Τρίτη, 11 Ιουλίου 2017

Παραγωγή και εμπορία των προϊόντων της Μελισσοκομίας

Παραγωγή και εμπορία των προϊόντων της Μελισσοκομίας

Παραγωγή και εμπορία των προϊόντων της Μελισσοκομίας
Πρόγραμμα για τη βελτίωση των γενικών συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας για τα έτη 2017 και 2018, σε εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 (ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 671). (Αριθμ. 826/72508 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 2334/10.07.2017)
Σκοπός
Σκοπός της απόφασης αυτής είναι η θέσπιση των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των άρθρων 55 έως 57 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, της παρ. 1 του άρθρου 6 και των άρθρων 8 και 9 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1368 και του άρθρου 5 του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1366 όσον αφορά στην υλοποίηση των μέτρων και επιμέρους δράσεων του μελισσοκομικού προγράμματος της χώρας για τη βελτίωση των γενικών συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων μελισσοκομίας για τα έτη εφαρμογής 2017 και 2018 (στο εξής «μελισσοκομικό πρόγραμμα»), όπως το πρόγραμμα αυτό εγκρίθηκε για την τριετία 2017 – 2019 με την Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) αριθ. 2016/1102 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (EE L 182, 7.7.2016, σ. 55).
Περίοδος εφαρμογής
1. Η περίοδος εφαρμογής του μελισσοκομικού προγράμματος για τα μελισσοκομικά έτη 2017 και 2018 διαρκεί από 1/8/2016 έως 31/7/2018.
2. Tα μέτρα και οι επιμέρους δράσεις του μελισσοκομικού προγράμματος υλοποιούνται εντός κάθε μελισσοκομικού έτους, το οποίο ορίζεται ως το χρονικό διάστημα δώδεκα (12) διαδοχικών μηνών από 1 Αυγούστου έως 31 Ιουλίου
Το Πρόγραμμα βελτίωσης συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας (Αριθμ. 826/72508 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 2334/10.07.2017)

Δεν υπάρχουν σχόλια: