Πέμπτη, 3 Αυγούστου 2017

«Πρεμιέρα» για τον εξωδικαστικό - Ο κώδικας δεοντολογίας για τους συντονιστές

«Πρεμιέρα» για τον εξωδικαστικό - Ο κώδικας δεοντολογίας για τους συντονιστές

 • ( UPD -03/08/2017 18:14 )
 •  Print
«Πρεμιέρα» για τον εξωδικαστικό - Ο κώδικας δεοντολογίας για τους συντονιστές
Προσθήκη σχολίου
Στη δημοσιότητα έδωσε με απόφασή του ο ειδικός γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους Φώτης Κουρμούσης τον κώδικα δεοντολογία για τους συντονιστές που θα αναλάβουν τις διαδικασίες εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών. Το σύστημα άνοιξε σήμερα τις πύλες του, ωστόσο, «τρέχει» με πολλά προβλήματα με αποτέλεσμα η σελίδα να βγάζει συνέχεια «Error».
Σύμφωνα με όσα προβλέπει ο οδηγός, ο συντονιστής έχει τις ακόλουθες υποχρεώσεις:
 • να γνωρίζει το θεσμικό πλαίσιο για τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων (νόμος, υπουργικές αποφάσεις και εγκύκλιοι), το οποίο είναι προσβάσιμο στην ιστοσελίδα της ειδικής γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους www.keyd.gov.gr και να παρακολουθεί τυχόν αλλαγές αυτού,
 • να παρακολουθεί σε συνεχή βάση στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, που έχει δηλώσει κατά την αίτησή του για την ένταξη στο Μητρώο Συντονιστών, την τυχόν ειδοποίηση για ανάθεση σε αυτόν αίτησης οφειλέτη για την υπαγωγή στο Ν. 4469/2017 και να απαντά άμεσα και πάντως εντός της νόμιμης προθεσμίας περί την αποδοχή ή μη αυτής,
 • να διερευνά αν συντρέχει στο πρόσωπό του κώλυμα για το χειρισμό συγκεκριμένης αίτησης πριν αποδεχθεί αυτή και να αρνείται την ανάθεση εάν συντρέχουν ιδίως περιστάσεις που ενδέχεται να επηρεάσουν ή να δώσουν την εντύπωση ότι επηρεάζουν την ανεξαρτησία και αμεροληψία του. Τέτοιες περιστάσεις συνιστούν ιδίως α) κάθε προσωπική ή επαγγελματική σχέση με ένα από τα μέρη, β) οποιοδήποτε οικονομικό ή άλλο συμφέρον, άμεσο ή έμμεσο, από την έκβαση της διαπραγμάτευσης για την επίτευξη συμφωνίας αναδιάρθρωσης γ) το γεγονός ότι ο συντονιστής ή άλλο στέλεχος της εταιρείας για την οποία εργάζεται έχει ενεργήσει κατά το παρελθόν υπό άλλη ιδιότητα πλην του συντονιστή για κάποιο από τα μέρη. Στην εξαιρετική περίπτωση που ο συντονιστής, μετά την αποδοχή της ανάθεσης και σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, διαπιστώσει ότι συντρέχουν λόγοι σύγκρουσης συμφερόντων επί τη βάσει νέων στοιχείων, τα οποία δεν είχε στη διάθεσή του κατά την αρχική αποδοχή, οφείλει να δηλώσει άμεσα στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος, την παραίτησή του από την υπόθεση που του έχει ανατεθεί, ώστε να οριστεί νέος συντονιστής,
 • να δηλώνει προς την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος την παραίτησή του από την υπόθεση που του έχει ανατεθεί, στις ακόλουθες περιπτώσεις: πριν προβεί στον έλεγχο της πληρότητας της αίτησης, χρονικό σημείο κατά το οποίο, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 2 του ν. 4469/2017, προκαταβάλλεται η αμοιβή στον συντονιστή, εφόσον προκύψει κώλυμα στο πρόσωπό του (λόγοι υγείας ή άλλοι σοβαροί προσωπικοί λόγοι) που δεν του επιτρέπει την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας, β) ακόμη και μετά την προκαταβολή της αμοιβής, μόνο εφόσον προκύψει λόγος ανωτέρας βίας (δηλαδή κάθε γεγονός απρόβλεπτο, το οποίο δεν αναμενόταν και ούτε ήταν δυνατόν να αποτραπεί ούτε με μέτρα άκρας επιμέλειας συνετού ανθρώπου, όπως ενδεικτικά ατύχημα, ξαφνική βαριά ασθένεια η οποία να μπορεί να αποδειχθεί κλπ),
 • να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του ως συντονιστή που απορρέουν από το θεσμικό πλαίσιο και να ακολουθεί τις οδηγίες που του έχουν σχετικώς παρασχεθεί από την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους,
 • να τηρεί τις προθεσμίες που τίθενται για τις δικές του ενέργειες στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων του. Οι εν λόγω προθεσμίες παρακολουθούνται και εφαρμόζονται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών που τηρείται στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, και η μη τήρηση αυτών δύναται να επιφέρει την αφαίρεση της ανάθεσης στο Συντονιστή και τη διαγραφή του από το Μητρώο:
 • να παρακολουθεί την τήρηση των προθεσμιών από τα λοιπά μέρη που εμπλέκονται στη διαδικασία και να ειδοποιεί αυτά άμεσα ώστε να προβαίνουν στις αντίστοιχες δικές τους ενέργειες,
 • να συμμετέχει στα προγράμματα εκπαίδευσης όταν καλείται,
 • να γνωστοποιεί στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους με υποβολή ηλεκτρονικού αιτήματος, τυχόν τροποποιήσεις στοιχείων του (Α.Φ.Μ., δηλωθείσας διεύθυνσης ή στοιχείων επικοινωνίας του, ήτοι τηλέφωνο και ηλεκτρονική διεύθυνση),
 • να ακολουθεί με προσοχή και να εκτελεί τις οριζόμενες από την ηλεκτρονική πλατφόρμα διαδικασίες.
 • να παρέχει οδηγίες στα εμπλεκόμενα μέρη, εφόσον του ζητηθεί, σχετικά με το θεσμικό πλαίσιο που διέπει το Ν. 4469/2017 (νόμος, κανονιστικές αποφάσεις, εγκύκλιοι και οδηγίες) και επιπλέον να απαντάει τυχόν ερωτήματα και διευκρινίσεις που αναφύονται εκ μέρους των λοιπών εμπλεκομένων μερών (π.χ. οφειλέτη, πιστωτών) κατά τη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών του Ν. 4469/2017 και εφόσον αδυνατεί να απαντήσει, τότε να ενημερώνει την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.
 • να ενημερώνει την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους εάν, κατά τη διάρκεια άσκησης των αρμοδιοτήτων του διαπιστώσει ότι οφειλέτης ή πιστωτής προβαίνει σε ενέργειες καταστρατήγησης των διατάξεων και του σκοπού του νόμου (π.χ. αν κατά τη διαδικασία του δημιουργηθούν υπόνοιες ότι κάποιος είναι στρατηγικός κακοπληρωτής κλπ),
 • να παρουσιάζει στα διαπραγματευόμενα μέρη τα οφέλη από την επίτευξη εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς στο πλαίσιο του ν. 4469/2017 και να τα προτρέπει να εξευρίσκουν εξωδικαστικά λύση, να υποβοηθά τις διαδικασίες διαπραγμάτευσης, αξιοποιώντας τις ικανότητες που διαθέτει ως διαπιστευμένος διαμεσολαβητής, με σκοπό τα εμπλεκόμενα μέρη να βρουν μια αμοιβαία επωφελή συμβιβαστική λύση, να ενημερώνει τα μέρη που εμπλέκονται στη διαδικασία διαπραγμάτευσης σχετικά με τις συνέπειες που θα επιφέρει στη διαδικασία η μη τήρηση των διατάξεων του ν. 4469/2017 (π.χ. τυχόν άρνηση του οφειλέτη για παροχή στοιχείων και πρόσθετων εγγράφων, μη τήρηση προθεσμιών, μη τήρηση των όρων της σύμβασης αναδιάρθρωσης κλπ),
 • να απέχει από ενέργειες οι οποίες εκτείνονται πέραν των αρμοδιοτήτων που ρητώς ορίζει ο ν. 4469/2017 στο πρόσωπο του συντονιστή, όπως είναι η πρόταση λύσεων αναδιάρθρωσης, η επεξεργασία των παρεχόμενων εγγράφων και στοιχείων, η παροχή εντολών ή η επιβολή προτάσεων και απόψεων στα εμπλεκόμενα μέρη,
 • να τηρεί τις γενικές αρχές ηθικής και επαγγελματικής δεοντολογίας, όπως αυτές ορίζονται από τον εκάστοτε επιστημονικό φορέα (πχ. Κώδικας Δεοντολογίας δικηγόρων, οικονομολόγων, λογιστών - φοροτεχνικών κλπ),
 • να ενημερώνει την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, σε περίπτωση που επιθυμεί να διαγραφεί οριστικά από το Μητρώο.
Υποχρέωση εχεμύθειας-τήρηση απορρήτου-ευθύνη
Ο συντονιστής οφείλει να διαφυλάττει το απόρρητο των πληροφοριών που περιέρχονται εις γνώση του στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων του και να μην κοινοποιεί με οποιονδήποτε τρόπο σε οποιονδήποτε τρίτο τις αιτήσεις υπαγωγής στις διατάξεις του Ν. 4469/2017 και τα στοιχεία αυτών, εκτός αν είναι υποχρεωμένος να το κάνει εξαιτίας διάταξης νόμου ή για λόγους δημόσιας τάξης. Στο πλαίσιο της υποχρέωσης αυτής, ο συντονιστής οφείλει:
 • να μην επιτρέπει σε τρίτους την πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα με τη χρήση των κωδικών πρόσβασής του σε αυτήν,
 • να μη γνωστοποιεί σε άλλους συντονιστές, και εν γένει τρίτα πρόσωπα πέραν του οφειλέτη και των πιστωτών της αίτησης που χειρίζεται στοιχεία της αίτησης αυτής.
Επίσης, κάθε πληροφορία η οποία κοινολογείται εμπιστευτικά στο συντονιστή από ένα μέρος δεν επιτρέπεται να κοινολογείται στα άλλα μέρη, εκτός αν παρέχεται σχετική συγκατάθεση ή η κοινολόγηση της εκάστοτε πληροφορίας είναι υποχρεωτική βάσει του νόμου ενώ ο συντονιστής ευθύνεται κατά τη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών μόνο για δόλο.
Αμοιβή συντονιστή
Ο οφειλέτης και οι συμμετέχοντες πιστωτές μπορούν να συμφωνήσουν αμοιβή με τον συντονιστή για τη συμμετοχή του στη διαδικασία αυτή. Αν δεν έχει οριστεί αμοιβή, τότε αυτή ορίζεται δυνάμει του άρθρου 10 Ν. 4469/2017 στα κάτωθι ποσά:
στο ποσό των 200 ευρώ για οφειλέτες που εντάσσονται στην κατηγορία των μικρών επιχειρήσεων,
στο ποσό των 400 ευρώ για οφειλέτες που εντάσσονται στην κατηγορία των μεγάλων επιχειρήσεων.
Η αμοιβή του συντονιστή ανέρχεται στα ανωτέρω ποσά, πλέον ΦΠΑ. Αν ο οφειλέτης και οι συμμετέχοντες πιστωτές δεν συμφώνησαν, το ποσό της αμοιβής βαρύνει το μέρος που προκάλεσε την υποβολή αίτησης για έναρξη της διαδικασίας και προκαταβάλλεται στο συντονιστή πριν από τον έλεγχο της πληρότητας της αίτησης για την υπαγωγή στη διαδικασία του εξωδικαστικού μηχανισμού. Επισημαίνεται ότι για την είσπραξη της αμοιβής θα πρέπει να εκδοθεί το νόμιμο παραστατικό και να αποδεικνύεται η εξόφλησή του (π.χ. extrait).
Τυχόν λοιπές δαπάνες (π.χ. μετακίνησης, διανυκτέρευσης, έξοδα ταχυδρομείου κλπ) βαρύνουν το μέρος που καταβάλλει και την αμοιβή του συντονιστή, για τα οποία θα πρέπει να το ενημερώνει προκαταβολικά και να λαμβάνει εγγράφως (π.χ. με email) τη σχετική έγκριση της δαπάνης.
Σε περίπτωση που ο συντονιστής επιδιώξει αμοιβή άλλη από την αναφερόμενη στο άρθρο 10 του Ν. 4469/2017, οφείλει σε κάθε περίπτωση να παράσχει στο μέρος που προκάλεσε την αίτηση υπαγωγής στο νόμο αυτό, πλήρη ενημέρωση για τον τρόπο αμοιβής του, αμέσως μόλις αποδεχθεί τον διορισμό του και οπωσδήποτε πριν τον έλεγχο πληρότητας. Σε περίπτωση μη επίτευξης συμφωνίας μεταξύ τους, ο συντονιστής δύναται να παραιτηθεί από την υπόθεση που έχει αναλάβει, αλλά στην περίπτωση αυτή οφείλει άμεσα να ενημερώνει μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, ώστε να ορίζεται νέος συντονιστής.
Διεξαγωγή διαπραγμάτευσης
Η διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών διενεργείται με ανταλλαγή ηλεκτρονικής ή άλλου τύπου αλληλογραφίας ή τηλεφωνική ή άλλη επικοινωνία (π.χ. skype) μεταξύ του συντονιστή, του οφειλέτη και των πιστωτών, χωρίς να απαιτείται ο ορισμός συνάντησης με φυσική παρουσία των συμμετεχόντων. Προκρίνεται η ηλεκτρονική επικοινωνία και αλληλογραφία με στόχο την εξοικονόμηση δαπανών και φυσικών πόρων, καθώς και τη βέλτιστη αξιοποίηση του χρόνου προκειμένου να δίνεται η δυνατότητα διαχείρισης περισσότερων υποθέσεων. Ωστόσο εφόσον η εξ αποστάσεως επαφή δεν ευοδωθεί, με αίτημα που υποβάλλεται από συμμετέχοντες πιστωτές που είναι δικαιούχοι τουλάχιστον του ενός τρίτου του συνόλου των απαιτήσεων που συμμετέχουν στη διαδικασία, μπορεί να ζητηθεί από τον συντονιστή ορισμός συνάντησης σε τόπο και χρόνο που περιλαμβάνεται στο αίτημα.
Αν η διαπραγμάτευση δεν ολοκληρωθεί σε μία συνάντηση, ο συντονιστής μπορεί να ορίσει επαναληπτικές συναντήσεις.
Στην περίπτωση που ζητηθεί η διεξαγωγή διαπραγμάτευσης με τη φυσική παρουσία των συμμετεχόντων, σύμφωνα με τα αναφερόμενα ανωτέρω, ο συντονιστής συνεννοείται με τα μέρη σχετικά με τις κατάλληλες ημερομηνίες και δύναται όπως ορίσει τον τόπο διεξαγωγής της διαπραγμάτευσης που έχουν ζητήσει τα μέρη (π.χ. κέντρα διαμεσολάβησης, επιμελητήρια, δικηγορικοί σύλλογοι κλπ) σύμφωνα με τη διαδικασία του αρθ. 8 παρ. 12 του Ν. 4469/2017. Στην περίπτωση που ζητηθεί από κάποιο από τα μέρη η παράταση των προθεσμιών του νόμου, ο συντονιστής οφείλει να αναβάλλει τη συνάντηση και να ορίζει νέα ημερομηνία εντός των προθεσμιών που ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο.
Κατά την πρώτη συνάντηση με φυσική παρουσία των συμμετεχόντων, ο συντονιστής ενημερώνει τα μέρη σχετικά με τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τα προσόντα που διαθέτει και απαιτούνται για τον συντονισμό της διαδικασίας μεταξύ των διαπραγματευόμενων μερών, προσόντα που προκύπτουν τόσο από την πιστοποίησή του ή από την κατάλληλη επαγγελματική του κατάρτιση και την εμπειρία του. Σε περίπτωση δε που του ζητηθεί, παρέχει στα μέρη οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία εμπίπτει στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, όπως αυτές ορίζονται από τον ν. 4469/2017.
Κατά τη διεξαγωγή της διαπραγμάτευσης, ο συντονιστής λαμβάνει μέριμνα ούτως ώστε τα μέρη που συμμετέχουν στη διαδικασία διαπραγμάτευσης να κατανοούν τα χαρακτηριστικά αυτής, καθώς και τον ρόλο του συντονιστή και των μερών. Ο συντονιστής βεβαιώνεται, ιδίως, ότι πριν από την έναρξη της διαπραγμάτευσης τα μέρη έχουν κατανοήσει και συμφωνήσει ρητώς με τους κανόνες και τη διαδικασία υπαγωγής στις διατάξεις του Ν. 4469/2017 και ιδίως τους υποχρεωτικούς κανόνες της σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών του άρθρου 9 αυτού.
Επίσης, ο συντονιστής φροντίζει για την προσήκουσα διεξαγωγή της διαδικασίας, λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα της εκάστοτε υπόθεσης και διασφαλίζοντας ότι όλα τα μέρη έχουν επαρκή δυνατότητα συμμετοχής στη διαδικασία. Αν το κρίνει σκόπιμο, ο Συντονιστής δύναται να ακροασθεί έκαστο μέρος χωριστά.
Μετά το πέρας της διαδικασίας, ο συντονιστής καταρτίζει πρακτικό περαίωσης και το αναρτά στην ηλεκτρονική πλατφόρμα.
Αντικατάσταση συντονιστή - παροχή υποστήριξης στο νέο συντονιστή
Στις περιπτώσεις οφειλετών που εμπίπτουν στην κατηγορία της μεγάλης επιχείρησης, ο συντονιστής που διορίστηκε μπορεί, με απόφαση της απόλυτης πλειοψηφίας των συμμετεχόντων πιστωτών, όπως αυτή διαμορφώνεται μετά τη διαπίστωση απαρτίας, να αντικατασταθεί από συντονιστή της επιλογής τους. Με την ίδια απόφαση οι πιστωτές μπορούν να ορίζουν και άλλο πρόσωπο, μη εγγεγραμμένο στο Μητρώο Συντονιστών, για να συνεπικουρεί το νέο συντονιστή στα καθήκοντά του και να του παρέχει την απαιτούμενη υποστήριξη.
Κοινοποίηση των υπηρεσιών του Συντονιστή
Οι Συντονιστές δύνανται να διαφημίζουν ή εν γένει κοινοποιούν τις υπηρεσίες που προσφέρουν, κατά τρόπο επαγγελματικό, ειλικρινή και αξιοπρεπή.
Κυρώσεις
Οι συντονιστές που παραβαίνουν τις υποχρεώσεις του Οδηγού Δεοντολογίας Συντονιστών θα διαγράφονται από το Μητρώο Συντονιστών, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης ή την καθ' υποτροπή συμπεριφορά του συντονιστή. Η επανειλημμένη άρνηση αποδοχής από τον Συντονιστή του διορισμού του σε υποθέσεις, χωρίς σοβαρό λόγο θα λαμβάνεται υπόψη για τον διορισμό του κάθε επόμενη φορά..

Όλα τα μυστικά του εξωδικαστικού συμβιβασμού

 • ( UPD -02/08/2017 17:23 )
 •  Print
Όλα τα μυστικά του εξωδικαστικού συμβιβασμού
Προσθήκη σχολίου
Πώς θα γίνεται η αυτόματη ρύθμιση οφειλών 20.000 - 50.000 ευρώ με διαγραφή προσαυξήσεων και 120 δόσεις – Τι προβλέπεται για οφειλές προς Δημόσιο και Ταμεία έως 3.000 ευρώ - Ολόκληρη η υπουργική απόφαση
Αυτόματη διαγραφή τόκων υπερημερίας και κάθε είδους προστίμων της εφορίας με εξόφληση σε 120 δόσεις προβλέπει η αυτοματοποιημένη διαδικασία ρύθμισης οφειλών για ποσά έως 50.000 ευρώ που προβλέπεται με κοινή υπουργική απόφαση την οποία αποκαλύπτει σήμερα το newmoney.gr.
Σύμφωνα με την απόφαση αυτή, για τις συγκεκριμένες οφειλές επιχειρήσεων που θα υποβάλουν αίτηση ρύθμιση μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού θα διαγράφονται:
- Το σύνολο των τόκων υπερημερίας για τα τραπεζικά δάνεια
- Το 95% των απαιτήσεων του Δημοσίου από πρόστιμα που έχουν επιβληθεί από τη φορολογική διοίκηση. Απαραίτητη προϋπόθεση στην περίπτωση αυτή είναι η βασική οφειλή του εν λόγω πιστωτή να ξεπερνά το ελάχιστο ποσό των 20.000 ευρώ, στο οποίο δεν προσμετρώνται τυχόν οφειλές που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 15 του Ν.4469/2017.
- Το 85% των απαιτήσεων του Δημοσίου και των φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης από προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσμης καταβολής. Απαραίτητη προϋπόθεση στην περίπτωση αυτή είναι η βασική οφειλή ανά πιστωτή της κατηγορίας αυτής να ξεπερνά το ελάχιστο ποσό των 3.000 ευρώ στο οποίο δεν προσμετρώνται τυχόν οφειλές που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 15 του Ν.4469/2017.
Οι οφειλές που θα απομένουν μετά τη διαγραφή θα διακανονίζονται σε μέχρι 120 δόσεις για τις τράπεζες, την εφορία και τα ταμεία. Για του υπόλοιπους πιστωτές (π.χ. πελάτες μιας επιχείρησης ή προμηθευτές) θα γίνονται το ανώτερο μέχρι 24 δόσεις, ενώ ειδικά για τις απαιτήσεις εργαζομένων θα γίνονται μέχρι 12 δόσεις.
Για τις οφειλές προς το Δημόσιο και τα Ταμεία οι οποίες δεν ξεπερνούν τις 3.000 ευρώ ανά πιστωτή, θα γίνονται μέχρι 36 δόσεις, χωρίς διαγραφή προσαυξήσεων.
Εάν οι οφειλέτες δεν αποδέχονται την αυτοματοποιημένη ρύθμιση, θα συνεχίζεται κανονικά η διαδικασία του εξωδικαστικού συμβιβασμού.
Αναλυτικά, η κοινή υπουργική απόφαση έχει ως εξής:
«Θέμα: «Απλοποιημένη Διαδικασία Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων που δεν ξεπερνούν συνολικά το ποσό των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00 €) στο πλαίσιο υπαγωγής τους στο Ν. 4469/2017 «Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α' 62)»
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 3 Ν. 4469/2017 (ΦΕΚ 62 Α') «Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις».
2. Του αρ. 27 (παρ. 2 ε, περ. iv) του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137 A΄) «Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το αρ. πρώτο του Π.δ. 63/2005 "Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98 A΄).
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 116/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας» (Α ́185), όπως ισχύει.
4. Το υπ ́ αρ. 123/2016 Προεδρικό Διάταγμα «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων», (Α ́208).
5. Το υπ ́αρ. 125/2016 Προεδρικό Διάταγμα «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών», (Α ́116).
6. Την υπ' αρ. Υ29/8-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β' 2168).
7. Τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν.4389/2016 (ΦΕΚ 94 Α') «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις».
8. Τις με αρ. Υ155/11-7-2016 (ΦΕΚ 362/ΥΟΔΔ/11-7-2016) και 120938/Ζ1 (ΦΕΚ/ΥΟΔΔ/408/27716) αποφάσεις του Πρωθυπουργού περί διορισμού του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.
9. Την ανάγκη θέσπισης απλοποιημένης διαδικασίας ρύθμισης οφειλών των επιχειρήσεων που δεν ξεπερνούν το ποσό των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00 €) στο πλαίσιο της υπαγωγής τους στο Ν. 4469/2017.
10. Το γεγονός ότι η παρούσα απόφαση δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Άρθρο 1
Αντικείμενο Ρύθμισης
Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η θέσπιση απλοποιημένης διαδικασίας ρύθμισης των οφειλών επιχειρήσεων που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 4469/2017 το ύψος των οποίων δεν ξεπερνά συνολικά το ποσό των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00€).
Άρθρο 2
Απλοποιημένη Διαδικασία Υπαγωγής στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 4469/2017
1. Η αίτηση για την υπαγωγή γίνεται με τη διαδικασία της εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών και υποβάλλεται ηλεκτρονικά από τον οφειλέτη, μέσω της ιστοσελίδας της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. www.keyd.gov.gr με τη διαδικασία που ορίζεται στην ΚΥΑ υπ' αριθμ. ............... «Λειτουργικές Προδιαγραφές της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων Ν. 4469/2017 (ΦΕΚ Α' 62)» και με τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας (εφεξής το Σύστημα).
2. Κατά την απλοποιημένη διαδικασία ρύθμισης των οφειλών επιχειρήσεων δεν έχουν εφαρμογή τα άρθρα 15, 16 και 17 παρ. 2 και παρ. 16 έως 38 της ανωτέρω ΚΥΑ.
Άρθρο 3
Τυποποιημένος Τρόπος Αξιολόγησης Βιωσιμότητας
Η τυποποιημένη αξιολόγηση βιωσιμότητας για τις ανάγκες εφαρμογής της παρούσας, ταυτίζεται με την πλήρωση των κριτηρίων επιλεξιμότητας του άρθρου 3 του Ν.4469/2017.
Άρθρο 4
Πρόταση τυποποιημένης λύσης- Υποχρεωτικοί κανόνες
1. Μετά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 2 της παρούσας, η πρόταση του οφειλέτη, καθώς και οι τυχόν αντιπροτάσεις ρύθμισης οφειλών των συμμετεχόντων πιστωτών, που παράγονται με τυποποιημένο τρόπο, υπόκεινται στους ακόλουθους υποχρεωτικούς κανόνες:
α) Περιλαμβάνει αφαίρεση των ακόλουθων ποσών ανά πιστωτή:
αα) του συνόλου των τόκων υπερημερίας των πιστωτών του ιδιωτικού τομέα.
ββ) ποσοστού ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) των απαιτήσεων του Δημοσίου από πρόστιμα που έχουν επιβληθεί από τη φορολογική διοίκηση. Απαραίτητη προϋπόθεση στην περίπτωση αυτή είναι η βασική οφειλή του εν λόγω πιστωτή να ξεπερνά το ελάχιστο ποσό των είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00 €), στο οποίο δεν προσμετρώνται τυχόν οφειλές που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 15 του Ν.4469/2017.
γγ) ποσοστό ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%) των απαιτήσεων του Δημοσίου και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης από προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσμης καταβολής. Απαραίτητη προϋπόθεση στην περίπτωση αυτή είναι η βασική οφειλή ανά πιστωτή της κατηγορίας αυτής να ξεπερνά το ελάχιστο ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00 €), στο οποίο δεν προσμετρώνται τυχόν οφειλές που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 15 του Ν.4469/2017.
β) Η μηνιαία δόση που θα προτείνεται δεν δύναται να είναι κατώτερη από το ποσό των πενήντα (50) ευρώ ανά πιστωτή.
γ) Ο αριθμός των μηνιαίων δόσεων στην περίπτωση των θεσμικών πιστωτών (ήτοι τα τραπεζικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα, το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης) δεν δύναται να ξεπερνά το ανώτατο όριο των εκατόν είκοσι (120) δόσεων, ενώ για τους λοιπούς πιστωτές δεν δύναται να ξεπερνά το ανώτατο όριο των είκοσι τεσσάρων (24) δόσεων. Εξαιρετικά, στην περίπτωση των οφειλών που προέρχονται από συμβάσεις παροχής εργασίας, ανεξαρτήτως του τύπου της σύμβασης, οι προτεινόμενες δόσεις δεν δύνανται να ξεπερνούν το ανώτατο όριο των έξι (6) δόσεων. Σε περίπτωση αντιπροτάσεων από τους ως άνω θεσμικούς πιστωτές, ο αριθμός των δόσεων θα είναι κοινός για κάθε μία από τις ανωτέρω κατηγορίες πιστωτών.
δ) Προκειμένου για τα τραπεζικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα, το επιτόκιο για την καταβολή του ποσού της οφειλής σε δόσεις δεν δύναται να ξεπερνά το όριο του επιτοκίου euribor τριμήνου, πλέον περιθωρίου 5%, και, εάν βαρύνεται με την εισφορά του ν. 128/1975, η εισφορά αυτή προσαυξάνει το επιτόκιο της ρύθμισης. Εναλλακτικά, θα δίνεται η δυνατότητα άτοκης εξόφλησης του ποσού της οφειλής σε δόσεις που θα ανέρχονται κατ' ανώτατο όριο σε δώδεκα (12).
ε) Στην περίπτωση οφειλών προς το Δημόσιο ή/και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, οι οποίες δεν ξεπερνούν το ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000 €) ανά πιστωτή, στο οποίο δεν προσμετρώνται τυχόν οφειλές που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 15 του Ν.4469/2017, ο αριθμός των ανώτατων δόσεων που θα προταθούν τυποποιημένα για τους εν λόγω πιστωτές δεν δύναται να ξεπερνά το ανώτατο όριο των τριάντα έξι (36) δόσεων, δεν θα επιβαρύνονται με τόκο και δεν θα περιλαμβάνουν την αφαίρεση κανενός ποσού από τα αναφερόμενα στην περίπτωση (ββ) και (γγ) του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 5
Μη αποδοχή της τυποποιημένης πρότασης
Σε περίπτωση που οι αντιπροτάσεις των συμμετεχόντων πιστωτών δεν γίνουν αποδεκτές από τον οφειλέτη, η διαδικασία συνεχίζεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 8 του Ν.4469/2017 και στην ΚΥΑ υπ' αριθμ. ............... «Λειτουργικές Προδιαγραφές της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων Ν. 4469/2017 (ΦΕΚ Α' 62)».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ»
Γ. ΣΩΖΟΣ
george.sozos01@gmail.com

Υπολογίστε το κούρεμα με τον εξωδικαστικό

 • ( UPD -28/07/2017 20:45 )
 •  Print
Υπολογίστε το κούρεμα με τον εξωδικαστικό
Προσθήκη σχολίου
Όλες τις οφειλές με μια δόση ρυθμίζει η διαδικασία του εξωδικαστικού μηχανισμού, η οποία δίνει στους πιστωτές μεγάλη ευελιξία για τις λύσεις που μπορούν να δεχθούν.
Μπορεί να γίνει κούρεμα οφειλής και διευθέτηση σε βάθος χρόνου ή και τα δύο μαζί, και ο μόνος περιορισμός που υπάρχει είναι για τις οφειλές προς το Δημόσιο, που μπορούν να κουρευτούν εκτός από τις παρακρατούμενες ασφαλιστικές εισφορές εργαζομένων, αλλά δεν μπορούν να εξοφληθούν σε περισσότερες από 120 δόσεις.
Η βασική λογική του εξωδικαστικού, ακολουθεί τα εξής βήματα:
1. Θα υπολογίζεται η δυνατότητα αποπληρωμής ανάλογα με τα κέρδη προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων (EBITDA) για τα επόμενα τρία χρόνια, με βάση τη μελέτη βιωσιμότητας ή την πρόβλεψη της εταιρείας.
2. Το σύνολο των κερδών θα είναι διαθέσιμο για αποπληρωμή των παλαιών οφειλών (αυτές που δημιουργήθηκαν μέχρι 31-12-2016).
3. Στις περιπτώσεις αυτοαπασχολούμενων, πριν υπολογιστεί το διαθέσιμο ποσό για αποπληρωμή των παλαιών οφειλών, θα αφαιρούνται οι εύλογες δαπάνες διαβίωσης.
4. Εάν η δυνατότητα αποπληρωμής που προκύπτει από τα κέρδη ή το εισόδημα δεν αρκεί για να εξοφληθούν οι οφειλές, τότε θα αξιοποιούνται τα περιουσιακά στοιχεία για να μειώνεται το ύψος της οφειλής.
5. Εάν οι δόσεις αποπληρωμής και πάλι δεν επαρκούν για την εξόφληση των οφειλών, τότε αυτές θα διαγράφονται αναλόγως.
Δείτε ένα παράδειγμα για αυτοαπασχολούμενο με πρόβλεψη για εισόδημα 30.000 ευρώ και εύλογες δαπάνες διαβίωσης 20.369 ευρώ (δύο ενήλικες και δύο παιδιά)
paradeigma exodikastikos
Δείτε ένα άλλο παράδειγμα, για επιχείρηση με πρόβλεψη για κέρδη 20.000 ευρώ (χωρίς εύλογες δαπάνες διαβίωσης)
paradeigma exodikastikos 2

Δεν υπάρχουν σχόλια: