Παρασκευή, 21 Ιουλίου 2017

Πρακτική άσκηση σπουδαστών ΙΕΚ. Αυτά ισχύουν για αμοιβή και ασφάλιση

21 Ιουλ 2017

Πρακτική άσκηση σπουδαστών ΙΕΚ. Αυτά ισχύουν για αμοιβή και ασφάλιση

Πρακτική άσκηση σπουδαστών ΙΕΚ. Αυτά ισχύουν για αμοιβή και ασφάλιση
Ξεκαθαρίζει το "θολό τοπίο" που υπήρχε στα θέματα αμοιβής και ασφάλισης της μαθητείας των σπουδαστών στα δημόσια και ιδιωτικά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) και στις Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ), με την εκδοθείσα ΚΥΑ Κ1/118932 ΦΕΚ Β' 2440/18-7-2017, τα κυριότερα σημεία της οποίας είναι:
  • Η Μαθητεία στα Ι.Ε.Κ., η οποία ορίζεται  ως «Πρόγραμμα Μαθητείας Ι.Ε.Κ.» αποτελείται από δύο τμήματα: «Πρόγραμμα Μαθητείας στο Ι.Ε.Κ.» και «Πρόγραμμα Μαθητείας στο χώρο εργασίας».Η συνολική διάρκεια είναι 960 ώρες και επιμερίζεται σε 192 ώρες κατάρτισης στο Ι.Ε.Κ., και 768 ώρες μαθητείας στο χώρο εργασίας. 
  • Η Μαθητεία στις Σ.Ε.Κ., αποτελείται από δύο τμήματα: το εργαστηριακό μάθημα «Ενισχυτική Εργαστηριακή Εκπαίδευση της Μαθητείας» επτά (7) συνολικά ωρών, επιμερισμένο σε δύο (2) ημέρες εβδομαδιαίως και το «Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας - Μαθητεία σε εργασιακό χώρο» είκοσι οκτώ (28) ωρών εβδομαδιαίως, επιμερισμένο σε πέντε (5) ημέρες για ένα σχολικό έτος.
  • Το ποσοστό αποζημίωσης (αμοιβής) των μαθητευόμενων ορίζεται στο εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) επί του νόμιμου, νομοθετημένου, κατώτατου ορίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, δηλ. 17,12€ για τους μαθητευόμενους κάτω των 25 ετών και 19,64€ για τους μαθητευόμενους άνω των 25 ετών. Μέρος της αποζημίωσης επιδοτείται από το ΥΠΠΕΘ μέσω του ΕΣΠΑ. Το ποσό της επιδότησης του ΥΠΠΕΘ ορίζεται στα 11,00€ για κάθε ημέρα του «Προγράμματος Μαθητείας στο χώρο εργασίας» για μαθητευόμενους κάτω των 25 ετών και στα 14€ για τους μαθητευόμενους άνω των 25 ετών. Το υπόλοιπο  ποσό της αποζημίωσης, συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων ασφαλιστικών εισφορών, καταβάλλεται από τον εργοδότη, στον οποίο πραγματοποιείται η μαθητεία. Για την καταβολή της επιδότησης από το ΥΠΠΕΘ, τηρούνται παρουσιολόγια μαθητευομένων, τόσο στο ΙΕΚ όσο και στον εργοδότη.
  • Οι μαθητευόμενοι υπάγονται στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ ως μισθωτοί για όλο το διάστημα της μαθητείας στο χώρο εργασίας.
Ο εργοδότης βαρύνεται με το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών για κύρια, επικουρική σύνταξη και υγειονομική περίθαλψη.
Το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών για τους μαθητευόμενους ανέρχεται σε ποσοστό 41,06% εκ των οποίων ποσοστό 37,78% βαρύνει τους εργοδότες και 3,28% τους εργαζόμενους.
Επιπροσθέτως βαρύνουν τον εργοδότη, εάν υπάρχουν:
Εισφορά επαγγελματικού κινδύνου: 1%
Βαρέα και ανθυγιεινά: ΕΦΚΑ (Κλάδος Κύριας Σύνταξης): 3,6% και
ΕΤΕΑΕΠ (Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης): +2% (όπου υπάρχουν βαρέα και ανθυγιεινά).
Οι εισφορές στον ΕΦΚΑ και τους λοιπούς οργανισμούς, για λογαριασμό των οποίων ο ΕΦΚΑ συνεισπράττει τις εισφορές τόσο του εργοδότη όσο και του μαθητευόμενου υπολογίζονται στο ήμισυ των πραγματικών αποδοχών και καταβάλλονται μέσα στις νόμιμες προθεσμίες. Η υποβολή Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης είναι υποχρεωτική για τον εργοδότη.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΟ ΑΝΩ ΤΩΝ 25 ΕΤΩΝ

Ημερομίσθιο:26,18€ x 75% = 19,64€
Ποσό στο οποίο υπολογίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές:19,64/2 = 9,82€
Εισφορές εργοδότη:9,82€ x 37,78% = 3,71€
Εισφορές μαθητευόμενου: 9,82€ x 3,28% = 0,32€
Σύνολο εισφορών 3,71€ + 0,32€ = 4,03€
Καθαρό εισπραττόμενο ποσό από τον μαθητευόμενο: 19,64€ - 0,32€ = 19,32€
Επιβάρυνση του εργοδότη, αφαιρούμενης της επιδότησης: 19,64€ (ημερομίσθιο) + 3,71€ (ασφαλιστικές εισφορές) -14€ (επιδότηση) = 9,35€

  • Κάθε εργοδότης (του Ιδιωτικού και του Δημοσίου Τομέα) που απασχολεί μαθητευόμενους υποχρεούται να υποβάλει ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ τον Πίνακα Ε3.4: Αναγγελία έναρξης/μεταβολών Σύμβασης Μαθητείας. 
  • Οι μαθητευόμενοι δικαιούνται κανονική άδεια με αποδοχές σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Για τους σπουδαστές των ΙΕΚ που πραγματοποιούν μαθητεία σε εργοδότη 4 ημέρες την εβδομάδα, η αναλογία κανονικής άδειας είναι 1,33 ημέρες ανά μήνα μαθητείας, ενώ για μαθητεία 5 μέρες την εβδομάδα η αναλογία κανονικής άδειας είναι 1,67 ημέρες ανά μήνα. 
  • Η επιδότηση δεν καταβάλλεται από το ΥΠΠΕΘ για τις ημέρες της κανονικής άδειας, ασθένειας, δώρων και λοιπών επιδομάτων Στις περιπτώσεις κανονικής άδειας, οι εργοδότες υποχρεούνται να καταβάλουν ολόκληρο το προβλεπόμενο ημερομίσθιο στους μαθητευόμενους, ενώ στις περιπτώσεις απουσίας λόγω ασθένειας, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 657-658 του Α.Κ.
  • Ο εργοδότης που απασχολεί μαθητευόμενους, αποστέλλει, έγκαιρα μετά από την λήξη κάθε μήνα, στο Ι.Ε.Κ. φοίτησης των μαθητευόμενων, πρωτότυπο μηνιαίο δελτίο παρουσίας, ενώ αντίγραφο του παρουσιολογίου  φυλάσσεται στο αρχείο του εργοδότη. 
Τα παραπάνω εφαρμόζονται και για τους μαθητευόμενους των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ)

Δείτε ολόκληρη την απόφαση εδώ

Μανώλης Αμαργιωτάκης
Οικονομολόγος
Σύμβουλος Εργασιακών Σχέσεων


πηγή: http://www.ergasiaka-gr.net/2017/07/Praktiki-askisi-spoydaston-IEK-Ayta-isxyoyn-gia-amoibi-kai-asfalisi.html#ixzz4nTW1IZQr

Δεν υπάρχουν σχόλια: