Τρίτη, 1 Αυγούστου 2017

Τοπικές Ομάδες Υγείας (ΤΟΜΥ). Λειτουργία και προσλήψεις προσωπικού

Τοπικές Ομάδες Υγείας (ΤΟΜΥ). Λειτουργία και προσλήψεις προσωπικού

Ξεκινά η λειτουργία 239 Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) σε όλη τη χώρα
Με την υπογραφή του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, ξεκινά η «Λειτουργία Τοπικών Μονάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) για την αναδιάρθρωση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας» σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας, μέσω του νέου ΕΣΠΑ.
Οι Τοπικές Ομάδες Υγείας (ΤΟΜΥ), που προβλέπεται βάσει του σχεδιασμού να τριπλασιαστούν τα επόμενα χρόνια, θα στελεχωθούν από περίπου 3.000 οικογενειακούς γιατρούς (γενικοί γιατροί, παθολόγοι, παιδίατροι) καθώς και από άλλους επαγγελματίες υγείας (νοσηλευτές, κοινωνικοί λειτουργοί, επισκέπτες υγείας). Η δαπάνη για τη λειτουργία των νέων δομών θα ξεπεράσει συνολικά τα 300 εκατ. ευρώ και θα καλυφθεί από το νέο ΕΣΠΑ και από εθνικούς πόρους.
Καθορισμός κριτηρίων, μοριοδότησης και προσόντων κατά κλάδο και ειδικότητα που αφορούν στη διαδικασία πρόσληψης του προσωπικού των Τοπικών Ομάδων Υγείας, όπως ορίζεται στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 106 του ν. 4461/2017(Αριθ. Α2β/Γ.Π.οικ. 48427 – ΦΕΚ Τεύχος Β 2162/23.06.2017)
Καθορισμός των κριτηρίων κατάταξης, του τρόπου μοριοδότησης, τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα και τυχόν πρόσθετα προσόντα κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετιζόμενο με τη διαδικασία της πρόσληψης του προσωπικού των Τοπικών Ομάδων Υγείας, όπως ορίζεται στο τρίτο εδάφιο της περ. β’ της παραγράφου 4 του άρθρου 106 του ν. 4461/2017
Για την υποστήριξη του έργου που παρέχουν οι δημόσιες δομές παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του ΠΕΔΥκαι οι αποκεντρωμένες μονάδες τους συγκροτούνται, με απόφαση του Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας, Τοπικές Ομάδες Υγείας (ΤΟΜΥ), αποτελούμενες από Ιατρικό, Νοσηλευτικό, λοιπό μη Ιατρικό και Διοικητικό Προσωπικό, όπως ειδικότερα προσδιορίζεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 106 του ν. 4461/2017 και στο Μέρος Δεύτερο της παρούσας.
Συγκεκριμένα κάθε ΤΟΜΥ αποτελείται κατ’ ελάχιστον από έναν (1) Ιατρό Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας ή Παιδιατρικής, έναν (1) ΠΕ Νοσηλευτικής ή ΤΕ Νοσηλευτικής ή ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών ή ΤΕ Επισκεπτών / Επισκεπτριών Υγείας και έναν (1) ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων.
Κατ’ ανώτατο κάθε ΤΟΜΥ αποτελείται από:
• Τέσσερις (4) ΠΕ Ιατρών ειδικότητας Γενικής Ιατρικής, και εν ελλείψει αυτών, ΠΕ Ιατρών ειδικότητας Παθολογίας.
• Έναν (1) ΠΕ Ιατρών ειδικότητας Παιδιατρικής.
• Δύο (2) ΠΕ Νοσηλευτικής, εν ελλείψει αυτών, ΤΕ Νοσηλευτικής και εν ελλείψει αυτών ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών.
• Δύο (2) ΤΕ Επισκεπτών/τριών Υγείας.
• Έναν (1) ΠΕ Κοινωνικής Εργασίας (Κοινωνικών Λειτουργών) και εν ελλείψει αυτών ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας (Κοινωνικών Λειτουργών).
• Δύο (2) ΠΕ Διοικητικού/Οικονομικού, εν ελλείψει αυτών ΤΕ Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας και εν ελλείψει αυτών ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων.
Το προσωπικό που στελεχώνει τις ΤΟΜΥ προσλαμβάνεται με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης διετούς διάρκειας η οποία δύναται να ανανεώνεται μέχρι τη λήξη του προγράμματος, σύμφωνα με τους πίνακες οι οποίοι συντάσσονται ανά κατηγορία, κλάδο, ειδικότητα και γεωγραφική κατανομή, μετά από σχετική προκήρυξη-πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία εκδίδεται από το Υπουργείο Υγείας και εγκρίνεται από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα επόμενα άρθρα της παρούσας.
Το κείμενο της ΥΑ (Αριθ. Α2β/Γ.Π.οικ. 48427 – ΦΕΚ Τεύχος Β 2162/23.06.2017)

Δεν υπάρχουν σχόλια: