Τετάρτη, 2 Αυγούστου 2017

Προτάσεις του Συνηγόρου για περιπτώσεις απώλειας της δυνατότητας ρύθμισης ασφαλιστικών οφειλών

Προτάσεις του Συνηγόρου για περιπτώσεις απώλειας της δυνατότητας ρύθμισης ασφαλιστικών οφειλών
Κοινωνική προστασία
Σύνοψη διαμεσολάβησης


Προτάσεις του Συνηγόρου για περιπτώσεις απώλειας της δυνατότητας ρύθμισης ασφαλιστικών οφειλών

Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Χρήστος Α. Ιωάννου Ειδικός επιστήμονας: Χαράλαμπος Παπαδόπουλος

Αύγουστος 2017

Ο Συνήγορος έλαβε, από τα τέλη του έτους 2015 μέχρι σήμερα, πλήθος αναφορών από πολίτες που, παρότι εξέπεσαν αδικαιολόγητα από ρυθμίσεις ασφαλιστικών οφειλών τους προς Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ) ή το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ), οι αιτήσεις τους για αναβίωση των ρυθμίσεών τους είτε δεν έγιναν δεκτές, είτε έγιναν δεκτές αλλά υπό εξαιρετικά επαχθείς προϋποθέσεις.

Ο Συνήγορος ανέλαβε να διαμεσολαβήσει για την επίλυση των επί μέρους ανά υπόθεση προβλημάτων, ενώ έστειλε παράλληλα και δύο ευρύτερου περιεχομένου έγγραφα προς το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Στο πρώτο από τα έγγραφα αυτά ο Συνήγορος επισήμανε τα προβλήματα και πρότεινε τα εξής:

- Οι αιτήσεις επανένταξης στη ρύθμιση να γίνονται δεκτές όταν η απώλεια της ρύθμισης οφείλεται σε λόγο ανώτερης βίας, σε σφάλμα της Διοίκησης ή πιστωτικού ιδρύματος ή τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, ή σε συγγνωστό σφάλμα του οφειλέτη.

- Σε κάθε περίπτωση όπου θα φαίνεται ότι συνέτρεξε λόγος απώλειας ρύθμισης, ο αρμόδιος ΦΚΑ ή το ΚΕΑΟ να ενημερώνει τον οφειλέτη για τα σχετικά γεγονότα και να τον καλεί να υποβάλει τυχόν αντιρρήσεις εντός εύλογης προθεσμίας, οι δε έννομες συνέπειες της απώλειας της ρύθμισης να επέρχονται μόνον εάν και όταν είτε παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή είτε οι αντιρρήσεις του οφειλέτη απορριφθούν εγγράφως.

- Όπου κρίνεται ότι αίτηση επαναφοράς σε ρύθμιση πρέπει να γίνει δεκτή, οι οφειλές παρελθόντων μηνών που έχουν παραμείνει ανεξόφλητες να συμψηφίζονται με τα ποσά που κατέβαλε ο οφειλέτης για να εξοφλήσει δόσεις της ρύθμισης και να μην ζητούνται εκ νέου ίσου ύψους ποσά για τις δόσεις αυτές.

- Η προθεσμία και ο τρόπος εξόφλησης των ανεξόφλητων ποσών για τους παρελθόντες μήνες, ως όροι για την αναβίωση ρύθμισης, να τίθενται από τον αρμόδιο ΦΚΑ ή το ΚΕΑΟ μετά από συνεννόηση με τον οφειλέτη και συνεκτίμηση της τυχόν οικονομικής αδυναμίας του να ανταποκριθεί σε αυστηρούς όρους.

Με το δεύτερο από τα εν λόγω έγγραφα, ο Συνήγορος απάντησε σε ορισμένες από τις απόψεις που εξέθεσαν εγγράφως στο Υπουργείο το ΚΕΑΟ και ο ΟΑΕΕ.

Επιπλέον, σημειώνεται ότι κλιμάκιο της Ανεξάρτητης Αρχής είχε στις 19 Μαΐου 2017 συνάντηση για τα εν λόγω προβλήματα και όλα τα συναφή ζητήματα με το Γραφείο του αρμόδιου υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Τα θέματα της συνάντησης αυτής έχουν περιληφθεί στον συνοδευτικό της ανάρτησης κατάλογο.

Ο Συνήγορος προσβλέπει στην ανταπόκριση του Υπουργείου για την επίλυση των σχετικών ζητημάτων που εκκρεμούν, καθώς και για τη λήψη υπόψη των σχετικών επισημάνσεων της Ανεξάρτητης Αρχής και κατά τη διαμόρφωση των λεπτομερειών της επικείμενης διαδικασίας εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών, που αναμένεται να ξεκινήσει στις 3 Αυγούστου 2017.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο: τηλ. 2131306712, press@synigoros.grhttps://www.taxheaven.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: