Τρίτη, 1 Αυγούστου 2017

Αλλάζει το νομοθετικό πλαίσιο των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων ενόψει της διενέργειας ηλεκτρονικών πλειστηριασμών

Αλλάζει το νομοθετικό πλαίσιο των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων ενόψει της διενέργειας ηλεκτρονικών πλειστηριασμών
Νέα τροπολογία κατατέθηκε στο νομοσχέδιο "Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις."
Με την υπόψη τροπολογία, τροποποιούνται-συμπληρώνονται συγκεκριμένες διατάξεις του Κώδικα Συμβολαιογράφων (ν.2830/2000) και επανακαθορίζεται το νομοθετικό πλαίσιο των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων όσον αφορά στη μορφή και τις αρμοδιότητες αυτών.
Ειδικότερα:
- Αποσαφηνίζεται η νομική μορφή των ανωτέρω Συλλόγων, οι οποίοι αποτελούν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου σωματειακής μορφής και ορίζεται ρητά ότι, οι εν λόγω Σύλλογοι δεν χρηματοδοτούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό, έχουν διοικητική και οικονομική αυτονομία και αυτοτέλεια και διοικούνται από αιρετά Διοικητικά Συμβούλια, με τις οριζόμενες αρμοδιότητες.
- Προβλέπεται ότι, οι Συμβολαιογραφικοί Σύλλογοι μπορούν να ιδρύουν νομικά πρόσωπα με εταιρική ή μη μορφή, για τη διαχείριση ηλεκτρονικών συστημάτων και εφαρμογών απαραίτητων για τη διεκπεραίωση των επαγγελματικών τους αναγκών και αξιοποίηση της περιουσίας τους.
- Ορίζεται το νομικό πλαίσιο (ιδιωτικού δικαίου), που διέπει τις συμβάσεις των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων με τρίτους, οι οποίες αφορούν στη δημιουργία, αγορά, χρήση και λειτουργία ηλεκτρονικών συστημάτων και λοιπών ηλεκτρονικών εφαρμογών αναγκαίων για τις επαγγελματικές ενέργειες των μελών τους.
Η αντικατάσταση του άρθρου 98 του Κώδικα Συμβολαιογράφων σκοπεί να καταστεί σαφής αφενός ο σωματειακός χαρακτήρας των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων αφετέρου η μη χρηματοδότηση αυτών από τον Κρατικό Προϋπολογισμό. Διευκρινίζεται, επιπλέον, ότι οι Συμβολαιογραφικοί Σύλλογοι έχουν διοικητική και διαχειριστική αυτοτέλεια και μπορούν να ιδρύουν νομικά πρόσωπα με εταιρική ή μη μορφή για τη διαχείριση ηλεκτρονικών συστημάτων και εφαρμογών και την αξιοποίηση της περιουσίας τους.
Περαιτέρω, η προσθήκη του νέου άρθρου 98 Α στον Κώδικα Συμβολαιογράφων αποσαφηνίζει τη νομική φύση των συμβάσεων που αφορούν στα ηλεκτρονικά συστήματα των πλειστηριασμών που διενεργούνται με ηλεκτρονικά μέσα ως ιδιωτικών, εφόσον πρόκειται για συμβάσεις «συνδρομητικές» ή «με χρονοχρέωση» ή «με καταβολή αντιτίμου κατά περίπτωση».


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Άρθρο
1. Η τροποποίηση του άρθρου 98 του Κώδικα Συμβολαιογράφων (ν. 2830/2000, Α' 96) κρίνεται αναγκαία προκειμένου να καταστεί σαφής ο σωματειακός χαρακτήρας των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων, ο οποίος προέκυπτε συνδυαστικά από τις λοιπές διατάξεις του Κώδικα. Περαιτέρω, διευκρινίζεται ρητά ότι οι Συμβολαιογραφικοί Σύλλογοι δεν χρηματοδοτούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, έχουν διοικητική και διαχειριστική αυτοτέλεια και μπορούν να ιδρύουν νομικά πρόσωπα με εταιρική ή μη μορφή για τη διαχείριση ηλεκτρονικών συστημάτων και εφαρμογών και την αξιοποίηση της περιουσίας τους.
2. Οι διατάξεις του νέου άρθρου σκοπούν στην ταχύτερη και ομαλή εκπλήρωση των υποχρεώσεων τις οποίες ο νομοθέτης αναθέτει στους συμβολαιογράφους και τους Συμβολαιογραφικούς Συλλόγους, ενόφει της διενέργειας των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών που προβλέπονται στον ν. 4472/2017 (Α' 74). Ειδικότερα, με το άρθρο 59 του ως άνω νόμου προβλέπεται η άμεση διενέργεια των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών από πιστοποιημένους, για τον σκοπό αυτό, συμβολαιογράφους, μέσω των ηλεκτρονικών συστημάτων πλειστηριασμού, η διοίκηση και διαχείριση των οποίων ανήκει στους κατά τόπο αρμόδιους Συμβολαιογραφικούς Συλλόγους. Επομένως, για την περίπτωση αυτή, αλλά και για μελλοντικές επαγγελματικές ενέργειες ή δράσεις των συμβολαιογράφων και των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων που θα απαιτηθούν λόγω των τεχνολογικών εξελίξεων και των νέων εφαρμογών που αφορούν στα ηλεκτρονικά συστήματα, είναι αναγκαίο να αποσαφηνισθεί το νομικό πλαίσιο των συμβάσεων αυτών ως ιδιωτικού δικαίου, καθώς πρόκειται για συμβάσεις «συνδρομητικές» ή «με χρονοχρέωση» ή «με καταβολή αντιτίμου κατά περίπτωση», τόσο ως προς τους Συμβολαιογραφικούς Συλλόγους που δρουν για λογαριασμό των μελών τους όσο και για τα μέλη αυτών.

Σχέδιο νόμου

Άρθρο...
1. Το άρθρο 98 του ν. 2830/2000 (Α' 96) αντικαθίσταται ως εξής: «Διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια

1. Οι Συμβολαιογραφικοί Σύλλογοι είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, σωματειακής μορφής και τελούν υπό την εποπτεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
2. Οι Συμβολαιογραφικοί Σύλλογοι δεν χρηματοδοτούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό. Έχουν δική τους περιουσία, οικονομική, διοικητική και
διαχειριστική αυτονομία και αυτοτέλεια και διοικούνται από αιρετά Διοικητικά Συμβούλια.
3. Η διαχείριση και η αξιοποίηση της περιουσίας τους, η εποπτεία και ο έλεγχος των οικονομικών και διαχειριστικών πράξεων των Συλλόγων ανήκει αποκλειστικά στα Διοικητικά Συμβούλια και στις Γενικές Συνελεύσεις αυτών.
4. Οι Συμβολαιογραφικοί Σύλλογοι μπορούν να ιδρύουν νομικά πρόσωπα με εταιρική ή μη μορφή για τη διαχείριση ηλεκτρονικών συστημάτων και εφαρμογών αναγκαίων για τη διεκπεραίωση των επαγγελματικών τους αναγκών και αξιοποίηση της περιουσίας τους.»

2. Στον ν. 2830/2000 μετά το άρθρο 98 προστίθεται νέο άρθρο 98 Α ως εξής: «Άρθρο 98 Α Συμβάσεις Συμβολαιογραφικών Συλλόγων με τρίτους, οι οποίες αφορούν στη δημιουργία ή στην αγορά ή στην απόκτηση άδειας χρήσης ή στη συντήρηση ή στην τεχνική ή λειτουργική υποστήριξη ηλεκτρονικών συστημάτων, λογισμικού, πλατφόρμας ή πύλης ηλεκτρονικών εφαρμογών και συναφών υπηρεσιών και οι οποίες χρησιμοποιούνται για τις επαγγελματικές ανάγκες των μελών τους, προς διεκπεραίωση ή διευκόλυνση των επαγγελματικών καθηκόντων ή ενεργειών τους, διέπονται από το ιδιωτικό δίκαιο.».

https://www.taxheaven.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: