Παρασκευή, 4 Αυγούστου 2017

Νέο νομοσχέδιο για τα παίγνια: Μειώνεται ο αριθμός των παιγνιομηχανημάτων - Καταργείται η δυνατότητα παραχώρησης από την ΟΠΑΠ Α.Ε., του δικαιώματος εγκατάστασης και εκμετάλλευσης παιγνιομηχανημάτων σε παραχωρησιούχους

Νέο νομοσχέδιο για τα παίγνια: Μειώνεται ο αριθμός των παιγνιομηχανημάτων - Καταργείται η δυνατότητα παραχώρησης από την ΟΠΑΠ Α.Ε., του δικαιώματος εγκατάστασης και εκμετάλλευσης παιγνιομηχανημάτων σε παραχωρησιούχους
Ένα νέο νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή με το οποίο τροποποιούνται και συμπληρώνονται διατάξεις του ν. 4002/2011 αναφορικά με το καθεστώς λειτουργίας της αγοράς παιγνίων.

Ειδικότερα:

Μειώνεται σε 25.000 από 35.000 που ισχύει σήμερα ο αριθμός των παιγνιομηχανημάτων, που δύνανται να λειτουργούν στην Ελληνική Επικράτεια.

Καταργείται η δυνατότητα παραχώρησης, από την ΟΠΑΠ Α.Ε., του δικαιώματος εγκατάστασης και εκμετάλλευσης παιγνιομηχανημάτων σε παραχωρησιούχους

Ορίζεται σε δεκαοκτώ (18) έτη από δέκα (10) που ισχύει σήμερα, ο χρόνος ισχύος της αδείας εκμετάλλευσης παιγνιομηχανημάτων από την ΟΠΑΠ Α.Ε. και εισάγεται ρητή νομοθετική εξουσιοδότηση για την υπογραφή σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ΟΠΑΠ Α.Ε. για την εξειδίκευση των όρων και προϋποθέσεων άσκησης του δικαιώματος της ΟΠΑΠ Α.Ε. στην εγκατάσταση και εκμετάλλευση των παιγνιομηχανημάτων (άρθρο 1)

Ορίζεται η 31η Δεκεμβρίου 2019 ως καταληκτική ημερομηνία για τη λειτουργία των ως άνω αδειοδοτηθέντων παιγνιομηχανημάτων με ποινή αφαιρέσεως τους από την άδεια μετά την παρέλευση απράκτου της προθεσμίας αυτής αζημίως για το Δημόσιο κλπ.

Αυξάνεται σε μέχρι: πενήντα (50) από μέχρι είκοσι πέντε (25) ανά κατάστημα που ισχύει, ο αριθμός των παιγνιομηχανημάτων που δύναται να τοποθετηθούν σε αμιγείς χώρους, σε μέχρι δεκαπέντε (15) από μέχρι τρία (3) που ισχύει, ο αριθμός των παιγνιομηχανημάτων για την εγκατάσταση των οποίων στα πρακτορεία της ΟΠΑΠ ΑΕ απαιτείται η έκδοση πιστοποίησης του πρακτορείου τύπου ΣΤ. (άρθρα 2 και 3) 

Δείτε το σχέδιο νόμου και την αιτιολογική έκθεση

https://www.taxheaven.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: