Τρίτη, 11 Ιουλίου 2017

Βεβαίωση προστίμων ΣΕΠΕ μετά την έκδοση οριστικών αποφάσεων

Βεβαίωση προστίμων ΣΕΠΕ μετά την έκδοση οριστικών αποφάσεων

Βεβαίωση του 80% των προστίμων ΣΕΠΕ μετά την έκδοση οριστικών αποφάσεων από τα αρμόδια Διοικητικά Δικαστήρια και την άσκηση εμπροθέσμων εφέσεων κατ’ αυτών
ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 26/2017
Θέμα
Αν πρέπει να βεβαιώνεται το 80% των προστίμων που επέβαλε το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (εφεξής ΣΕΠΕ), (καθόσον κατ’ εφαρμογή της διάταξης της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 2639/1998, όπως ίσχυε πριν την τροποποίησή του από το άρθρο 11 του ν. 3846/2010, η άσκηση προσφυγής κατά της Πράξης Επιβολής Προστίμου (εφεξής ΠΕΠ) για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας είχε ανασταλτικό χαρακτήρα για το ποσοστό αυτό), μετά την έκδοση οριστικών αποφάσεων από τα αρμόδια Διοικητικά Δικαστήρια και την άσκηση εμπροθέσμων εφέσεων κατ’ αυτών.
Απάντηση
Με βάση τα προεκτεθέντα, στο τεθέν ερώτημα, το Στ΄ Τμήμα του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, γνωμοδότησε ομόφωνα ως εξής:
Το ΣΕΠΕ, μετά την έκδοση οριστικών δικαστικών αποφάσεων που απορρίπτουν εν μέρει τις προσφυγές εταιρείας κατά προστίμων του, δικαιούται να εισπράξει ακωλύτως όλο το ποσό που καταλόγισαν οι ως άνω αποφάσεις (μετά την αφαίρεση του προκαταβληθέντος ποσοστού), παρά την άσκηση εμπροθέσμων εφέσεων κατ’ αυτών από την υπόχρεο εταιρεία, ενόψει του μη ανασταλτικού αποτελέσματος των εν λόγω εφέσεων, κατά το άρθρο 88 του ν. 2717/1999.
Επιμέλεια δημοσίευσηςΠαναγιώτα ΜανούσουΔικηγόρος

Δεν υπάρχουν σχόλια: