Με αντικείμενο τη θέσπιση ενός γενικού πλαισίου ρυθμίσεων κατ’ εφαρμογή διατάξεων της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες και του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου, ο Υπουργός Επικρατείας Χριστόφορος Βερναρδάκης έθεσε από τη Παρασκευή 7/7/2016 , σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου: «Κατευθυντήριες – οργανωτικές διατάξεις υλοποίησης της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες».
Με βάση το Άρθρο 1 του υπό διαβούλευση Σχεδίου Νόμου, σκοπός του Νόμου είναι η ένταξη της διάστασης της αναπηρίας στις δημόσιες πολιτικές και η άρση των εμποδίων που δυσχεραίνουν την πλήρη και ισότιμη συμμετοχή των Ατόμων με Αναπηρίες στην κοινωνική, οικονομική, πολιτική ζωή της χώρας.
Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τη Δευτέρα στις 31/7/2017 και ώρα 15:00, και σε αυτή μπορούν να συμμετάσχουν οι κοινωνικοί εταίροι και κάθε ενδιαφερόμενος,  καταθέτοντας προτάσεις προκειμένου να βελτιωθούν οι διατάξεις του νομοσχεδίου.
Το Σχέδιο του Νόμου καθώς και την αιτιολογική έκθεση του, μπορείτε να τα διαβάσετε και να τα κατεβάσετε απ’ εδώ:
Σχέδιο Νόμου      Αιτιολογική Έκθεση
Παράλληλα μέσα από τον δικτυακό τόπο http://www.opengov.gr/ypep/?p=608 μπορείτε να καταθέσετε τα σχόλια σας και τις προτάσεις σας.
Τέλος επισημαίνουμε το Άρθρο 3 από το υπό διαβούλευση Σχέδιο Νόμου, με τον τίτλο «Γενικές Υποχρεώσεις», με την ελπίδα να μην μείνει ένα άρθρο, απλά στα χαρτιά.

Άρθρο 03 – Γενικές υποχρεώσεις

1. Κάθε πρόσωπο, φυσικό ή νομικό που ανήκει στο Δημόσιο, στον ευρύτερο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα, υποχρεούται να διευκολύνει την ισότιμη άσκηση των δικαιωμάτων των Ατόμων με Αναπηρίες στα πεδία των αρμοδιοτήτων ή δραστηριοτήτων του λαμβάνοντας κάθε πρόσφορο μέτρο και απέχοντας από οποιαδήποτε ενέργεια ή πρακτική που ενδέχεται να θίγει την άσκηση των δικαιωμάτων τους από τα πρόσωπα αυτά.
Ιδίως υποχρεούται:
α) να αφαιρεί υφιστάμενα εμπόδια κάθε είδους,
β) να τηρεί τις αρχές καθολικού σχεδιασμού σε κάθε τομέα της αρμοδιότητάς του ή της δραστηριοποίησής του, προκειμένου να διασφαλίζει για τα Άτομα με Αναπηρίες την προσβασιμότητα των υποδομών, των υπηρεσιών ή των αγαθών που προσφέρει,
γ) να παρέχει, όπου απαιτείται σε συγκεκριμένη περίπτωση, εύλογες προσαρμογές υπό τη μορφή εξατομικευμένων και κατάλληλων τροποποιήσεων, ρυθμίσεων και ενδεδειγμένων μέτρων, χωρίς την επιβολή δυσανάλογου ή αδικαιολόγητου βάρους,
δ) να απέχει από πρακτικές, συνήθειες και συμπεριφορές που συνεπάγονται διακρίσεις σε βάρος των Ατόμων με Αναπηρίες,
ε) να προάγει με θετικά μέτρα την ισότιμη συμμετοχή και άσκηση των δικαιωμάτων των Ατόμων με Αναπηρίες στον τομέα της αρμοδιότητας ή δραστηριότητάς του.
2. Οι κατά την παράγραφο 1 υπόχρεοι οφείλουν κατά τις συναλλαγές τους με Άτομα με Αναπηρίες να διασφαλίζουν βασική πληροφόρηση μέσω τρόπων, μορφών και μέσων επικοινωνίας, όπως ορίζονται στη Σύμβαση. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οικονομικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, κατόπιν συνεργασίας με τον Υπουργό Επικρατείας του άρθρου 11 και κατόπιν διαβούλευσης με αναγνωρισμένες αντιπροσωπευτικές οργανώσεις του αναπηρικού κινήματος, με άτομα και με ομάδες ατόμων που έχουν εύλογο ενδιαφέρον για τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες εξειδικεύονται οι υπόχρεοι φορείς, οι τρόποι, οι μορφές και τα μέσα προσβάσιμης επικοινωνίας, καθώς και κάθε άλλο θέμα τεχνικού ή λεπτομερειακού χαρακτήρα για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας παραγράφου.

ΤΡΑΙΝΟΣΕ: Τα ΑμεΑ δεν ταξιδεύουν…