Παρασκευή, 21 Ιουλίου 2017

Διευρύνεται το ακατάσχετο και σε ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος αλλά και σε λογαρισμούς ηλεκτρονικού χρήματος

Διευρύνεται το ακατάσχετο και σε ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος αλλά και σε λογαρισμούς ηλεκτρονικού χρήματοςΜε το νέο φορολογικό νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή («Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις») και συγκεκριμένα με το άρθρο 10 επέρχονται τροποποιήσεις στον ΚΕΔΕ.

Διευρύνεται εν γένει το πεδίο εφαρμογής της υφιστάμενης διαδικασίας επιβολής κατάσχεσης στα χέρια πιστωτικών ιδρυμάτων ως τρίτων με έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα και κατά το μέρος που αφορά τα εγκαταστημένα στη χώρα λοιπά υπόχρεα πρόσωπα του άρθρου 62 του ν. 4170/2013, όπως ιδρύματα πληρωμών και ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος.
Για τους ίδιους ως άνω λόγους, η υφιστάμενη προστασία επί καταθέσεων σε πιστωτικά ιδρύματα σε ατομικό ή κοινό λογαριασμό της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του ν.δ. 356/1974 έναντι κατασχέσεων του Δημοσίου μέχρι του ποσού των χιλίων διακοσίων πενήντα (1250) ευρώ διευρύνεται και ως προς τις τυχόν τοποθετήσεις σε λογαριασμό πληρωμών στα εγκαταστημένα στη χώρα ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος.

Τέλος, ειδικά για τις επιβαλλόμενες κατασχέσεις στα χέρια πιστωτικών ιδρυμάτων με ηλεκτρονικά μέσα του άρθρου 30 Α του ν.δ. 356/1974 προβλέπεται ρητά ότι ο προβλεπόμενος στο άρθρο 30 του ως άνω ν.δ. πίνακας χρεών μπορεί να αντικαθίσταται από την ταυτότητα οφειλής του κατασχετηρίου, η οποία συνιστά μοναδικό κωδικό αριθμό ανά κατασχετήριο αίτημα και συνδέεται μονοσήμαντα με τον πίνακα.
Σχέδιο νόμου
Άρθρο 11
Τροποποιήσεις Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων


1. Στο άρθρο 30Α του ν.δ. 356/1974 (Α 90), μετά το δεύτερο εδάφιο, προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Ο πίνακας χρεών μπορεί να αντικαθίσταται από την ταυτότητα οφειλής του κατασχετηρίου, η οποία συνιστά τον μοναδικό κωδικό αριθμό ανά κατασχετήριο αίτημα και συνδέεται μονοσήμαντα με τον πίνακα.»
2. α)Στο τέλος του άρθρου 30Α του ν.δ. 356/1974 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Οι διατάξεις του παρόντα Κώδικα περί κατάσχεσης στα χέρια πιστωτικών ιδρυμάτων εφαρμόζονται αναλογικά και στα εγκαταστημένα στη χώρα λοιπά υπόχρεα πρόσωπα του άρθρου 62 τουν.4170/2013 (Α' 163).»
β) Για την εφαρμογή των διατάξεων της περίπτ. α) της παρούσας παραγράφου, το άρθρο 62 του ν. 4170/2013 (ΑΊ63) λαμβάνεται υπόψη όπως ισχύει κατά το χρόνο δημοσίευσης του παρόντοςνόμου.

3. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 30 Β του ν.δ. 356/1974 μετά τις λέξεις «Ένωση Συνεταιριστικών Τραπεζών» προστίθενται οι λέξεις «ή άλλα πρόσωπα»
4. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 30Β του ν.δ. 356/1974 αντικαθίσταται ως εξής: «Με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων καθορίζονται οι ανωτέρω, κατά περίπτωση, μοναδικοί διαμετακομιστικοί κόμβοι και η διαδικασία της γνωστοποίησής τους από τα μέρη, το υποχρεωτικό περιεχόμενο των κοινοποιούμενων κατασχετηρίων, της άρσης και του περιορισμού αυτών και των υποβαλλόμενων δηλώσεων, ως και οι όροι ταυτοποίησής τους, τα χρονικά περιθώρια αποστολής και παραλαβής τους, οι όροι και προϋποθέσεις ασφαλείας και κάθε άλλη απαραίτητη λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας παραγράφου.»

5. Η παρ. 4 του άρθρου 30Β του ν.δ. 356/1974 αντικαθίσταται ως εξής:  «4. Η διαδικασία των προηγουμένων παραγράφων του παρόντος άρθρου τίθεται σε πλήρη λειτουργία εξήντα (60) ημέρες από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, οπότε,εφόσον επιβάλλεται κατάσχεση στα χέρια πιστωτικών ιδρυμάτων ή ιδρυμάτων ηλεκτρονικού χρήματος, καθίσταται υποχρεωτική για τους φορείς του Δημοσίου, οι οποίοι μπορεί να εφαρμόζουντη διαδικασία του άρθρου 30Α μόνο σε περιπτώσεις που αποκλείεται η ηλεκτρονική επικοινωνία της παρ. 1 του παρόντος.»
6. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 31 του ν.δ. 356/1974 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα σε ατομικό ή κοινό λογαριασμό ή τοποθετήσεις σε λογαριασμό πληρωμών στα εγκαταστημένα στη χώρα ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος είναι ακατάσχετες μέχρι του ποσού των χιλίων διακοσίων πενήντα (1.250) ευρώ μηνιαίως για κάθε φυσικό πρόσωπο και σε ένα μόνο ίδρυμα.».

https://www.taxheaven.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: