Κυριακή, 23 Ιουλίου 2017

Στη Βουλή νεο πολυνομοσχέδιο για τον τηλεοπτικό διαφημιστικό χρόνο, τον γραμμικό κώδικα στις εφημερίδες καθώς και τη σύσταση Μητρώου για τον περιφερειακό Τύπο

Στη Βουλή νεο πολυνομοσχέδιο για τον τηλεοπτικό διαφημιστικό χρόνο, τον γραμμικό κώδικα στις εφημερίδες καθώς και τη σύσταση Μητρώου για τον περιφερειακό Τύπο
Κατατέθηκε στη Βουλή και άλλο νομοσχέδιο (το τρίτο μέσα στην εβδομάδα) αυτή την φορά του υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής με τίτλο «Ηλεκτρονικό σύστημα διάθεσης τηλεοπτικού διαφημιστικού χρόνου, Τροποποίηση του ν.3548/2007, σύσταση μητρώου περιφερειακού και τοπικού τύπου, Ειδική σήμανση γραμμωτού κώδικα στις έντυπες εκδόσεις, Δημιουργία θεσμικού πλαισίου για την ενίσχυση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις»

Με το υπόψη σχέδιο νόμου το οποίο αποτελείται από εννέα (9) Κεφάλαια, ρυθμίζονται τα ακόλουθα:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ A'
Με τις διατάξεις του εν λόγω Κεφαλαίου καθορίζεται το νομικό πλαίσιο λειτουργίας Ηλεκτρονικού Συστήματος Διάθεσης Τηλεοπτικού Διαφημιστικού Χρόνου των τηλεοπτικών οργανισμών. Ειδικότερα :
1. Καθορίζονται ο σκοπός των προτεινόμενων ρυθμίσεων, οι βασικές έννοιες για την εφαρμογή των σχετικών ρυθμίσεων, οι υπόχρεοι διενέργειας συναλλαγών μέσω του Συστήματος καθώς και η ημερομηνία έναρξης ισχύος της αποκλειστικής συναλλαγής διάθεσης διαφημιστικού χρόνου μέσω αυτού (1-9-2018). (άρθρα 1-4)
2. Ορίζεται η μορφή του Συστήματος (Ολοκληρωμένη Ηλεκτρονική Πλατφόρμα), το περιεχόμενο αυτού, ο τρόπος λειτουργίας του κ.λπ. (άρθρο 5)
3. α. Προβλέπεται ότι, η ανάθεση του σχεδιασμού, της ανάπτυξης και υλοποίησης του συστήματος, γίνεται μέσω διεθνούς διαγωνισμού οι όροι του οποίου θα περιγράφονται σε προκήρυξη που θα εκδίδει ο αρμόδιος Υπουργός.
β. Ορίζεται σε οκτώ (8) έτη το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο ανάδοχος του προαναφερόμενου διαγωνισμού θα είναι ο διαχειριστής του Συστήματος. Παρέχεται επίσης, εξουσιοδότηση στον αρμόδιο Υπουργό, με σύμφωνη γνώμη του ρυθμιστή, να παρατείνει ισόχρονα το ανωτέρω διάστημα. (άρθρο 6)
4. α. Παρατίθενται οι υποχρεώσεις του διαχειριστή του συστήματος.

β. Προβλέπεται η επιβολή του ειδικού φόρου της παρ. 12 του άρθρου πέμπτου του ν.3845/2010 όπως ισχύει στις συναλλαγές που θα διενεργούνται μέσω του Συστήματος. (άρθρα 7, 8)
5. Ορίζονται οι:
αρμοδιότητες του ρυθμιστή του Συστήματος και κυρώσεις που δύναται να επιβάλει ο ρυθμιστής του Συστήματος στο διαχειριστή και στους συμμετέχοντες για τις οριζόμενες παραβάσεις. Παρέχεται επίσης, εξουσιοδότηση στους Υπουργούς Οικονομικών και Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, με κοινή απόφαση τους, να αναπροσαρμόζουν τα ανώτατα και κατώτατα όρια των διοικητικών προστίμων, κ.λπ. (άρθρα 9-12)

ΚΕΦΑΛΑΙΑ Β , Γ
Τροποποιείται - συμπληρώνεται ο ν.3548/2007, όπως ισχύει, σχετικά με  την καταχώριση δημοσιεύσεων Δημοσίου τομέα στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο, κ.λπ. Ειδικότερα:

1. Συνιστάται στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης ηλεκτρονικό μητρώο περιφερειακού και τοπικού τύπου (Μητρώο), στο οποίο καταχωρίζονται σε ειδικές μερίδες τα στοιχεία των εφημερίδων περιφερειακού και τοπικού τύπου και αναφέρονται οι προϋποθέσεις καταχώρισης αυτών στο Μητρώο.

Διευρύνονται οι περιπτώσεις επιβολής των προβλεπόμενων κυρώσεων σε βάρος της εφημερίδας.

Αναπροσαρμόζονται τα χρηματικά πρόστιμα που κατά περίπτωση επιβάλλονται. Συγκεκριμένα, καθορίζεται κατώτατο όριο επιβαλλόμενου χρηματικού προστίμου [τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ] και μειώνεται το ύψος του ανώτατου ορίου, από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ που είναι σήμερα, σε πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ. (άρθρα 13-16)

2. Επαναπροσδιορίζονται οι δικαιούχοι και τα ποσοστά κατανομής σε αυτούς, της συνολικής διαφημιστικής δαπάνης του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, ενώ διατηρείται η ποσόστωση του 30% κατ’ ελάχιστο, των περιφερειακών μέσων ενημέρωσης στην ανωτέρω κατανομή.Σε περίπτωση μη τήρησης του ανωτέρω ποσοστού, επιβάλλεται στον υπόχρεο φορέα του ευρύτερου δημοσίου τομέα διοικητικό πρόστιμο ισόποσο με τη διαφημιστική δαπάνη που υπολείπεται προς συμπλήρωση του ανωτέρω ποσοστού συμμετοχής. (άρθρο 17)

3. Επανακαθορίζεται το πλαίσιο αναφορικά με την εφαρμογή της ειδικής σήμανσης γραμμωτού κώδικα στις έντυπες εκδόσεις. (άρθρο 18)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ A
Με τις διατάξεις του εν λόγω Κεφαλαίου προβλέπεται η δημιουργία θεσμικού πλαισίου για την ενίσχυση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα, μέσω της παροχής επενδυτικού κινήτρου. 
Για τον ανωτέρω σκοπό:
Ι.α. Δίνονται οι ορισμοί των σχετικών εννοιών (Παραγωγή οπτικοακουστικού έργου, Αυτοτελές οπτικοακουστικό έργο, Δύσκολο οπτικοακουστικό έργο κ.λπ.).

β. Ορίζεται το εφαρμοστέο δίκαιο (οι διατάξεις του εν λόγω κεφαλαίου και συμπληρωματικά αυτές του Κανονισμού 651/2014 της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης).

γ. Τίθενται γενικοί κανόνες χορήγησης της ενίσχυσης, καθώς και γενική προϋπόθεση, σύμφωνα με την οποία το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών που υλοποιούνται στην ελληνική επικράτεια πρέπει να ανέρχεται τουλάχιστον στο ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ, ανεξαρτήτως μεγέθους του φορέα.(άρθρα 19 - 23)
2. α. Προβλέπονται τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στο εν λόγω καθεστώς και αυτά που εξαιρούνται.
Ειδικότερα προβλέπονται τέσσερα είδη αυτοτελών οπτικοακουστικών έργων (μυθοπλασίας, δημιουργικής τεκμηρίωσης, κινούμενο σχέδιο και ψηφιακό παιχνίδι) και οι προϋποθέσεις υπαγωγής τους ανά είδος και τα αντίστοιχα δύσκολα οπτικοακουστικό έργα υπό τις οριζόμενες επιπλέον προϋποθέσεις.
β. Ορίζεται επίσης ποιες επιχειρήσεις μπορούν να είναι δικαιούχοι και ποιες δαπάνες θεωρούνται επιλέξιμες. (άρθρα 24 - 26)
3. α. Τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στο ανωτέρω καθεστώς ενισχύονται με το κίνητρο της επιχορήγησης, η οποία συνίσταται στη δωρεάν παροχή από το Δημόσιο χρηματικού ποσού για την κάλυψη τμήματος των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου και προσδιορίζεται ως ποσοστό αυτών.
β. Το ποσό της επιχορήγησης υπολογίζεται, μετά την πιστοποιημένη ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου, ως σταθερό ποσοστό 25% επί της αξίας των συνολικών επιλέξιμων δαπανών της παραγωγής και έως το ποσό των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) ευρώ, το οποίο καταβάλλεται εφάπαξ στο δικαιούχο.
Η ενίσχυση που καταβάλλεται για την κάλυψη των συγκεκριμένων δαπανών δεν προσαυξάνει τα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα, αλλά αποτελεί μειωτικό στοιχείο του κόστους της δαπάνης που επιχορηγήθηκε και δεν φορολογείται.
γ. Η ενίσχυση μπορεί να συνδυαστεί με άλλη κρατική ενίσχυση, με τον περιορισμό το σύνολο των χορηγούμενων κρατικών ενισχύσεων να μην ξεπερνά αθροιστικά το 50% του συνολικού κόστους παραγωγής του οπτικοακουστικού έργου. Το όριο αυτό επεκτείνεται στο 60% του συνολικού κόστους παραγωγής του οπτικοακουστικού έργου σε περίπτωση διασυνοριακής παραγωγής και στο 70% του συνολικού κόστους παραγωγής του οπτικοακουστικού έργου σε περίπτωση παραγωγής δύσκολου οπτικοακουστικού έργου. (άρθρο 27)
4. α. Το Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας (Ε.Κ.Ο.Μ.Ε.) καθίσταται φορέας υποδοχής και επεξεργασίας των αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων για την παραγωγή οπτικοακουστικών έργων.
β. Προβλέπεται η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, μεταξύ των οποίων και παράβολο υπέρ του Δημοσίου.
γ. Καθορίζονται οι διαδικασίες αξιολόγησης των αιτήσεων, ενστάσεων κατά των απορριπτικών αποφάσεων, ελέγχου των εγκεκριμένων σχεδίων, καθώς και πιστοποίησης της ολοκλήρωσης της επένδυσης.
δ. Επιτρέπεται η τροποποίηση όρων της απόφασης υπαγωγής, ύστερα από αίτημα του φορέα της επένδυσης μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (Π.Σ.Κ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, το οποίο μπορεί να υποβληθεί καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου και μέχρι την υποβολή αιτήματος ελέγχου ολοκλήρωσης επενδυτικού σχεδίου. Για την υποβολή του αιτήματος απαιτείται παράβολο. (άρθρα 28 - 32)
5. α. Η καταβολή της ενίσχυσης πραγματοποιείται μετά την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου και εντός δύο μηνών σε τραπεζικό λογαριασμό του φορέα του επενδυτικού σχεδίου και δεν επιτρέπεται η εκχώρησή της σε τρίτους.
β. Η επιχορήγηση καλύπτεται από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων, στον οποίο εγγράφεται η σχετική προβλεπόμενη δαπάνη για κάθε οικονομικό έτος και προέρχεται από εθνικούς πόρους ή Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία ή και από άλλους χρηματοδοτικούς οργανισμούς, σύμφωνα με τις διατάξεις της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας. (άρθρο 33)
6. Περιγράφονται οι υποχρεώσεις των ενισχυόμενων φορέων και οι κυρώσεις που επιβάλλονται σε αυτούς στην περίπτωση που μετά την πιστοποιημένη ολοκλήρωση της επένδυσης διαπιστωθεί ότι έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία ψευδή ή παραπλανητικά στοιχεία κ.λπ. (ανάκληση της απόφασης ολοκλήρωσης και επιστροφή του συνόλου της ενίσχυσης). (άρθρα 34 - 35)
7. α. Τίθενται διατάξεις για την αξιολόγηση των επιπτώσεων των ενισχύσεων, τη δημοσιότητα κ.λπ.

β. Παρέχεται εξουσιοδότηση στους Υπουργούς Οικονομίας και Ανάπτυξης και Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης να προκηρύσσουν το καθεστώς ενίσχυσης του υπό ψήφιση νόμου, να ρυθμίζουν τις επιλέξιμες δαπάνες, τον τρόπο υπολογισμού τους, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση υπαγωγής και την αίτηση ελέγχου ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου, τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων, το ύψος των  παραβολών, τη σύνθεση και τους όρους λειτουργίας των προβλεπομένων επιτροπών (δύο τριμελών από υπαλλήλους του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε - αξιολόγησης αιτήσεων υπαγωγής και εξέτασης ενστάσεων) και του οργάνου ελέγχου, κ.λπ. (άρθρα 36 - 38)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
1. Ρυθμίζονται λοιπά θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και ειδικότερα, μεταξύ άλλων:
α. Τροποποιούνται συγκεκριμένες διατάξεις του άρθρου 8 του ν.4053/2012 και ορίζεται ρητά ότι, από το επαληθευμένο από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) καθαρό κόστος παροχής της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας των ετών 2013, 2014 και 2015, ο κρατικός  προϋπολογισμός, εξακολουθεί να καλύπτει έως το ποσό των 15 εκατ. ευρώ ανά έτος, ως Υπηρεσία Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος (ΥΓΟΣ). (Κατά τα ισχύοντα, το επαληθευμένο ως άνω κόστος που καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 15 εκατ. ευρώ).
β. Υποχρεούνται, εφεξής, οι εταιρείες συνδρομητικής τηλεόρασης να διαθέτουν κάθε χρόνο το 1,5% των ετήσιων διαφημιστικών εσόδων τους, αντί το 1,5% του ετήσιου κύκλου εργασιών τους που ισχύει σήμερα, για την παραγωγή των οριζόμενων κινηματογραφικών έργων.
γ. Παρέχεται η δυνατότητα παράτασης, από τη λήξη τους και μέχρι την ολοκλήρωση του έργου της ειδικής διαχείρισης των συμβάσεων έργου ή εργασίας ορισμένου χρόνου, που έχουν συναφθεί, από τον ειδικό διαχειριστή για λογαριασμό του Δημοσίου, με φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
δ. Περιλαμβάνονται οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας που καταργούνται με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις. (άρθρα 39 - 41)

Δείτε την αιτιολογική έκθεση εδώ 

Δείτε το σχέδιο νόμου εδώ 
https://www.taxheaven.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: