Σάββατο, 1 Απριλίου 2017

Κρατήσεις συνταξιούχων υπέρ των συλλογικών τους οργάνων: Πως μπορούν οι συνταξιούχοι να τις αποφύγουν

Κρατήσεις συνταξιούχων υπέρ των συλλογικών τους οργάνων: Πως μπορούν οι συνταξιούχοι να τις αποφύγουνΕπιστημονική ομάδα
KAV–TAX

www.kavourinos.gr

ΠΡΟΣΟΧΗ !!!

Κρατήσεις  Συνταξιούχων (υπέρ Συλλογικών οργάνων)

Με τον Ν.4387/12-5-2016, άρθρο 102, θεσπίζεται μηνιαία εισφορά 0,20 ευρώ, στις κύριες συντάξεις, υπέρ συλλογικών οργάνων συνταξιούχων, με σκοπό την οικονομική ενίσχυση Ομοσπονδιών, Σωματείων και Συνομοσπονδιών  των συνταξιούχων. Αφορά τα ταμεία ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τ. ΤΑΠ-ΟΤΕ, ΤΣΠ-ΑΤΕ, ΤΑΠ-ΕΤΒΑ,ΤΥΔΚΥ και ΤΑΠΙΛΤ.

Στη σύνταξη του Μαρτίου 2017, έγινε αναδρομική παρακράτηση της μηνιαίας εισφοράς των 0,20 ευρώ, από τον 07/2016 και μετά για εννέα μήνες, συνολικού ποσού 1,80 ευρώ (0,20 X 9). Αυτό φαίνεται στο ενημερωτικό σημείωμα συντάξεων του Μαρτίου 2017, στο πεδίο ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ, ως ΚΡΑΤΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ.

Οικιοθελή εξαίρεση, μέσω αίτησης:

Ο ίδιος ο νόμος με το ίδιο άρθρο του (Ν.4387/2016 αρθ.102), δίνει τη δυνατότητα σε όσους δεν επιθυμούν την ανωτέρω παρακράτηση να υποβάλλουν εγγράφως δήλωση εξαίρεσης. Το ΙΚΑ δίνει τη δυνατότητα η έγγραφη δήλωση εξαίρεσης να γίνει και ηλεκτρονικά, μέσω του www.ika.gr, με τη χρήση των Α.Μ., ΑΜΚΑ και ΑΦΜ.

Παράδειγμα, αν όλοι οι συνταξιούχοι των ανωτέρω ταμείων είναι 1.000.000, επί την εισφορά των 0,20 ευρώ, το μηνιαίο ποσό είναι 200.000,00 ευρώ υπέρ των συνδικαλιστικών σωματείων τους !!!!

https://www.taxheaven.gr

Παρατάσεις Α.Π.Δ. και καταβολής εισφορών Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2017 - Όλες οι περιπτώσεις

Παρατάσεις Α.Π.Δ. και καταβολής εισφορών Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2017 - Όλες οι περιπτώσεις
Επιμέλεια 
Επιστημονική ομάδα TAXHEAVEN

Μετά και το σημερινό δελτίο τύπου του ΕΦΚΑ, ας δούμε πως διαμορφώνεται η κατάσταση σχετικά με την υποβολή των Α.Π.Δ. και την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών (μισθωτών και μη μισθωτών) για τους μήνες 1/2017 και 2/2017.

Ι. Έως σήμερα Παρασκευή, 31/3/2017
 Η υποβολή της Α.Π.Δ. που αφορά τη μισθοδοσία του μηνός Ιανουαρίου 2017, αλλά και του δώρου Χριστουγέννων 2016.
 Η καταβολή εισφορών μισθωτών μισθολογικής περιόδου Ιανουαρίου 2017 (εισφορών Δώρου Χριστουγέννων 2016 μαζί με τις εισφορές Ιανουαρίου 2017).
 Η καταβολή εισφορών μη μισθωτών (ελευθέρων επαγγελματιών, κ.λπ.) του μηνός Ιανουαρίου 2017.

ΙΙ. Έως Παρασκευή, 07 Απριλίου 2017
 Η υποβολή της Α.Π.Δ. που αφορά τη μισθοδοσία του μηνός Ιανουαρίου 2017 για τους υπαγομένους στο τ. Τ.Σ.Α.Υ., τ. Ε.Τ.Α.Π.- Μ.Μ.Ε. και τους ασφαλισμένους με Δελτία Παροχής Υπηρεσιών (σχετ. εγκ. 18/201719/2017 και 17/2017 αντίστοιχακαι της αντίστοιχης καταβολής των εισφορώνΜΟΝΟ για τους εν λόγω ασφαλισμένους. 
Η υποβολή των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ) για τους ανωτέρω θα πραγματοποιηθεί με μαγνητικό μέσο (cd), στις κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες του Ε.Φ.Κ.Α.:

• είτε με συμπληρωματική Α.Π.Δ. (04), εφόσον για το υπόλοιπο απασχολούμενο προσωπικό έχει υποβληθεί η κανονική Α.Π.Δ. (01).
• είτε με κανονική Α.Π.Δ. (01), για τους εργοδότες που θα απογραφούν για πρώτη φορά.
 Σημείωση κόμβου: Αν οι ανωτέρω εργοδότες απασχολούσαν και λοιπούς εργαζόμενους τον 1/2017 (εκτός δηλαδή από υπαγόμενους στο τ. Τ.Σ.Α.Υ., τ. Ε.Τ.Α.Π.- Μ.Μ.Ε. και ασφαλισμένους με μπλοκάκια), τότε πρέπει να υποβάλλουν μέχρι σήμερα (31/3/2017, βλέπε περίπτωση Ι ανωτέρω) την Α.Π.Δ. του 1/2017 και να καταβάλλουν αντίστοιχα τις ασφαλιστικές εισφορές για την ίδια περίοδο και στη συνέχεια για τους υπαγόμενους στο τ. Τ.Σ.Α.Υ., τ. Ε.Τ.Α.Π.- Μ.Μ.Ε. και ασφαλισμένους με μπλοκάκια να ακολουθήσουν τις ανωτέρω οδηγίες που δόθηκαν με το σημερινό δελτίου τύπου.

ΙΙΙ. Έως την Μεγάλη Πέμπτη, 13 Απριλίου 2017
 Η υποβολή της Α.Π.Δ. που αφορά τη μισθολογική περίοδο Φεβρουαρίου 2017.
 Η καταβολή εισφορών μισθωτών μισθολογικής περιόδου Φεβρουαρίου 2017.
 Η καταβολή εισφορών μη μισθωτών (ελευθέρων επαγγελματιών, κ.λπ.)  του μηνός Φεβρουαρίου 2017.
 
ΙV. Έως Παρασκευή, 28 Απριλίου 2017
Η υποβολή της Α.Π.Δ. των μισθολογικών περιόδων 1/2017 και 2/2017, καθώς και η αντίστοιχη καταβολή των εισφορών για τους εργοδότες που απασχολούν ΜΟΝΟ δικηγόρους με έμμισθη εντολή (σ.σ. για την κατηγορία αυτή δεν έχει κοινοποιηθεί ακόμη η σχετική εγκύκλιος).
Η υποβολή των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ) για τους ανωτέρω θα πραγματοποιηθεί με μαγνητικό μέσο (cd), στις κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες του Ε.Φ.Κ.Α.:

• είτε με συμπληρωματική Α.Π.Δ. (04), εφόσον για το υπόλοιπο απασχολούμενο προσωπικό έχει υποβληθεί η κανονική Α.Π.Δ. (01).
• είτε με κανονική Α.Π.Δ. (01), για τους εργοδότες που θα απογραφούν για πρώτη φορά.
 Σημείωση κόμβου: Αν οι ανωτέρω εργοδότες απασχολούν και λοιπούς εργαζόμενους τον 1/2017 (εκτός δηλαδή από δικηγόρους με έμμισθη εντολή), τότε πρέπει —αν δεν το έχουν πράξει ήδη— να υποβάλλουν μέχρι σήμερα (31/3/2017, βλέπε περίπτωση Ι ανωτέρω) την Α.Π.Δ. του 1/2017 και να καταβάλλουν αντίστοιχα τις ασφαλιστικές εισφορές για την ίδια περίοδο και στη συνέχεια για τους έμμισθους δικηγόρους να ακολουθήσουν τις ανωτέρω οδηγίες που δόθηκαν με το σημερινό δελτίου τύπου.

V. Έως Παρασκευή, 28 Απριλίου 2017
Για τους εργοδότες με υποχρέωση δίμηνης υποβολής Α.Π.Δ. (Δημόσιο, Ο.Τ.Α. Α΄ & Β΄ Βαθμού κ.λ.π), η προθεσμία υποβολής Α.Π.Δ. μισθολογικής περιόδου 1/2017 και καταβολής των αντίστοιχων εισφορών παρατείνεται έως 28/4/2017. 

Σημείωση (που αφορά σε άλλες περιπτώσεις παράτασης καταβολής εισφορών έτους 2016):
Η Διοίκηση του Ε.Φ.Κ.Α. με δελτίο τύπου της ανακοίνωσε επίσης ότι,  υπογράφηκε η απόφαση με αριθ. 14/30.3.2017 με την οποία δίνεται παράταση μέχρι 30/6/2017, καταβολής χωρίς προσαυξήσεις των:
α) εισφορών έτους 2016 για τους ασφαλισμένους του Τομέα π. ΕΤΑΑ-ΤΑΝ και
β) εισφορών Β΄εξαμήνου 2016  για τους ασφαλισμένους των Τομέων π.ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ και π. ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ


Δείτε το δελτίο τύπου του Ε.Φ.Κ.Α. από το αρχείο του κόμβου εδώ.

https://www.taxheaven.gr

Η νέα «ακτινογραφία» των ελληνικών νησιών

Η νέα «ακτινογραφία» των ελληνικών νησιών

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΑΛΙΟΣ
ΕΤΙΚΕΤΕΣ:
Για όλους εμάς τους κατοίκους της ηπειρωτικής Ελλάδας, τα νησιά μας έχουν συχνά μυθικές διαστάσεις, συνδεδεμένες με διακοπές και αναμνήσεις. Ομως ποια είναι πραγματικά η νησιωτική Ελλάδα, μακριά από ταξιδιωτικούς οδηγούς αλλά και τοπικισμούς; Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου δημιούργησε τον πρώτο άτλαντα των νησιών μας, ένα πόνημα που, πέρα από το εγκυκλοπαιδικό του ενδιαφέρον, δίνει χρήσιμες πληροφορίες για τον χαρακτήρα και την εξέλιξη της νησιωτικής Ελλάδας, τις δυνατότητες και τα σημεία υστέρησης. Τον άτλαντα δημιούργησε το Εργαστήριο Τοπικής και Νησιωτικής Ανάπτυξης, με επικεφαλής της συγγραφικής ομάδας τον Γιάννη Σπιλάνη, αναπλ. καθηγητή στο Τμήμα Περιβάλλοντος, και τον Θανάση Κίζο, αναπλ. καθηγητή στο Τμήμα Γεωγραφίας. Ο άτλαντας καλύπτει και τα 114 κατοικημένα νησιά της χώρας, προσεγγίζοντάς τα γεωγραφικά, δημογραφικά και οικονομικά. Ας δούμε ορισμένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία του άτλαντα, ξεκινώντας από την οικονομία:
Οικονομία
Ο Νομός Λασιθίου έχει το υψηλότερο ποσοστό (10,77%) συμμετοχής του πρωτογενούς τομέα, όταν ο μέσος όρος της χώρας ήταν 3,69%. Η μεταποίηση είναι σχεδόν ανύπαρκτη σε όλα τα νησιά, με τη συμμετοχή της να κυμαίνεται από 1,42% του ΑΕΠ στον Ν. Κεφαλληνίας μέχρι το 6,05% στον Ν. Ηρακλείου. Η παρουσία του δημόσιου τομέα είναι ιδιαίτερα υψηλή ειδικά στη Λέσβο (με 35,2%) και δευτερευόντως σε Ηράκλειο και Χανιά.
Τον μεγαλύτερο αριθμό επιχειρήσεων ανά 100 κατοίκους έχουν η Πάτμος (42,7), οι Παξοί (29,3), η Σίφνος (26,5) και η Ιος (25,6). Αντίθετα, τον μικρότερο έχουν το Αγαθονήσι (4,3), τα Ψαρά (4,8), οι Οινούσσες (4,9), η Νίσυρος (5). Την έκπληξη κάνει η Σαμοθράκη, που έχει τον υψηλότερο τζίρο ανά επιχείρηση και ακολουθεί η Μύκονος και η Ρόδος.
Απασχόληση
Τα πέντε νησιά με το μεγαλύτερο ποσοστό απασχολουμένων είναι τα Κουφονήσια (49,6%), η Μύκονος (48,7%), η Κως (46%) και η Ηρακλειά (45%). Αντίθετα, την υψηλότερη ανεργία έχουν το Μαθράκι (61%), τα Αντικύθηρα (50%), οι Οθωνοί (27%) και η Νίσυρος (25%).
Τουρισμός
Η πλειονότητα των κλινών συγκεντρώνεται σε περιορισμένο αριθμό νησιών: στην Κρήτη βρίσκονται 164.249 κλίνες, στη Ρόδο 84.942, στην Κω 45.097, στην Κέρκυρα 43.940, στη Ζάκυνθο 28.837 και ακολουθούν η Εύβοια, η Θήρα, η Μύκονος, η Θάσος και η Κεφαλονιά, που είναι τα νησιά με περισσότερες από 10.000 κλίνες. Στον αντίποδα υπάρχουν 12 νησιά με λιγότερες από 100 ξενοδοχειακές κλίνες και άλλα 12 νησιά χωρίς κανένα ξενοδοχείο.
Η αύξηση των κλινών είναι πολύ μεγάλη στα μικρά νησιά που γνώρισαν τουριστική ανάπτυξη στη δεκαετία του 2000, όπως είναι το Κουφονήσι, το Μεγανήσι, η Αστυπάλαια, η Τήλος, οι Λειψοί και το Καστελλόριζο (πάνω από 200%) και σε ένα μεγάλο νησί, τη Ζάκυνθο (+116%). Στον αντίποδα, υπάρχει ένας μικρός αριθμός νησιών με μείωση των κλινών όπως οι Οινούσσες, τα Ψαρά, η Κύθνος, ο Πόρος, η Νίσυρος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, αλλά και η Σάμος, όπου οι μονάδες που έπαψαν να λειτουργούν είναι περισσότερες από αυτές που δημιουργήθηκαν την ίδια περίοδο.
Χρήσεις γης
Το 52,1% της συνολικής έκτασης των νησιών χαρακτηρίζεται θαμνώνες (μακί, φρύγανα ή συνδυασμοί τους), η κύρια χρήση των οποίων είναι η βόσκηση. Δεύτερη σε έκταση κάλυψη είναι η γεωργική γη με 22,6%, στην οποία περιλαμβάνονται μεικτές εκτάσεις καλλιέργειας ετήσιων φυτών και μόνιμων καλλιεργειών. «Αυτό το μικρο-μωσαϊκό διαφορετικών καλύψεων είναι ενδεικτικό του τοπίου των νησιών με τα μικρά σε έκταση αγροτεμάχια», αναφέρεται στον άτλαντα. Το 38,7% της έκτασης των νησιών είναι καλλιεργούμενες εκτάσεις και αγραναπαύσεις. Ξεχωρίζουν 19 νησιά, ανάμεσα στα οποία η Κέρκυρα με 79% (με ελαιώνες και εσπεριδοειδή), η Θήρα με 59,9% (με αμπελώνες), η Κέα με 55,15% (με ελαιώνες και βελανιδιές), η Νάξος με 53,1% (με ετήσιες καλλιέργειες και ελαιώνες) και η Κως με 53% (με αμπελώνες, ελαιώνες και ετήσιες καλλιέργειες).
Εκρηξη κατασκευών σε Τήνο, Αντίπαρο, Μύκονο
Πόσο έχουν αλλάξει τα νησιά μας; Ποια έχουν ενισχυθεί πληθυσμιακά και ποια οδηγούνται με μαθηματική ακρίβεια στην εγκατάλειψη; Ο άτλαντας του Πανεπιστημίου Αιγαίου αναδεικνύει την ανάγκη για έναν σχεδιασμό βιώσιμο, τόσο από οικονομικής όσο και από περιβαλλοντικής άποψης, που θα «κρατήσει» τον κόσμο στα νησιά και θα εμπλουτίσει την τουριστική «μονοκαλλιέργεια» με νέες, σύγχρονες δραστηριότητες.
Ας δούμε τα νησιά από πληθυσμιακής άποψης. Σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία που παρουσιάζονται στον άτλαντα των νησιών, μόνο η Κρήτη υπάγεται στα πολύ μεγάλα νησιά, με πληθυσμό άνω του μισού εκατομμυρίου. Ακόμα 5 νησιά, η Εύβοια, η Ρόδος, η Κέρκυρα, η Λέσβος και η Χίος, θεωρούνται «μεγάλα νησιά», με πληθυσμό από 50.000 έως 500.000 κατοίκους. Από 5.000 έως 50.000 κατοίκους έχουν 21 νησιά, ενώ 32 έχουν πληθυσμό από 750 έως 5.000 κατοίκους. Τα πολύ μικρά νησιά, δηλαδή με πληθυσμό μικρότερο των 750 κατοίκων, είναι 46, ενώ μόλις 20 έχουν πληθυσμό πάνω από 100 κατοίκους. Από τα νησιά αυτά, μόνο ένα, η Τέλενδος, δεν είναι αυτοτελής δήμος (υπάγεται στην Κάλυμνο). Από τα 35 νησιά που έχουν λιγότερους από 100 κατοίκους, μόνο 7 έχουν μόνιμο πληθυσμό όλο τον χρόνο. Το πιο πυκνοκατοικημένο νησί της Ελλάδας είναι η Σαλαμίνα (413,5 κάτοικοι ανά τ.χλμ.), καθώς λειτουργεί ως προάστιο της πρωτεύουσας, και ακολουθούν τα υπόλοιπα νησιά του Αργοσαρωνικού πλην της Υδρας, η Σύρος (257,1 κάτοικοι ανά τ.χλμ.), η Σαντορίνη (200,9), η Κέρκυρα (170,3). Πάντως τη μεγαλύτερη πυκνότητα πληθυσμού στα μικρά νησιά έχει η Τήλος.
Αλλαγές στον πληθυσμό
Μεγαλύτερο πληθυσμό το 2011 σε σχέση με το 1951 έχουν μόνο η Κρήτη, η Εύβοια, η Ζάκυνθος και ακόμα 8 νησιά. Τη μεγαλύτερη μείωση πληθυσμού στα τελευταία 60 χρόνια καταγράφει ο Νομός Λέσβου (-33%).
Τα νησιά με τον υψηλότερο ρυθμό γεννήσεων είναι η Μύκονος (+8,2%), η Σαντορίνη (+7,7%), η Ρόδος (+5,98%), η Kως (+5,9%), το Καστελλόριζο (+4,05%) και η Κάλυμνος (+5%). Αντίθετα, τα μεγαλύτερα ποσοστά υπογεννητικότητας έχουν το Μεγανήσι (-22,3%), οι Οθωνοί (-18,6%), τα Τριζόνια (-18,1%), τα Αντικύθηρα (-17,6%) και ο Κάλαμος (-17,5%).
Οσον αφορά την τελευταία 30ετία, τα πέντε νησιά με τη μεγαλύτερη αύξηση πληθυσμού ήταν η Τήλος με 15,9%, οι Οθωνοί με 13,9%, το Καστελλόριζο με 12,1%, η Ερεικούσα με 11,7% και η Σαντορίνη με 11,5%. Αντίθετα, τη μεγαλύτερη μείωση πληθυσμού το ίδιο διάστημα είχαν τα Αντικύθηρα (-4%), η Υδρα (-2,8%) και το Μεγανήσι (-2,2%).
Κατοικία
Τη μεγαλύτερη αύξηση κατοικιών το 1971-2011 είχε η Τήνος (130%), η Αντίπαρος (128%) και η Μύκονος (114%). Το 50% των κατοικιών στην Αντίπαρο είναι νέες κατασκευές (43% στην Κέα, 42% στη Μύκονο).
Τις περισσότερες κενές κατοικίες σε σχέση με τον μόνιμο πληθυσμό διαθέτουν η Νίσυρος (1,52 κατοικία ανά κάτοικο), η Σέριφος (1,47), η Κύθνος (1,43), η Ανάφη (1,24) και η Κέα (1,12).
Το πιο «αστικοποιημένο» νησί της χώρας είναι η Σαλαμίνα, όπου το 41,8% της έκτασής της καλύπτεται από κτίρια, δρόμους κ.λπ. Ακολουθεί η Σαντορίνη με 18,6%, η Αίγινα με 12,5%, οι Σπέτσες με 8% και η Κέρκυρα με 7,7%.
Ποιο είναι το κύριο θέμα που αναδεικνύεται μέσα από αυτή τη σφαιρική προσέγγιση της νησιωτικής Ελλάδας; «Αυτό που καθορίζει τη βιωσιμότητα των νησιών είναι η ύπαρξη δραστηριοτήτων που θα κρατήσουν τους κατοίκους. Στα νησιά, περίπου όπως και στην ορεινή Ελλάδα, όταν φύγεις δύσκολα επιστρέφεις», λέει ο κ. Σπιλάνης, αναπλ. καθηγητής στο Τμήμα Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου. «Η αναζήτηση μιας στρατηγικής είναι ιδιαίτερα επιτακτική για ορισμένα νησιά όπως τα Αντικύθηρα, που βρίσκονται πολύ κοντά στην οριστική εγκατάλειψη.
Αντίθετα, σε άλλα νησιά το κύριο ζήτημα είναι το περιβαλλοντικό και συνδέεται με τη δόμηση και τον τουρισμό. Για παράδειγμα, η Σαντορίνη, λόγω της φυσικής της ομορφιάς και της ελκυστικότητάς της, έχει αναδειχθεί σε πολύ σημαντικό τουριστικό προορισμό, ευρισκόμενη όμως σε οριακό σημείο στην επάρκεια του νερού, στη διαχείριση των απορριμμάτων, του θορύβου κ.λπ.
Τέλος, ακόμα ένα σημαντικό ζήτημα είναι το χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης σε πολλά νησιά, που δημιουργεί πρόβλημα στην ποιότητα του ανθρώπινου δυναμικού και στις αναπτυξιακές του δυνατότητες. Αυτή είναι μια συζήτηση που έχει ανοίξει πλέον σε ευρωπαϊκό επίπεδο».+

Έντυπη

Πληρώνεται το επίδομα διατροφής για τον Μάρτιο- Τι πρέπει να γνωρίζουν οι δικαιούχοι

Πληρώνεται το επίδομα διατροφής για τον Μάρτιο- Τι πρέπει να γνωρίζουν οι δικαιούχοι

Πληρώνεται το επίδομα διατροφής για τον Μάρτιο- Τι πρέπει να γνωρίζουν οι δικαιούχοι

Το συνολικό ποσό των 6.224.863,43 ευρώ θα κατανεμηθεί στις περιφέρειες της χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους για τα επιδόματα διατροφής στους κατά νόμο δικαιούχους για τον Μάρτιο τρέχοντος έτους, σύμφωνα με απόφαση του υπουργείου Εσωτερικών.
Το διατροφικό επίδομα «μοιράζεται» στους κατά νόμο δικαιούχους νεφροπαθείς, στους μεταμοσχευμένους νεφροπαθείς, στους μεταμοσχευμένους καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων και μυελού των οστών καθώς και σε αλλοδαπούς και ομογενείς νεφροπαθείς, για τον μήνα Μάρτιο.
Από το ανωτέρω συνολικό ποσό, αυτό που αφορά σε κάθε δικαιούχο Περιφέρεια, αποδίδεται στον οικείο λογαριασμό της έδρας της, με χρηματική εντολή του υπουργείου προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Επισημαίνεται ιδιαιτέρως ότι οι αποδιδόμενες με την παρούσα Απόφαση πιστώσεις, αφορούν στην καταβολή του διατροφικού επιδόματος στους κατά νόμο δικαιούχους για τον μήνα Μάρτιο τρέχοντος έτους και για όσο χρονικό διάστημα καθίστανται δικαιούχοι λήψης αυτού.
Οι Περιφέρειες, στις οποίες κοινοποιείται η απόφαση για τα διατροφικά επιδόματα, θα πρέπει να γνωρίσουν στο υπουργείο έως τις 28/04/2017, τον αριθμό των δικαιούχων καθώς και τα ποσά που απαιτούνται για την κάλυψη του εν λόγω επιδόματος μηνός Απριλίου έτους 2017, για τις Περιφερειακές Ενότητες χωρικής αρμοδιότητάς τους, προκειμένου να επιχορηγηθούν αναλόγως.

Περισσότεροι από 23.000 μεγαλοκαταθέτες θα ελεγχθούν το 2017

Περισσότεροι από 23.000 μεγαλοκαταθέτες θα ελεγχθούν το 2017

Περισσότεροι από 23.000 μεγαλοκαταθέτες θα ελεγχθούν το 2017

Τις καταθέσεις 1,27 εκατ. φορολογουμένων για την περίοδο 2002-2014 έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων με τις κινήσεις των λογαριασμών τόσο προς το εσωτερικό της χώρας όσο και προς τις τράπεζες του εξωτερικού.
Με το νέο σύστημα που παρουσίασε χθες ο υπουργός Οικονομικών Ευκλ. Τσακαλώτος, παρουσία της υφυπουργού Οικονομικών Κ. Παπανάτσιου και του διοικητή της Αρχής Γ. Πιτσιλή θα διαχωρίζονται οι πρωτογενείς καταθέσεις από λοιπές κινήσεις μέσα σε μερικά λεπτά και αμέσως μετά θα αναλαμβάνουν οι ελεγκτές, ανάλογα με τα δεδομένα που θα προκύψουν. Σύμφωνα με τον διοικητή, για το 2017 έχουν προγραμματιστεί 23.300 έλεγχοι οι οποίοι θα προκύψουν από τα αποτελέσματα των διασταυρώσεων.

Οι σημαντικότερες υποθέσεις θα ελεγχθούν κατά προτεραιότητα με βάση συγκεκριμένα κριτήρια που έχουν τεθεί από την Ανεξάρτητη Αρχή.

Περιγράφοντας τη λειτουργία του νέου λογισμικού, το οποίο δημιουργήθηκε εσωτερικά από στελέχη της Αρχής, ο κ. Τσακαλώτος ανέφερε ότι η διαδικασία της διασταύρωσης στοιχείων για έναν μόνο φορολογούμενο με τα ελεγκτικά εργαλεία τα οποία υπήρχαν μέχρι τώρα στη διάθεση των αρμοδίων, απαιτούσε από έξι μήνες έως και ένα χρόνο.

Με το νέο λογισμικό, η συλλογή των στοιχείων μπορεί να γίνεται σε λίγα λεπτά, ενώ τα πρώτα συμπεράσματα από τους ελεγκτές μπορούν να εξαχθούν σε διάστημα μιας εβδομάδας.

Οπως σημείωσε ο κ. Πιτσιλής, το λογισμικό επεξεργάζεται μόνο τα στοιχεία πρωτογενών καταθέσεων, εξαιρώντας μεταφορές κεφαλαίων από λογαριασμό σε λογαριασμό του ιδίου προσώπου, δάνεια και αντιλογισμούς. Μέσω αυτοματοποιημένων λογιστικών αλγορίθμων, το σύστημα μπορεί να παντρέψει τα στοιχεία των πρωτογενών καταθέσεων με τα δηλωθέντα εισοδήματα μέσα σε λίγη ώρα, οδηγώντας σε κάποιες πρώτες ενδείξεις πιθανής φοροδιαφυγής.

Το σύστημα όμως σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά το έργο των ελεγκτών. Επί της ουσίας το νέο σύστημα:

• Επιταχύνει τον φορολογικό έλεγχο.

• Δεν υπάρχει χρόνος αναμονής δεδομένων.

• Απομονώνει τις τραπεζικές κινήσεις, που παρουσιάζουν κατ’ αρχάς φορολογικό ενδιαφέρον (δηλαδή κινήσεις που παρουσιάζουν ενδείξεις νέου χρήματος).

Ωστόσο, ένα ζήτημα το οποίο ουσιαστικά θα κρίνει σε σημαντικό βαθμό εάν οι έλεγχοι που έχουν ξεκινήσει κινούνται επί ορθής βάσης, δηλαδή αν οι πρακτικές της φορολογικής διοίκησης συνάδουν προς τη συνταγματική αρχή της αναλογικότητας, την απορρέουσα από το Σύνταγμα αρχή του κράτους δικαίου και της αρχής της ασφάλειας δικαίου. Αυτό που έχει ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον είναι πώς θα αντιμετωπιστεί από το ΣτΕ η προσθήκη συμπληρωματικών στοιχείων από τον ελεγκτικό μηχανισμό.

Εάν οι τραπεζικές καταθέσεις κυρίως του εξωτερικού αποτελέσουν νέο στοιχείο, τότε του δικαίωμα του Δημοσίου αυτομάτως επεκτείνεται στη δεκαετία. Βέβαια, τόσο για τα στοιχεία των καταθέσεων στην Ελλάδα όσο και για το εξωτερικό, οι ελεγκτές και οι εισαγγελικοί λειτουργοί είχαν πρόσβαση είτε με αίτημα στα πιστωτικά ιδρύματα της αλλοδαπής είτε με τη διοικητική συνδρομή του κράτους στο οποίο υπήρχαν λογαριασμοί.

Από την πλευρά της, η υφυπουργός Οικονομικών Κατερίνα Παπανάτσιου αναφέρθηκε στις νομοθετικές πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η κυβέρνηση τους τελευταίους μήνες για παράταση των χρόνων παραγραφής των εκκρεμών υποθέσεων τόσο του ΣΔΟΕ όσο και αυτών που μεταφέρθηκαν στην ΑΑΔΕ (όσες έληγαν στις 31-12-206 έως το τέλος του 2017, όσες μεταφέρθηκαν στην ΑΑΔΕ για τρία χρόνια), θέλοντας να δείξει ότι θα ελεγχθούν όλες.

Τέλος, ο υπουργός Οικονομικών αναγνώρισε ότι η κυβέρνηση στην οποία μετέχει έχει ζορίσει τη μεσαία τάξη, σημειώνοντας ότι οι πόροι από την πάταξη της φοροδιαφυγής θα μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν και για την άμβλυνση αυτής της κατάστασης.

Πηγή: Η Καθημερινή

Αλεξιάδης στον Real fm 97,8: Δεν είναι επιλογή μας η πολιτική που ακολουθούμε

Αλεξιάδης στον Real fm 97,8: Δεν είναι επιλογή μας η πολιτική που ακολουθούμε

Αλεξιάδης στον Real fm 97,8: Δεν είναι επιλογή μας η πολιτική που ακολουθούμε

«Τις αναγκαιότητες που μας οδήγησαν από αυτά που λέγαμε το 2015 να κάνουμε κάτι διαφορετικό τις έχουμε εξηγήσει με πλήρη πολιτική επάρκεια», δήλωσε ο πρώην αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας Τρύφων Αλεξιάδης, μιλώντας στον Realfm 97,8 και την εκπομπή του Άκη Παυλόπουλου και του Μάνου Νιφλή.
«Και ακριβώς επειδή δεν κρυβόμαστε ούτε στη Βουλή, ούτε στο Μαξίμου, τον Σεπτέμβριο του 2015 πήγαμε με τη συμφωνία συγκεκριμένη στον ελληνικό λαό και είπαμε «αυτό καταφέραμε να κάνουμε μέσα από σκληρή διαπραγμάτευση και θέλουμε την έγκρισή σου. Άρα, να μην καταφεύγουμε σε μεταφυσικά διλήμματα. Ο ελληνικός λαός ψήφισε το 2015 ξέροντας τι είχαμε αποδεχθεί. Δεν ήταν πολιτική επιλογή μας εκείνο», προσέθεσε ο κύριος Αλεξιάδης και τόνισε: «εμείς δεν κάνουμε όσα κάνουμε από πολιτική επιλογή, τα κάνουμε μέσα από μία πολιτική αναγκαιότητα».
Ερωτηθείς για τα προβλήματα που προκύπτουν με τον ΕΦΚΑ, ο κ. Αλεξιάδης σχολίασε: «υπάρχουν προβλήματα γιατί έγινε μετάβαση από ένα σύστημα σε ένα άλλο. Αλλά να δούμε το δάσος. Το δάσος είναι ότι κάναμε μία μεγάλη αλλαγή στο ασφαλιστικό σύστημα» και συμπλήρωσε αναφερόμενος στο ζήτημα της υστέρησης εσόδων: «δυστυχώς, η φορολογική μας πολιτική είναι ζήτημα πιέσεων που δεχόμαστε από τους Θεσμούς και δεν είναι αποτ
Περισσότερα στο enikos.gr

ΝΕΟ ΣΟΚ Τσακαλώτος - Αχτσιόγλου: Κάτω από τις 6.000 ευρώ το αφορολόγητο - Νέο «τσεκούρι» για 900.000 συνταξιούχους

ΝΕΟ ΣΟΚ

Τσακαλώτος - Αχτσιόγλου: Κάτω από τις 6.000 ευρώ το αφορολόγητο - Νέο «τσεκούρι» για 900.000 συνταξιούχους

Τσακαλώτος - Αχτσιόγλου: Κάτω από τις 6.000 ευρώ το αφορολόγητο - Νέο «τσεκούρι» για 900.000 συνταξιούχους

Νέο σοκ προκαλούν οι πληροφορίες που έρχονται στο φως της δημοσιότητας αναφορικά με την ενημέρωση που έκαναν σε βουλευτές των ΑΝΕΛ ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος και η υπουργός Εργασίας Εφη Αχτσιόγλου, για τα όσα έχουν συμφωνηθεί έως τώρα με τους δανειστές.
Τσακαλώτος και Αχτσιόγλου εμφανίστηκαν ωστόσο αισιόδοξοι για  το κλείσιμο του SLA (staff level agreement) την ερχόμενη Παρασκευή και συμφωνία στο Eurogroup της 7 Απριλίου και το τελικό πακέτο σε έκτακτη συνεδρίαση πριν την 22α Μαΐου.
Οπως αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες, οι δύο υπουργοί ενημέρωσαν τους βουλευτές ότι το αφορολόγητο θα μειωθεί στα επίπεδα των  5.900 - 6.000 ευρώ.
Αναφορικά με τις συντάξεις φέρονται να τόνισαν ότι γίνεται αγώνας οι περικοπές να ισχύσουν από το 2020. Σε κάθε περίπτωση πάντως, το «τσεκούρι» στις συντάξεις αναμένεται να αγγίξει περί τους 900.000 συνταξιούχους.
Στο ζήτημα των εργασιακών τονίστηκε ότι «η κυβέρνηση δεν μπορεί να αποδεχθεί τον εργασιακό μεσαίωνα που προτείνει το ΔΝΤ». Σύμφωνα με όσα συζητήθηκαν πάντως, οι δύο πλευρές φέρονται να είναι στην κατεύθυνση της επαναφοράς των συλλογικών διαπραγματεύσεων μετά τη λήξη του προγράμματος.
Οι δύο υπουργοί εκτιμούν επίσης ότι η συμφωνία θα προβλέπει διατήρηση πλεονασμάτων 3,5% για τουλάχιστον τρία χρόνια μετά το 2018, με την ελπίδα το θέμα να επανεξεταστεί μετά τις γερμανικές εκλογές.
Εκτιμούν επίσης ότι μετά το Eurogroup θα υπάρξει πρωτοβουλία από τον Γ. Ντάισελμπλουμ για έναρξη της συζήτησης για το χρέος ώστε να υπάρξει σαφές χρονοδιάγραμμα με συγκεκριμένα μέτρα πριν την έναρξη της εαρινής συνόδου του ΔΝΤ στις 22 Απριλίου.
Η Αθήνα ελπίζει πως το ΔΝΤ θα παραμείνει στο πρόγραμμα όχι μόνο ως τεχνικός σύμβουλος αλλά και με δάνειο, εκτιμάται ωστόσο ότι το τελικό πακέτο δεν θα συμφωνηθεί στο Eurogroup της 22ας Μαϊου αλλά σε έκτακτη συνεδρίαση που θα γίνει εντός του πρώτου δεκαημέρου του Μαϊου.

Ξανά στον αέρα η συμφωνία: Τι ζητά το ΔΝΤ, τι δίνει η Αθήνα

Ξανά στον αέρα η συμφωνία: Τι ζητά το ΔΝΤ, τι δίνει η Αθήνα

Και μέσα στο Σαββατοκύριακο αναμένεται να συνεχιστούν οι διαβουλεύσεις προκειμένου το «κουαρτέτο» να πάρει εντολή για μετάβαση στην Αθήνα ει δυνατόν μέχρι τη Δευτέρα
ksana-ston-aera-i-sumfwnia-ti-zita-to-dnt-ti-dinei-i-athina
 
Ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο αναμένεται να συνεχιστούν οι διαβουλεύσεις προκειμένου το «κουαρτέτο» να πάρει εντολή για μετάβαση στην Αθήνα κατά το δυνατόν μέχρι τη Δευτέρα. Για να δοθεί όμως αυτή η εντολή από Βρυξέλλες, Ουάσινγκτον και Φραγκφούρτη, η ελληνική πλευρά θα πρέπει να αποδεχτεί και τις τελευταίες απαιτήσεις των θεσμών –ειδικά του ΔΝΤ- κυρίως σε ασφαλιστικό και εργασιακό.
Και τα τελευταία 24ωρα αποδείχτηκε στην πράξη ότι τίποτα δεν κλείνει σε αυτή τη διαπραγμάτευση αν δεν κλείσουν όλα τα θέματα μαζί. Ενώ την Τετάρτη οι δύο πλευρές εμφανίζονταν πολύ κοντά σε συμφωνία στα εργασιακά, μερικές ώρες αργότερα το σκηνικό άλλαξε. Για να πετύχει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να φέρει «μπροστά» τις μειώσεις των συντάξεων (σ.σ το πιο πιθανό είναι ότι θα ισχύσουν τελικώς από την 1/1/2019) απείλησε ότι θα ξανανοίξει ο φάκελος εργασιακό. Με τέτοια ζητήματα να παραμένουν ανοικτά, ήταν περίπου αναμενόμενες οι χθεσινές δηλώσεις Νταϊσενμπλουμ αλλά και οι… συστάσεις από το ΔΝΤ να μην γίνεται ακόμη λόγος για προοπτική συμφωνίας.
Το γεγονός είναι ότι ανεξάρτητα από το αν οι επικεφαλής του κουαρτέτου θα έρθουν για 4η φορά στην Αθήνα κατά τη διάρκεια αυτής της αξιολόγησης, η οριστική συμφωνία είναι δεδομένο ότι δεν πρόκειται να κλείσει πριν από τις 22 Μαίου. Η… πρεμούρα σε αυτή τη φάση είναι μέχρι τις 21 Απριλίου που ξεκινάει η εαρινή σύνοδος του ΔΝΤ, να έχει τελειώσουν όλα τα εκκρεμή θέματα προκειμένου η συζήτηση να επικεντρωθεί στο χρέος. Γι’ αυτό και ο κ. Νταϊσενμπλουμ άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο σύγκλισης έκτακτης συνεδρίασης του Eurogroup μετά την 7η Απριλίου (εφόσον φυσικά χρειαστεί). Είτε στις 7 Απριλίου, είτε κάποια στιγμή πριν την εαρινή σύνοδο, η τεχνική συμφωνία θα πρέπει να κλείσει καθώς αν οι εμπλεκόμενοι φτάσουν στην Ουάσινγκτον με ανοικτά ακόμη τα εργασιακά και το ασφαλιστικό, οι πιθανότητες να μετατεθεί χρονικά και η συζήτηση για τα πρωτογενή πλεονάσματα και το χρέος θα πολλαπλασιαστούν.
Που «κολλούσε» όμως μέχρι και χθες ο ορισμός της ημερομηνίας επιστροφής του κουαρτέτου; Ουσιαστικά στη «σύνθεση» των μέτρων. Το ΔΝΤ άσκησε αφόρητες πιέσεις, η περικοπή των συντάξεων κατά 1% του ΑΕΠ ή κατά 2 δις. ευρώ να γίνει από την 1/1/2019 με πλήρη κατάργηση της προσωπικής διαφοράς. Η ελληνική πλευρά, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ήδη αποδεχτεί ότι θα μειωθούν οι συντάξεις το 2019 αλλά επιδιώκει να «σπάσει» την περικοπή έστω σε δύο δόσεις. Δηλαδή, το 2019 να περικοπεί η συνταξιοδοτική δαπάνη κατά 0,7% του ΑΕΠ και το υπόλοιπο 0,3% να γίνει το 2020. Αντίστοιχα, το 2019, το αφορολόγητο θα περικοπεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αποφέρει 0,3% του ΑΕΠ και το υπόλοιπο 0,7% του ΑΕΠ να γίνει το 2020.
Ακόμη κα το πώς θα γίνει η περικοπή των συντάξεων, δημιουργεί πολύ σοβαρά προβλήματα στην ελληνική πλευρά. Κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, μπορεί να σημαίνει εξαφάνιση των συντάξεων χηρείας και των αναπηρικών ή ακόμη και πολλών χαμηλοσυνταξιούχων. Ουσιαστικά, μέχρι και την τελευταία στιγμή, αναζητείται εξαίρεση αυτών των «ευαίσθητων» συντάξεων από τις περικοπές (οι οποίες αν γίνουν μπορεί να ξεπερνούν και το 30%) αλλά και προστασία των χαμηλοσυνταξιούχων κάτω των 600-700 ευρώ. Η εξαίρεση δεν είναι ακόμη δεδομένη καθώς θα πρέπει να… βγαίνει ο λογαριασμός. 
Φωτό: Ευρωκίνηση

Παρουσιάστηκε το νέο λογισμικό - Αυτόματες διασταυρώσεις καταθέσεων - δηλώσεωνΠαρουσιάστηκε το νέο λογισμικό - Αυτόματες διασταυρώσεις καταθέσεων - δηλώσεων


Παρουσιάστηκε το νέο λογισμικό - Αυτόματες διασταυρώσεις καταθέσεων - δηλώσεων
Στο "σάρωμα" των κινήσεων που πραγματοποίησαν την περίοδο 2002-2014 στους τραπεζικούς λογαριασμούς τους 1,27 εκατομμύρια φυσικά πρόσωπα, στον άμεσο εντοπισμό των περιπτώσεων εκείνων όπου τα ποσά των πρωτογενών καταθέσεων είναι πολύ μεγάλα σε σύγκριση με τα εισοδήματα που έχουν περιληφθεί στις φορολογικές δηλώσεις των ίδιων ετών και στην επιλογή για έλεγχο των περιπτώσεων εκείνων με το μεγαλύτερο φορολογικό ενδιαφέρον θα μπορούν πλέον να προχωρήσουν ταχύτερα οι φοροελεγκτικές υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων αξιοποιώντας το νέο λογισμικό για την αυτοματοποίηση των ελέγχων προσαύξησης περιουσίας.
Τα στοιχεία από τις κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών των φυσικών προσώπων θα μπορούν πλέον να διασταυρώνονται με τα αντίστοιχα των δηλωθέντων εισοδημάτων τους, αυτόματα και με μεγαλύτερη ασφάλεια αξιοπιστίας προκειμένου να ξεχωρίσουν οι πλέον ενδιαφέρουσες υποθέσεις και να επιλεγούν με βάση συγκεκριμένα κριτήρια ανάλυσης κινδύνου για πλήρη έλεγχο.
Το νέο λογισμικό σύστημα παρουσιάστηκε σήμερα με πλήρη επισημότητα από τον υπουργό Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτο, την υφυπουργό Κατερίνα Παπανάτσιου και τον Διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργο Πιτσιλή.
Ο υπουργός Οικονομικών επαναλαμβάνοντας την παραδοχή ότι "έχουμε ζορίσει τη μεσαία τάξη", ανέφερε ότι οι πόροι από την πάταξη της φοροδιαφυγής, θα μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν και για την άμβλυνση αυτής της κατάστασης.
Περιγράφοντας τη λειτουργία του νέου λογισμικού , το οποίο δημιουργήθηκε αποκλειστικά από μία ομάδα υπαλλήλων της ΑΑΔΕ, ο κ. Τσακαλώτος ανέφερε ότι η διαδικασία του εντοπισμού των ποσών που έχουν κατατεθεί για πρώτη φορά στους τραπεζικούς λογαριασμούς κάθε ελεγχόμενου φορολογούμενου και η διασταύρωσή τους με τα δεδομένα των φορολογικών του δηλώσεων, απαιτούσε έως και ένα χρόνο για να ολοκληρωθεί, με τα μέσα που είχαν μέχρι τώρα στη διάθεσή τους οι ελεγκτές.
Με το νέο λογισμικό, η διαδικασία αυτή μπορεί να ολοκληρώνεται σε διάστημα μιας εβδομάδας, μαζικά και για πληθώρα φορολογουμένων, επιταχύνοντας κατά πολύ την πρώτη αυτή φάση των ελέγχων.
Όπως διευκρίνισαν, στη συνέχεια ο Διοικητής της Α.Α.Δ.Ε. Γ. Πιτσιλής και οι συνεργάτες του, το λογισμικό θα αξιοποιηθεί αρχικά για την υποβοήθηση των ελέγχων που βρίσκονται σε εκκρεμότητα και συνολικά για την ολοκλήρωση των 23.300 ελέγχων που έχουν προγραμματίσει να πραγματοποιήσουν φέτος οι υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε.
Το σύστημα εντοπίζει και επεξεργάζεται μόνο τα στοιχεία πρωτογενών καταθέσεων, δηλαδή των ποσών που εμφανίζονται για πρώτη φορά κατατεθειμένα στους τραπεζικούς λογαριασμούς κάθε ελεγχόμενου, καθώς έχει τη δυνατότητα να εξαιρεί από τα προς διασταύρωση στοιχεία μεταφορές κεφαλαίων από λογαριασμό σε λογαριασμό του ιδίου προσώπου, δάνεια και αντιλογισμούς. Μέσω αυτοματοποιημένων λογιστικών αλγορίθμων, το σύστημα μπορεί να συσχετίσει τα στοιχεία των πρωτογενών καταθέσεων με τα δηλωθέντα εισοδήματα μέσα σε λίγη ώρα, οδηγώντας σε κάποιες πρώτες ενδείξεις πιθανής φοροδιαφυγής. Το σύστημα όμως σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά το έργο των ελεγκτών.
Σημειώνεται ότι, όπως διευκρίνισαν οι τεχνικοί υπεύθυνοι λειτουργίας του λογισμικού, το πρόβλημα της έλλειψης στοιχείων από τις κινήσεις καταθετικών λογαριασμών σε τράπεζες οι οποίες στο μεταξύ έχουν συγχωνευθεί ή απορροφηθεί από άλλες έχει επιλυθεί και οι αρμόδιες αρχές έχουν πλέον στη διάθεσή τους όλα τα στοιχεία μετά από συνεργασία με τις τράπεζες.
Πάντως, με δεδομένο ότι η αρχική βάση δεδομένων με τις κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών 1,27 εκατ. φυσικών προσώπων περιλαμβάνει στοιχεία για την περίοδο 2000-2012, γεννάται το ερώτημα εάν οι υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. έχουν πλέον το δικαίωμα να ελέγξουν τους φορολογούμενους για τα έτη 2000-2006 τα οποία μπορεί να έχουν ήδη παραγραφεί. Η απάντηση αναμένεται να δοθεί τον Μάιο από την Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, όπου εκκρεμεί η εκδίκαση του μείζονος αυτού ζητήματος.
Στη λίστα-μαμούθ του 1,27 εκατομμυρίου φυσικών προσώπων περιλαμβάνονται και οι περισσότεροι μεγαλοκαταθέτες που υπήρχαν στις λίστες Λανγκάρντ, Μπόργιανς και εμβασμάτων εξωτερικού καθώς επίσης και οι φορολογούμενοι της λίστας των ακινήτων του εξωτερικού.
Η υφυπουργός Οικονομικών Κατερίνα Παπανάτσιου, αναφέρθηκε στις νομοθετικές πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η κυβέρνηση τους τελευταίους μήνες για παράταση των χρόνων παραγραφής των εκκρεμών υποθέσεων τόσο του Σ.Δ.Ο.Ε., όσο και αυτών που μεταφέρθηκαν στην Α.Α.Δ.Ε. (όσες έληγαν στις 31-12-206 έως το τέλος του 2017, όσες μεταφέρθηκαν στην Α.Α.Δ.Ε. για τρία χρόνια).
Με την ευκαιρία της παρουσίασης του λογισμικού, το οικονομικό επιτελείο επιχείρησε να στείλει και ένα μήνυμα σε όσους έχουν κρατήσει εισοδήματα, κρυφά από την εφορία. Υπενθυμίζοντας ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η ρύθμιση για την οικειοθελή αποκάλυψη αδήλωτων κεφαλαίων (VDI), ο κ. Πιτσιλής ανέφερε ότι οι συντελεστές της ρύθμισης μπορεί να μην είναι αυτοί οι οποίοι ορισμένοι περίμεναν, «είναι όμως καλύτεροι από το αποτέλεσμα του ελέγχου».
Παρά τις ερωτήσεις πάντως, ο κ. Πιτσιλής δεν έδωσε στοιχεία για τα έσοδα που έχουν αντληθεί μέχρι σήμερα από το VDI , κάνοντας λόγο για ενθαρρυντικές ενδείξεις και καλώντας όλους τους φοροφυγάδες να αξιοποιήσουν την …ευκαιρία.
Το δικό της μήνυμα στους φοροφυγάδες έστειλε και η κ. Παπανάτσιου, σημειώνοντας ότι «κάθε φορά που κλείνουμε ένα παράθυρο, οι φοροφυγάδες ψάχνουν το επόμενο αλλά το ίδιο κάνουμε και εμείς για να το κλείσουμε».