Την δυνατότητα ίδρυση και λειτουργίας αποτεφρωτηρίων από ιδιώτες παρέχει διάταξη σε πολυνομοσχέδιο για τους ΟΤΑ που κατατέθηκε στην Βουλή. Ιδιώτες και σύνδεσμοι δήμων και περιφερειών θα μπορούν πλέον να δημιουργούν αποτεφρωτήρια νεκρών.
Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα ισχύουσες διατάξεις επιτρέπεται η εγκατάσταση και λειτουργία ΚΑΝ σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) πρώτου βαθμού σε εκτάσεις ιδιοκτησίας τους «ή που τους έχουν παραχωρηθεί κατά χρήση», εντός ή εκτός των διοικητικών τους ορίων, ή σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου των ΟΤΑ, μετά από λήψη των αδειών της παρ. 3 του άρθρου 19 του ν. 3982/2011.
Η ρύθμιση αυτή προωθήθηκε οριστικά με το άρθρα 132 του πολυνομοσχεδίου ΟΤΑ που κατατέθηκε στη Βουλή.
Το σχετικό άρθρο προβλέπει αναλυτικά:
Άρθρο 133
Κέντρα Αποτέφρωσης Νεκρών

1.    Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 35 του ν.3448/2006 αντικαθίσταται ως εξής: «Η εγκατάσταση και λειτουργία ΚΑΝ επιτρέπεται: α) σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) πρώτου βαθμού σε εκτάσεις ιδιοκτησίας τους ή που τους έχουν παραχωρηθεί κατά χρήση εντός ή εκτός των διοικητικών τους ορίων, ή σε νομικά πρόσωπα αυτών, σε συνδέσμους των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ βαθμού, σύμφωνα με τους καταστατικούς σκοπούς τους και β) σε ιδιώτες, μετά από λήψη των αδειών της παρ. 3 του άρθρου 19 του ν. 3982/2011.».
2.    Η παρ. 6 του άρθρου 35 του ν.3448/2006 αντικαθίσταται ως εξής : «6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Οικονομίας και Ανάπτυξης και Υγείας ρυθμίζονται ειδικότερα σχετικά ζητήματα, καθώς και ζητήματα με χαρακτήρα τεχνικό ή λεπτομερειακό.»