Τρίτη, 25 Ιουλίου 2017

Πώς θα γίνεται η ένταξη στον εξωδικαστικό συμβιβασμό

Πώς θα γίνεται η ένταξη στον εξωδικαστικό συμβιβασμό

Ποια δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν για να γίνει αποδεκτή η αίτηση. Ποιοι έχουν δικαίωμα να υπαχθούν στον μηχανισμό. Ποιες οφειλές εξαιρούνται. Πώς επέρχεται η αναδιάρθρωση των χρεών. Ο ρόλος των συντονιστών.
Πώς θα γίνεται η ένταξη στον εξωδικαστικό συμβιβασμό
Ως δεδομένο εκλαμβάνεται το «μποτιλιάρισμα» της ηλεκτρονικής πλατφόρμας υποβολής αιτήσεων για την υπαγωγή των επιχειρήσεων στον εξωδικαστικό συμβιβασμό τις πρώτες ημέρες εφαρμογής του νόμου, δηλαδή από τις 3 Αυγούστου και έπειτα.
Ωστόσο, ο «κίνδυνος» δεν σχετίζεται περισσότερο με μια «κατάρρευση» του συστήματος, κάτι που όπως σημειώνουν στελέχη του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης δεν πρόκειται να συμβεί, αλλά με μια πιθανή απόρριψη πολλών αιτήσεων για «τυπικούς λόγους».
Και οι «τυπικοί λόγοι» έχουν να κάνουν με τις ελλιπείς από πλευράς δικαιολογητικών αιτήσεων, καθότι η κάθε αίτηση θα πρέπει να περιέχει και συνοδεύεται από δεκάδες δικαιολογητικά. Είτε αυτά σχετίζονται με τις άκρως απαραίτητες πληροφορίες όπως π.χ πλήρη κατάλογο των πιστωτών, είτε πρόκειται για το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οφειλέτη, ή για αντίγραφο του ποινικού μητρώου.

Συνεπώς, η συγκέντρωση και η ορθή υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών, που όπως προαναφέρθηκε αριθμούν δεκάδες, αποτελεί την πλέον κρίσιμη παράμετρο για την αποδοχή της αίτησης. Εάν επιτευχθεί αυτό, στη συνέχεια η διαδικασία είναι ευκολότερη, αφού η οποιαδήποτε ενέργεια θα εποπτεύεται από τον «συντονιστή» που θα αναλαμβάνει την κάθε υπόθεση αναδιάρθρωσης των οφειλών και θα ενημερώνει τον οφειλέτη για τα επιπλέον στοιχεία που ίσως απαιτηθούν. Ωστόσο, η αρχή είναι το ήμισυ του παντός και για τον λόγο αυτό, οι πολλές χιλιάδες οφειλετών που επιθυμούν να ενταχθούν στον εξωδικαστικό μηχανισμό θα πρέπει ήδη να προετοιμάζονται για την ορθή υποβολή των αιτήσεών τους.

Σήμερα στο Euro2day.gr καταγράφουμε τα βασικά σημεία της διαδικασίας, τους δικαιούχους, τα απαραίτητα έγγραφα που θα πρέπει να κατατεθούν και τη μορφή των αναδιαρθρώσεων των οφειλών.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τον εξωδικαστικό μηχανισμό

Είναι γνωστό, εκ του νόμου, ότι αίτηση για υπαγωγή στη διαδικασία μπορεί να υποβάλει κάθε φυσικό πρόσωπο που μπορεί να υπαχθεί σε πτώχευση και κάθε νομικό πρόσωπο που αποκτά εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, εάν έχει φορολογική κατοικία στην Ελλάδα, εφόσον κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016 είχε οφειλή προς χρηματοδοτικό φορέα από δάνειο ή πίστωση σε καθυστέρηση τουλάχιστον 90 ημερών (ή οφειλή που ρυθμίστηκε μετά την 1 Ιουλίου 2016) ή είχε ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη Φορολογική Διοίκηση ή Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ) ή άλλο ΝΠΔΔ, περιλαμβανομένων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ή είχε βεβαιωθεί η μη πληρωμή επιταγών εκδόσεώς του λόγω μη επαρκούς υπολοίπου ή είχαν εκδοθεί διαταγές πληρωμής ή δικαστικές αποφάσεις λόγω ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων εις βάρος του.

Ωστόσο, για να υπαχθεί κάποιος στον εξωδικαστικό μηχανισμό, οι συνολικές του οφειλές θα πρέπει να ξεπερνούν το ποσό των 20.000 ευρώ, με την προϋπόθεση ότι η επιχείρηση σε μία τουλάχιστον από τις τελευταίες 3 χρήσεις πριν από την υποβολή της αίτησης είχε: α) θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων, εάν πρόκειται για οφειλέτη που τηρεί απλογραφικό λογιστικό σύστημα ή β) θετικά αποτελέσματα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων ή θετική καθαρή θέση, εάν πρόκειται για οφειλέτη που τηρεί διπλογραφικό λογιστικό σύστημα.

Ποιοι δεν μπορούν να υπαχθούν στη διαδικασία

Στη διαδικασία δεν μπορούν να υπαχθούν:

- πιστωτικά ιδρύματα, χρηματοδοτικά ιδρύματα και πάροχοι επενδυτικών υπηρεσιών, καθώς και υποκαταστήματα αλλοδαπών τέτοιων ιδρυμάτων και παρόχων που λειτουργούν στην Ελλάδα,

- Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες, Οργανισμοί Εναλλακτικών Επενδύσεων, και οι διαχειριστές αυτών,

- ασφαλιστικές εταιρείες,

- φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν υποβάλει αίτηση στο δικαστήριο για υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 4307/2014 (αναφορικά με την έκτακτη διαδικασία ρύθμισης υποχρεώσεων εμπόρων) ή του Πτωχευτικού Κώδικα, ή έχουν υπαχθεί στις ως άνω διαδικασίες, ή έχουν διακόψει την επιχειρηματική τους δραστηριότητα, ή βρίσκονται σε διαδικασία λύσης/εκκαθάρισης, ή έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για ένα από τα προβλεπόμενα στον νόμο αδικήματα (π.χ. φοροδιαφυγή, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, υπεξαίρεση, εκβίαση, πλαστογραφία, κ.λπ.).

Ποιες οφειλές εξαιρούνται

Από τη διαδικασία εξαιρούνται οι οφειλές που έχουν γεννηθεί μετά την 31η Δεκεμβρίου 2016, απαιτήσεις από ανακτήσεις κρατικών ενισχύσεων λόγω παραβίασης των σχετικών διατάξεων της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 6 του ΚΕΔΕ πιστωτές της επιχείρησης, των οποίων οι απαιτήσεις δεν υπερβαίνουν τα προβλεπόμενα από τον νόμο ποσά ή/και ποσοστά (μικροί πιστωτές).

Επίσης, εκτός διαδικασίας τίθεται και μια επιχείρηση στην οποία οι απαιτήσεις ενός πιστωτή υπερβαίνουν το 85% των συνολικών απαιτήσεων κατά του οφειλέτη. Η αίτηση υπαγωγής στη διαδικασία προωθείται στον εν λόγω πιστωτή για διμερή διαπραγμάτευση.

Ποιος μπορεί να εκκινήσει τη διαδικασία για την υπαγωγή στον μηχανισμό

Κατ’ αρχάς, ο οφειλέτης, ο οποίος μπορεί να υποβάλει αίτηση για υπαγωγή στη διαδικασία ηλεκτρονικά στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ) έως την 31η Δεκεμβρίου 2018 με τη χρήση ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας που θα τηρείται στην ιστοσελίδα της ΕΓΔΙΧ. Τη διαδικασία μπορούν να εκκινήσουν ως πιστωτές το Ελληνικό Δημόσιο, οι ΦΚΑ ή άλλο ΝΠΔΔ (περιλαμβανομένων των ΟΤΑ), ή οι χρηματοδοτικοί φορείς μπορούν κοινοποιώντας στον οφειλέτη έγγραφη πρόσκληση να υπαχθεί στον νόμο. Στην περίπτωση που ο οφειλέτης δεν ανταποκριθεί, χάνει το δικαίωμα να κινήσει ο ίδιος τη διαδικασία μεταγενέστερα, χωρίς να προσκληθεί εκ νέου από τους πιστωτές.

Τι πρέπει να περιέχει η αίτηση

Η αίτηση του οφειλέτη περιέχει υποχρεωτικά τα εξής:

α) πλήρη στοιχεία της επιχείρησης (επωνυµία, διεύθυνση, Α.Φ.Μ., ΚΑΔ, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση), αναφορά στον κύκλο εργασιών του κατά την τελευταία χρήση πριν από την υποβολή της αίτησης και στις συνολικές υποχρεώσεις του έναντι των πιστωτών του,περιγραφή της δραστηριότητάς του, της οικονοµικής του κατάστασης, των λόγων της οικονοµικής του αδυναµίας και των προοπτικών της επιχείρησής του,

β) κατάλογο όλων των πιστωτών του µε πλήρη στοιχεία (επωνυµία, διεύθυνση, Α.Φ.Μ., τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση), των οφειλοµένων ποσών ανά πιστωτή και των συνοφειλετών που ευθύνονται έναντι κάθε πιστωτή,

γ) την πρότασή του για τον τρόπο ρύθµισης των οφειλών του, όπου αναφέρει τουλάχιστον το ποσό που είναι σε θέση να καταβάλει σε µηνιαία ή ετήσια βάση για την αποπληρωµή των οφειλών του, βασίζεται στα εκτιµώµενα έσοδα και έξοδα του οφειλέτη κατά τις επόµενες τρεις τουλάχιστον χρήσεις.

Από τι πρέπει να συνοδεύεται

Η αίτηση συνοδεύεται υποχρεωτικά και από:

α) κατάλογο των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη µε αναφορά στην εκτιµώµενη εµπορική αξία τους, έτσι ώστε να µπορεί να προσδιορισθεί η αξία ρευστοποίησης της περιουσίας του,

β) πλήρη περιγραφή των βαρών και λοιπών εξασφαλίσεων (είδος βάρους ή εξασφάλισης, πιστωτής, ασφαλιζόµενο ποσό, σειρά, δηµόσιο βιβλίο) που είναι εγγεγραµµένα επί των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη,

γ) πλήρη στοιχεία κάθε συνοφειλέτη (επωνυµία, πλήρη διεύθυνση, Α.Φ.Μ., τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση).
Τι θα πρέπει να συνυποβληθεί
Με την αίτηση συνυποβάλλονται υποχρεωτικά και τα εξής:

α) δήλωση για κάθε µεταβίβαση ή επιβάρυνση περιουσιακού στοιχείου του οφειλέτη που έγινε εντός των τελευταίων πέντε (5) ετών πριν από την υποβολή της αίτησης και για κάθε καταβολή µερίσµατος από τον οφειλέτη προς τους µετόχους ή εταίρους ή άλλη συναλλαγή, εκτός των τρεχουσών συναλλαγών της επιχείρησης, που έγινε εντός των τελευταίων 24 µηνών πριν από την υποβολή της αίτησης,

β) στοιχεία κάθε νοµικού προσώπου συνδεδεµένου µε τον οφειλέτη µε ηµεροµηνία σύστασης µεταγενέστερητης 1ης Ιανουαρίου 2012, καθώς και πλήρη στοιχεία ακινήτων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων που τυχόν µεταβιβάστηκαν από τον οφειλέτη ή τους συνοφειλέτες σε πρόσωπα συνδεδεµένα µε τον οφειλέτη µετά την 1η Ιανουαρίου 2012,

γ) κατάλογος των προσώπων που αµείβονται από τον οφειλέτη και τα οποία αποτελούν συνδεδεµένα πρόσωπα µε αυτόν, καθώς και ανάλυση των αµοιβών αυτών κατά τους τελευταίους 24 µήνες πριν από την υποβολή της αίτησης.
Στο σημείο αυτό, θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο οφειλέτης µπορεί να συνοδεύει την αίτησή του µε οποιοδήποτε άλλο έγγραφο, στοιχείο ή πληροφορία, την οποία θεωρεί σηµαντική για την επιτυχία της διαδικασίας.

Υπογραμμίζεται επίσης ότι η αξία των ακινήτων τα οποία δηλώνονται στην αίτηση καθορίζεται µε βάση έκθεση εκτιµητή ακινήτων, την οποία συνυποβάλλει ο οφειλέτης µε την αίτησή του. Αν ο οφειλέτης δεν προσκοµίσει έκθεση από εκτιµητή, ως αξία των ακινήτων στην αίτηση δηλώνεται η αξία που λαµβάνεται υπόψη για τον υπολογισµό του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ν. 4223/2013, Α΄ 287).

Ποια έγγραφα πρέπει να τη «συνοδεύουν» υποχρεωτικά

Η αίτηση συνοδεύεται υποχρεωτικά και από τα ακόλουθα έγγραφα:

α) δήλωση εισοδήµατος φυσικών προσώπων (E.1) ή δήλωση φορολογίας εισοδήµατος νοµικών προσώπων και νοµικών οντοτήτων (Ν ή Ε.5 ή Φ01.010 ή Φ01.013) των τελευταίων πέντε (5) φορολογικών ετών,

β) κατάσταση οικονοµικών στοιχείων από επιχειρηµατική δραστηριότητα (Ε.3) των τελευταίων πέντε φορολογικών ετών,

γ) συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών και προµηθευτών των τελευταίων πέντε φορολογικών ετών,

δ) δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε.9), εφόσον προβλέπεται η υποχρέωση υποβολής της,

ε) πράξη διοικητικού προσδιορισµού του φόρου εισοδήµατος (εκκαθαριστικό) του τελευταίου φορολογικού

έτους,

στ) πράξη διοικητικού προσδιορισµού του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) του τελευταίου φορολογικού έτους,

ζ) τελευταία περιοδική δήλωση ΦΠΑ (Φ2), εφόσον προβλέπεται η υποχρέωση υποβολής της,

η) καταστάσεις βεβαιωµένων οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση και προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, οι οποίες πρέπει να έχουν εκδοθεί εντός των τελευταίων τριών (3) µηνών πριν από την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης,

θ) χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις του άρθρου 16 του ν. 4308/2014 (Α' 251) των τελευταίων πέντε (5) περιόδων, οι οποίες πρέπει να είναι δηµοσιευµένες, εφόσον προβλέπεται αντίστοιχη υποχρέωση,

ι) προσωρινό ισοζύγιο τελευταίου µηνός τεταρτοβάθµιων λογαριασµών του αναλυτικού καθολικού της γενικής λογιστικής, εφόσον προβλέπεται η κατάρτισή του,

ια) αντίγραφο ποινικού µητρώου γενικής χρήσης του οφειλέτη ή του πρόεδρου του διοικητικού συµβουλίου και του διευθύνοντος συµβούλου για ανώνυµες εταιρείες, του διαχειριστή για εταιρείες περιορισµένης ευθύνης και ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες, των οµόρρυθµων εταίρων και των διαχειριστών για προσωπικές εταιρείες,

ιβ) πιστοποιητικό περί µη πτώχευσης από το αρµόδιο Πρωτοδικείο,

ιγ) πιστοποιητικό περί µη κατάθεσης αίτησης πτώχευσης από το αρµόδιο Πρωτοδικείο,

ιδ) πιστοποιητικό περί µη λύσης της εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ., εφόσον ο οφειλέτης είναι νοµικό πρόσωπο,

ιε) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οφειλέτη ή του πρόεδρου του διοικητικού συµβουλίου και του διευθύνοντος συµβούλου για ανώνυµες εταιρείες, του διαχειριστή για εταιρείες περιορισµένης ευθύνης και ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες, των οµόρρυθµων εταίρων και των διαχειριστών για προσωπικές εταιρείες.
Ποια είναι η διαδικασία που ακολουθείται μετά την υποβολή της αίτησης;
Με την υποβολή της αίτησης, η ΕΓΔΙΧ ορίζει έναν συντονιστή από το ειδικό μητρώο που έχει συστήσει και ο οποίος καλείται να φέρει σε επαφή τον οφειλέτη και τους πιστωτές και να επιβλέψει έως το τέλος τη διαδικασία αναδιάρθρωσης των οφειλών. Για να προχωρήσει η διαδικασία απαιτείται να συμμετέχουν δικαιούχοι τουλάχιστον του 50% του συνόλου των απαιτήσεων κατά του οφειλέτη (μη λαμβανομένων υπόψη των απαιτήσεων προσώπων συνδεδεμένων με τον οφειλέτη).
Πού θα γίνονται οι συναντήσεις των εμπλεκομένων σε υποθέσεις αναδιάρθρωσης (οφειλετών, συντονιστών, πιστωτών);

Οπουδήποτε κρίνεται σκόπιμο. Ο νόμος δεν ορίζει συγκεκριμένο χώρο. Εκτιμάται ότι πολλές συναντήσεις θα γίνονται στα επιμελητήρια, αλλά αυτό δεν είναι δεσμευτικό.

Πώς διαχωρίζονται οι επιχειρήσεις σε μικρές και μεγάλες για τις ανάγκες του νόμου

Ως «μεγάλες επιχειρήσεις» νοούνται όσες κατά την τελευταία χρήση πριν από την υποβολή της αίτησης είχαν κύκλο εργασιών μεγαλύτερο 2.500.000 ευρώ ή έχουν συνολικές υποχρεώσεις (ληξιπρόθεσμες ή μη) υψηλότερες των 2.000.000 ευρώ.

Ως «μικρές επιχειρήσεις» νοούνται όσες κατά την τελευταία χρήση πριν από την υποβολή της αίτησης είχαν κύκλο εργασιών έως 2.500.000 ευρώ και συνολικές υποχρεώσεις (ληξιπρόθεσμες ή μη) 2.000.000 ευρώ.

Ποιος εκπονεί την αξιολόγηση βιωσιμότητας των μικρών επιχειρήσεων

Η εκπόνηση αξιολόγησης βιωσιμότητας του οφειλέτη μπορεί να ανατεθεί σε εμπειρογνώμονα, εφόσον υποβάλεται σχετικό αίτημα από συμμετέχοντες πιστωτές που είναι δικαιούχοι τουλάχιστον του ενός τρίτου του συνόλου των απαιτήσεων που συμμετέχουν στη διαδικασία.

Ποιος εκπονεί την αξιολόγηση βιωσιμότητας για τις μεγάλες επιχειρήσεις

Η εκπόνηση αξιολόγησης βιωσιμότητας και του σχεδίου αναδιάρθρωσης οφειλών του οφειλέτη που αποτελεί μεγάλη επιχείρηση ανατίθεται υποχρεωτικά σε εμπειρογνώμονα (υποχρεωτικός διορισμός εμπειρογνώμονα). Η επιλογή και ο διορισμός του εμπειρογνώμονα γίνεται με κοινή απόφαση του οφειλέτη και της απόλυτης πλειοψηφίας των συμμετεχόντων πιστωτών.

Σημειώνεται ότι η ανάθεση σε εμπειρογνώμονα της αξιολόγησης βιωσιμότητας του οφειλέτη μπορεί να παραλειφθεί, εφόσον έχει εκπονηθεί από οποιονδήποτε πιστωτή αξιολόγηση βιωσιμότητας του οφειλέτη εντός των τελευταίων 12 μηνών πριν από την υποβολή της αίτησης.

Τι ποσοστό απαιτείται για την έγκριση αναδιάρθρωσης των οφειλών

Για την έγκριση πρότασης αναδιάρθρωσης οφειλών απαιτείται συμφωνία του οφειλέτη και πλειοψηφία των 3/5 των συμμετεχόντων πιστωτών, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται τα 2/5 των συμμετεχόντων πιστωτών με ειδικό προνόμιο, ήτοι υποθήκη, προσημείωση, ενέχυρο ή άλλο προνόμιο του άρθρου 976 του ΚΠολΔ. Εφόσον εγκριθεί η πρόταση αναδιάρθρωσης υπογράφεται η σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών από τον οφειλέτη και τους συναινούντες πιστωτές, διαφορετικά η διαδικασία θεωρείται περαιωθείσα ως άκαρπη.

Πώς διαμορφώνεται η σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών

Οι πιστωτές και ο οφειλέτης μπορούν να διαμορφώνουν ελεύθερα το περιεχόμενο της σύμβασης αναδιάρθρωσης.

Οι περιορισμοί και οι εξαιρέσεις

Από τη σύμβαση αναδιάρθρωσης:

α) Δεν επιτρέπεται πιστωτής να περιέλθει σε χειρότερη οικονομική θέση από αυτή που θα βρισκόταν σε περίπτωση ρευστοποίησης της περιουσίας του οφειλέτη.

β) Οι πιστωτές λαμβάνουν ποσά και άλλα ανταλλάγματα τουλάχιστον ισάξια με τα ποσά που θα ελάμβαναν σε περίπτωση ρευστοποίησης της περιουσίας των συνοφειλετών και των βεβαρημένων υπέρ τους περιουσιακών στοιχείων τρίτων.

γ) Ποσά και άλλα ανταλλάγματα που απομένουν προς διανομή μετά τη διανομή των προβλεπόμενων στις ως άνω δύο περιπτώσεις διανέμονται στους πιστωτές συμμέτρως κατά το μέρος των απαιτήσεών τους που απομένει ανεξόφλητο.

Πώς προαφαιρούνται τα πρόστιμα και οι προσαυξήσεις

Εάν από τη διαδικασία αναδιάρθρωσης των χρεών μιας επιχείρησης, οι πιστωτές δεν έρχονται σε χειρότερη οικονομική θέση από αυτή στην οποία θα βρίσκονταν σε περίπτωση ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη, τότε προαφαιρούνται:

- το σύνολο των τόκων υπερημερίας των πιστωτών του ιδιωτικού τομέα,

- ποσοστό 95% των απαιτήσεων του Δημοσίου από πρόστιμα που έχουν επιβληθεί από τη φορολογική διοίκηση και ποσοστό 85% των απαιτήσεων του Δημοσίου και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης από προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσμης καταβολής.

Πότε πληρώνονται και πότε διαγράφονται

Τα παραπάνω ποσά συνυπολογίζονται στη διανομή μόνο στην περίπτωση και κατά την έκταση που το επιτρέπει η ικανότητα αποπληρωμής του οφειλέτη και αποπληρώνονται, εν όλω ή εν μέρει, μόνο εφόσον έχουν αποπληρωθεί πλήρως οι λοιπές απαιτήσεις των πιστωτών. Δηλαδή, αν η επιχείρηση έχει δυνατότητα αποπληρωμής και αυτών των οφειλών, θα τις αποπληρώνει.

Σε αντίθετη περίπτωση, δηλαδή αν η επιχείρηση δεν μπορεί, τα παραπάνω ποσά διαγράφονται μετά την ολοσχερή εξόφληση όλων των οφειλών, με βάση τη σύμβαση αναδιάρθρωσης.

Ποιες οφειλές μπορούν να διαγραφούν

Όλες οι οφειλές μπορούν να διαγραφούν, με εξαίρεση την κύρια οφειλή που έχει προκύψει από τη μη απόδοση παρακρατούμενων οφειλών για φορείς κοινωνικής ασφάλισης.

Πόσο δεσμευτική είναι η απόφαση επικύρωσης;

Η απόφαση επικύρωσης καταλαμβάνει το σύνολο των απαιτήσεων του οφειλέτη που ρυθμίζονται στη σύμβαση αναδιάρθρωσης και δεσμεύει τον οφειλέτη και το σύνολο των πιστωτών, ανεξαρτήτως της συμμετοχής τους στη διαπραγμάτευση ή τη σύμβαση. Η απόφαση επικύρωσης δεν υπόκειται σε ένδικο μέσο. Αντίθετα, κατά της απορριπτικής απόφασης επιτρέπεται η άσκηση έφεσης.

Πότε καταπίπτει η συμφωνία αναδιάρθρωσης

Αν ο οφειλέτης δεν καταβάλει οποιοδήποτε ποσό σε πιστωτή σύμφωνα με τη σύμβαση αναδιάρθρωσης για διάστημα μεγαλύτερο των 90 ημερών, ο πιστωτής δικαιούται να ζητήσει από το δικαστήριο την ακύρωση της συμφωνίας ως προς όλους. Επίσης, επέρχεται αυτοδικαίως ανατροπή της σύμβασης αναδιάρθρωσης έναντι του Δημοσίου ή των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ) και αναβίωση των απαιτήσεών τους στις εξής περιπτώσεις:

- Μη καταβολή ή μερική καταβολή δόσεων προς τη Φορολογική Διοίκηση ή τους ΦΚΑ, όπως προσδιορίζονται στη σύμβαση αναδιάρθρωσης, έως τη συμπλήρωση του ποσού που αντιστοιχεί σε 3 δόσεις.

- Παράλειψη του οφειλέτη να υποβάλει τις προβλεπόμενες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, ΦΠΑ και ΑΠΔ εντός 3 μηνών από την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής τους, και

- Παράλειψη του οφειλέτη να εξοφλήσει ή να τακτοποιήσει με νόμιμο τρόπο, με αναστολή είσπραξης ή ρύθμιση τμηματικής καταβολής, τις οφειλές του είτε προς το Δημόσιο ή υπέρ τρίτων που εισπράττονται από τη Φορολογική Διοίκηση ή προς τους ΦΚΑ, οι οποίες βεβαιώθηκαν μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2016, εντός 90 ημερών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης ή, σε περίπτωση δικαστικής επικύρωσης, από την ημερομηνία επικύρωσης της σύμβασης, ή προκειμένου για οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μετά την έναρξη ισχύος ή την επικύρωση της σύμβασης, εντός 60 ημερών από τη λήξη της νόμιμης προθεσμίας καταβολής τους.

Πότε είναι άκυρη η σύμβαση αναδιάρθρωσης για το Δημόσιο;

Άκυρη είναι για το Δημόσιο όταν όρος της σύμβασης αναδιάρθρωσης προβλέπει:

- Την αποπληρωμή οφειλών προς το Δημόσιο σε περισσότερες από 120 δόσεις.

- Την τμηματική αποπληρωμή οφειλών προς το Δημόσιο ανά διαστήματα που υπερβαίνουν τον μήνα.

- Την καταβολή μηνιαίας δόσης μικρότερης των 50 ευρώ.

Την παροχή περιόδου χάριτος για την αποπληρωμή οφειλών προς το Δημόσιο.

- Την ικανοποίηση απαιτήσεών του με άλλα ανταλλάγματα αντί χρηματικού ποσού.

Εξωδικαστικός: Ερχονται δύο αναβαθμίσεις στην ηλεκτρονική πλατφόρμα

Ανάλογος με το TAXIS ο τρόπος λειτουργίας της πλατφόρμας. Τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο οι αναβαθμίσεις. Κανονικά από τις 3 Αυγούστου η εφαρμογή του μηχανισμού.
Εξωδικαστικός: Ερχονται δύο αναβαθμίσεις στην ηλεκτρονική πλατφόρμα
Δύο αναβαθμίσεις θα απαιτηθούν για να ολοκληρωθεί πλήρως η ηλεκτρονική πλατφόρμα του εξωδικαστικού μηχανισμού.
Αυτό σημείωσε σήμερα ο υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Δημήτρης Παπαδημητρίου, στη διάρκεια παρουσίασης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.
Η πρώτη αναβάθμιση που θα είναι αρχές Σεπτεμβρίου, θα περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της φορολογικής διοίκησης (Ε9, καταστάσεις πελατών), ενώ στην επόμενη που αναμένεται να υλοποιηθεί τον Οκτώβριο, θα περιλαμβάνει το σύνολο των στοιχείων των χρεών, τόσο προς τα ασφαλιστικά ταμεία, όσο και των τραπεζών.
Στη διάρκεια της παρουσίασης, ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους Φώτης Κουρμούσης σημείωσε ότι η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα ενεργοποιηθεί στις 3 Αυγούστου, ημέρα κατά την οποία θα ξεκινήσει η εφαρμογή του νόμου, ωστόσο η διαδικασία δεν θα είναι πλήρως αυτοματοποιημένη, καθώς δεν θα περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία. Για τον λόγο αυτό, όσες επιχειρήσεις επιλέξουν να υπαχθούν στον μηχανισμό, θα πρέπει να υποβάλουν από μόνες τους τα στοιχεία που δεν θα περιλαμβάνονται στο σύστημα (π.χ. αναλυτική κατάσταση των οφειλών ανά πιστωτή). Όμως με την πάροδο του χρόνου, τα απαραίτητα στοιχεία θα καταχωρούνται αυτόματα στο σύστημα, καθώς πλέον όλοι οι πιστωτές θα είναι διασυνδεμένοι με αυτό.
Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, οι επιχειρήσεις θα μπορούν να εισέλθουν με τους κωδικούς του ΤAXIS, ενώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι η δομή της είναι ανάλογη με αυτή της φορολογικής διοίκησης. Σε ό,τι αφορά στα ζητήματα ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων, ο κ. Κουρμούσης σημείωσε ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος καθώς το σύστημα λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο που λειτουργεί και το TAXIS.

«Fast track η ρύθμιση των οφειλών στον εξωδικαστικό»

Ηλεκτρονικά και με ταχύτατες διαδικασίες θα αναδιαρθρώνονται οι οφειλές από 20.000 έως 50.000 ευρώ, τονίζει σε συνέντευξή του στο Euro2day.gr o Φ. Κουρμούσης. Στον «αέρα» κανονικά η πλατφόρμα στις 3 Αυγούστου. «Ας μην υποβάλουν αίτηση οι κακοπληρωτές, θα τους εντοπίσουμε».
«Fast track η ρύθμιση των οφειλών στον εξωδικαστικό»
«Fast track» ρυθμίσεις οφειλών για τις επιχειρήσεις που χρωστούν από 20.000 έως 50.000 ευρώ προαναγγέλλει στην αποκλειστική του συνέντευξη στο Euro2day.gr ο ειδικός γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ) Φώτης Κουρμούσης.
Σύμφωνα με τον κ. Κουρμούση, για αυτά τα ποσά οφειλών τόσο οι τράπεζες όσο και το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία θα υιοθετήσουν μια σειρά από αντικειμενικά κριτήρια, βάσει των οποίων θα καταλήγουν σε συγκεκριμένες προτάσεις που ανταποκρίνονται στα χαρακτηριστικά της κάθε επιχείρησης, ενώ οι διαδικασίες θα διενεργούνται με ηλεκτρονικό τρόπο και θα είναι ταχύτατες.
Ο ίδιος εκτιμά ότι στον εξωδικαστικό μηχανισμό θα υπαχθούν εκατοντάδες χιλιάδες επιχειρήσεις και υπογραμμίζει ότι για τις μικρές επιχειρήσεις, η όλη διαδικασία δεν θα απαιτεί περισσότερες από τρεις εβδομάδες.
Δηλώνει επίσης ότι η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα ενεργοποιηθεί στις 3 Αυγούστου και στη συνέχεια θα γίνονται συνεχώς «αναβαθμίσεις» και θα προστίθενται χαρακτηριστικά και αυτοματισμοί, έτσι ώστε να παρέχονται έξτρα δυνατότητες, ενώ το ερώτημα για το αν επαρκεί ο χρόνος καθώς η υποβολή αιτήσεων θα πρέπει να γίνει έως τις 31/12/2018, απαντά ότι από τον Αύγουστο που θα ενεργοποιηθεί ο Μηχανισμός, μέχρι το τέλος του 2018, μεσολαβούν 17 μήνες και συνεπώς υπάρχει επαρκής χρόνος για να ενταχθούν όλες οι επιχειρήσεις.

Κύριε Κουρμούση, σε λίγες ημέρες και συγκεκριμένα στις 3 Αυγούστου, τίθεται σε εφαρμογή ο εξωδικαστικός μηχανισμός. Πρόκειται για ένα πρωτόγνωρο εγχείρημα για τα ελληνικά δεδομένα, το οποίο θα κληθεί να αντιμετωπίσει ένα πολύ οξύ πρόβλημα. Αυτό της υπερχρέωσης. Ποιες είναι οι εκτιμήσεις σας για τη συμβολή του εξωδικαστικού στην επίλυση του προβλήματος;

Ο εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων δίνει μια νέα ευκαιρία σε βιώσιμες επιχειρήσεις οι οποίες βρίσκονται σε αδυναμία πληρωμών, έτσι ώστε να πάρουν ανάσα από την ασφυκτική θηλιά των χρεών που συσσωρεύτηκαν στη συγκυρία της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης. Με τον τρόπο αυτό θα διασωθούν επιχειρήσεις με υγιή χαρακτηριστικά, ώστε να συνεχίσουν τη λειτουργία τους από καλύτερες βάσεις, με στόχο την ανάπτυξή τους και επίσης διασφαλίζονται χιλιάδες θέσεις εργασίας. Μέχρι σήμερα δεν υπήρχαν εργαλεία, εκτός δικαστηρίου, για μια συνολική διευθέτηση των χρεών των επιχειρήσεων, προς δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία, τράπεζες και λοιπούς ιδιώτες (π.χ. προμηθευτές).
Ο εξωδικαστικός μηχανισμός είναι χρήσιμος τόσο στις επιχειρήσεις όσο και στα τραπεζικά ιδρύματα, τα οποία εξυγιαίνουν τα χαρτοφυλάκια τους από τα «κόκκινα δάνεια» και έτσι θα μπορούν πλέον να συνεισφέρουν έμπρακτα στην οικονομία, με νέες χρηματοδοτήσεις και μείωση επιτοκίων. Με το εργαλείο αυτό θεωρούμε ότι θα επιτευχθεί διευθέτηση σημαντικού τμήματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων, έτσι ώστε να επιτύχουν οι τράπεζες τον στόχο για μείωσή τους κατά 40% έως το 2019.
Σημαντική καινοτομία του εξωδικαστικού μηχανισμού αποτελεί ότι για πρώτη φορά αξιολογείται με αντικειμενικά κριτήρια η πραγματική ικανότητα αποπληρωμής της επιχείρησης και διαμορφώνεται ένα κοινώς συμφωνημένο πλάνο εξυπηρέτησης όλων των χρεών βάσει αυτής και όχι αντιστρόφως, όπως γινόταν μέχρι σήμερα στην πράξη.
Το πλάνο αυτό θα πρέπει να ικανοποιεί το σύνολο των πιστωτών, δηλαδή τράπεζες, εφορία, ασφαλιστικά ταμεία, προμηθευτές και εργαζομένους. Για να είναι σε θέση η επιχείρηση να εξυπηρετήσει το σχέδιο αποπληρωμής γίνεται διαπραγμάτευση με όλους τους πιστωτές, στη βάση συγκεκριμένων κανόνων που θέτει ο Νόμος και είναι δυνατό να συμφωνηθούν επιμηκύνσεις περιόδου αποπληρωμής ή ακόμη και διαγραφές οφειλών.
Εξαιρούνται από κάθε διαγραφή χρεών οι μικροί πιστωτές, δηλαδή κατά βάση οι μικρο-προμηθευτές και οι εργαζόμενοι, οι οποίοι θα πρέπει να εξοφληθούν πλήρως. Αυτή είναι η κοινωνική διάσταση και το προστατευτικό πλαίσιο που θέτει ο Νόμος.

Πόσες επιχειρήσεις εκτιμάτε ότι μπορούν να υπαχθούν στον Νόμο;

Βασική μας πρόνοια είναι να υπάρξει μια νέα ευκαιρία για όλες τις βιώσιμες επιχειρήσεις που επλήγησαν από την κρίση. Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για εκατοντάδες χιλιάδες μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις. Επίσης περιλαμβάνονται και ατομικές επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν πτωχευτική δυνατότητα. Όλες αυτές οι επιχειρήσεις από τις 3/8 μπορούν να κάνουν αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους και να ρυθμίσουν το σύνολο των χρεών τους.
Όσον αφορά στις ατομικές επιχειρήσεις χωρίς πτωχευτική ικανότητα, δηλαδή οι ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοί ήδη μπορούσαν να ρυθμίσουν το σύνολο των χρεών μέσω του Νόμου Σταθάκη (που αναθεώρησε τον Νόμο Κατσέλη). Πλέον με τον Νόμο του εξωδικαστικού μηχανισμού μπορούν να ρυθμίσουν εκτός δικαστηρίου τα χρέη τους προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, υποβάλλοντας αίτηση μετά τις 3/8 απευθείας στην ΑΑΔΕ ή/και τον ΕΦΚΑ, ενώ για τα χρέη τους προς τράπεζες μπορούν να αξιοποιήσουν τον αναθεωρημένο Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών.
Άρα με αυτό τον Νόμο ολοκληρώνεται το συνολικό θεσμικό προστατευτικό και ρυθμιστικό πλαίσιο διευθέτησης και διαχείρισης για το ιδιωτικό χρέος.

Με ποια διαδικασία θα γίνεται η αναδιάρθρωση των επιχειρήσεων με οφειλές από 20.000 έως 50.000 ευρώ; Θα υπάρξει ειδικό καθεστώς;

Για αυτά τα ποσά οφειλών τόσο οι τράπεζες όσο και το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία θα υιοθετήσουν μια σειρά από αντικειμενικά κριτήρια, βάσει των οποίων θα καταλήγουν σε συγκεκριμένες προτάσεις που ανταποκρίνονται στα χαρακτηριστικά της κάθε επιχείρησης. Οι διαδικασίες διενεργούνται με ηλεκτρονικό τρόπο και είναι ταχύτατες, κάτι σαν fast track ρύθμιση οφειλών. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η δίκαιη και ισότιμη αντιμετώπιση όλων των περιπτώσεων και επιταχύνεται η διαδικασία. Σε κάθε περίπτωση, τη διαδικασία κινεί ο οφειλέτης, ο οποίος και αποφασίζει αν αποδέχεται τελικά ή όχι το σχέδιο αποπληρωμής που προτείνουν οι πιστωτές.

Πόσος χρόνος θεωρείτε ότι είναι εύλογος για την αναδιάρθρωση των οφειλών μιας επιχείρησης;

Ο Νόμος για τον Μηχανισμό έχει σαφή χρονοδιαγράμματα για κάθε βήμα της διαδικασίας. Μια επιχείρηση με χρέος 20-50 χιλ. € θα μπορεί να ολοκληρώνει τη διαδικασία εντός 2-3 εβδομάδων. Μια μεσαία επιχείρηση θα μπορεί να έχει εξασφαλίσει λύση ρύθμισης με όλους τους πιστωτές εντός 1-3 μηνών από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησής της. Για τις μεγάλες επιχειρήσεις, ο Νόμος προβλέπει παρατάσεις, υπό προϋποθέσεις, έτσι ώστε να γίνει διεξοδική μελέτη από ειδικό οικονομικό εμπειρογνώμονα και να βρίσκεται η λύση εξυγίανσης και έτσι η διάρκεια θα κυμαίνεται μεταξύ 4-10 μηνών.

Πριν λίγες ημέρες παρουσιάσατε την ηλεκτρονική πλατφόρμα στις τράπεζες. Χρειάζεται να γίνουν κάποιες επιπλέον παρεμβάσεις;

Από την πλευρά του το Δημόσιο, βάσει του Νόμου, έπρεπε εντός τριών μηνών να αναπτύξει την ηλεκτρονική πλατφόρμα για να υποδέχεται τις αιτήσεις των επιχειρήσεων. Οι υπάλληλοι της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων εργάστηκαν με ιδιαίτερο ζήλο για αυτό τον σκοπό. Στη συνέχεια, οι τράπεζες ενημερώθηκαν ώστε να «κουμπώσουν» στην πλατφόρμα αυτή και ήδη εργάζονται εντατικά προς τον σκοπό αυτό. Η πλατφόρμα θα ενεργοποιηθεί στις 3 Αυγούστου και στη συνέχεια θα γίνονται συνεχώς αναβαθμίσεις και θα προστίθενται χαρακτηριστικά και αυτοματισμοί, έτσι ώστε να παρέχονται έξτρα δυνατότητες.

Ανησυχείτε μήπως προκύψουν προβλήματα ειδικά κατά τις πρώτες ημέρες εφαρμογής του νόμου; Αν υπάρξουν, πώς θα αντιμετωπισθούν;

Πάντοτε μια διαδικασία που είναι πρωτόγνωρη αντιμετωπίζει τις γνωστές «παιδικές ασθένειες», που είτε οφείλονται στην έλλειψη γνώσης από όσους την ακολουθούν είτε σε κάτι που δεν είχε προβλεφθεί και έτυχε στην πορεία. Επιστήνουμε συνεχώς την υπομονή και την καλή συνεργασία όλων των εμπλεκομένων, έτσι ώστε να περάσουμε το πρώτο αυτό δίμηνο και στη συνέχεια θεωρούμε ότι θα κυλάει ομαλά, μέσω των συνεχών αναβαθμίσεων. Επίσης έχουμε συστήσει ομάδα υποστήριξης, για να βοηθούμε τους χρήστες και επίσης διοργανώνουμε ειδικά εκπαιδευτικά σεμινάρια, λογιστών, οικονομολόγων, δικηγόρων και συντονιστών.
Πρόσφατα, μετά από δημόσια κλήρωση, συστάθηκε το Μητρώο των Συντονιστών, το οποίο ο Νόμος επιτρέπει να συμπληρωθεί εάν υπάρξει ανάγκη. Εάν, δηλαδή, το ενδιαφέρον είναι τόσο μεγάλο ώστε να μην αρκούν οι 320 Συντονιστές, θα ορίσουμε νέους, αξιοποιώντας τις περίπου 1.000 αιτήσεις που κατατέθηκαν. Ευελπιστούμε να υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από τις επιχειρήσεις και να αξιοποιήσουμε σταδιακά όλους τους διαμεσολαβητές της χώρας, αξιοποιώντας έτσι ένα επιστημονικό δυναμικό που ήταν ουσιαστικά ανενεργό.

Κατά την ψήφιση του νόμου, διατυπώθηκαν ανησυχίες και επικρίσεις, ότι ο μηχανισμός είναι «δικαστικός» καθώς προβλέπει την επικύρωση των συμφωνιών αναδιάρθρωσης από τα Πρωτοδικεία. Συμμερίζεσθε αυτές τις ανησυχίες;

Ο Νόμος προβλέπει και εθελοντική δικαστική επικύρωση, την οποία μπορεί να αξιοποιεί η επιχείρηση, εφόσον απειλείται από διαφωνούντες πιστωτές. Ωστόσο ο Νόμος ορίζει ότι εφόσον η επιχείρηση τηρεί τη συμφωνία αναδιάρθρωσης στην οποία συμφώνησε το 60% των πιστωτών, τότε μπορεί να συνεχίζει την πορεία της, να λάβει νέο δάνειο και να λάβει επιδότηση από το ΕΣΠΑ. Συνεπώς δεν χρειάζεται να περιμένει το δικαστήριο για να προχωρήσει την πορεία της.

Ο μηχανισμός είναι προσωρινός καθώς έχει ημερομηνία λήξης ως προς την υποβολή των αιτήσεων στις 31/12/2018. Πιστεύετε ότι επαρκεί αυτό το χρονικό διάστημα για την επίλυση του προβλήματος;

Από τον Αύγουστο που θα ενεργοποιηθεί ο Μηχανισμός, μέχρι το τέλος του 2018, μεσολαβούν 17 μήνες. Υπάρχει επαρκής χρόνος για να ενταχθούν όλες οι επιχειρήσεις. Τον Οκτώβριο ή Νοέμβριο θα υπάρχουν οι πρώτες επιχειρήσεις που θα τον έχουν χρησιμοποιήσει με επιτυχία. Θεωρώ ότι το παράδειγμα αυτών θα παρακινήσει ακόμα περισσότερους. Εφόσον κάποια επιχείρηση ενδιαφέρεται, δεν υπάρχει λόγος να περιμένει κάτι, καθώς τα στοιχεία που αξιοποιούνται κατά τη διαδικασία αφορούν παρελθόντα χρόνο. Άρα λόγος για αναμονή δεν υπάρχει. Ακόμα, όμως, και αν για κάποιο λόγο υπάρξει αυξημένο ενδιαφέρον σε μια δεδομένη χρονική στιγμή (π.χ. κοντά στη λήξη ισχύος του Νόμου), δεν ανησυχούμε ότι θα δημιουργηθεί πρόβλημα στην πλατφόρμα που υποδέχεται τις αιτήσεις. Είναι φτιαγμένη στα πρότυπα του taxis, που συχνά καλείται να διαχειριστεί εκατοντάδες χιλιάδες αιτήματα μέσα σε μία ημέρα. Κατά συνέπεια, όσο αυξημένο και αν είναι το ενδιαφέρον των επιχειρήσεων (και πιστεύουμε ότι θα είναι), ο χρόνος που διατίθεται είναι επαρκής.

Ποιο μήνυμα θα θέλατε να μεταφέρουμε στους οφειλέτες και τους πιστωτές ενόψει εφαρμογής του νόμου;

Θα ήθελα να καλέσω τους οφειλέτες να αξιοποιήσουν τον Μηχανισμό, εφόσον η επιχείρησή τους είναι ή μπορεί να γίνει βιώσιμη. Εφόσον, δηλαδή, μη λαμβάνοντας υπόψη την εξυπηρέτηση των οφειλών, κατάφερε κατά την προηγούμενη τριετία έστω και μια χρονιά να έχει θετική καθαρή θέση (EBITDA). Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι αν την ελαφρύνουμε από τις οφειλές, η επιχείρηση μπορεί να «σταθεί στα πόδια της». Θα ήθελα, επίσης, να προειδοποιήσω τους λεγόμενους «στρατηγικούς κακοπληρωτές» ότι δεν έχουν κανένα λόγο να υποβάλουν αίτηση.
Η δομή του Μηχανισμού και οι ρήτρες ασφαλείας που έχουμε ενσωματώσει, είναι βέβαιο ότι θα εντοπίσουν τις περιπτώσεις όπου κάποιος προσπαθεί να αξιοποιήσει τον Νόμο αποκρύπτοντας στοιχεία.
Τέλος, θα ήθελα να καλέσω όλους τους πιστωτές να ακολουθούν το παράδειγμα του Δημοσίου. Οι προτάσεις για αναδιάρθρωση οφειλών που θα καταθέτει η Εφορία και τα Ασφαλιστικά Ταμεία είναι γενναιόδωρες, συγκρινόμενες με το τι ίσχυε μέχρι σήμερα, προβλέποντας σημαντικές επιμηκύνσεις, ακόμη και διαγραφές χρεών. Πιστεύω ότι είναι προς το συμφέρον όλων των πιστωτών να καταλήγουν σε ρεαλιστικά σχέδια αποπληρωμής: του οφειλέτη, καθώς θα ελαφρύνονται τα χρέη του, καθώς και των πιστωτών, που θα λαμβάνουν περισσότερα από όσα έχουν καταφέρει ήδη να διασφαλίσουν, αφού η όποια συμφωνία θα πρέπει να τους αποφέρει περισσότερα από όσα θα λάμβαναν ρευστοποιώντας τις εγγυήσεις που έχουν αποσπάσει.

Δεν υπάρχουν σχόλια: