Η απασχόληση και η διανυκτέρευση των μισθωτών σε άλλο τόπο μακριά από την έδρα τους, δημιουργεί υποχρέωση στον εργοδότη να τους καταβάλλει, πέρα από το μισθό τους όλα τα έξοδα του ταξιδιού τους και επί πλέον ειδική ημερήσια αποζημίωση.

ΟΡΟΙ:
 1. Δαπάνες μετακίνησης: τα ποσά που αναγνωρίζει ο φορέας για: α. τα έξοδα κίνησης, β. τα έξοδα διανυκτέρευσης, γ. την ημερήσια αποζημίωση, δ. τα έξοδα εγκατάστασης και μεταφοράς οικοσκευής και ε. το επίδομα αλλοδαπής.
 2. Έξοδα κίνησης: το αντίτιμο των εισιτηρίων των μέσων μαζικής μεταφοράς (ή συγκοινωνιακών μέσων) ή της κάρτας απεριόριστων διαδρομών, η δαπάνη χιλιομετρικής αποζημίωσης λόγω χρησιμοποίησης ιδιωτικής χρήσης (Ι.Χ.) ή μισθωμένου μεταφορικού μέσου αν επιτρέπεται η χρήση του, η δαπάνη διοδίων, ο ναύλος οχήματος σε μετακινήσεις με θαλάσσιο μέσο μεταφοράς, η μίσθωση οχήματος αν επιτρέπεται η χρήση του, καθώς και το ποσό της παραγράφου 8 του άρθρου 6.
 3. Έξοδα διανυκτέρευσης: το αναγνωριζόμενο ποσό για κάθε τύπο ξενοδοχειακής μονάδας ή ενοικιαζόμενου καταλύματος.
 4. Ημερήσια αποζημίωση: το χρηματικό ποσό, το οποίο καταβάλλεται στον μετακινούμενο για την κάλυψη κυρίως των εξόδων διατροφής, κατά τη μετακίνηση και παραμονή του εκτός έδρας.
 5. Έξοδα μεταφοράς οικοσκευής: το ποσό που αναγνωρίζεται για τη μεταφορά του οικιακού εξοπλισμού, της επίπλωσης, του ρουχισμού και των ατομικών ειδών, πλην του αυτοκινήτου.
 6. Επίδομα υπηρεσίας αλλοδαπής: Το ποσό που καταβάλλεται μηνιαίως στον μετακινούμενο στο εξωτερικό, εφόσον η παραμονή του εκεί υπερβαίνει το διάστημα των τριάντα (30) ημερών.
 7. Έδρα: το κατάστημα της Υπηρεσίας, όπου υπηρετεί ο μετακινούμενος. ή η κατοικία του αν αυτή βρίσκεται πλησιέστερα στον τόπο προορισμού ή αν ο μετακινούμενος είναι ιδιώτης.
 8. Εντός έδρας μετακίνηση: η μετακίνηση μέχρι πενήντα (50) χιλιόμετρα από την έδρα του μετακινουμένου ή μέχρι είκοσι (20) ναυτικά μίλια για μετακινήσεις από την ηπειρωτική προς τη νησιωτική Χώρα και αντίστροφα. Αν η μετακίνηση πραγματοποιείται και στην ηπειρωτική και στη νησιωτική Χώρα. η συνολική απόσταση από την έδρα του μετακινουμένου μέχρι τον τόπο προορισμού υπολογίζεται σε χιλιόμετρα.
 9. Εκτός έδρας μετακίνηση: η μετακίνηση πέραν των πενήντα (50) χιλιομέτρων από την έδρα του μετακινουμένου ή πέραν των είκοσι (20) ναυτικών μιλίων για μετακινήσεις από την ηπειρωτική προς τη νησιωτική Χώρα και αντίστροφα ή ανεξάρτητα από απόσταση για μετακίνηση από νησί σε νησί. Αν η μετακίνηση πραγματοποιείται και στην ηπειρωτική και στη νησιωτική Χώρα. η συνολική απόσταση από την έδρα του μετακινουμένου μέχρι τον τόπο προορισμού υπολογίζεται σε χιλιόμετρα.
 10. Εκτός έδρας ημέρα: κάθε ημέρα μετακίνησης εκτός έδρας του μετακινουμένου. ανεξάρτητα εάν διανυκτερεύει ή επιστρέφει αυθημερόν. Στις ημέρες εκτός έδρας περιλαμβάνεται και η ημέρα επιστροφής. εφόσον αυτή συμπίπτει με την ημέρα λήξης εργασιών.
 11. Διαδοχική μετακίνηση: η μετάβαση διαδοχικά σε περισσότερες από μία περιοχές για εκτέλεση υπηρεσίας σε καθεμιά από αυτές.
 12. Διανυκτέρευση: η διαμονή του μετακινουμένου. κατά τις νυκτερινές ώρες στην εκτός έδρας μετακίνησή του.
 13. Ημιδιατροφή: πρωινό και ένα γεύμα (μεσημεριανό ή βραδινό)
 14. Κατοικία: ο τόπος όπου το πρόσωπο έχει την κύρια και μόνιμη εγκατάστασή του.
 15. Μέλη οικογένειας: ο σύζυγος, τα άγαμα τέκνα του μέχρι του δέκατου όγδοου (18ου) έτους της ηλικίας τους συμπληρωμένου ή μέχρι του εικοστού τέταρτου (24ου), εφόσον φοιτούν σε ανώτερα ή ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα ή σε Ι.Ε.Κ. δημόσια ή ιδιωτικά ή σε περίπτωση σωματικής ή πνευματικής αναπηρίας για άσκηση βιοποριστικού επαγγέλματος με αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%).

Σε περιπτώσεις που ο εργαζόμενος απασχολείται και διανυκτερεύει μακριά από την έδρα του, αμείβεται από τον εργοδότη όλα τα έξοδα που έχει και την ειδική ημερήσια αποζημίωση, εκτός από τον μισθό του.  Αν απασχολείται εκτός έδρας Κυριακή, νύχτα ή σε γιορτή αμείβεται αναλόγως.

Ο μισθός δεν αλλάζει είτε εργάζεται στην έδρα του είτε εκτός. Η αποζημίωση για την εκτός έδρας μετακίνηση έχει στόχο να καλύψει τα έξοδα διαμονής και μετακίνησης του μισθωτού.

Η αποζημίωση αυτή είναι ίση προς 1 ημερομίσθιο ή προς το 1/25 του νόμιμου μισθού για όσους αμείβονται με μισθό. Όταν στην εκτός έδρας εργασία, ο εργοδότης παρέχει στο μισθωτό τροφή τότε καταβάλλεται το 1/2 της αποζημίωσης. Όταν στην εκτός έδρας εργασία, ο εργοδότης παρέχει στο μισθωτό στέγη τότε καταβάλλεται τα 4/5 της αποζημίωσης. Όταν στην εκτός έδρας εργασία, ο εργοδότης παρέχει στο μισθωτό τροφή και στέγη τότε καταβάλλεται το 1/4 της αποζημίωσης.

Ο χρόνος μετάβασης ή επιστροφής στο τόπο εργασίας εκτός του ωραρίου δικαιούται πρόσθετη αμοιβή (Α.Κ. αρθ.649, 653). Κάθε απασχόληση εκτός ωραρίου αμείβεται.
ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΟΙ ΜΙΣΘΩΤΟΙ, ΟΤΙ Η ΑΞΙΩΣΗ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΕΙΩΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΕ 5 ΕΤΗ ΚΑΙ ΠΩΣ Η ΑΠΟΖΗΜΕΙΩΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΔΕΝ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ.

Πρέπει επίσης να αναφέρουμε ότι όταν ο μισθωτός μεταβαίνει εκτός έδρας, ο χρόνος μετάβασης ή επιστροφής εκτός του ωραρίου θεωρείται δέσμευση της ελευθερίας του και επομένως δικαιούται πρόσθετη αμοιβή σύμφωνα και με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα (αρθρ.649,653). Νοείται βέβαια ότι κάθε υπέρβαση του νόμιμου ωραρίου εργασίας θεωρείται και αμείβεται.