Παρασκευή, 28 Ιουλίου 2017

Οικειοθελής αποκάλυψη εισοδημάτων: Νέες οδηγίες για τους... ξεχασιάρηδες

Οικειοθελής αποκάλυψη εισοδημάτων: Νέες οδηγίες για τους... ξεχασιάρηδες

Οικειοθελής αποκάλυψη εισοδημάτων: Νέες οδηγίες για τους... ξεχασιάρηδες

Τη δυνατότητα να υποβάλουν για δεύτερη φορά τροποποιητικές δηλώσεις στο πλαίσιο της ρύθμισης για την οικειοθελή αποκάλυψη εισοδημάτων παρέχει στους φορολογούμενους η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.
Προϋπόθεση, ωστόσο, όπως διευκρινίζεται, είναι με τη νέα δήλωση να μη μειώνεται η φορολογητέα ύλη και έτσι το ύψος της φορολογικής οφειλής.
Αυτό σημαίνει ότι οι φορολογούμενοι που έχουν ήδη υποβάλει δήλωση οικειοθελούς αποκάλυψης εισοδημάτων μπορούν να υποβάλουν νέα τροποποιητική δήλωση, είτε για να αυξήσουν τη φορολογητέα ύλη είτε για να διορθώσουν λάθη που δεν οδηγούν σε μείωση του φόρου.
Η ρύθμιση για την οικειοθελή αποκάλυψη εισοδημάτων λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου 2017, ενώ, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, έχει ήδη αποφέρει έσοδα που υπερβαίνουν τα 250 εκατ. ευρώ.
Αναλυτικά στην εγκύκλιο που υπογράφεται από τον Διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργο Πιτσιλή προβλέπονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:
1. Αν ο φορολογούμενος έχει ήδη υποβάλει δήλωση του ν. 4446/2016 για την οικειοθελή αποκάλυψη φορολογητέας ύλης, δύναται να υποβάλει νέα τροποποιητική (συμπληρωματική) δήλωση, χρεωστική ή μηδενική, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, επικαλούμενος τις ευεργετικές διατάξεις του νόμου αυτού. Ωστόσο ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί δεν επιστρέφονται καθώς δεν δύναται να υποβληθεί εκ των υστέρων τροποποιητική (ανακλητική) δήλωση φορολογίας με σκοπό την επιστροφή καταβληθέντος φόρου. Αντίθετα, μπορεί να υποβληθεί τροποποιητική δήλωση με σκοπό να διορθωθούν λάθη που έχουν προκύψει κατά την υποβολή προγενέστερης δήλωσης με βάση τις διατάξεις του νόμου αυτού, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα προκύπτει επιστροφή καταβληθέντος φόρου.
2. Δεν δύνανται να υπαχθούν στη ρύθμιση αρχικές ή τροποποιητικές πιστωτικές δηλώσεις, έστω και αν με την τροποποιητική δήλωση πρόκειται να μειωθεί το πιστωτικό υπόλοιπο που είχε προκύψει με την αρχικώς υποβληθείσα δήλωση και ανεξάρτητα αν είχε πραγματοποιηθεί η επιστροφή του φόρου ή όχι. Εντούτοις, εμπίπτουν στις διατάξεις αυτές δηλώσεις με τις οποίες το πιστωτικό υπόλοιπο μηδενίζεται ή μετατρέπεται σε χρεωστικό.
3. Δεν υπάγονται στη ρύθμιση αρχικές ή τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, με τις οποίες δηλώνεται ζημία της χρήσης στην οποία αφορά η δήλωση, ανεξάρτητα αν από τη δήλωση προκύπτει παράλληλα και υποχρέωση καταβολής τέλους ή εισφοράς (π.χ. τέλος επιτηδεύματος, τέλος χαρτοσήμου), εκτός αν με αυτές μειώνεται η ζημία που είχε δηλωθεί με την αρχική δήλωση. Επίσης στις ρυθμίσεις δεν δύνανται να υπαχθούν οι σύζυγοι ή συγγενείς των προσώπων της παραγράφου αυτής (πρωθυπουργοί, υπουργοί, κ.λπ.), εξ αίματος ή και εξ αγχιστείας μέχρι και β' βαθμού.
4. Οι φορολογούμενοι μπορούν να υποβάλουν εκπρόθεσμη αρχική ή τροποποιητική δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων και να δηλώσουν ποσά που προέρχονται από δωρεά ή γονική παροχή. Ωστόσο τα ποσά αυτά δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη ή τον περιορισμό της διαφοράς μεταξύ πραγματικού και τεκμαρτού εισοδήματος Τα ποσά αυτά δύνανται να χρησιμοποιηθούν κατά περίπτωση, για τα επόμενα έτη (από το έτος υποβολής της δήλωσης και μετά). Παράλληλα, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύεται το πραγματικό γεγονός της δωρεάς ή της γονικής παροχής (π.χ. αναλήψεις και καταθέσεις σε τραπεζικούς λογαριασμούς), μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την δικαιολόγηση της πηγής προέλευσης των σχετικών κεφαλαίων.
5. Αρχικές ή τροποποιητικές δηλώσεις των καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, πελατών και προμηθευτών των ετών 2014, 2015 υποβάλλονται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο μέσωTaxisnet. Εφόσον γίνει αποδεκτή η υποβολή της κατάστασης, στη συνέχεια προσέρχεται ο φορολογούμενος στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. όπου δηλώνονται τα εξής:
α) ο αύξων αριθμός καταχώρησης (αριθμός υποβολής Taxisnet), ο οποίος είναι και ο αριθμός της δήλωσης
β) η ημερομηνία υποβολής της δήλωσης
γ) το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία του φορολογουμένου δ) ο Α.Φ.Μ του φορολογουμένου
ε) η περίοδος και το έτος που αφορά η υποβληθείσα δήλωση.
Πρόσθετες οδηγίες για την οικειοθελή αποκάλυψη εισοδημάτων από την Α.Α.Δ.Ε. 
Σε συνέχεια της εγκυκλίου ΠΟΛ.1009/19.1.2017 με την οποία δόθηκαν οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων 57 έως 61 του ν. 4446/2016 (Κεφάλαιο Α', Μέρος Πέμπτο «Οικειοθελής Αποκάλυψη Φορολογητέας Ύλης Παρελθόντων Ετών») και κατόπιν της παράτασης που δόθηκε στην προθεσμία του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 57 του ν.4446/2016 μέχρι και τις 30.9.2017 (άρθρο 30 παρ. 1 ν. 4474/2017, σχετ. η ΠΟΛ.1095/2017 εγκύκλιος), με την ΠΟΛ 1115/2017 παρέχονται νέες διευκρινίσεις και επισημάνσεις:

"Α. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος έχει ήδη υποβάλει δήλωση κατ' εφαρμογή των διατάξεων του ν.4446/2016 δύναται να υποβάλει νέα τροποποιητική (συμπληρωματική) δήλωση, χρεωστική ή μηδενική, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, επικαλούμενος τις ευεργετικές διατάξεις του νόμου αυτού. Δεδομένου ότι με βάση τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 61 του ως άνω νόμου, όπως αυτές ερμηνεύτηκαν με την ΠΟΛ.1009/19.1.2017 εγκύκλιο, οι καταβολές που διενεργούνται δυνάμει της υπαγωγής στη ρύθμιση δεν επιστρέφονται και οι σχετικές δηλώσεις δεν ανακαλούνται είτε λόγω πραγματικής είτε λόγω νομικής πλάνης, δεν δύναται να υποβληθεί εκ των υστέρων τροποποιητική (ανακλητική) δήλωση φορολογίας με σκοπό την επιστροφή καταβληθέντος φόρου. Αντίθετα, μπορεί να υποβληθεί τροποποιητική δήλωση με σκοπό να διορθωθούν λάθη που έχουν προκύψει κατά την υποβολή προγενέστερης δήλωσης με βάση τις διατάξεις του νόμου αυτού, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα προκύπτει επιστροφή καταβληθέντος φόρου.

Επιπλέον, κατά ρητή διατύπωση των ως άνω διατάξεων, στη ρύθμιση για την οικειοθελή αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών υπάγονται οι αρχικές ή τροποποιητικές χρεωστικές ή μηδενικές δηλώσεις. Επομένως, δεν δύνανται να υπαχθούν στη ρύθμιση αρχικές ή τροποποιητικές πιστωτικές δηλώσεις, έστω και αν με την τροποποιητική δήλωση πρόκειται να μειωθεί το πιστωτικό υπόλοιπο που είχε προκύψει με την αρχικώς υποβληθείσα δήλωση και ανεξάρτητα αν είχε πραγματοποιηθεί η επιστροφή του φόρου ή όχι. Εντούτοις, εμπίπτουν στις διατάξεις αυτές δηλώσεις με τις οποίες το πιστωτικό υπόλοιπο μηδενίζεται ή μετατρέπεται σε χρεωστικό.

Ι. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 57 του ν.4446/2016 ορίζεται ότι η ρύθμιση για την οικειοθελή αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών καταλαμβάνει κάθε υποχρέωση από φόρο, τέλος ή εισφορά εκ των αναφερομένων στο άρθρο 2 και στο Παράρτημα του ν.4174/2013, καθώς και οποιαδήποτε δήλωση πληροφοριακού χαρακτήρα, υπό την προϋπόθεση ότι η προθεσμία για την υποβολή της αρχικής δήλωσης είχε λήξει μέχρι τις 30.9.2016. Επομένως, δύνανται να υπαχθούν στην ως άνω ρύθμιση, μεταξύ άλλων, και οι εκπρόθεσμες δηλώσεις απόδοσης του φόρου που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν.2238/1994 αναφορικά με τη μεταβίβαση μετοχών μη εισηγμένων σε χρηματιστήριο (σχετ. το αριθ. πρωτ. 1124250/11731π.ε./Β0012/13.4.2009 έγγραφο). Αντίθετα, δηλώσεις οι οποίες υποβάλλονται κατ' εφαρμογή άλλων διατάξεων από αυτές που περιλαμβάνονται στο ως άνω Παράρτημα, δεν δύνανται να υπαχθούν στην παρούσα ρύθμιση.

Διευκρινίζεται, ακόμη, ότι δεν υπάγονται στην παρούσα ρύθμιση αρχικές ή τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος με τις οποίες δηλώνεται ζημία της χρήσης στην οποία αφορά η δήλωση, ανεξάρτητα αν από τη δήλωση προκύπτει παράλληλα και υποχρέωση καταβολής τέλους ή εισφοράς (π.χ. τέλος επιτηδεύματος, τέλος χαρτοσήμου), εκτός αν με αυτές μειώνεται η ζημία που είχε δηλωθεί με την αρχική δήλωση. (σχετ. περ. γ' παρ. 1 του άρθρου 60 ν.4446/2016 και ΠΟΛ.1009/19.1.2017 εγκύκλιος).

Με τις διατάξεις της περ. vii της παρ. 2 του άρθρου 60 του νόμου αυτού ορίζεται ότι στις ανωτέρω ρυθμίσεις δεν δύνανται να υπαχθούν οι σύζυγοι ή συγγενείς των προσώπων της παραγράφου αυτής (πρωθυπουργοί, υπουργοί, κ.λπ.), εξ αίματος ή και εξ αγχιστείας μέχρι και β' βαθμού, σε ευθεία γραμμή και εκ πλαγίου.

Περαιτέρω, και δεδομένου ότι τα ευεργετήματα από την υπαγωγή στην ως άνω ρύθμιση περιορίζονται σε αυτά που ορίζονται στις διατάξεις των άρθρων 57 και 59, κατά περίπτωση, του ν.4446/2016, συνάγεται ότι δηλώσεις των οποίων η υποβολή εντός ορισμένης προθεσμίας συνιστά προϋπόθεση για την εφαρμογή άλλων διατάξεων του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος δύνανται μεν να υπαχθούν στην παρούσα ρύθμιση αλλά δεν θεραπεύουν τα φορολογικά ζητήματα που ανέκυψαν λόγω της μη εμπρόθεσμης υποβολής τους.
Για παράδειγμα, σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής της συγκεντρωτικής κατάστασης που ορίζεται από τις διατάξεις της περ. θ' της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν.2238/1994, ο φορολογούμενος δεν δύναται να επικαλεστεί την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 57 - 61 του ν.4446/2016 προκειμένου για την αναγνώριση των διαγραφέντων ποσών επισφαλών απαιτήσεων για τις ανάγκες εφαρμογής της νομοθεσίας περί φορολογίας εισοδήματος.

Επιπλέον, επισημαίνεται ότι δύναται να υποβληθεί εκπρόθεσμη αρχική ή τροποποιητική δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του ν.4446/2016, ούτως ώστε να δηλωθούν ποσά που προέρχονται από δωρεά ή γονική παροχή, χωρίς ωστόσο τα εν λόγω ποσά να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη ή τον περιορισμό της διαφοράς μεταξύ πραγματικού και τεκμαρτού εισοδήματος (σχετ. η ΠΟΛ.1076/26.3.2015 εγκύκλιος). Τα ποσά αυτά δύνανται να χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με την περ. ζ' της παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 2238/1994 ή την περ. ζ' της παρ. 2 του άρθρου 34 του ν. 4172/2013, κατά περίπτωση, για τα επόμενα έτη (από το έτος υποβολής της δήλωσης και μετά). Επίσης, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύεται το πραγματικό γεγονός της δωρεάς ή της γονικής παροχής (π.χ. αναλήψεις και καταθέσεις σε τραπεζικούς λογαριασμούς), μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την δικαιολόγηση της πηγής προέλευσης των σχετικών κεφαλαίων (σχετ. η ΠΟΛ.1033/21.2.2013 εγκύκλιος).

Διευκρινίζεται, επίσης, ότι σε περίπτωση υποβολής τροποποιητικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για την αποκάλυψη επιπλέον φορολογητέας ύλης, με βάση τις ως άνω διατάξεις, από προσωπικές εταιρείες και λοιπά νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες για τα οποία οι ισχύουσες διατάξεις του ν.2238/1994 προέβλεπαν την αφαίρεση επιχειρηματικής αμοιβής, απαιτείται η υποβολή τροποποιητικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και από τα φυσικά πρόσωπα (εταίρους ή κοινωνούς) προκειμένου να φορολογηθούν για το επιπλέον ποσό της επιχειρηματικής αμοιβής (σχετ. η ΠΟΛ.1122/12.4.2002 εγκύκλιος). Για το σκοπό αυτό, η Δ.Ο.Υ. στην οποία υπάγεται το νομικό πρόσωπο ή η νομική οντότητα θα πρέπει να αποστείλει σχετικό Πληροφοριακό Δελτίο στη Δ.Ο.Υ. υπαγωγής του φυσικού προσώπου.

ΙΙ. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Αρχικές ή τροποποιητικές δηλώσεις των καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, πελατών και προμηθευτών, της παρ. 3 του άρθρου 14 του Κ.Φ.Δ., που υποβάλλονται με βάση την Α.Γ.Γ.Δ.Ε.ΠΟΛ.1022/7.1.2014, όπως ισχύει, ετών 2014, 2015 υποβάλλονται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο (μέσω Taxisnet).
Εφόσον γίνει αποδεκτή η υποβολή της κατάστασης, στη συνέχεια προσέρχεται ο φορολογούμενος στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος και όχι πέραν της ημερομηνίας που ορίζεται στη παρ.1 του άρθρου 57 του ν. 4446/2016, ήτοι 30/9/2017, με γνωστοποίηση, όπου δηλώνονται τα εξής:
α) ο αύξων αριθμός καταχώρησης (αριθμός υποβολής Taxisnet), ο οποίος είναι και ο αριθμός της δήλωσης
β) η ημερομηνία υποβολής της δήλωσης
γ) το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία του φορολογουμένου
δ) ο Α.Φ.Μ του φορολογουμένου
ε) η περίοδος και το έτος που αφορά η υποβληθείσα δήλωση
στ) η φράση ότι «η δήλωση υποβλήθηκε βάσει των διατάξεων των άρθρων 57 έως και 61 του ν. 4446/2016» και στις περιπτώσεις υποβολής δήλωσης ατομικών επιχειρήσεων αναγράφεται επιπλέον από τον υπόχρεο και ότι «Δεν εμπίπτω στις εξαιρέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 60 του ν.4446/2016».

Διευκρινίζεται ότι, η υπαγωγή στις διατάξεις του άρθρου 57 δηλώσεων πληροφοριακού χαρακτήρα, από τις οποίες δεν προκύπτει απόκρυψη φορολογητέας ύλης (όπως δηλώσεις παύσης εργασιών), δεν αποκαθιστά παραβάσεις όπως αυτές της μη διαφύλαξης βιβλίων, στοιχείων ή ΦΗΜ, μη προσκόμισης βιβλίων, κ.λπ., για τις οποίες επιβάλλονται οι σχετικές κυρώσεις.
Ακόμη διευκρινίζεται ότι, στην υπόψη ρύθμιση υπάγεται και το ισοζύγιο λογαριασμών (τελευταίο προσωρινό ισοζύγιο), η υποβολή του οποίου προβλεπόταν από τις διατάξεις του άρθρου 20 του Π.Δ. 186/1992 καθώς επίσης και το ημερολόγιο διαφημίσεων.

Οι αρχικές ή τροποποιητικές δηλώσεις πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας των οποίων η προθεσμία υποβολής είχε λήξει μέχρι και τις 30.9.2016 υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής εφαρμογής της Α.Α.Δ.Ε.. Στο πεδίο «ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ» της ειδικής εφαρμογής για τις δηλώσεις αυτές δηλώνεται από το φορολογούμενο ότι «Η ανωτέρω δήλωση υποβάλλεται στο πλαίσιο των άρθρων 57 έως 61 του ν.4446/2016» και προκειμένου για φυσικό πρόσωπο ότι «Δεν εμπίπτω στις εξαιρέσεις της παρ. 2 του άρθρου 60 του ν.4446/2016». Περαιτέρω, η εκτύπωση της υποβληθείσας δήλωσης μαζί με την υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986 κατατίθεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.. Οι φορολογούμενοι που έχουν ήδη προβεί σε ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω δηλώσεων χωρίς να έχουν προσκομίσει την εκτύπωση αυτή μαζί με την υπεύθυνη δήλωση, υποχρεούνται να τα προσκομίσουν μέχρι τις 30.9.2017.
Στις περιπτώσεις όπου έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά δηλώσεις πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας κατ' εφαρμογή των διατάξεων του ν.4446/2016, χωρίς όμως να έχει αναγραφεί στο πεδίο «ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ» της ειδικής εφαρμογής ότι υποβάλλονται κατ' εφαρμογή των διατάξεων του νόμου αυτού, απαιτείται οι φορολογούμενοι να προσέλθουν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., προσκομίζοντας την εκτύπωση της ηλεκτρονικής δήλωσης, καθώς και υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνουν ότι η ηλεκτρονική υποβολή έχει γίνει κατ' εφαρμογή του ν.4446/2016.
Ακόμη, διευκρινίζεται ότι οι φορολογούμενοι που έχουν ήδη υποβάλει τις δηλώσεις αυτές χειρόγραφα στη Δ.Ο.Υ., μέχρι την έκδοση της παρούσας εγκυκλίου, χωρίς να έχει προηγηθεί η ηλεκτρονική υποβολή τους, θα πρέπει να υποβάλλουν τις δηλώσεις αυτές και ηλεκτρονικά σύμφωνα με τα ανωτέρω.
Σε κάθε περίπτωση, η αρμόδια Δ.Ο.Υ. δεν επιβάλλει πρόστιμα για τις παραπάνω δηλώσεις.

ΙΙΙ.ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Στην περίπτωση υποβολής νέας δήλωσης μετά από υποβολή δήλωσης που έχει ήδη υπαχθεί στις διατάξεις των άρθρων 57 έως και 60 του ν. 4446/2016, ως προς τα δηλωθέντα με τη δήλωση αυτή, δεν επιτρέπεται στο μέλλον η υποβολή τροποποιητικής δήλωσης με την οποία ανακαλείται η υποβληθείσα με τις ευεργετικές διατάξεις του ν. 4446/2016 δήλωση ή μειώνεται η φορολογητέα ύλη ή αξία των δηλωθέντων (ακόμη και στην περίπτωση που ο φορολογούμενος δεν είχε υποβάλει αίτηση για διαγραφή της διαφοράς του πρόσθετου φόρου για τις φορολογίες Ε.Τ.ΑΚ. και Φ.Α.Π. σύμφωνα με την ΠΟΛ.1006/5.1.2016 Απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε). Στις περιπτώσεις που η δήλωση υποβάλλεται χειρόγραφα, ο αρμόδιος προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. απορρίπτει την τροποποιητική δήλωση ως προς τα ακίνητα αυτά, ενημερώνοντας εγγράφως το φορολογούμενο για την απόρριψη και, εφόσον ζητείται η χορήγηση πιστοποιητικών ΕΝ.Φ.Ι.Α. (άρθρου 54Α του ν.4174/2013) ή κληρονομιών/δωρεών (άρθρου 105 του Κώδικα ν.2961/2001), τούτα χορηγούνται με βάση την περιγραφή και αξία του ακινήτου, όπως αυτή προκύπτει από τις δηλώσεις που είχαν υποβληθεί με τη χρήση των ευνοϊκών διατάξεων του ν.4446/2016.

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες φορολογούμενος, ο οποίος έχει υποβάλλει δηλώσεις φορολογιών Κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 57 έως και 60 του ν. 4446/2016 και έχει εκπέσει των σχετικών ευνοϊκών ρυθμίσεων, ζητά τη χορήγηση πιστοποιητικού των φορολογιών αυτών, ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. στην οποία υποβλήθηκαν οι δηλώσεις χορηγεί το πιστοποιητικό μετά την επανεκκαθάριση των δηλώσεων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ. ΠΟΛ.1110/2017 Απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ 2556 Β'), και την εξόφληση των οφειλόμενων ποσών.

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες φορολογούμενος έχει υποβάλλει δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9) σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 57 έως και 60 του ν. 4446/2016 και δεν έχει υποβάλλει αίτηση διαγραφής του τυχόν επιπλέον προσδιορισθέντος πρόσθετου φόρου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 5 της Απόφασης του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. ΠΟΛ.1006/16.1.2017 (Β' 43), αυτός διαγράφεται οίκοθεν με απόφαση του αρμοδίου Προϊσταμένου Δ.Ο.Υ..

B. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην Υπηρεσία μας και αφορούν υποθέσεις για τις οποίες έχει εκδοθεί ή κοινοποιηθεί εντολή ελέγχου ή βρίσκονται στη διαδικασία ελέγχου και οι οποίες υπάγονται στις ευνοϊκές διατάξεις των άρθρων 57 - 61 του ν. 4446/2016 δίδονται οι κάτωθι διευκρινίσεις:

Δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 59 του ν. 4446/2016, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν είναι δυνατή η αποκατάσταση φορολογικών παραβάσεων, διότι η φορολογητέα ύλη έχει ήδη περιληφθεί στη φορολογική δήλωση του υπόχρεου (π.χ. εκδότης εικονικών τιμολογίων ο οποίος έχει ήδη καταχωρήσει τα εικονικά φορολογικά στοιχεία στα βιβλία του και τα έχει συμπεριλάβει στις ήδη υποβληθείσες δηλώσεις του).

Στις περιπτώσεις που η φορολογητέα ύλη του προσωρινού διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου έχει προσδιοριστεί από τον έλεγχο με αντικειμενικό/εξωλογιστικό τρόπο, λόγω διαπίστωσης πράξεων ή παραλείψεων ή παραβάσεων, από τις οποίες προκύπτει αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη (μη έκδοση ή έκδοση ανακριβών ή εικονικών ή πλαστών ως προς την ποσότητα ή την αξία ή τον αντισυμβαλλόμενο φορολογικών στοιχείων διακίνησης ή αξίας, λήψη ανακριβών ή εικονικών ως προς την ποσότητα ή την αξία τέτοιων στοιχείων κλπ), εφόσον με τις υποβαλλόμενες δηλώσεις του ν. 4446/2016 αποκαθίστανται πλήρως οι φορολογικές παραβάσεις μέσω της δηλωθείσας φορολογητέας ύλης, τότε και μόνο δεν διενεργείται αντικειμενικός/εξωλογιστικός προσδιορισμός της φορολογητέας ύλης και εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην περ. γ' της παρ. 1 του άρθρου 8 της ΠΟΛ.1006/6.1.2017 Απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Στις περιπτώσεις που η φορολογητέα ύλη του προσωρινού διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου, έχει προσδιοριστεί από τον έλεγχο με αντικειμενικό/εξωλογιστικό τρόπο λόγω διαπίστωσης πράξεων ή παραλείψεων ή παραβάσεων, από τις οποίες δεν προκύπτει αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη (μη τήρηση, μη διαφύλαξη, μη προσκόμιση βιβλίων και στοιχείων κατόπιν προσκλήσεων του ελέγχου) σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις (άρθρο 30 και άρθρο 32 ν. 2238/1994 για χρήσεις που έληγαν μέχρι την 31-12-2013), ο φορολογούμενος δύναται να υποβάλλει δηλώσεις του ν. 4446/2016, εφόσον το επιθυμεί, δηλώνοντας την βάσει του εξωλογιστικού προσδιορισμού φορολογητέα ύλη.
Στις εν λόγω περιπτώσεις, τα πρόστιμα που επισύρουν οι ως άνω παραβάσεις (μη διαφύλαξη, μη τήρηση ή μη προσκόμιση βιβλίων και στοιχείων κλπ) επιβάλλονται ακόμα και μετά την υποβολή των σχετικών δηλώσεων, διότι η δήλωση της ως άνω αναφερομένης προσδιορισθείσας από τον φορολογικό έλεγχο, φορολογητέας ύλης δεν αποκαθιστά τις διαπιστωθείσες παραβάσεις.

Στις περιπτώσεις που υφίστανται οριστικές καταλογιστικές πράξεις προστίμων (π.χ. Α.Ε.Π./Π.Ε.Π. του Κ.Β.Σ./Κ.Φ.Α.Σ.) ή πράξεις που εκκρεμούν στα αρμόδια Διοικητικά Δικαστήρια και για τις σχετικές υποθέσεις δεν έχει ακόμα διενεργηθεί έλεγχος στις φορολογίες που επηρεάζονται από τις παραβάσεις αυτές (Εισόδημα- Φ.Π.Α. κλπ) υπάρχει η δυνατότητα για υποβολή δηλώσεων χωρίς να θίγονται οι ήδη εκδοθείσες καταλογιστικές πράξεις προστίμων.

Στις περιπτώσεις που έχει εκδοθεί ή θα εκδοθεί εντολή διενέργειας μερικού ελέγχου εισοδήματος ή Φ.Π.Α. λόγω ύπαρξης σχετικού αιτήματος επιστροφής, ο έλεγχος της επιστροφής διενεργείται κανονικά και εφόσον από το πόρισμα του ελέγχου δεν διαφοροποιείται το αιτούμενο ποσό, η επιστροφή πραγματοποιείται.
Σε περίπτωση που από το πόρισμα του ελέγχου μειώνεται το αιτούμενο ποσό τότε η Φορολογική Διοίκηση δύναται να κοινοποιήσει προσωρινό διορθωτικό προσδιορισμό φόρου ή προστίμου μετά τη πάροδο της προθεσμίας που ορίζεται στην περ. β' της παρ. 3 και στη περ. β' της παρ. 4 του άρθρου 58 του ν.4446/2016 κατά περίπτωση.

Για υποθέσεις Αγροτών Ειδικού Καθεστώτος Φ.Π.Α., οι οποίοι έχουν λάβει επιστροφή φόρου χωρίς να το δικαιούνται και για τις οποίες διενεργείται έλεγχος, είναι δυνατή η αποκατάσταση της φορολογητέας ύλης στο πλαίσιο του ν.4446/2016, μέσω υποβολής έκτακτης δήλωσης Φ.Π.Α. σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 2 της ΠΟΛ.1066/2.4.2013. Με τον ίδιο τρόπο είναι δυνατή η αποκατάσταση φορολογητέας ύλης στο πλαίσιο του ν. 4446/2016 και για υποθέσεις Αγροτών του Ειδικού Καθεστώτος, οι οποίοι έλαβαν χωρίς έλεγχο επιστροφή φόρου που δεν δικαιούνται.

Η προθεσμία που τίθεται στην παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4174/2013, αναφορικά με την υποβολή έγγραφων εξηγήσεων του φορολογούμενου κατόπιν κοινοποίησης Σημειώματος Διαπιστώσεων δεν θίγεται από την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 57-61 του ν. 4446/2016.

Με τον προσδιορισθέντα φόρο των δηλώσεων που υποβάλλονται με βάση τις διατάξεις των άρθρων 57 έως 61 του ν. 4446/2016 δεν συμψηφίζονται ποσά φόρου που έχουν βεβαιωθεί στο πλαίσιο των διατάξεων των περαιώσεων των ν. 3259/20043697/20083888/2010 και 4002/2011.

Οι προθεσμίες υποβολής δηλώσεων όπως ορίζονται με τις διατάξεις της περ. α' των παρ. 3 και 4 του άρθρου 58 του ν. 4446/2016 άρχονται από την ημερομηνία κατά την οποία ο φορολογούμενος έχει λάβει αποδεδειγμένα γνώση της εκδοθείσας εντολής ελέγχου.

Σε περίπτωση που με αποφάσεις διοικητικών δικαστηρίων ή της Δ/νσης Επίλυσης Διαφορών ακυρώνονται οριστικές πράξεις διορθωτικού προσδιορισμού φόρου και προστίμων για τυπικές πλημμέλειες και η σχετική υπόθεση αναπέμπεται στη Φορολογική Διοίκηση για επανάληψη διαδικασίας, εφόσον εκδοθεί εντολή ελέγχου σε εκτέλεση των αποφάσεων διοικητικών δικαστηρίων ή της Δ/νσης Επίλυσης Διαφορών, είναι δυνατή η υπαγωγή των υποθέσεων αυτών στις διατάξεις της ρύθμισης των άρθρων 57 έως 61 του ν. 4446/2016, λαμβανομένων υπόψη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της κάθε υπόθεσης (π.χ. απόφαση για επανάληψη διαδικασίας σε πρόστιμο Κ.Β.Σ. για λήψη εικονικών φορολογικών στοιχείων ενώ οι καταλογιστικές πράξεις στην φορολογία εισοδήματος & Φ.Π.Α. εκκρεμούν στο δικαστήριο καθιστά την σχετική υπόθεση μη υπαγόμενη στις διατάξεις των άρθρων 57-61 του ν. 4446/2016)."

https://www.taxheaven.gr

ΠΟΛ.1009/2017 
Παροχή οδηγιών για την ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Α' του Πέμπτου Μέρους «Οικειοθελής Αποκάλυψη Φορολογητέας Ύλης Παρελθόντων Ετών» (άρθρα 57-61) του ν. 4446/2016 (Α' 240) 

Αθήνα, 19 Ιανουαρίου 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ 
ΤΜΗΜΑΤΑ Α',Β', Γ',Δ', Ε' 
Τηλέφωνο : 2103375204 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑΤΑ Α', Β', Γ', Δ' 
Τηλέφωνο : 2103375456-149 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α', Β'
Τηλέφωνο : 2103645378, 3642922 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 
ΤΜΗΜΑΤΑ A' και Β'
Τηλέφωνο : 210 3375 878-880, 872-875 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ 
ΤΜΗΜΑΤΑ Α' - Ε'
Τηλέφωνο : 2103635007

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 8 
Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ

ΠΟΛ 1009/2017

Θέμα: Παροχή οδηγιών για την ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Α' του Πέμπτου Μέρους «Οικειοθελής Αποκάλυψη Φορολογητέας Ύλης Παρελθόντων Ετών» (άρθρα 57-61) του ν. 4446/2016 (Α' 240).


Σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Α' του Πέμπτου Μέρους «Οικειοθελής Αποκάλυψη Φορολογητέας Ύλης Παρελθόντων Ετών» (άρθρα 57-61) του ν.4446/2016 «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη - Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις», ο οποίος δημοσιεύτηκε την 22.12.2016 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αναφορικά με την οικειοθελή αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών.

Α. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

Άρθρα 57 και 58
Ρύθμιση για την υποβολή δηλώσεων - Λοιπές περιπτώσεις υπαγωγής στη ρύθμιση


Α) Φορολογούμενοι που δύνανται να υπαχθούν στη ρύθμιση - Προθεσμία υποβολής δηλώσεων λόγω υπαγωγής στη ρύθμιση - μειώσεις πρόσθετων φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων

1. Στη ρύθμιση δύνανται να υπαχθεί κάθε φορολογούμενος, ήτοι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα.
Δεν δύνανται να υπαχθούν στη ρύθμιση τα φυσικά πρόσωπα που ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 60 του νόμου.

2. Με τη ρύθμιση παρέχεται η δυνατότητα στους φορολογούμενους από τις 22.12.2016, ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4446/2016, μέχρι τις 31.5.2017 να υποβάλουν δηλώσεις, με μείωση ή απαλλαγή, υπό προϋποθέσεις και κατά περίπτωση, από τις κατά νόμο επιβαρύνσεις μη υποβολής, ανακριβούς ή εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης ή καταβολής (πρόσθετους φόρους και πρόστιμα).

Για δηλώσεις που αφορούν σε χρήσεις, έτη ή υποθέσεις μέχρι 31.12.2013, εφόσον προκύπτει φόρος για καταβολή και οι σχετικές δηλώσεις υποβληθούν μέχρι τις 31.3.2017, ο οφειλόμενος πρόσθετος φόρος κατά τα άρθρα 1 και 2 του ν. 2523/1997 ορίζεται στο 8% του κύριου φόρου που προκύπτει από την υποβληθείσα δήλωση. Εφόσον οι δηλώσεις υποβληθούν μετά τις 31.3.2017 και μέχρι τη λήξη της ρύθμισης (31.5.2017) ο οφειλόμενος πρόσθετος φόρος ορίζεται στο 10% του κύριου φόρου που προκύπτει από την υποβληθείσα δήλωση.

Ο κατά τα ανωτέρω προσδιορισθείς πρόσθετος φόρος αναπροσαρμόζεται περαιτέρω βάσει των συντελεστών αναπροσαρμογής του πίνακα της παρ. 4 του άρθρου 57, αναλόγως του έτους εντός του οποίου έληξε η προθεσμία υποβολής της αρχικής δήλωσης και στρογγυλοποιείται στην πλησιέστερη ακέραιη μονάδα.

Για δηλώσεις που αφορούν σε χρήσεις, έτη ή υποθέσεις από την 1.1.2014 και εφεξής υπολογίζεται ο τόκος του άρθρου 53 του ν. 4174/2013 και το πρόστιμο του άρθρου 54 του ίδιου νόμου, εφόσον προκύπτει φόρος, τέλος ή εισφορά προς καταβολή. Σε περίπτωση υποβολής δήλωσης πληροφοριακού χαρακτήρα, όπως και στην υποβολή φορολογικών δηλώσεων από τις οποίες δεν προκύπτει ποσό φόρου για καταβολή, δεν επιβάλλεται το πρόστιμο της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 2523/1997 για χρήσεις, έτη ή υποθέσεις μέχρι 31.12.2013 ή της παρ. 2 του άρθρου 54 του ν. 4174/2013, για χρήσεις, έτη ή υποθέσεις μετά την 1.1.2014 (άρθρο 57 παρ. 2 ν. 4446/2016).

3. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του δευτέρου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 18 και της παρ. 3 του άρθρου 19 του ΚΦΔ, στις διατάξεις του άρθρου 57 μπορούν να υπαχθούν και φορολογούμενοι για τους οποίους έχει εκδοθεί ή θα εκδοθεί εντολή ελέγχου μέχρι τη λήξη της ρύθμισης (31.5.2017) καθώς και φορολογούμενοι για τους οποίους μέχρι και τις 12.12.2016, ημερομηνία κατάθεσης του ν. 4446/2016 στη Βουλή, έχει κοινοποιηθεί προσωρινός προσδιορισμός φόρου ή προστίμων, για τα αντικείμενα που αναφέρονται στην εντολή, εφόσον, δεν έχει κοινοποιηθεί η οικεία οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού ή οποιαδήποτε αντίστοιχη καταλογιστική πράξη, με βάση τις προϊσχύσασες του ν. 4174/2013 διατάξεις.

Στο Παράρτημα της παρούσας παρατίθεται πίνακας των συντελεστών ανά περίπτωση και χρήση /φορολογικό έτος.

4. Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση που με την υποβολή της δήλωσης γίνεται κατά την κείμενη νομοθεσία άμεσος προσδιορισμός, δεν απαιτείται εκκαθάριση των δηλώσεων από τις αρμόδιες για την παραλαβή Δ.Ο.Υ..

Β) Δηλώσεις που δύνανται να υποβληθούν σύμφωνα με τη ρύθμιση

Με τη ρύθμιση παρέχεται η δυνατότητα στους φορολογούμενους να υποβάλουν μη υποβληθείσες ή ανακριβώς ή ελλιπώς υποβληθείσες δηλώσεις, αρχικές ή τροποποιητικές, μηδενικές ή χρεωστικές, ακόμη και πληροφοριακού χαρακτήρα. Οι δηλώσεις υποβάλλονται στον αρμόδιο κατά τις κείμενες διατάξεις Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ., χειρόγραφα ή ηλεκτρονικά, κατά περίπτωση, και καταχωρίζονται στα οικεία βιβλία μεταγραφής σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1006/16.1.2017 (Β' 43/17.1.2017). Επισημαίνεται ότι, εφόσον έχουν υποβληθεί από τον φορολογούμενο ήδη τα δικαιολογητικά στη Φορολογική Διοίκηση, δεν απαιτείται η επανυποβολή τους, αλλά επί της δήλωσης γίνεται μνεία της υποβολής και της υπηρεσίας στην οποία υποβλήθηκαν.

Από τη ρύθμιση καταλαμβάνονται δηλώσεις που αφορούν κάθε φόρο, τέλος ή εισφορά που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, ΚΦΔ), εκ των αναφερομένων στο άρθρο 2 και στο Παράρτημα του ΚΦΔ, εφόσον η προθεσμία υποβολής της αρχικής δήλωσης έχει λήξει μέχρι τις 30.9.2016, ανεξάρτητα εάν έχει επέλθει παραγραφή της σχετικής υποχρέωσης.

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που έχουν υποβληθεί δηλώσεις μέχρι τη δημοσίευση της Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. ΠΟΛ.1006/16.1.2017, οι φορολογούμενοι, ανεξαρτήτως εάν ελέγχονται ή όχι, υποβάλλουν την Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 2 του άρθρου 7 της ανωτέρω Απόφασης, επί της οποίας αναγράφεται περαιτέρω, ότι δεν εμπίπτουν στις εξαιρέσεις του άρθρου 60του ν. 4446/2016 και ότι οι υποβληθείσες δηλώσεις υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της ρύθμισης των διατάξεων των άρθρων 57 έως 61 του ν. 4446/2016. Η Υπεύθυνη Δήλωση και τυχόν άλλα προβλεπόμενα από την ανωτέρω απόφαση δικαιολογητικά υποβάλλονται εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης.

Άρθρο 59
Ευεργετήματα από την υπαγωγή στη ρύθμιση


Σε όσους υπαχθούν στη ρύθμιση δεν επιβάλλονται τα πρόστιμα των άρθρων 5858Α και 59 του ν. 4174/2013, για χρήσεις μετά την 1.1.2014, ούτε του άρθρου 7 του ν. 4337/2015 ή του άρθρου 6 του ν. 2523/1997 ή άλλων διατάξεων, ούτε άλλες φορολογικές, διοικητικές ή ποινικές κυρώσεις και μέτρα συμπεριλαμβανομένων και των διατάξεων της υποπερ. α' της περ. ιη' του άρθρου 3του ν. 3691/2008, (αδίκημα φοροδιαφυγής) για τη φορολογητέα ύλη που περιλαμβάνεται στις ως άνω υποβαλλόμενες δηλώσεις ή για τις παραβάσεις που αποκαθίστανται με τις δηλώσεις αυτές, εφόσον υποβληθούν δηλώσεις για όλες τις φορολογίες για τις οποίες υπάρχει σχετική υποχρέωση για τη συγκεκριμένη φορολογητέα ύλη.

Για τυχόν υποβληθείσες μηνυτήριες αναφορές λόγω έκδοσης οριστικών πράξεων διορθωτικού προσδιορισμού, οι οποίες δεν είχαν κοινοποιηθεί κατά την ημερομηνία κατάθεσης του ν. 4446/2016, ενημερώνεται άμεσα ο εισαγγελέας για την υποβολή δηλώσεων σύμφωνα με τη ρύθμιση και τη συνεπακόλουθη τροποποίηση των εκδοθεισών πράξεων.

Εάν έχουν επιβληθεί διασφαλιστικά μέτρα των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 46 ΚΦΔ, αυτά αίρονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο αυτό και στην ΠΟΛ.1282/31.12.2013 (Β'54) Απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε., όπως αυτή ισχύει. Εάν από τα αποτελέσματα του φορολογικού ελέγχου δεν προκύπτει διαφοροποίηση της φορολογικής οφειλής σε σχέση με τις υποβληθείσες δηλώσεις, τα διασφαλιστικά μέτρα αίρονται, εφόσον καταβληθεί η οφειλή σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 46 ΚΦΔ και στην ΠΟΛ.1282/31.12.2013 (Β'54) Απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε., όπως αυτή ισχύει.

Η υποβολή δηλώσεων κατά τα ως άνω δεν αποτελεί αφ' εαυτής κριτήριο επιλογής προς έλεγχο κατ' άρθρο 26 ΚΦΔ, δηλαδή το γεγονός ότι ο φορολογούμενος επέλεξε να υπαχθεί στη ρύθμιση δεν δύναται να αποτελεί αφ εαυτού κριτήριο επιλογής του για έλεγχο.

Άρθρο 60
Εξαιρέσεις από την υπαγωγή στη ρύθμιση


Α) Περιπτώσεις που δεν υπάγονται στη ρύθμιση


α) Οι περιπτώσεις στις οποίες, μέχρι την ημερομηνία κατάθεσης του ν. 4446/2016 στη Βουλή (12.12.2016) έχουν κοινοποιηθεί οριστικές πράξεις διορθωτικού προσδιορισμού φόρων ή επιβολής προστίμων ή αντίστοιχες πράξεις επιβολής φόρων ή προστίμων με βάση τις προϊσχύσασες του ν. 4174/2013 διατάξεις, ως προς τη φορολογητέα ύλη που έχει περιληφθεί σε αυτές.
β) Οι φορολογικές δηλώσεις που υποβάλλονται με επιφύλαξη.
γ) οι φορολογικές δηλώσεις από τις οποίες προκύπτει επιστροφή φόρου και κατά το μέρος αυτό (δηλαδή της επιστροφής φόρου).
δ) Οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος με τις οποίες δηλώνεται ζημία της χρήσης στην οποία αφορά η δήλωση. Επομένως, αρχικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος από τις οποίες προκύπτει ζημία καθώς και τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος με τις οποίες αυξάνεται η ζημία που είχε δηλωθεί με την αρχική δήλωση δεν δύνανται κατ' αρχήν να υπαχθούν στην παρούσα ρύθμιση.
Κατ' εξαίρεση, δύνανται να υπαχθούν στη ρύθμιση αυτή εκείνες οι τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος με τις οποίες μειώνεται η ζημία που είχε δηλωθεί με την αρχική δήλωση.
Επίσης, διευκρινίζεται ότι στη ρύθμιση αυτή δύνανται να υπαχθούν και οι δηλώσεις με τις οποίες η αρχικώς δηλωθείσα ζημία μηδενίζεται ή μετατρέπεται σε κέρδος. 
ε) Οι περιπτώσεις που δηλώνονται ποσά προερχόμενα από εγκληματικές δραστηριότητες του άρθρου 3 του ν. 3691/2008 (Α' 166), εκτός του αδικήματος της υποπερίπτωσης α' της περίπτωσης ιη' του ίδιου άρθρου και νόμου (αδίκημα φοροδιαφυγής). 

Β) Πρόσωπα που εξαιρούνται από τη ρύθμιση

Δεν δύνανται να υπαχθούν στην ρύθμιση πρόσωπα που διατελούν ή έχουν διατελέσει:
(i) πρωθυπουργοί,
(ii) αρχηγοί πολιτικών κομμάτων που εκπροσωπούνται ή εκπροσωπούντο στο Εθνικό ή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
(iii) υπουργοί, αναπληρωτές υπουργοί και υφυπουργοί,
(iv) βουλευτές και ευρωβουλευτές,
(v) διαχειριστές των οικονομικών των πολιτικών κομμάτων,
(vi) γενικοί και ειδικοί γραμματείς της Βουλής και της Γενικής Κυβέρνησης, καθώς και
(vii) οι σύζυγοι ή συγγενείς των προσώπων του παρόντος άρθρου, εξ αίματος ή και εξ αγχιστείας μέχρι και β' βαθμού, σε ευθεία γραμμή και εκ πλαγίου.

Άρθρο 61
Λοιπά ζητήματα


Α) Καταβολή οφειλής - Προθεσμία

1. Οι καταβολές (πιστώσεις στις οφειλές αυτές) που διενεργούνται δυνάμει της υπαγωγής στη ρύθμιση δεν επιστρέφονται και οι σχετικές δηλώσεις δεν ανακαλούνται (είτε λόγω πραγματικής είτε λόγω νομικής πλάνης, περιλαμβανομένης της παραγραφής).

2. Ο φορολογούμενος, προκειμένου να μην εκπέσει των ευνοϊκών ρυθμίσεων των διατάξεων για την οικειοθελή αποκάλυψη φορολογητέας ύλης, πρέπει να εξοφλήσει τις οφειλές που προκύπτουν δυνάμει δηλώσεων που υποβάλλονται κατά τις διατάξεις αυτές, εντός της προθεσμίας καταβολής τους, ήτοι εντός τριάντα (30) ημερών από τον προσδιορισμό τους.

Εναλλακτικά, σε περίπτωση οικονομικής του αδυναμίας να τις εξοφλήσει εμπρόθεσμα, εν όλω ή εν μέρει, δύναται να υπαγάγει αυτές ή το τυχόν υπόλοιπό τους, και πάντως εντός της ως άνω προθεσμίας, σε πρόγραμμα ρύθμισης οφειλών κατά τις διατάξεις του άρθρου 43 του ΚΦΔ, όπως ισχύει. Επισημαίνεται ότι, προκειμένου ο φορολογούμενος να μην εκπέσει των ευνοϊκών ρυθμίσεων, η αίτηση για υπαγωγή στη ρύθμιση πρέπει να υποβληθεί το αργότερο μέχρι την ημερομηνία που η οφειλή είναι καταβλητέα κατά τα ως άνω, σύμφωνα και με τα ειδικότερα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθ. 43 του ΚΦΔ και την κατ' εξουσιοδότηση εκδοθείσα απόφαση ΓΓΔΕ ΠΟΛ.1277/27.12.2013. Υπενθυμίζουμε τις εγκυκλίους ΠΟΛ.1189/1.8.2014 και ΠΟΛ.1226/9.10.2015 αναφορικά με τη ρύθμιση για την πέραν των νομίμων προθεσμιών τμηματική καταβολή του άρθ. 43 ΚΦΔ, η οποία μέχρι την μηχανογραφική υποστήριξή της στο TaxisNet, υλοποιείται στις Δ.Ο.Υ / Ελεγκτικά Κέντρα / Ε.Μ.ΕΙΣ. κατά περίπτωση.

Β) Μη καταβολή οφειλής - Απώλεια ρύθμισης

Σε περίπτωση μη εξόφλησης ή μη ρύθμισης των οφειλών από την υπαγωγή στη ρύθμιση των άρθρων 57 έως 61 του ν. 4446/2016 εντός της νόμιμης προθεσμίας καταβολής τους ή απώλειας της ως άνω ρύθμισης του άρθ. 43 του Κ.Φ.Δ., ο φορολογούμενος εκπίπτει των ευνοϊκών ρυθμίσεων των διατάξεων και διενεργείται, κατά περίπτωση, νέος άμεσος προσδιορισμός ή εκδίδεται πράξη διοικητικού ή διορθωτικού προσδιορισμού, δυνάμει των οποίων επιβάλλονται σε βάρος του η διαφορά πρόσθετου φόρου εκπρόθεσμης δήλωσης, καθώς και τα πρόστιμα εκπρόθεσμης δήλωσης, που δεν κατέβαλε λόγω υπαγωγής του στις διατάξεις του ν.4446/2016.

Ως προς την επιβολή των προστίμων των άρθρων 5858Α και 59 του ν. 4174/2013 ή του άρθρου 7 του ν. 4337/2015 ή του άρθρου 6 του ν. 2523/1997, ή άλλων διοικητικών ή ποινικών κυρώσεων, η δήλωση θεωρείται ως μηδέποτε υποβληθείσα, εφαρμοζομένων, κατά τα λοιπά, των διατάξεων του ν. 4174/2013.

Το δικαίωμα του Δημοσίου να εκδώσει τις πράξεις της παραγράφου αυτής δεν παραγράφεται πριν την πάροδο τριών ετών από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής της οφειλής, ή, σε περίπτωση υπαγωγής σε πρόγραμμα ρύθμισης, από την ημερομηνία απώλειας της ρύθμισης.

Β. ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

Ι. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Α) Υποβολή δηλώσεων

Για τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

1. Με βάση τις διατάξεις του άρθρου 57 του ν.4446/2016, στη ρύθμιση για υποβολή των δηλώσεων με βάση τις υπόψη διατάξεις υπάγονται οι αρχικές ή τροποποιητικές, χρεωστικές ή μηδενικές, δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων, ανεξαρτήτως αν προκύπτει φόρος για καταβολή. Η ανωτέρω ρύθμιση καταλαμβάνει κάθε υποχρέωση από φόρο, τέλος ή εισφορά εκ των αναφερομένων στο άρθρο 2 και στο Παράρτημα του ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.), καθώς και οποιαδήποτε δήλωση πληροφοριακού χαρακτήρα, υπό την προϋπόθεση ότι η προθεσμία για την υποβολή της αρχικής δήλωσης είχε λήξει μέχρι τις 30.09.2016. Με την υποβολή των ανωτέρω δηλώσεων δεν βεβαιώνεται προκαταβολή φόρου, καθόσον η βεβαίωση αυτή γίνεται, είτε με βάση τις διατάξεις του νέου Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν.4172/2013) είτε του προϊσχύσαντος Κ.Φ.Ε. (ν.2238/1994), έναντι του φόρου που αναλογεί στο εισόδημα του διανυόμενου φορολογικού έτους (ή της διανυόμενης διαχειριστικής περιόδου ή του ημερολογιακού έτους κατά περίπτωση), το οποίο στην περίπτωση αυτή δεν υφίσταται.

Για την καλύτερη κατανόηση των αναφερομένων ανωτέρω τίθενται τα ακόλουθα παραδείγματα: 

1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΡΧΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010:

Εισόδημα από μισθούς (κωδ 301 Ε1) =18.000 ευρώ
Εισόδημα από ελευθέριο επάγγελμα (κωδ 501 Ε1) =2.000 ευρώ
Συνολικό εισόδημα 20.000 ευρώ

ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Αφορολόγητο 12.000 ευρώ
8000*25%=2.000 ευρώ
Άρα φόρος κλίμακας 2.000 ευρώ
Εκπρόθεσμο φόρου 2.000*78*1%=1.560 ευρώ

ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΥ 3.560 ευρώ


 
ΦΟΡΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ
ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΦΟΡΟΙ
ΦΟΡΟΣ
ΜΕ
ΡΥΘΜΙΣΗ
ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΕΧΡΙ 31.3.2017
ΦΟΡΟΣ ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΗ
ΥΠΟΒΟΛΗ
ΑΠΟ
31.3.2017
ΜΕΧΡΙ
31.5.2017
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΕΚΤΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣ
Η ΜΕ
ΡΥΘΜΙΣΗ
ΥΠΟΒΟΛΗ
ΜΕΧΡΙ
31.3.2017
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΗ
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΠΟ
31.3.2017
ΜΕΧΡΙ 31.5.2017


 


 


 


 


 


 


 
2.000
1.560
2.000*8 %=160
2.000*10% =200
3.560
2.160
2.200


Όφελος με ΡΥΘΜΙΣΗ: 1.400 ευρώ ή 1.360 ευρώ

2. ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010:

Εισόδημα από μισθούς, κωδ.301=18.000 ευρώ
Εισόδημα από ελευθέριο επάγγελμα, (κωδ.501) =5.000 ευρώ
Συνολικό εισόδημα 23.000 ευρώ

ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Αφορολόγητο 12.000 ευρώ
11.000*25%=2.750 ευρώ
Άρα φόρος κλίμακας 2.750
Εκπρόθεσμο φόρου 2.750*78*1%=2.145 ευρώ

ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΥ 4.895 ευρώ


 
ΦΟΡΟΣ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ
ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΦΟΡΟΙ
ΦΟΡΟΣ
ΜΕ
ΡΥΘΜΙΣΗ
ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΕΧΡΙ 31.3.2017
ΦΟΡΟΣ ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΗ
ΥΠΟΒΟΛΗ
ΑΠΟ
31.3.2017
ΜΕΧΡΙ
31.5.2017
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΕΚΤΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣ
Η ΜΕ
ΡΥΘΜΙΣΗ
ΥΠΟΒΟΛΗ
ΜΕΧΡΙ
31.3.2017
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΗ
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΠΟ
31.3.2017
ΜΕΧΡΙ 31.5.2017


 


 


 


 


 


 


 
2.750
2.145
2.750*8 %=220
2.750*10% =275
4.895
2.970
3.025


Όφελος με ΡΥΘΜΙΣΗ: 1.925 ευρώ ή 1.870 ευρώ

Β) Δηλώσεις πληροφοριακού χαρακτήρα

Ειδικά, για τις δηλώσεις πληροφοριακού χαρακτήρα που αφορούν εισόδημα από ακίνητα που αποκτούν φυσικά πρόσωπα διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

1. Το εισόδημα από μίσθωση ή υπεκμίσθωση ακινήτων όπως έχει οριστεί με τις διατάξεις του ν.2238/1994 για τα εισοδήματα που είχαν αποκτηθεί έως και 31/12/2013, είτε με τις διατάξεις του ν.4172/2013 για τα εισοδήματα από 1/1/2014 έως και 31-12-2015, το οποίο προκύπτει από βραχυχρόνιες μισθώσεις (από πλατφόρμες τύπου airbnb κτλ.), είτε από μακροχρόνιες μισθώσεις, δύναται να δηλωθεί με αρχική ή τροποποιητική κατά περίπτωση δήλωση φορολογίας εισοδήματος, στο έτος απόκτησης του δικαιώματος είσπραξης του εισοδήματος αυτού.

2. Η δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας που προβλέπεται από 1.1.2014 σύμφωνα με τις διατάξεις της ΠΟΛ.1013/7.1.2014 Απόφασης ΓΓΔΕ, δύναται να υποβληθεί είτε ανά μίσθωση, είτε συγκεντρωτικά κατ' έτος ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή όχι ΑΦΜ του μισθωτή-μισθωτών.

ΙΙ. Φ ΠΑ - ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ

Α) ΦΠΑ

1. Οι υποκείμενοι στον φόρο έχουν την δυνατότητα να υποβάλουν αρχικές ή τροποποιητικές χρεωστικές ή μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ, για αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών (ανεξαρτήτως αν προκύπτει φόρος για καταβολή). Περαιτέρω, στο πλαίσιο της παρούσας ρύθμισης μπορούν να υποβληθούν και: 
α) δηλώσεις αποθεμάτων, ανεξαρτήτως εάν προκύπτει ή όχι ποσό φόρου για καταβολή, 
β) ανακεφαλαιωτικοί πίνακες ενδοκοινοτικών αποκτήσεων ή λήψεων υπηρεσιών και παραδόσεων αγαθών ή παροχών υπηρεσιών, 
γ) έντυπα προϋπολογιστικού και απολογιστικού κόστους που αφορούν παραδόσεις ακινήτων.

2. Διευκρινίζεται ότι δηλώσεις ΦΠΑ με πιστωτικό υπόλοιπο δεν εμπίπτουν στις διατάξεις των άρθρων 57 και 58 του ως άνω νόμου. Εντούτοις, εμπίπτουν στις διατάξεις αυτές δηλώσεις με τις οποίες το πιστωτικό υπόλοιπο μηδενίζεται ή μετατρέπεται σε χρεωστικό.

Για την καλύτερη κατανόηση των ανωτέρω αναφορικά με την υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ τίθενται τα ακόλουθα παραδείγματα:

1. Υποβάλλεται την 28/02/2017 αρχική δήλωση ΦΠΑ που αφορά την φορολογική περίοδο 01/04/2012-30/06/2012 με χρεωστικό υπόλοιπο €1.000,00.

Με τις ισχύουσες διατάξεις του ν.2523/1997 ο πρόσθετος φόρος θα υπολογίζονταν στο 60% του κύριου φόρου. Με τις διατάξεις του ν.4446/2016 ο πρόσθετος φόρος θα υπολογιστεί σε 8 % επί του κυρίου φόρου χωρίς περαιτέρω αναπροσαρμογή αυτού σύμφωνα με τον πίνακα της παραγράφου 4 του άρθρου 57.

Σε αυτή την περίπτωση ο πρόσθετος φόρος θα διαμορφώνονταν σε €80,00 (1000Χ8%=80).

2. Υποβάλλεται την 31/05/2017 τροποποιητική δήλωση ΦΠΑ που αφορά την φορολογική περίοδο 01/06/2008-30/06/2008 με χρεωστικό υπόλοιπο €1000,00.

Με τις ισχύουσες διατάξεις του ν.2523/1997 ο πρόσθετος φόρος θα υπολογίζονταν στο 60% του κύριου φόρου. Με τις διατάξεις του ν.4446/2016 ο πρόσθετος φόρος θα υπολογιστεί σε 10% επί του κυρίου φόρου με αναπροσαρμογή αυτού 6% σύμφωνα με τον οικείο συντελεστή του πίνακα της παραγράφου 4 του άρθρου 57. Σε αυτή την περίπτωση ο πρόσθετος φόρος θα διαμορφώνονταν σε €106,00 (1000Χ10%=100 και 100Χ6%=6).

Β) Τέλη - ειδικές φορολογίες

1. Η ανωτέρω ρύθμιση καταλαμβάνει και το Τέλος Χαρτοσήμου καθώς και τις λοιπές ειδικές φορολογίες που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα του ΚΦΔ. Της ρύθμισης εξαιρούνται τα τέλη κυκλοφορίας, καθώς δεν περιλαμβάνονται στο Παράρτημα του ΚΦΔ.

2. Ειδικά για τα Τέλη Χαρτοσήμου διευκρινίζεται ότι στη ρύθμιση υπάγονται τα τέλη που οφείλονται για οποιαδήποτε αιτία, τα οποία δεν έχουν αποδοθεί, ανεξάρτητα από τον τρόπο απόδοσης, με εξαίρεση τις συναλλαγματικές και τα γραμμάτια σε διαταγή. Επομένως, η ρύθμιση καταλαμβάνει και τα τέλη χαρτοσήμου που αποδίδονται κατά τις διατάξεις του άρθρου 3 του ΚΤΧ (εντός πέντε (5) ημερών από την κατάρτιση του εγγράφου), εφόσον βέβαια το σχετικό έγγραφο είχε καταρτιστεί και η προθεσμία για την εκπλήρωση της σχετικής υποχρέωσης υποβολής δήλωσης κατά τα ανωτέρω, έληγε έως 30.9.2016.

Για την καλύτερη κατανόηση των ανωτέρω τίθεται το ακόλουθο παράδειγμα:

Υποβάλλεται την 28.3.2017, αρχική δήλωση απόδοσης τελών χαρτοσήμου η οποία αφορά δάνειο μεταξύ ιδιωτών καταρτισθέν την 1.8.2005, ποσού 10.000 ευρώ. Τα οφειλόμενα τέλη χαρτοσήμου ανέρχονται σε 300 ευρώ, πλέον ΟΓΑ χαρτοσήμου 60 ευρώ. Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του ν. 2523/1997 ο πρόσθετος φόρος θα υπολογιζόταν στο 60% του κύριου φόρου. Με τις διατάξεις του ν. 4446/2016 ο πρόσθετος φόρος θα υπολογισθεί σε 8% επί του κύριου φόρου με περαιτέρω αναπροσαρμογή αυτού 15% σύμφωνα με τον οικείο συντελεστή του πίνακα της παραγράφου 4 του άρθρου 57.

ΙΙΙ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Α) Φορολογίες κατοχής ακίνητης περιουσίας

1. Στη ρύθμιση των διατάξεων των άρθρων 57 - 61 του ν. 4446/2016 υπάγονται οι κατωτέρω φορολογίες:

α. Ο Φόρος Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας (Φ.Μ.Α.Π.), όπως αυτός ορίζεται στα άρθρα 21 έως και 35 του ν. 2459/1997 (ΦΕΚ 17 Α'), όπως ισχύει, και αφορά τα έτη 1997 έως και 2007.

β. Το Ενιαίο Τέλος Ακινήτων (Ε.Τ.ΑΚ.), όπως αυτό ορίζεται στα άρθρα 5 έως και 19 του ν. 3634/2008, όπως ισχύει, και αφορά τα έτη 2008 και 2009.

γ. Ο Φόρος Ακίνητης Περιουσίας (Φ.Α.Π.), όπως αυτός ορίζεται στα άρθρα 27 έως και 50 του ν. 3842/2010, όπως ισχύει, και αφορά τα έτη 2010 έως και 2013. Οι δηλώσεις Φ.Μ.Α.Π. νομικών προσώπων, Ε.Τ.ΑΚ. νομικών προσώπων και Φ.Α.Π. νομικών προσώπων υποβάλλονται χειρόγραφα στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και, μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών, εκδίδεται πράξη διοικητικού ή διορθωτικού προσδιορισμού Φ.Μ.Α.Π. ή γίνεται άμεσος προσδιορισμός Ε.Τ.ΑΚ. ή Φ.Α.Π. κατά περίπτωση. Τα φυσικά πρόσωπα υποβάλλουν δηλώσεις Φ.Μ.Α.Π. χειρόγραφα στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., δηλώσεις στοιχείων ακινήτων Ε9 ετών 2005 έως 2009 χειρόγραφα στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. (από τις οποίες συντίθεται ηλεκτρονικά δήλωση Ε.Τ.ΑΚ./πράξη διοικητικού ή διορθωτικού προσδιορισμού κατά περίπτωση) και ηλεκτρονικά δηλώσεις στοιχείων ακινήτων Ε9 ετών 2010 έως και 2013 (από τις οποίες συντίθεται ηλεκτρονικά δήλωση Φ.Α.Π./πράξη διοικητικού ή διορθωτικού προσδιορισμού κατά περίπτωση).
Στις ανωτέρω περιπτώσεις α, β και γ, όταν το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης είναι χρεωστικό, επιβάλλεται πρόσθετος φόρος, όπως αυτός ορίζεται στα άρθρα 57 και 58 του ν. 4446/2016. Σε όλες τις περιπτώσεις (δηλώσεις μηδενικές ή χρεωστικές), δεν επιβάλλεται το αυτοτελές πρόστιμο της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 2523/1997

δ. Ο Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.), όπως αυτός ορίζεται στα άρθρα 1 έως και 8 του ν. 4223/2013, όπως ισχύει, και αφορά τα έτη 2014 έως και 2016. Τα φυσικά και τα νομικά πρόσωπα υποβάλλουν ηλεκτρονικά δηλώσεις στοιχείων ακινήτων Ε9 ετών 2014 έως και 2016 (από τις οποίες συντίθεται ηλεκτρονικά δήλωση ΕΝ.Φ.Ι.Α./πράξη διοικητικού ή διορθωτικού προσδιορισμού κατά περίπτωση). Για τα έτη αυτά επιβάλλεται ο προβλεπόμενος στο άρθρο 53 του ν. 4174/2013 τόκος. Σε όλες τις περιπτώσεις (δηλώσεις μηδενικές ή χρεωστικές), δεν επιβάλλεται το αυτοτελές πρόστιμο του άρθρου 54 του ν. 4174/2013, δεδομένου ότι αυτό, όπου απαιτείται, επιβάλλεται κατά την υποβολή της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (σχετ. ΠΟΛ.1252/20.11.2015 εγκύκλιος). 

ε. Ο Ειδικός Φόρος επί Ακινήτων (Ε.Φ.Α.) όπως αυτός ορίζεται στα άρθρα 15 έως και 17 του ν. 3091/2002, όπως ισχύει, και αφορά τα έτη 2003 έως και 2016. Υπενθυμίζεται ότι η υποβολή μηδενικών δηλώσεων ΕΦΑ των ετών 2003 έως και 2009 δεν είναι υποχρεωτική (σχετική η ΠΟΛ 1041/2003). Για τα έτη 2003 έως και 2013, επιβάλλεται πρόσθετος φόρος, όπως αυτός ορίζεται στα άρθρα 57 και 58 του ν. 4446/2016. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η δήλωση Ε.Φ.Α. ετών 2014 έως και 2016 είναι χρεωστική, επιβάλλεται ο τόκος του άρθρου 53 του ν. 4174/2013 καθώς και το αυτοτελές πρόστιμο του άρθρου 54 του ν. 4174/2013. Σε όλες τις περιπτώσεις κατά τις οποίες το αποτέλεσμα της δήλωσης είναι μηδενικό δεν επιβάλλονται τα αυτοτελή πρόστιμα. Τονίζεται ότι από το έτος 2016 το αυτοτελές πρόστιμο του άρθρου 54 του ν. 4174/2013 για τη φορολογία αυτή είναι εκατό (100) ευρώ σύμφωνα με την περίπτωση α της παραγράφου 2 του ιδίου άρθρου και νόμου, ενώ για τα έτη 2014 και 2015 εφαρμόζονται οι περιπτώσεις β, γ, δ, κατά περίπτωση, της παραγράφου 2 του άρθρου 54 του ν. 4174/2013.

2. Στη ρύθμιση υπάγονται και οι δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9), όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 23 του ν. 3427/2005, όπως ισχύει. Η υποβολή των δηλώσεων Ε9 αφορά τα έτη 2005 έως και 2016 καθώς και τις δηλώσεις μεταβολής της περιουσιακής κατάστασης του φορολογουμένου, οι οποίες έπρεπε να έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα από την 1η Ιανουαρίου 2016 μέχρι την 30.9.2016.

Στις περιπτώσεις υποβολής δήλωσης Ε9 ετών 2008 έως και 2013 νομικών προσώπων, δεν επιβάλλεται το αυτοτελές πρόστιμο της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 2523/1997, δεδομένου ότι κατά τις χρήσεις αυτές, από τις εν λόγω δηλώσεις των νομικών πρόσωπων δεν προέκυπτε φόρος.

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες από την υποβολή δήλωσης Ε9 συντίθενται μηχανογραφικά δηλώσεις/πράξεις διοικητικού ή διορθωτικού προσδιορισμού Ε.Τ.ΑΚ., Φ.Α.Π. και ΕΝ.Φ.Ι.Α., όταν το αποτέλεσμα της πράξης είναι μηδενικό, δεν επιβάλλεται το αυτοτελές πρόστιμο της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 2523/1997 ή το πρόστιμο του άρθρου 54 του ν. 4174/2013, κατά περίπτωση. Όταν το αποτέλεσμα της πράξης είναι χρεωστικό, δεν επιβάλλεται το αυτοτελές πρόστιμο της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 2523/1997 (έτη 2008 έως και 2013), αλλά επιβάλλεται το πρόστιμο του άρθρου 54 του ν. 4174/2013 (έτη 2014 έως και 2016).

Η υπαγωγή στη ρύθμιση περί οικειοθελούς αποκάλυψης φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, ειδικά για τις δηλώσεις ΕΝ.Φ.Ι.Α. φυσικών και νομικών προσώπων των ετών 2014 - 2016, στην πράξη δεν θα επιφέρει καμία ευεργετική συνέπεια παρά μόνο στις περιπτώσεις μηδενικών δηλώσεων, στις οποίες δεν επιβάλλεται το αυτοτελές πρόστιμο του άρθρου 54 του ν. 4174/2013.

Κατά τα λοιπά για την εκκαθάριση χρεωστικών δηλώσεων ΕΝΦΙΑ επιβάλλονται οι προβλεπόμενοι από το νόμο τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής ως εξής:
• Για το έτος 2014: Από 30/12/2014
• Για το έτος 2015: Από 4/ 9 /2015
• Για το έτος 2016: Από 29/ 8 /2016
καθώς και το αυτοτελές πρόστιμο του άρθρου 54 του ν. 4174/2013.

Β) Φορολογίες κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών, μεταβίβασης ακινήτων και κερδών από τυχερά παίγνια

1. Με τις διατάξεις του άρθρου 57 ρυθμίζεται και η υποβολή δηλώσεων (αρχικών ή τροποποιητικών) φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών, μεταβίβασης ακινήτων και κερδών από τυχερά παίγνια, ανεξαρτήτως αν προκύπτει φόρος για καταβολή, όχι όμως η υποβολή δηλώσεων από τις οποίες προκύπτει επιστροφή φόρου.

2. Οι δηλώσεις φόρου κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών, μεταβίβασης ακινήτων και κερδών από τυχερά παίγνια, λόγω της έλλειψης μηχανογραφικής εφαρμογής, υποβάλλονται χειρόγραφα στον αρμόδιο για την παραλαβή των οικείων δηλώσεων Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. (όπως η αρμοδιότητα έχει καθορισθεί με τις αποφάσεις που έχουν εκδοθεί κατά το άρθρο 4 του Κ.Φ.Δ.) και ακολουθεί η καταχώρησή τους στα οικεία βιβλία μεταγραφής. Μετά την υποβολή της αρχικής δήλωσης φόρου κληρονομιών, δωρεών (πλην των χρηματικών δωρεών) και μεταβίβασης ακινήτων εκδίδεται πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου, ενώ στην περίπτωση της εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης εκδίδεται πράξη διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου. Η υποβολή της δήλωσης φόρου χρηματικών δωρεών και κερδών από τυχερά παίγνια συνιστά άμεσο προσδιορισμό του φόρου.

3. Ειδικά, για τις υποθέσεις φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και κερδών από τυχερά παίγνια, των οποίων η προθεσμία υποβολής της αρχικής δήλωσης έληξε μέχρι και τις 31.12.2014, δεν υπολογίζονται ο τόκος και το πρόστιμο των άρθρων 53 και 54 του ν. 4174/2013, αλλά μειωμένος κατά τα ανωτέρω πρόσθετος φόρος και πρόστιμο της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 2523/1997 (σχετ. το άρθρο 72 παρ. 29 ΚΦΔ), δεδομένου ότι στις φορολογίες αυτές η εφαρμογή του Κ.Φ.Δ. άρχισε από 1.1.2015. Σε κάθε περίπτωση, όπου στην παρούσα γίνεται αναφορά στην εφαρμογή διατάξεων του Κ.Φ.Δ. για τις ανωτέρω φορολογίες, εννοείται ότι ισχύουν από 1.1.2015.

Για την καλύτερη κατανόηση των ανωτέρω τίθενται τα ακόλουθα παραδείγματα:

1) Φορολογούμενος ζήτησε την 11.3.2011 (ημερομηνία σύνταξης συμβολαίου) απαλλαγή από το φόρο μεταβίβασης για αγορά πρώτης κατοικίας, δηλώνοντας ότι προτίθεται να εγκατασταθεί στην Ελλάδα εντός δύο ετών από την αγορά (αρ. 1 παρ. 3 και 7 ν. 1078/1980). Παρολ' αυτά δεν εγκαταστάθηκε στην Ελλάδα εντός της ανωτέρω προθεσμίας και δεν υπέβαλε τη σχετική δήλωση εντός προθεσμίας έξι μηνών από τη συμπλήρωση της διετίας όπως είχε υποχρέωση, δηλαδή έως 12.9.2013. Εφόσον ο φορολογούμενος, χωρίς να έχει εκδοθεί εντολή ελέγχου για τη συγκεκριμένη υπόθεση, υποβάλει δήλωση έως 31.3.2017, εκτός από τον κύριο φόρο, θα του επιβληθεί και πρόσθετος φόρος 8%, ενώ εάν υποβάλει τη σχετική δήλωση έως 31/5/2017 θα του επιβληθεί πρόσθετος φόρος 10%, γιατί η προθεσμία υποβολής της δήλωσης έληξε εντός του έτους 2013.

2) Το έτος 2013 εκδόθηκε εντολή για προσαύξηση περιουσίας φυσικού προσώπου χρήσεων 2007-2013. Από τον έλεγχο και το άνοιγμα λογαριασμών του ελεγχόμενου, διαπιστώθηκε ότι το 2007 από πώληση ακινήτου εισέπραξε ποσό μεγαλύτερο από το δηλωθέν τίμημα στο συμβόλαιο της μεταβίβασης. Στον φορολογούμενο έχει κοινοποιηθεί προσωρινός διορθωτικός προσδιορισμός του φόρου την 25/11/2016. Σε αυτήν την περίπτωση, ο φορολογούμενος δύναται να υπαχθεί στις οικείες διατάξεις του ν. 4446/2016 έως 23/1/2017 για τα φορολογικά αντικείμενα στα οποία αναφέρεται η εντολή ελέγχου.

Ειδικότερα για τη φορολογία μεταβίβασης ακινήτων, ο φορολογούμενος μπορεί να υπαχθεί στις διατάξεις του ν.4446/2016 και να δηλώσει το επιπλέον καταβληθέν τίμημα με την υποβολή σε κάθε περίπτωση κοινής δήλωσης (αγοραστή και πωλητή), ανεξάρτητα αν έχει εκδοθεί εντολή ελέγχου για το φόρο μεταβίβασης ακινήτων, με την εφαρμογή βέβαια των ανάλογων διατάξεων του ν.4446/2016 (ως προς τις προθεσμίες, τα ποσοστά των πρόσθετων κ.λπ.). Σημειώνεται ότι ο επιπλέον φ.μ.α. υπολογίζεται με τους συντελεστές που ίσχυαν κατά το χρόνο γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης, δηλαδή κατά το χρόνο σύνταξης του μεταβιβαστικού συμβολαίου. (Αντίθετα, αν η υποβολή της κοινής δήλωσης γίνει ενόψει της σύνταξης διορθωτικού συμβολαίου ως προς το τίμημα, ο επιπλέον φ.μ.α. για τη διαφορά του τιμήματος θα υπολογισθεί με τον ισχύοντα κατά το χρόνο σύνταξης του διορθωτικού συμβολαίου συντελεστή).

ΙV. ΚΒΣ/ΚΦΑΣ/ΕΛΠ

Η ρύθμιση αυτή, καταλαμβάνει και τις καταστάσεις φορολογικών στοιχείων πελατών και προμηθευτών, που η προθεσμία υποβολής της αρχικής δήλωσης είχε λήξει μέχρι τις 30.9.2016, ανεξαρτήτως των ημερολογιακών ετών που αυτές αφορούν. Ειδικότερα, καταλαμβάνει και τις καταστάσεις φορολογικών στοιχείων, πελατών και προμηθευτών, της παρ. 3 του άρθρου 14 του Κ.Φ.Δ., που υποβάλλονται με βάση την Α.Γ.Γ.Δ.Ε.ΠΟΛ.1022/7.1.2014, όπως ισχύει, των οποίων η προθεσμία για την υποβολή και των τεσσάρων τριμήνων, που αφορούν το ημερολογιακό έτος 2015, έληγε την 30/09/2016, ανεξάρτητα από τις παρατάσεις που δόθηκαν μεταγενέστερα. Καταλαμβάνει επίσης και τις δηλώσεις που υποβάλλονται για τους φορολογικούς ηλεκτρονικούς μηχανισμούς (Φ.Η.Μ.), οι οποίες αφορούν ενάρξεις, μεταβολές, παύσεις κ.λπ. των Φ.Η.Μ., που η προθεσμία υποβολής της αρχικής δήλωσης είχε λήξει μέχρι τις 30.9.2016, ανεξαρτήτως των περιόδων, που αυτές έπρεπε να έχουν υποβληθεί.

V. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΗΤΡΩΟΥ

Στην παρούσα ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν και οι δηλώσεις έναρξης, μεταβολής, μετάταξης, και διακοπής εργασιών καθώς και οι δηλώσεις περί ορισμού φορολογικού εκπροσώπου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1283/30.12.2013, υπό την προϋπόθεση ότι η προθεσμία υποβολής αυτών έληγε μέχρι την 30.9.2016.

VΙ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Η ρύθμιση αυτή καταλαμβάνει και τις εξής περιπτώσεις δηλώσεων πληροφοριακού χαρακτήρα:

1. Τον Συνοπτικό Πίνακα Πληροφοριών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΠΟΛ.1179/18.7.2013 Απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε., για χρήσεις που αρχίζουν από 1ης.1.12 και μέχρι 31.12.2013.

2. Την κατάσταση ενδοομιλικών συναλλαγών της παρ. 4 του άρθρου 26 του ν. 3728/2008, για χρήσεις 2008 έως και 2011.

VΙΙ. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

1. Στις διατάξεις της ρύθμισης των άρθρων 57 έως 61 του ν. 4446/2016 μπορούν να υπαχθούν και φορολογούμενοι για τους οποίους έχει εκδοθεί ή θα εκδοθεί εντολή ελέγχου μέχρι την 31.05.2017, με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων του άρθρου 60 του νόμου αυτού.

2. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 59 προβλέπεται η παροχή κινήτρων προς τους φορολογούμενους προκειμένου αυτοί να δηλώνουν με αρχικές ή συμπληρωματικές δηλώσεις μη δηλωθείσα φορολογητέα ύλη και να αποκαλύπτουν οικειοθελώς τυχόν διαπραχθείσες παραβάσεις και παρατυπίες αναφορικά με την εφαρμογή της φορολογικής νομοθεσίας.

3. Εφόσον με την φορολογητέα ύλη που περιλαμβάνεται στις υποβαλλόμενες δηλώσεις του ν. 4446/2016, αποκαθίστανται πλήρως φορολογικές παραβάσεις σε όλες τις φορολογίες που επηρεάζονται από τις παραβάσεις αυτές, δεν επιβάλλονται τα πρόστιμα των άρθρων 5858Α και 59 του ν. 4174/2013 ή του άρθρου 7 του ν.4337/2015 (Α' 129) ή του άρθρου 6 του ν. 2523/1997.

4. Εφόσον με την φορολογητέα ύλη που περιλαμβάνεται στις υποβαλλόμενες δηλώσεις του ν. 4446/2016, αποκαθίστανται μερικώς φορολογικές παραβάσεις σε όλες τις φορολογίες που επηρεάζονται από τις παραβάσεις αυτές, τα πρόστιμα των άρθρων 5858Α και 59 του ν. 4174/2013 ή του άρθρου 7 του ν.4337/2015 (Α' 129) ή του άρθρου 6 του ν. 2523/1997 προσαρμόζονται αναλόγως. Ευνόητο είναι ότι για την φορολογητέα ύλη που δεν αποκαθίσταται με τις ανωτέρω δηλώσεις, αυτή θα λαμβάνεται υπόψη κατά την σύνταξη της οικείας έκθεσης ελέγχου, προκειμένου να εκδίδονται οι οριστικές πράξεις διορθωτικού προσδιορισμού φόρου και επιβολής προστίμων.

3. Εφόσον μέχρι την ημερομηνία κατάθεσης του ν. 4446/2016 (12-12-2016) στη Βουλή έχουν κοινοποιηθεί πράξεις επιβολής προστίμων των άρθρων 5 και 6 του ν. 2523/1997 ή του άρθρου 7του ν.4337/2015 (Α' 129), δύναται να υποβληθούν δηλώσεις στις φορολογίες που επηρεάζονται από τις παραβάσεις αυτές (φορολογία εισοδήματος, Φ.Π.Α. κλπ), εφόσον μέχρι την 12-12-2016 δεν έχουν κοινοποιηθεί οριστικές πράξεις διορθωτικού προσδιορισμού φόρου στις φορολογίες αυτές. Στην περίπτωση αυτή, οι ανωτέρω πράξεις επιβολής προστίμων δεν τροποποιούνται. 

4. Η υποβολή δηλώσεων στο πλαίσιο του παρόντος νόμου είναι δυνατή και στις περιπτώσεις που δεν έχει γίνει ακόμα αποδεκτό το Συμπληρωματικό Εκκαθαριστικό Σημείωμα του ν. 3888/2010.

5. Επιτρέπεται η υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, ΦΠΑ και λοιπών φορολογιών σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 57 έως 61 του ν.4446/2016 και σε περιπτώσεις που οι αντίστοιχες αρχικές έχουν υποβληθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13 έως 17 του ν.3296/2004 περί αυτοελέγχου.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (με στρογγυλοποίηση)* Ειδικότερα για τις υποθέσεις φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και κερδών από τυχερά παίγνια στις οποίες η προθεσμία υποβολής της αρχικής δήλωσης έληξε μέχρι τις 31-12-2014, επιβάλλονται οι πρόσθετοι φόροι που αναγράφονται στον πιο πάνω πίνακα για τα έτη 2010, 2011, 2012 και 2013 αντίστοιχα.Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ
https://www.taxheaven.gr

ΠΟΛ.1115/2017 
Παροχή πρόσθετων οδηγιών για την ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Α' του Πέμπτου Μέρους «Οικειοθελής Αποκάλυψη Φορολογητέας Ύλης Παρελθόντων Ετών» (άρθρα 57-61) του ν. 4446/2016 (Α' 240) 

Αθήνα, 24 Ιουλίου 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α', Β' και Δ'
Τηλέφωνο : 2103375456-149
2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Α'
Τηλέφωνο : 2103645378, 3642922
3.    ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α' και Β'
Τηλέφωνο : 210 3375 878-880, 872-875
4.    ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ Β' και Γ'
Τηλέφωνο : 210 - 3375204, 248
Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 8
Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΕΙΣ Α' και Β'
ΤΜΗΜΑΤΑ Α', Ζ', Η' και Θ'
Τηλέφωνο:210-4802374, 258

ΠΟΛ 1115/2017

Θέμα: Παροχή πρόσθετων οδηγιών για την ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Α' του Πέμπτου Μέρους «Οικειοθελής Αποκάλυψη Φορολογητέας Ύλης Παρελθόντων Ετών» (άρθρα 57-61) του ν. 4446/2016 (Α' 240).


Σε συνέχεια της εγκυκλίου ΠΟΛ.1009/19.1.2017 με την οποία δόθηκαν οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων 57 έως 61 του ν. 4446/2016 (Κεφάλαιο Α', Μέρος Πέμπτο «Οικειοθελής Αποκάλυψη Φορολογητέας Ύλης Παρελθόντων Ετών») και κατόπιν της παράτασης που δόθηκε στην προθεσμία του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 57 του ν.4446/2016 μέχρι και τις 30.9.2017 (άρθρο 30 παρ. 1 ν. 4474/2017, σχετ. η ΠΟΛ.1095/2017 εγκύκλιος), παρέχουμε τις παρακάτω διευκρινίσεις και επισημάνσεις:

Α. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

1. Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος έχει ήδη υποβάλει δήλωση κατ' εφαρμογή των διατάξεων του ν.4446/2016 δύναται να υποβάλει νέα τροποποιητική (συμπληρωματική) δήλωση, χρεωστική ή μηδενική, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, επικαλούμενος τις ευεργετικές διατάξεις του νόμου αυτού. Δεδομένου ότι με βάση τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 61 του ως άνω νόμου, όπως αυτές ερμηνεύτηκαν με την ΠΟΛ.1009/19.1.2017 εγκύκλιο, οι καταβολές που διενεργούνται δυνάμει της υπαγωγής στη ρύθμιση δεν επιστρέφονται και οι σχετικές δηλώσεις δεν ανακαλούνται είτε λόγω πραγματικής είτε λόγω νομικής πλάνης, δεν δύναται να υποβληθεί εκ των υστέρων τροποποιητική (ανακλητική) δήλωση φορολογίας με σκοπό την επιστροφή καταβληθέντος φόρου. Αντίθετα, μπορεί να υποβληθεί τροποποιητική δήλωση με σκοπό να διορθωθούν λάθη που έχουν προκύψει κατά την υποβολή προγενέστερης δήλωσης με βάση τις διατάξεις του νόμου αυτού, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα προκύπτει επιστροφή καταβληθέντος φόρου.

2. Επιπλέον, κατά ρητή διατύπωση των ως άνω διατάξεων, στη ρύθμιση για την οικειοθελή αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών υπάγονται οι αρχικές ή τροποποιητικές χρεωστικές ή μηδενικές δηλώσεις. Επομένως, δεν δύνανται να υπαχθούν στη ρύθμιση αρχικές ή τροποποιητικές πιστωτικές δηλώσεις, έστω και αν με την τροποποιητική δήλωση πρόκειται να μειωθεί το πιστωτικό υπόλοιπο που είχε προκύψει με την αρχικώς υποβληθείσα δήλωση και ανεξάρτητα αν είχε πραγματοποιηθεί η επιστροφή του φόρου ή όχι. Εντούτοις, εμπίπτουν στις διατάξεις αυτές δηλώσεις με τις οποίες το πιστωτικό υπόλοιπο μηδενίζεται ή μετατρέπεται σε χρεωστικό.

Ι. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

1. Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 57 του ν.4446/2016 ορίζεται ότι η ρύθμιση για την οικειοθελή αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών καταλαμβάνει κάθε υποχρέωση από φόρο, τέλος ή εισφορά εκ των αναφερομένων στο άρθρο 2 και στο Παράρτημα του ν.4174/2013, καθώς και οποιαδήποτε δήλωση πληροφοριακού χαρακτήρα, υπό την προϋπόθεση ότι η προθεσμία για την υποβολή της αρχικής δήλωσης είχε λήξει μέχρι τις 30.9.2016. Επομένως, δύνανται να υπαχθούν στην ως άνω ρύθμιση, μεταξύ άλλων, και οι εκπρόθεσμες δηλώσεις απόδοσης του φόρου που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν.2238/1994 αναφορικά με τη μεταβίβαση μετοχών μη εισηγμένων σε χρηματιστήριο (σχετ. το αριθ. πρωτ. 1124250/11731π.ε./Β0012/13.4.2009 έγγραφο). Αντίθετα, δηλώσεις οι οποίες υποβάλλονται κατ' εφαρμογή άλλων διατάξεων από αυτές που περιλαμβάνονται στο ως άνω Παράρτημα, δεν δύνανται να υπαχθούν στην παρούσα ρύθμιση.

2. Διευκρινίζεται, ακόμη, ότι δεν υπάγονται στην παρούσα ρύθμιση αρχικές ή τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος με τις οποίες δηλώνεται ζημία της χρήσης στην οποία αφορά η δήλωση, ανεξάρτητα αν από τη δήλωση προκύπτει παράλληλα και υποχρέωση καταβολής τέλους ή εισφοράς (π.χ. τέλος επιτηδεύματος, τέλος χαρτοσήμου), εκτός αν με αυτές μειώνεται η ζημία που είχε δηλωθεί με την αρχική δήλωση. (σχετ. περ. γ' παρ. 1 του άρθρου 60 ν.4446/2016 και ΠΟΛ.1009/19.1.2017 εγκύκλιος).

3. Με τις διατάξεις της περ. vii της παρ. 2 του άρθρου 60 του νόμου αυτού ορίζεται ότι στις ανωτέρω ρυθμίσεις δεν δύνανται να υπαχθούν οι σύζυγοι ή συγγενείς των προσώπων της παραγράφου αυτής (πρωθυπουργοί, υπουργοί, κ.λπ.), εξ αίματος ή και εξ αγχιστείας μέχρι και β' βαθμού, σε ευθεία γραμμή και εκ πλαγίου.

4. Περαιτέρω, και δεδομένου ότι τα ευεργετήματα από την υπαγωγή στην ως άνω ρύθμιση περιορίζονται σε αυτά που ορίζονται στις διατάξεις των άρθρων 57 και 59, κατά περίπτωση, του ν.4446/2016, συνάγεται ότι δηλώσεις των οποίων η υποβολή εντός ορισμένης προθεσμίας συνιστά προϋπόθεση για την εφαρμογή άλλων διατάξεων του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος δύνανται μεν να υπαχθούν στην παρούσα ρύθμιση αλλά δεν θεραπεύουν τα φορολογικά ζητήματα που ανέκυψαν λόγω της μη εμπρόθεσμης υποβολής τους.
Για παράδειγμα, σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής της συγκεντρωτικής κατάστασης που ορίζεται από τις διατάξεις της περ. θ' της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν.2238/1994, ο φορολογούμενος δεν δύναται να επικαλεστεί την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 57 - 61 του ν.4446/2016 προκειμένου για την αναγνώριση των διαγραφέντων ποσών επισφαλών απαιτήσεων για τις ανάγκες εφαρμογής της νομοθεσίας περί φορολογίας εισοδήματος.

5. Επιπλέον, επισημαίνεται ότι δύναται να υποβληθεί εκπρόθεσμη αρχική ή τροποποιητική δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του ν.4446/2016, ούτως ώστε να δηλωθούν ποσά που προέρχονται από δωρεά ή γονική παροχή, χωρίς ωστόσο τα εν λόγω ποσά να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη ή τον περιορισμό της διαφοράς μεταξύ πραγματικού και τεκμαρτού εισοδήματος (σχετ. η ΠΟΛ.1076/26.3.2015 εγκύκλιος). Τα ποσά αυτά δύνανται να χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με την περ. ζ' της παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 2238/1994 ή την περ. ζ' της παρ. 2 του άρθρου 34 του ν. 4172/2013, κατά περίπτωση, για τα επόμενα έτη (από το έτος υποβολής της δήλωσης και μετά). Επίσης, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύεται το πραγματικό γεγονός της δωρεάς ή της γονικής παροχής (π.χ. αναλήψεις και καταθέσεις σε τραπεζικούς λογαριασμούς), μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την δικαιολόγηση της πηγής προέλευσης των σχετικών κεφαλαίων (σχετ. η ΠΟΛ.1033/21.2.2013 εγκύκλιος).

6. Διευκρινίζεται, επίσης, ότι σε περίπτωση υποβολής τροποποιητικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για την αποκάλυψη επιπλέον φορολογητέας ύλης, με βάση τις ως άνω διατάξεις, από προσωπικές εταιρείες και λοιπά νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες για τα οποία οι ισχύουσες διατάξεις του ν.2238/1994 προέβλεπαν την αφαίρεση επιχειρηματικής αμοιβής, απαιτείται η υποβολή τροποποιητικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και από τα φυσικά πρόσωπα (εταίρους ή κοινωνούς) προκειμένου να φορολογηθούν για το επιπλέον ποσό της επιχειρηματικής αμοιβής (σχετ. η ΠΟΛ.1122/12.4.2002 εγκύκλιος). Για το σκοπό αυτό, η Δ.Ο.Υ. στην οποία υπάγεται το νομικό πρόσωπο ή η νομική οντότητα θα πρέπει να αποστείλει σχετικό Πληροφοριακό Δελτίο στη Δ.Ο.Υ. υπαγωγής του φυσικού προσώπου.

ΙΙ. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ


1. Αρχικές ή τροποποιητικές δηλώσεις των καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, πελατών και προμηθευτών, της παρ. 3 του άρθρου 14 του Κ.Φ.Δ., που υποβάλλονται με βάση την Α.Γ.Γ.Δ.Ε.ΠΟΛ.1022/7.1.2014, όπως ισχύει, ετών 2014, 2015 υποβάλλονται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο (μέσω Taxisnet).
Εφόσον γίνει αποδεκτή η υποβολή της κατάστασης, στη συνέχεια προσέρχεται ο φορολογούμενος στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος και όχι πέραν της ημερομηνίας που ορίζεται στη παρ.1 του άρθρου 57 του ν. 4446/2016, ήτοι 30/9/2017, με γνωστοποίηση, όπου δηλώνονται τα εξής:
α) ο αύξων αριθμός καταχώρησης (αριθμός υποβολής Taxisnet), ο οποίος είναι και ο αριθμός της δήλωσης
β) η ημερομηνία υποβολής της δήλωσης
γ) το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία του φορολογουμένου
δ) ο Α.Φ.Μ του φορολογουμένου
ε) η περίοδος και το έτος που αφορά η υποβληθείσα δήλωση
στ) η φράση ότι «η δήλωση υποβλήθηκε βάσει των διατάξεων των άρθρων 57 έως και 61 του ν. 4446/2016» και στις περιπτώσεις υποβολής δήλωσης ατομικών επιχειρήσεων αναγράφεται επιπλέον από τον υπόχρεο και ότι «Δεν εμπίπτω στις εξαιρέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 60 του ν.4446/2016».

2. Διευκρινίζεται ότι, η υπαγωγή στις διατάξεις του άρθρου 57 δηλώσεων πληροφοριακού χαρακτήρα, από τις οποίες δεν προκύπτει απόκρυψη φορολογητέας ύλης (όπως δηλώσεις παύσης εργασιών), δεν αποκαθιστά παραβάσεις όπως αυτές της μη διαφύλαξης βιβλίων, στοιχείων ή ΦΗΜ, μη προσκόμισης βιβλίων, κ.λπ., για τις οποίες επιβάλλονται οι σχετικές κυρώσεις.
Ακόμη διευκρινίζεται ότι, στην υπόψη ρύθμιση υπάγεται και το ισοζύγιο λογαριασμών (τελευταίο προσωρινό ισοζύγιο), η υποβολή του οποίου προβλεπόταν από τις διατάξεις του άρθρου 20 του Π.Δ. 186/1992 καθώς επίσης και το ημερολόγιο διαφημίσεων.

3. Οι αρχικές ή τροποποιητικές δηλώσεις πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας των οποίων η προθεσμία υποβολής είχε λήξει μέχρι και τις 30.9.2016 υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής εφαρμογής της Α.Α.Δ.Ε.. Στο πεδίο «ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ» της ειδικής εφαρμογής για τις δηλώσεις αυτές δηλώνεται από το φορολογούμενο ότι «Η ανωτέρω δήλωση υποβάλλεται στο πλαίσιο των άρθρων 57 έως 61 του ν.4446/2016» και προκειμένου για φυσικό πρόσωπο ότι «Δεν εμπίπτω στις εξαιρέσεις της παρ. 2 του άρθρου 60 του ν.4446/2016». Περαιτέρω, η εκτύπωση της υποβληθείσας δήλωσης μαζί με την υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986 κατατίθεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.. Οι φορολογούμενοι που έχουν ήδη προβεί σε ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω δηλώσεων χωρίς να έχουν προσκομίσει την εκτύπωση αυτή μαζί με την υπεύθυνη δήλωση, υποχρεούνται να τα προσκομίσουν μέχρι τις 30.9.2017.
Στις περιπτώσεις όπου έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά δηλώσεις πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας κατ' εφαρμογή των διατάξεων του ν.4446/2016, χωρίς όμως να έχει αναγραφεί στο πεδίο «ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ» της ειδικής εφαρμογής ότι υποβάλλονται κατ' εφαρμογή των διατάξεων του νόμου αυτού, απαιτείται οι φορολογούμενοι να προσέλθουν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., προσκομίζοντας την εκτύπωση της ηλεκτρονικής δήλωσης, καθώς και υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνουν ότι η ηλεκτρονική υποβολή έχει γίνει κατ' εφαρμογή του ν.4446/2016.
Ακόμη, διευκρινίζεται ότι οι φορολογούμενοι που έχουν ήδη υποβάλει τις δηλώσεις αυτές χειρόγραφα στη Δ.Ο.Υ., μέχρι την έκδοση της παρούσας εγκυκλίου, χωρίς να έχει προηγηθεί η ηλεκτρονική υποβολή τους, θα πρέπει να υποβάλλουν τις δηλώσεις αυτές και ηλεκτρονικά σύμφωνα με τα ανωτέρω.
Σε κάθε περίπτωση, η αρμόδια Δ.Ο.Υ. δεν επιβάλλει πρόστιμα για τις παραπάνω δηλώσεις.

ΙΙΙ.ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Στην περίπτωση υποβολής νέας δήλωσης μετά από υποβολή δήλωσης που έχει ήδη υπαχθεί στις διατάξεις των άρθρων 57 έως και 60 του ν. 4446/2016, ως προς τα δηλωθέντα με τη δήλωση αυτή, δεν επιτρέπεται στο μέλλον η υποβολή τροποποιητικής δήλωσης με την οποία ανακαλείται η υποβληθείσα με τις ευεργετικές διατάξεις του ν. 4446/2016 δήλωση ή μειώνεται η φορολογητέα ύλη ή αξία των δηλωθέντων (ακόμη και στην περίπτωση που ο φορολογούμενος δεν είχε υποβάλει αίτηση για διαγραφή της διαφοράς του πρόσθετου φόρου για τις φορολογίες Ε.Τ.ΑΚ. και Φ.Α.Π. σύμφωνα με την ΠΟΛ.1006/5.1.2016 Απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε). Στις περιπτώσεις που η δήλωση υποβάλλεται χειρόγραφα, ο αρμόδιος προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. απορρίπτει την τροποποιητική δήλωση ως προς τα ακίνητα αυτά, ενημερώνοντας εγγράφως το φορολογούμενο για την απόρριψη και, εφόσον ζητείται η χορήγηση πιστοποιητικών ΕΝ.Φ.Ι.Α. (άρθρου 54Ατου ν.4174/2013) ή κληρονομιών/δωρεών (άρθρου 105 του Κώδικα ν.2961/2001), τούτα χορηγούνται με βάση την περιγραφή και αξία του ακινήτου, όπως αυτή προκύπτει από τις δηλώσεις που είχαν υποβληθεί με τη χρήση των ευνοϊκών διατάξεων του ν.4446/2016.

2. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες φορολογούμενος, ο οποίος έχει υποβάλλει δηλώσεις φορολογιών Κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 57 έως και 60 του ν. 4446/2016 και έχει εκπέσει των σχετικών ευνοϊκών ρυθμίσεων, ζητά τη χορήγηση πιστοποιητικού των φορολογιών αυτών, ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. στην οποία υποβλήθηκαν οι δηλώσεις χορηγεί το πιστοποιητικό μετά την επανεκκαθάριση των δηλώσεων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ. ΠΟΛ.1110/2017 Απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ 2556 Β'), και την εξόφληση των οφειλόμενων ποσών. 3. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες φορολογούμενος έχει υποβάλλει δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9) σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 57 έως και 60 του ν. 4446/2016 και δεν έχει υποβάλλει αίτηση διαγραφής του τυχόν επιπλέον προσδιορισθέντος πρόσθετου φόρου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 5 της Απόφασης του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. ΠΟΛ.1006/2017 (Β' 43), αυτός διαγράφεται οίκοθεν με απόφαση του αρμοδίου Προϊσταμένου Δ.Ο.Υ..

B. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην Υπηρεσία μας και αφορούν υποθέσεις για τις οποίες έχει εκδοθεί ή κοινοποιηθεί εντολή ελέγχου ή βρίσκονται στη διαδικασία ελέγχου και οι οποίες υπάγονται στις ευνοϊκές διατάξεις των άρθρων 57 - 61 του ν. 4446/2016 δίδονται οι κάτωθι διευκρινίσεις:

1. Δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 59 του ν. 4446/2016, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν είναι δυνατή η αποκατάσταση φορολογικών παραβάσεων, διότι η φορολογητέα ύλη έχει ήδη περιληφθεί στη φορολογική δήλωση του υπόχρεου (π.χ. εκδότης εικονικών τιμολογίων ο οποίος έχει ήδη καταχωρήσει τα εικονικά φορολογικά στοιχεία στα βιβλία του και τα έχει συμπεριλάβει στις ήδη υποβληθείσες δηλώσεις του).

2. Στις περιπτώσεις που η φορολογητέα ύλη του προσωρινού διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου έχει προσδιοριστεί από τον έλεγχο με αντικειμενικό/εξωλογιστικό τρόπο, λόγω διαπίστωσης πράξεων ή παραλείψεων ή παραβάσεων, από τις οποίες προκύπτει αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη (μη έκδοση ή έκδοση ανακριβών ή εικονικών ή πλαστών ως προς την ποσότητα ή την αξία ή τον αντισυμβαλλόμενο φορολογικών στοιχείων διακίνησης ή αξίας, λήψη ανακριβών ή εικονικών ως προς την ποσότητα ή την αξία τέτοιων στοιχείων κλπ), εφόσον με τις υποβαλλόμενες δηλώσεις του ν. 4446/2016 αποκαθίστανται πλήρως οι φορολογικές παραβάσεις μέσω της δηλωθείσας φορολογητέας ύλης, τότε και μόνο δεν διενεργείται αντικειμενικός/εξωλογιστικός προσδιορισμός της φορολογητέας ύλης και εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην περ. γ' της παρ. 1 του άρθρου 8 της ΠΟΛ.1006/2017 Απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

3. Στις περιπτώσεις που η φορολογητέα ύλη του προσωρινού διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου, έχει προσδιοριστεί από τον έλεγχο με αντικειμενικό/εξωλογιστικό τρόπο λόγω διαπίστωσης πράξεων ή παραλείψεων ή παραβάσεων, από τις οποίες δεν προκύπτει αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη (μη τήρηση, μη διαφύλαξη, μη προσκόμιση βιβλίων και στοιχείων κατόπιν προσκλήσεων του ελέγχου) σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις (άρθρο 30 και άρθρο 32 ν. 2238/1994 για χρήσεις που έληγαν μέχρι την 31-12-2013), ο φορολογούμενος δύναται να υποβάλλει δηλώσεις του ν. 4446/2016, εφόσον το επιθυμεί, δηλώνοντας την βάσει του εξωλογιστικού προσδιορισμού φορολογητέα ύλη.
Στις εν λόγω περιπτώσεις, τα πρόστιμα που επισύρουν οι ως άνω παραβάσεις (μη διαφύλαξη, μη τήρηση ή μη προσκόμιση βιβλίων και στοιχείων κλπ) επιβάλλονται ακόμα και μετά την υποβολή των σχετικών δηλώσεων, διότι η δήλωση της ως άνω αναφερομένης προσδιορισθείσας από τον φορολογικό έλεγχο, φορολογητέας ύλης δεν αποκαθιστά τις διαπιστωθείσες παραβάσεις.

4. Στις περιπτώσεις που υφίστανται οριστικές καταλογιστικές πράξεις προστίμων (π.χ. Α.Ε.Π./Π.Ε.Π. του Κ.Β.Σ./Κ.Φ.Α.Σ.) ή πράξεις που εκκρεμούν στα αρμόδια Διοικητικά Δικαστήρια και για τις σχετικές υποθέσεις δεν έχει ακόμα διενεργηθεί έλεγχος στις φορολογίες που επηρεάζονται από τις παραβάσεις αυτές (Εισόδημα- Φ.Π.Α. κλπ) υπάρχει η δυνατότητα για υποβολή δηλώσεων χωρίς να θίγονται οι ήδη εκδοθείσες καταλογιστικές πράξεις προστίμων.

5. Στις περιπτώσεις που έχει εκδοθεί ή θα εκδοθεί εντολή διενέργειας μερικού ελέγχου εισοδήματος ή Φ.Π.Α. λόγω ύπαρξης σχετικού αιτήματος επιστροφής, ο έλεγχος της επιστροφής διενεργείται κανονικά και εφόσον από το πόρισμα του ελέγχου δεν διαφοροποιείται το αιτούμενο ποσό, η επιστροφή πραγματοποιείται.
Σε περίπτωση που από το πόρισμα του ελέγχου μειώνεται το αιτούμενο ποσό τότε η Φορολογική Διοίκηση δύναται να κοινοποιήσει προσωρινό διορθωτικό προσδιορισμό φόρου ή προστίμου μετά τη πάροδο της προθεσμίας που ορίζεται στην περ. β' της παρ. 3 και στη περ. β' της παρ. 4 του άρθρου 58 του ν.4446/2016 κατά περίπτωση.

6. Για υποθέσεις Αγροτών Ειδικού Καθεστώτος Φ.Π.Α., οι οποίοι έχουν λάβει επιστροφή φόρου χωρίς να το δικαιούνται και για τις οποίες διενεργείται έλεγχος, είναι δυνατή η αποκατάσταση της φορολογητέας ύλης στο πλαίσιο του ν.4446/2016, μέσω υποβολής έκτακτης δήλωσης Φ.Π.Α. σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 2 της ΠΟΛ.1066/2.4.2013. Με τον ίδιο τρόπο είναι δυνατή η αποκατάσταση φορολογητέας ύλης στο πλαίσιο του ν. 4446/2016 και για υποθέσεις Αγροτών του Ειδικού Καθεστώτος, οι οποίοι έλαβαν χωρίς έλεγχο επιστροφή φόρου που δεν δικαιούνται.

7. Η προθεσμία που τίθεται στην παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4174/2013, αναφορικά με την υποβολή έγγραφων εξηγήσεων του φορολογούμενου κατόπιν κοινοποίησης Σημειώματος Διαπιστώσεων δεν θίγεται από την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 57-61 του ν. 4446/2016.

8. Με τον προσδιορισθέντα φόρο των δηλώσεων που υποβάλλονται με βάση τις διατάξεις των άρθρων 57 έως 61 του ν. 4446/2016 δεν συμψηφίζονται ποσά φόρου που έχουν βεβαιωθεί στο πλαίσιο των διατάξεων των περαιώσεων των ν. 3259/20043697/20083888/2010 και 4002/2011.

9. Οι προθεσμίες υποβολής δηλώσεων όπως ορίζονται με τις διατάξεις της περ. α' των παρ. 3 και 4 του άρθρου 58 του ν. 4446/2016 άρχονται από την ημερομηνία κατά την οποία ο φορολογούμενος έχει λάβει αποδεδειγμένα γνώση της εκδοθείσας εντολής ελέγχου.

10. Σε περίπτωση που με αποφάσεις διοικητικών δικαστηρίων ή της Δ/νσης Επίλυσης Διαφορών ακυρώνονται οριστικές πράξεις διορθωτικού προσδιορισμού φόρου και προστίμων για τυπικές πλημμέλειες και η σχετική υπόθεση αναπέμπεται στη Φορολογική Διοίκηση για επανάληψη διαδικασίας, εφόσον εκδοθεί εντολή ελέγχου σε εκτέλεση των αποφάσεων διοικητικών δικαστηρίων ή της Δ/νσης Επίλυσης Διαφορών, είναι δυνατή η υπαγωγή των υποθέσεων αυτών στις διατάξεις της ρύθμισης των άρθρων 57 έως 61 του ν. 4446/2016, λαμβανομένων υπόψη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της κάθε υπόθεσης (π.χ. απόφαση για επανάληψη διαδικασίας σε πρόστιμο Κ.Β.Σ. για λήψη εικονικών φορολογικών στοιχείων ενώ οι καταλογιστικές πράξεις στην φορολογία εισοδήματος και Φ.Π.Α. εκκρεμούν στο δικαστήριο καθιστά την σχετική υπόθεση μη υπαγόμενη στις διατάξεις των άρθρων 57-61 του ν. 4446/2016).Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΠΙΤΣΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

https://www.taxheaven.grΟικειοθελής αποκάλυψη εισοδημάτων: Νέες οδηγίες για τους... ξεχασιάρηδες

Τροποποιητική δήλωση για δεύτερη φορά μπορούν να υποβάλουν οι φορολογούμενοι, στο πλαίσιο της ρύθμισης. Μπορούν να αυξήσουν εισοδήματα ή να διορθώσουν λάθη, όχι όμως να μειώσουν τη φορολογητέα ύλη. Οι οδηγίες Πιτσιλή.
Οικειοθελής αποκάλυψη εισοδημάτων: Νέες οδηγίες για τους... ξεχασιάρηδες
Τη δυνατότητα να υποβάλουν για δεύτερη φορά τροποποιητικές δηλώσεις, στο πλαίσιο της ρύθμισης για την οικειοθελή αποκάλυψη εισοδημάτων, παρέχει στους φορολογούμενους η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.
Προϋπόθεση ωστόσο είναι, με τη νέα δήλωση, να μη μειώνεται η φορολογητέα ύλη και κατά συνέπεια το συνολικό ποσό των οφειλόμενων φόρων. Δηλαδή οι φορολογούμενοι που έχουν ήδη υποβάλει δήλωση οικειοθελούς αποκάλυψης εισοδημάτων μπορούν να υποβάλουν νέα τροποποιητική δήλωση, είτε για να αυξήσουν τη φορολογητέα ύλη είτε για να διορθώσουν λάθη τα οποία σε καμία περίπτωση δεν θα μειώνουν τη φορολογητέα ύλη και δεν θα προκύπτει επιστροφή φόρου. Άλλωστε από τη ρύθμιση εξαιρούνται οι αρχικές ή τροποποιητικές πιστωτικές δηλώσεις.
Σημειώνεται ότι η ρύθμιση για την οικειοθελή αποκάλυψη εισοδημάτων λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου 2017 ενώ έχει ήδη φέρει στα ταμεία του Δημοσίου «ζεστό» χρήμα πάνω από 250 εκατ. ευρώ. Η ρύθμιση έχει πάρει τη μορφή συνολικής περαίωσης καθώς οι φορολογούμενοι σπεύδουν να κλείσουν τις εκκρεμότητες και τους ανοιχτούς λογαριασμούς που έχουν με την εφορία. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχουν αποκαλυφθεί μεγάλες υποθέσεις «μαύρου» χρήματος αφού οι περισσότερες δηλώσεις αφορούν εισοδήματα-κεφάλαια που κινούνται μεταξύ 100.000-300.000 ευρώ.

Νέες οδηγίες

Με εγκύκλιό του, ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γ. Πιτσιλής παρέχει νέες οδηγίες για τη ρύθμιση της οικειοθελούς αποκάλυψης. Ειδικότερα:
Νέα τροποιητική: Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος έχει ήδη υποβάλει δήλωση του ν. 4446/2016 για την οικειοθελή αποκάλυψη φορολογητέας ύλης, δύναται να υποβάλει νέα τροποποιητική (συμπληρωματική) δήλωση, χρεωστική ή μηδενική, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, επικαλούμενος τις ευεργετικές διατάξεις του νόμου αυτού. Ωστόσο, ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί δεν επιστρέφονται καθώς δεν δύναται να υποβληθεί εκ των υστέρων τροποποιητική (ανακλητική) δήλωση φορολογίας, με σκοπό την επιστροφή καταβληθέντος φόρου. Αντίθετα, μπορεί να υποβληθεί τροποποιητική δήλωση με σκοπό να διορθωθούν λάθη που έχουν προκύψει κατά την υποβολή προγενέστερης δήλωσης, με βάση τις διατάξεις του νόμου αυτού, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα προκύπτει επιστροφή καταβληθέντος φόρου.
Δεν υποβάλλονται πιστωτικές δηλώσεις: Στη ρύθμιση για την οικειοθελή αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών υπάγονται οι αρχικές ή τροποποιητικές χρεωστικές ή μηδενικές δηλώσεις. Επομένως, δεν δύνανται να υπαχθούν στη ρύθμιση αρχικές ή τροποποιητικές πιστωτικές δηλώσεις, έστω και αν με την τροποποιητική δήλωση πρόκειται να μειωθεί το πιστωτικό υπόλοιπο που είχε προκύψει με την αρχικώς υποβληθείσα δήλωση και ανεξάρτητα αν είχε πραγματοποιηθεί η επιστροφή του φόρου ή όχι. Εντούτοις, εμπίπτουν στις διατάξεις αυτές δηλώσεις με τις οποίες το πιστωτικό υπόλοιπο μηδενίζεται ή μετατρέπεται σε χρεωστικό.
Δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος: Δεν υπάγονται στη ρύθμιση αρχικές ή τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος με τις οποίες δηλώνεται ζημία της χρήσης στην οποία αφορά η δήλωση, ανεξάρτητα αν από τη δήλωση προκύπτει παράλληλα και υποχρέωση καταβολής τέλους ή εισφοράς (π.χ. τέλος επιτηδεύματος, τέλος χαρτοσήμου), εκτός αν με αυτές μειώνεται η ζημία που είχε δηλωθεί με την αρχική δήλωση. Επίσης στις ρυθμίσεις δεν δύνανται να υπαχθούν οι σύζυγοι ή συγγενείς των προσώπων της παραγράφου αυτής (πρωθυπουργοί, υπουργοί κ.λπ.), εξ αίματος ή και εξ αγχιστείας μέχρι και β' βαθμού, σε ευθεία γραμμή και εκ πλαγίου.
Ποσά από δωρεές-γονικές παροχές: Οι φορολογούμενοι μπορούν να υποβάλουν εκπρόθεσμη αρχική ή τροποποιητική δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων και να δηλώσουν ποσά που προέρχονται από δωρεά ή γονική παροχή. Ωστόσο τα ποσά αυτά δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη ή τον περιορισμό της διαφοράς μεταξύ πραγματικού και τεκμαρτού εισοδήματος. Τα ποσά αυτά δύνανται να χρησιμοποιηθούν κατά περίπτωση, για τα επόμενα έτη (από το έτος υποβολής της δήλωσης και μετά). Επίσης, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύεται το πραγματικό γεγονός της δωρεάς ή της γονικής παροχής (π.χ. αναλήψεις και καταθέσεις σε τραπεζικούς λογαριασμούς), μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δικαιολόγηση της πηγής προέλευσης των σχετικών κεφαλαίων.
Δηλώσεις πληροφοριακού χαρακτήρα: Αρχικές ή τροποποιητικές δηλώσεις των καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, πελατών και προμηθευτών των ετών 2014, 2015 υποβάλλονται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω Taxisnet. Εφόσον γίνει αποδεκτή η υποβολή της κατάστασης, στη συνέχεια προσέρχεται ο φορολογούμενος στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. όπου δηλώνονται τα εξής:
α) ο αύξων αριθμός καταχώρισης (αριθμός υποβολής Taxisnet), ο οποίος είναι και ο αριθμός της δήλωσης
β) η ημερομηνία υποβολής της δήλωσης
γ) το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία του φορολογουμένου
δ) ο Α.Φ.Μ του φορολογουμένου
ε) η περίοδος και το έτος που αφορά η υποβληθείσα δήλωση
στ) η φράση ότι «η δήλωση υποβλήθηκε βάσει των διατάξεων των άρθρων 57 έως και 61 του ν. 4446/2016» και στις περιπτώσεις υποβολής δήλωσης ατομικών επιχειρήσεων αναγράφεται επιπλέον από τον υπόχρεο και ότι «Δεν εμπίπτω στις εξαιρέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 60 του ν.4446/2016».
Διευκρινίζεται ότι η υπαγωγή στις διατάξεις της οικειοθελούς δηλώσεων πληροφοριακού χαρακτήρα, από τις οποίες δεν προκύπτει απόκρυψη φορολογητέας ύλης (όπως δηλώσεις παύσης εργασιών), δεν αποκαθιστά παραβάσεις όπως αυτές της μη διαφύλαξης βιβλίων, στοιχείων ή ΦΗΜ, μη προσκόμισης βιβλίων κ.λπ., για τις οποίες επιβάλλονται οι σχετικές κυρώσεις.
Οι αρχικές ή τροποποιητικές δηλώσεις πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας των οποίων η προθεσμία υποβολής είχε λήξει μέχρι και τις 30.9.2016 υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής εφαρμογής της Α.Α.Δ.Ε..
Σε κάθε περίπτωση, η αρμόδια Δ.Ο.Υ. δεν επιβάλλει πρόστιμα για τις παραπάνω δηλώσεις.
Δηλώσεις φορολογίας κεφαλαίου: Στην περίπτωση υποβολής νέας δήλωσης μετά από υποβολή δήλωσης που έχει ήδη υπαχθεί στις διατάξεις της οικειοθελούς αποκάλυψης (ν. 4446/2016), ως προς τα δηλωθέντα με τη δήλωση αυτή, δεν επιτρέπεται στο μέλλον η υποβολή τροποποιητικής δήλωσης με την οποία ανακαλείται η υποβληθείσα δήλωση ή μειώνεται η φορολογητέα ύλη ή αξία των δηλωθέντων (ακόμη και στην περίπτωση που ο φορολογούμενος δεν είχε υποβάλει αίτηση για διαγραφή της διαφοράς του πρόσθετου φόρου για τις φορολογίες Ε.Τ.ΑΚ. και Φ.Α.Π.).
Στις περιπτώσεις που η δήλωση υποβάλλεται χειρόγραφα, ο αρμόδιος προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. απορρίπτει την τροποποιητική δήλωση ως προς τα ακίνητα αυτά, ενημερώνοντας εγγράφως τον φορολογούμενο για την απόρριψη και, εφόσον ζητείται η χορήγηση πιστοποιητικών ΕΝ.Φ.Ι.Α., αυτά χορηγούνται με βάση την περιγραφή και αξία του ακινήτου όπως αυτή προκύπτει από τις δηλώσεις που είχαν υποβληθεί με τη χρήση των ευνοϊκών διατάξεων του ν.4446/2016.
Δηλώσεις Ε9: Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες φορολογούμενος έχει υποβάλει δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9) και δεν έχει υποβάλει αίτηση διαγραφής του τυχόν επιπλέον προσδιορισθέντος πρόσθετου φόρου, αυτός διαγράφεται οίκοθεν με απόφαση του αρμόδιου προϊσταμένου Δ.Ο.Υ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: