Αίτηση έκδοσης διαβατηρίου, στην οποία είναι ενσωματωμένη και υπεύθυνη δήλωση (χορηγείται από τα γραφεία διαβατηρίων).
 2. 1 πρόσφατη (τελευταίου μήνα) έγχρωμη ψηφιακή φωτογραφία 4x6 εκ. συγκεκριμένων τεχνικών προδιαγραφών.
 3. Παράβολα συνολικής αξίας 84,40 ευρώ (για την 5ετή διάρκεια του διαβατηρίου). Τα παράβολα τα εκδίδει και πληρώνει ο πολίτης μέσω του e-παράβολο (ηλεκτρονικά)
 4. Φωτοαντίγραφο των 2 όψεων της αστυνομικής ταυτότητας. (Αν κάποιος είναι μόνιμος κάτοικος εξωτερικού και δεν διαθέτει ταυτότητα, τότε υποβάλλει πιστοποιητικό γέννησης ή οικογενειακής κατάστασης. )
 5. Το παλιό διαβατήριο (στην περίπτωση της ανανέωσης και αντικατάστασης).
Έκδοση διαβατηρίου λόγω κλοπής ή απώλειας για Ενήλικο.
Δικαιολογητικά
 1. Αίτηση έκδοσης διαβατηρίου, στην οποία είναι ενσωματωμένη και υπεύθυνη δήλωση (χορηγείται από τα γραφεία διαβατηρίων).
 2. 1 πρόσφατη (τελευταίου μήνα) έγχρωμη ψηφιακή φωτογραφία 4x6 εκ. συγκεκριμένων τεχνικών προδιαγραφών.
 3. Παράβολα συνολικής αξίας 84,40 ευρώ (για την 5ετή διάρκεια του διαβατηρίου). Τα παράβολα τα εκδίδει και πληρώνει ο πολίτης μέσω του e-παράβολο (ηλεκτρονικά)
 4. Φωτοαντίγραφο των 2 όψεων της αστυνομικής ταυτότητας. (Αν κάποιος είναι μόνιμος κάτοικος εξωτερικού και δεν διαθέτει ταυτότητα, τότε υποβάλλει πιστοποιητικό γέννησης ή οικογενειακής κατάστασης. )
 5. Πρόσφατη βεβαίωση Ελληνικής Αρχής (αστυνομικής ή προξενικής για το εξωτερικό) στην οποία δηλώθηκε η κλοπή ή η απώλεια.
Έκδοση διαβατηρίου για Ανήλικο άνω των 14 ετών
Δικαιολογητικά
 1. Αίτηση έκδοσης διαβατηρίου, στην οποία είναι ενσωματωμένη και υπεύθυνη δήλωση (χορηγείται από τα γραφεία διαβατηρίων).
 2. 1 πρόσφατη (τελευταίου μήνα) έγχρωμη ψηφιακή φωτογραφία 4x6 εκ. συγκεκριμένων τεχνικών προδιαγραφών.
 3. Παράβολα συνολικής αξίας 84,40 ευρώ (για την 5ετή διάρκεια του διαβατηρίου). Τα παράβολα τα εκδίδει και πληρώνει ο πολίτης μέσω του e-παράβολο (ηλεκτρονικά)
 4. Φωτοαντίγραφο των 2 όψεων της αστυνομικής ταυτότητας. (Αν κάποιος είναι μόνιμος κάτοικος εξωτερικού και δεν διαθέτει ταυτότητα, τότε υποβάλλει πιστοποιητικό γέννησης ή οικογενειακής κατάστασης. )
Τα δικαιολογητικά τα καταθέτουν οι γονείς παρουσία του ανηλίκου. Αν παρίσταται μόνο ο ένας γονέας, τότε απαιτείται γραπτή συναίνεση του άλλου με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του. Αν δεν μπορούν να παραβρεθούν οι γονείς για λόγους ανωτέρας βίας, τότε παρίσταται εξουσιοδοτημένος συγγενής του ανηλίκου.
Έκδοση διαβατηρίου για Ανήλικο κάτω των 14 ετών
Δικαιολογητικά
 1. Αίτηση έκδοσης διαβατηρίου, στην οποία είναι ενσωματωμένη και υπεύθυνη δήλωση (χορηγείται από τα γραφεία διαβατηρίων).
 2. 1 πρόσφατη (τελευταίου μήνα) έγχρωμη ψηφιακή φωτογραφία 4x6 εκ. συγκεκριμένων τεχνικών προδιαγραφών.
 3. Παράβολα συνολικής αξίας 73,60 ευρώ (για την 3ετή διάρκεια του διαβατηρίου). Τα παράβολα τα εκδίδει και πληρώνει ο πολίτης μέσω του e-παράβολο (ηλεκτρονικά) 
 4. Για ανηλίκους άνω των 12 ετών: φωτοαντίγραφο των 2 όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
Για ανηλίκους κάτω των 12 ετών:
Αριθ. 3021/22/10−ζ ́ – ΦΕΚ B 2702 – 14.12.2015
Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 3021/22/10/28−06−2005 απόφασης «Δικαιολογητικά και διαδικασία έκδοσης, τύπος και περιεχόμενο ενδείξεων διαβατηρίου» (Β ́ 932), όπως τροποποιήθηκε από την υπ’ αριθ. 3021/22/10−στ ́/26−07−2007 όμοια (Β ́ 1503).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ − ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
Άρθρο 1
Τροποποίηση διατάξεων
1. Η περίπτωση γ ́ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της υπ’ αριθ. 3021/22/10/28/6/2005 απόφασης (Β ́ 932) όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 3021/22/10−στ ́/6/07/2007 απόφαση (Β ́ 1503), αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«γ. φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του δελτίου ταυτότητάς του. Προκειμένου για ανήλικο κάτω των δώδεκα (12) ετώνυποβάλλεται από τον έναν γονέα αυτού ή αυτόν που έχει την επιτροπεία του ή το δικαστικό συμπαραστάτη του, Αίτηση − Υπεύθυνη δήλωση για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου (ΟΠΣΕΔ) των απαραίτητων για την έκδοση του διαβατηρίου στοιχείων δημοτολογίου. Στην ως άνω Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση, η οποία διαμορφώνεται αυτόματα, περιλαμβάνονται μέχρι τρία (3) τυχαία ερωτήματα επί των δημοτολογικών στοιχείων του ανήλικου που βρίσκονται καταχωρημένα στο ΟΠΣΕΔ, πέραν αυτών που είναι απαραίτητα για την έκδοση του διαβατηρίου.
Ο αιτών απαντά εγγράφως στα ως άνω ερωτήματα και αφού υπογράψει την Αίτηση − Υπεύθυνη δήλωση, ο αρμόδιος υπάλληλος καταχωρεί στην Εφαρμογή τις σχετικές απαντήσεις. Αυτές ελέγχονται αυτόματα από το σύστημα και εφόσον είναι σύμφωνες σε σχέση με τα καταχωρημένα στοιχεία στο ΟΠΣΕΔ, η διαδικασία ολοκληρώνεται με τη λήψη και εκτύπωση των απαιτούμενων δημοτολογικών στοιχείων γέννησης ή οικογενειακής κατάστασης. Επί της εκτυπωμένης σελίδας με τα δημοτολογικά στοιχεία γέννησης ή οικογενειακής κατάστασης επικολλάται πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία του ανηλίκου και τίθεται πράξη βεβαίωσης ταυτοπροσωπίας από τον έναν γονέα αυτού ή αυτόν που έχει την επιτροπεία του ή το δικαστικό συμπαραστάτη του, του οποίου το ιδιόχειρο της υπογραφής βεβαιώνεται από τον αρμόδιο Αστυνομικό.
Η εν λόγω διαδικασία αναζήτησης και εκτύπωσης των στοιχείων δημοτολογίου του ενδιαφερομένου δεν εφαρμόζεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:
αα. όταν ο δήμος στο δημοτολόγιο του οποίου είναι εγγεγραμμένος ο ανήλικος δεν διαθέτει διαδικτυακές υπηρεσίες πρόσβασης στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εθνικού Δημοτολογίου (ΟΠΣΕΔ) και
ββ. όταν δεν είναι εφικτή η διασύνδεση στις διαδικτυακές υπηρεσίες πρόσβασης του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου (ΟΠΣΕΔ) του δήμου στο δημοτολόγιο του οποίου είναι εγγεγραμμένος ο ανήλικος.
Στις περιπτώσεις αυτές, τα απαραίτητα για την έκδοση του διαβατηρίου δημοτολογικά στοιχεία προκύπτουν από πιστοποιητικό του δήμου στο δημοτολόγιο του οποίου είναι εγγεγραμμένος ο ανήλικος, το οποίο αναζητείται αυτεπαγγέλτως από την αρμόδια Υπηρεσία Παραλαβής Δικαιολογητικών. Στο πιστοποιητικό επικολλάται πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία του ανηλίκου και τίθεται πράξη βεβαίωσης ταυτοπροσωπίας από έναν γονέα του ανηλίκου ή αυτόν που έχει την επιτροπεία του ή το δικαστικό συμπαραστάτη του, του οποίου το ιδιόχειρο της υπογραφής βεβαιώνεται από τον αρμόδιο Αστυνομικό. Η διαβίβαση του αιτήματος από την Υπηρεσία Παραλαβής Δικαιολογητικών και η αποστολή του πιστοποιητικού από τον δήμο πραγματοποιείται με κάθε πρόσφορο μέσο, ιδίως με τηλεομοιοτυπία ή ηλεκτρονική αλληλογραφία. Η έκδοση του παραπάνω πιστοποιητικού δεν πρέπει να απέχει πέραν του εξαμήνου από την ημερομηνία αποστολής του.
Το ως άνω πιστοποιητικό γέννησης ή οικογενειακής κατάστασης με επικολλημένη έγχρωμη φωτογραφία και βεβαίωση ταυτοπροσωπίας υποβάλλουν και οι Έλληνες πολίτες άνω των δώδεκα (12) ετών, εφόσον διαμένουν μόνιμα στο εξωτερικό και δεν κατέχουν δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ούτε ελληνικό διαβατήριο σε ισχύ».
Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 4 Δεκεμβρίου 2015
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
Συγκεντρωτικά τα παράβολα για όλες τις περιπτώσεις Διαβατηρίων
α) Αρχική έκδοση – ανανέωση – κλοπή/απώλεια (14 ετών και άνω): Συνολικό ποσό 84,40 ευρώ
β) Αρχική έκδοση – ανανέωση – κλοπή/απώλεια (έως 14 ετών): Συνολικό ποσό 73,60 ευρώ
γ) Αντικατάσταση (φθορά – συμπλ. σελίδων, μεταβολή στοιχείων) : Συνολικό ποσό 58,00 ευρώ
δ) Επανυποβολή αιτήματος – έξοδα ταχυδρ. Αποστολής : Συνολικό ποσό 05,00 ευρώ
ε) Κατ’ εξαίρεση έκδοση διαβατηρίου ισχύος 13 μηνών : Συνολικό ποσό 68,80 ευρώ
στ) Διαβατήριο ισχύος 8 μηνών (προσωρινή αδυναμία λήψης αποτυπωμάτων) : Συνολικό ποσό 63,40 ευρώ
ζ) Διαβατήριο ισχύος 3 μηνών (μεταγωγή κρατουμένου) : Συνολικό ποσό 63,40 ευρώ
Σε κάθε περίπτωση δείτε τον
Σύνδεσμο του δικτυακού τόπου της Αστυνομίας για πληροφορίες σχετικά με την έκδοση Διαβατηρίου.
Διαβατήριο: http://www.passport.gov.gr/npc-periexomeno/npc-periexomeno/dikaiologitika-diavatirion.html
Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 3021/22/10/28−06−2005 απόφασης «Δικαιολογητικά και διαδικασία έκδοσης, τύπος και περιεχόμενο ενδείξεων διαβατηρίου» (Β ́ 932), όπως τροποποιήθηκε από την υπ’ αριθ. 3021/22/10−στ/26−07−2007 όμοια (Β ́ 1503) (Αριθ. 3021/22/10−ζ – ΦΕΚ B 2702 – 14.12.2015)


Δεν υπάρχουν σχόλια: