Παρασκευή, 28 Ιουλίου 2017

Τροπολογία με διατάξεις φορολογίας εισοδήματος, ΦΠΑ, ΕΝΦΙΑ κ.α.

εισοδήματος

ΒουλήΤροπολογία με διατάξεις φορολογίας εισοδήματος, ΦΠΑ, ΕΝΦΙΑ κ.α.

 ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΛΑΧΟΣ
Με τροπολογία που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο "Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις" επέρχονται μεταβολές σε θέματα φορολογίας εισοδήματος, ΦΠΑ, ΕΝΦΙΑ, φορολογίας κερδών από τυχερά παίγνια και σε άλλες διατάξεις.
Ακολουθούν οι προτεινόμενες διατάξεις και η αιτιολογική τους έκθεση.
Άρθρο .....
Φορολογία κερδών από τυχερά παίγνια
Το άρθρο 59 του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών Προικών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια, ο οποίος κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του ν. 2961/2001 (Α’266), αριθμείται σε παράγραφο 1 αυτού και προστίθεται παράγραφος 2 ως εξής:
«2. Απαλλάσσονται από το φόρο τα χρηματικά ή κάθε είδους έπαθλα που προσφέρονται μέσω προγράμματος δημοσίων κληρώσεων στους τυχερούς που πραγματοποιούν συναλλαγές με τη χρήση μέσων πληρωμής με κάρτα ή με άλλο ηλεκτρονικό μέσο πληρωμής, για την αγορά αγαθών ή τη λήψη υπηρεσιών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 70 του Νόμου 4446/2016
Αιτιολογική Έκθεση:
Με την προτεινόμενη ρύθμιση ενισχύεται το κίνητρο προς τους πολίτες για τη διεύρυνση της χρήσης μέσων πληρωμής με κάρτα ή άλλο ηλεκτρονικό μέσο, κατά την αγορά αγαθών ή/και τη λήψη υπηρεσιών, με τελικό στόχο την τόνωση της αγοραστικής κίνησης και την πάταξη της φοροδιαφυγής. Με την ρύθμιση αυτή απαλλάσσονται από το φόρο τα κάθε είδους έπαθλα (χρηματικά ποσά, κατ' είδος έπαθλα, ακίνητα) που προσφέρονται στους τυχερούς που πραγματοποιούν συναλλαγές με τη χρήση μέσων πληρωμής με κάρτα ή με άλλο ηλεκτρονικό μέσο πληρωμής, κατά την αγορά αγαθών ή τη λήψη υπηρεσιών και οι οποίοι συμμετέχουν σε πρόγραμμα δημοσίων κληρώσεων (Λοταρίες). Η προτεινόμενη απαλλαγή θεσπίζεται δεδομένου ότι τα έπαθλα χορηγούνται ως κίνητρο από το Δημόσιο και συνεπώς η τυχόν επιβολή φόρου θα καταστρατηγούσε το λόγο της θέσπισής τους.
Άρθρο ......
Τροποποίηση του άρθρου 63 του ν. 4446/2016
Το άρθρο 63 του ν.4446/2016 (Α' 240) αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι διατάξεις του Τμήματος Α’ εφαρμόζονται σε πράξεις πληρωμής με κάρτα και μέσα πληρωμής με κάρτα που έχουν εκδοθεί από τετραμερές σύστημα πληρωμής, καθώς και στις ηλεκτρονικές πληρωμές εν γένει, όταν ο πληρωτής ενεργεί για λόγους που δεν εμπίπτουν στην εμπορική, επιχειρηματική ή επαγγελματική του δραστηριότητα.»
Αιτιολογική Έκθεση:
Με την προτεινόμενη ρύθμιση αντικαθίσταται ο όρος «καταναλωτής» με τη φράση «πληρωτής που ενεργεί για λόγους που δεν εμπίπτουν στην εμπορική, επιχειρηματική ή επαγγελματική του δραστηριότητα».
Η συγκεκριμένη τροποποίηση είναι αναγκαία για την εναρμόνιση του πεδίου εφαρμογής με τις υπόλοιπες διατάξεις του ν. 4446/2016 (Α' 240), καθώς η παρ. 1 του άρθρου 65 του εν λόγω νόμου, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 του ν. 4472/2017 (Α' 74), ορίζει ότι οι δικαιούχοι πληρωμής, στο πλαίσιο των συναλλαγών τους με πληρωτές οι οποίοι ενεργούν για λόγους που δεν εμπίπτουν στην εμπορική, επιχειρηματική ή επαγγελματική τους δραστηριότητα, υποχρεούνται, ανάλογα με τον κύριο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητάς τους (ΚΑΔ) και εντός ορισμένης προθεσμίας, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3) έτη από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, να αποδέχονται μέσα πληρωμής με κάρτα για την ολοκλήρωση των πράξεων πληρωμής. Η εναρμόνιση αυτή είναι απαραίτητη, ώστε να μη δημιουργείται σύγχυση ως προς το πεδίο εφαρμογής του νόμου τόσο στους υπόχρεους προς συμμόρφωση, όσο και στους ελεγκτικούς μηχανισμούς της Διοίκησης.
Άρθρο ...
Επιστροφή φόρου εισοδήματος και Φ.Π.Α.
Σε εκκρεμείς, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος, υποθέσεις ελέγχου επιστροφής φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων ή φόρου προστιθέμενης αξίας, εφόσον το συνολικώς αιτηθέν ποσό των εκκρεμών αιτήσεων ανέρχεται μέχρι του ύψους των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, ανά φορολογία και ανά δικαιούχο, η επιστροφή διενεργείται άμεσα, με την επιφύλαξη των περί παραγραφής διατάξεων. Ως εκκρεμείς νοούνται οι υποθέσεις ελέγχου για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί προσωρινός διορθωτικός προσδιορισμός φόρου. Για τις επιστροφές του παρόντος άρθρου δύναται να διενεργείται έλεγχος σε δείγμα που επιλέγεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 4174/2013 (Α’170).
Αιτιολογική Έκθεση:
Με τις προτεινόμενες διατάξεις σκοπείται η επιτάχυνση της διαδικασίας επιστροφής φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων ή φόρου προστιθέμενης αξίας μέχρι του συνολικού ποσού των 10.000 ευρώ σε εκκρεμείς, ανά δικαιούχο και ανά φορολογία, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος, υποθέσεις ελέγχου, με απώτερο στόχο, την ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας. Η επιστροφή διενεργείται άμεσα για αιτήματα που ανέρχονται μέχρι του ποσού των 10.000 ευρώ. Σε περίπτωση που εκκρεμεί έλεγχος για περισσότερα του ενός αιτήματα ανά δικαιούχο, η επιστροφή διενεργείται άμεσα, εφόσον τα συνολικά αιτήματα του δικαιούχου ανέρχονται μέχρι και του ποσού των 10.000 ευρώ, ανά φορολογία. Δεν θεωρούνται εκκρεμείς οι υποθέσεις για τις οποίες έχει εκδοθεί προσωρινός διορθωτικός προσδιορισμός φόρου.
Επίσης προβλέπεται η δυνατότητα ελέγχου δείγματος, κατά τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 4174/2013, των επιστροφών αυτών, σε μεταγενέστερο χρόνο.
Άρθρο ......
Τροποποιητικές δηλώσεις φόρου εισοδήματος
Για τροποποιητικές δηλώσεις φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2016 που υποβάλλονται από 1.8.2017 μέχρι και 31.10.2017 λόγω μη έγκαιρης ταυτοποίησης των κωδικών 037 και 038 της δήλωσης, δεν επιβάλλονται κυρώσεις εκπροθέσμου υποβολής και τυχόν επιπλέον οφειλόμενος φόρος καταβάλλεται μέχρι δύο δόσεις, αναλόγως του χρόνου υποβολής της δήλωσης, με καταληκτικές ημερομηνίες των δόσεων αυτές που ορίζονται στην παρ. 6 του άρθρου 67 του ν. 4172/2013 (Α' 167).
Αιτιολογική Έκθεση:
Προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα που έχει προκύψει, χωρίς υπαιτιότητα των φορολογούμενων, με τις δηλώσεις φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2016, λόγω του γεγονότος ότι για πρώτη φορά τέθηκε σε εφαρμογή η διαδικασία συμπλήρωσης και διασταύρωσης των ηλεκτρονικών αρχείων των κατ' επάγγελμα αγροτών, συμπεριλαμβανομένων και των νέων αγροτών που έκαναν έναρξη αγροτικής δραστηριότητας εντός του έτους 2016, από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και εν συνεχεία η προώθησή τους στις αρμόδιες υπηρεσίες της ΑΑΔΕ προκειμένου να προσυμπληρωθούν οι κωδικοί 037 και 038 της δήλωσης, δίνεται η δυνατότητα υποβολής τροποιητικών δηλώσεων από 1.8.2017 μέχρι και 31.10.2017 χωρίς την επιβολή κυρώσεων εκπροθέσμου υποβολής. Τυχόν οφειλόμενος φόρος καταβάλλεται μέχρι δύο δόσεις, δηλαδή μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των μηνών Σεπτεμβρίου και Νοεμβρίου, αναλόγως του χρόνου υποβολής της δήλωσης.
Άρθρο ......
Τροποποίηση του άρθρου 8 του ν.4223/2013
Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν.4223/2013 (Α' 287) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Ειδικά, για το έτος 2017 η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι και την 29η Σεπτεμβρίου 2017 και η τελευταία μέχρι και την 31η Ιανουαρίου 2018.»
Αιτιολογική Έκθεση:
Με την προτεινόμενη ρύθμιση εξασφαλίζεται ο απαιτούμενος χρόνος για τη μηχανογραφική έκδοση των δηλώσεων ΕΝΦΙΑ - πράξεων διοικητικού προσδιορισμού φόρου, μετά την παράταση της προθεσμίας υποβολής της πλειοψηφίας των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων μέχρι την 17η Ιουλίου 2017, δεδομένου ότι για τον ορθό προσδιορισμό του ΕΝΦΙΑ είναι προαπαιτούμενη η εκκαθάριση της πλειοψηφίας τουλάχιστον των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων. Με τον τρόπο αυτό παρέχεται η δυνατότητα στους φορολογουμένους να καταβάλουν το φόρο σε 5 δόσεις.
Άρθρο .....
Τροποποίηση του άρθρου 21 του ν. 4172/2013
1. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 4172/2013 (Α' 167) αντικαθίσταται ως εξής:
«Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται για τους τίτλους του άρθρου 42 που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε οργανωμένη ή μη αγορά ή πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης, συμπεριλαμβανομένης και της
Εναλλακτικής Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ή για τα ομόλογα που εκδίδονται από εισηγμένες εταιρείες, καθώς και για τα κρατικά ομόλογα».
2. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου ισχύουν για εισοδήματα που αποκτώνται από το φορολογικό έτος 2017 και μετά.
Αιτιολογική Έκθεση:
Με τις προτεινόμενες διατάξεις παύουν πλέον να φορολογούνται ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα τα κέρδη από μεταβίβαση τίτλων που διαπραγματεύονται σε μη οργανωμένη αγορά που αποκτούν τα φυσικά πρόσωπα και το προκύπτον εισόδημα από τις πράξεις αυτές φορολογείται με τις διατάξεις του άρθρου 42 του ίδιου νόμου, καθόσον τα φυσικά πρόσωπα αποκτούν κέρδος από τις μεταβιβάσεις αυτές ως επενδυτές και όχι από την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας.
Διαβάστε επίσης ακολούθως άλλες δύο τροπολογίες που κατατέθηκαν στο ίδιο σχέδιο νόμου:

Δεν υπάρχουν σχόλια: