Τρίτη, 1 Αυγούστου 2017

Δεν απαιτείται να έχουν pos αγρότες με φωτοβολταϊκά

Δεν απαιτείται να έχουν pos αγρότες με φωτοβολταϊκά

 13/06/2017 - 10:19 πμ
Αυτό προκύπτει καθώς οι αγρότες δεν πωλούν ηλεκτρική ενέργεια σε καταναλωτές/πληρωτές.
Εξαιρούνται της χρήσης pos (των μηχανημάτων που δέχονται χρεωστικές κάρτες) για την πώληση ηλεκτρικού ρεύματος οι παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας με φωτοβολταϊκά, μεταξύ αυτών και οι αγρότες.
Αυτό προκύπτει από σχετικό έγγραφο της γενικής γραμματείας εμπορίου, με την προφανή αιτιολογία ότι «οι ανωτέρω επαγγελματίες δεν πωλούν ηλεκτρική ενέργεια απευθείας σε καταναλωτές/πληρωτές».
Υπενθυμίζεται ότι ο σχετικός προβληματισμός ανέκυψε μετά την κοινοποίηση της Κ.Υ.Α. αριθμ. 45231/ 2017 Ρύθμιση υποχρέωσης αποδοχής πληρωμών με κάρτα, σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4446/2016, (Α΄ 240).
Συγκεκριμένα οι προβληματισμοί ξεκίνησαν επειδή στο άρθρο 1 της ανωτέρω απόφασης υπήρχε στους κύριους Κ.Α.Δ. και ο κωδικός «35.11 Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος» στον οποίο εντάσσονται και όλοι παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα (σ.σ. ο συγκεκριμένος Κ.Α.Δ. που έχουν οι λόγω παραγωγοί είναι: 35.11.10.09 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ).

Εύλογα οι συγκεκριμένοι παραγωγοί (με Κ.Α.Δ. 35.11.10.09) διατείνονταν ότι δεν ενέπιπταν στην ανωτέρω υποχρέωση διότι αφενός, δεν πωλούν ηλεκτρική ενέργεια σε καταναλωτές/πληρωτές, αφετέρου, ο μοναδικός αντισυμβαλλόμενός τους είναι η ΛΑΗΓΕ Α.Ε. ή η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. (σ.σ. εκδίδονται κάθε μήνα τα σχετικά τιμολόγια από τους παραγωγούς και τα ποσά κατατίθενται στους τραπεζικούς λογαριασμούς των παραγωγών).

Αναλυτικά το έγγραφο έχει ως εξής:
Γ.Γ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ : Β’
ΘΕΜΑ : «Διευκρίνιση επί της ΚΥΑ 45231/17 ‘Ρύθμιση Υποχρέωσης Αποδοχής Πληρωμών με Κάρτα, σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4446/2016 (Α' 240)’»
Σχετ.: Επί του ανωτέρου σχετικού, σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 1 της ΚΥΑ 45231/20.4.2017 (Β' 1445), «οι δικαιούχοι πληρωμής της περίπτωσης γ’ του άρθρου 62 του ν. 4446/2016 (Α' 240), οι οποίοι διαθέτουν τους παρακάτω κύριους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (εφεξής Υπόχρεοι) υποχρεούνται να αποδέχονται μέσα πληρωμής με κάρτα κατά την ολοκλήρωση των πράξεων πληρωμής που πραγματοποιούν καταναλωτές της περ. α’ του άρθρου 62 του ν. 4446/2016 (Α' 240)». Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 62 ως καταναλωτής ορίζεται «κάθε φυσικό πρόσωπο το οποίο ενεργεί για λόγους οι οποίοι δεν εμπίπτουν στην εμπορική, επιχειρηματική, ή επαγγελματική του δραστηριότητα σύμφωνα με την περίπτωση 3 του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/751». Όσον αφορά την τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 65 του ν. 4446/2016, αυτή δεν αναστέλλει την υποχρέωση εγκατάστασης POS και τις ημερομηνίες συμμόρφωσης στους υπόχρεους της ΚΥΑ 45231/20.4.2017. Με την ανωτέρω τροποποίηση καθορίζεται ως μέγιστη διάρκεια τα τρία (3) έτη για την ολοκλήρωση της διαδικασίας με την οποία μελλοντικά θα συμπεριληφθούν νέοι υπόχρεοι με τους αντίστοιχους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας τους (ΚΑΔ).
Ακριβές
Αντίγραφο
Η Τμηματάρχης
Κορβέση Καλλιόπη
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΣΚΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια: