Σάββατο, 8 Απριλίου 2017

Φορολογικές Δηλώσεις : Επισημάνσεις - Σημεία προσοχής Τι θα πρέπει να προσέξουν οι φορολογούμενοι στη συμπλήρωση και υποβολή της δήλωσης φόρου εισοδήματος

Φορολογικές Δηλώσεις : Επισημάνσεις - Σημεία προσοχής
Τι θα πρέπει να προσέξουν οι φορολογούμενοι στη συμπλήρωση και υποβολή της δήλωσης φόρου εισοδήματος
07 Απρ 2017 - 17:24
Picture 0 for Φορολογικές Δηλώσεις : Επισημάνσεις - Σημεία προσοχής
ΠΡΟΣΟΧΗ: Για τον υπολογισμό του καθαρού εισοδήματος δεν πρέπει να αφαιρέσετε το ποσό του φόρου και το ποσό έναντι της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν.3986/2011 και του άρθρου 43Α του ν.4172/2013 που παρακρατήθηκε στις αποδοχές, ούτε τις κρατήσεις που έγιναν από τον μισθό για την εξόφληση στεγαστικού ή άλλου δανείου. Επίσης, οι κάθε είδους καθαρές αποδοχές, πρόσθετες αμοιβές, αποζημιώσεις, συντάξεις που καταβλήθηκαν αναδρομικά μέσα στο 2016 σε μισθωτούς και συνταξιούχους βάσει νόμου, δικαστηρίου ή συλλογικής σύμβασης, καθώς και οι περιπτώσεις που χορηγούνται καθυστερημένα είτε συντάξεις είτε αναδρομικά από ασφαλιστικούς οργανισμούς, φορολογούνται στα έτη που ανάγονται, καθόσον χρόνος απόκτησης των αναδρομικών αυτών αποδοχών θεωρείται ο χρόνος που ο δικαιούχος απόκτησε δικαίωμα είσπραξης και θα δηλωθούν με συμπληρωματική δήλωση στον χρόνο που αφορούν.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Διευκρινίζεται ότι απαλλάσσεται από τον φόρο εισοδήματος και όχι από κρατήσεις κ.λπ., κάθε επίδομα ή παροχή μόνο εφόσον αναφέρεται ρητά στο άρθρο 14 του ν.4172/2013 ή στον νόμο που χορηγεί, αυτά.

Διευκρινίζεται ότι οι ενδείξεις και τα ποσά που αναγράφονται στη βεβαίωση αποδοχών ή συντάξεων που χορηγεί ο εργοδότης ή ο ασφαλιστικός φορέας δεν επιτρέπεται σε καμιά περίπτωση να μεταβάλλονται. Εάν συντρέχει περίπτωση, μεταβάλλονται μόνο από τον κατά νόμο αρμόδιο εκδότη αυτών, στον οποίο πρέπει να απευθύνονται οι φορολογούμενοι.

Κωδικοί 351-352 Εφόσον είστε μισθωτός ή συνταξιούχος, στους κωδικούς αυτούς συμπληρώνονται οι ασφαλιστικές εισφορές που καταβλήθηκαν από εσάς τους ίδιους σε ασφαλιστικούς οργανισμούς υποχρεωτικής ασφάλισης για λόγους όπως εξαγορά χρόνου ασφάλισης κλπ. Εφόσον είστε μέλος Δ.Σ. και αποκτάτε εισόδημα από μισθωτή εργασία της περ. δ΄ παρ.2 άρθρου 12 ν.4172/2013, στους ίδιους κωδικούς συμπληρώνονται και οι εισφορές που εσείς οι ίδιοι αποδίδετε σε ασφαλιστικά ταμεία εξαιτίας υποχρεωτικής ασφάλισης. ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν συμπληρώνονται τα ποσά των ασφαλιστικών εισφορών που παρακρατούνται και αποδίδονται από τον εργοδότη-ασφαλιστικό φορέα για μισθωτούς-συνταξιούχους και που αναγράφονται στις αντίστοιχες βεβαιώσεις αποδοχών.

Κωδικοί 347-348 Συμπληρώνεται το σύνολο του φόρου που παρακρατήθηκε στα εισοδήματα (από μισθωτή εργασία κ.λπ.) που δηλώσατε στους κωδικούς 343-344 της περίπτωσης 8 του πίνακα 4Α. ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν αναγράφονται στους κωδικούς αυτούς (345-346, 347-348) αναλογούντες -παρακρατηθέντες φόροι που είναι ήδη προσυμπληρωμένοι στους κωδικούς 313-314, 315-316 του πίνακα 4Α, σύμφωνα με την άθροιση των ποσών που αναγράφονται στις αντίστοιχες στήλες των βεβαιώσεων αποδοχών.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η διανομή κερδών εταιριών με απλογραφικά βιβλία δηλώνεται στον Πίνακα 6, στα αφορολόγητα εισοδήματα και συγκεκριμένα στους κωδικούς 431-432.

Κωδικοί 117-118 Συμπληρώνεται το ενοίκιο που καταβάλατε στον εκμισθωτή, εφόσον έχετε αποκτήσει εισόδημα από υπεκμίσθωση γαιών-γης. ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση υπεκμίσθωσης τμήματος του ακινήτου πρέπει να συμπληρώνεται το ενοίκιο που καταβάλατε για το τμήμα αυτό και όχι το ενοίκιο ολόκληρου του ακινήτου.

Στον πίνακα Ε δηλώνονται οι μεταβιβάσεις τίτλων του άρθρου 42 του Κ.Φ.Ε., όπως μετοχές, μερίδια, μερίδες, ομόλογα, παράγωγα κ.λπ., που πραγματοποιούνται από επαχθή αιτία. Τονίζεται ότι οι μεταβιβάσεις από χαριστική αιτία δεν αποτελούν αντικείμενο του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε.). ΠΡΟΣΟΧΗ: Η εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 41 του Κ.Φ.Ε. (Μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας), έχει ανασταλεί μέχρι τις 31.12.2017.

Κωδικοί 829-830 Κέρδος από τη μεταβίβαση τίτλων ημεδαπής. Συμπληρώνεται το κέρδος από την πώληση τίτλων του άρθρου 42 του ν.4172/2013 (Κ.Φ.Ε.), όταν οι τίτλοι έχουν εκδοθεί από ημεδαπή επιχείρηση και η υπεραξία τους φορολογείται. ΠΡΟΣΟΧΗ: Στις περιπτώσεις που μεταβιβάζονται εισηγμένες μετοχές από μεταβιβάζοντα που συμμετέχει στο κεφάλαιο με ποσοστό μικρότερο του 0,5% ή οι εισηγμένες μετοχές αποκτήθηκαν πριν από την 1.1.2009, το κέρδος είναι αφορολόγητο και δηλώνεται στον Πίνακα 6.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για όλες τις περιπτώσεις και όλες τις κατηγορίες εισοδημάτων που ζητείται πίστωση φόρου αλλοδαπής προέλευσης, η καταβολή ή η παρακράτηση του ποσού του φόρου στην αλλοδαπή αποδεικνύεται με τα δικαιολογητικά έγγραφα που ορίστηκαν στην ΠΟΛ. 1026/22.01.2014 Απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε. (ΦΕΚ 170Β΄). Για τις χώρες με τις οποίες υπάρχει Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας Εισοδήματος (Σ.Α.Δ.Φ.), βεβαίωση της αρμόδιας φορολογικής αρχής, από την οποία να προκύπτει ο φόρος που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή.

Για τις λοιπές χώρες, με τις οποίες δεν υφίσταται Σ.Α.Δ.Φ., βεβαίωση της αρμόδιας φορολογικής αρχής ή Ορκωτού Ελεγκτή. Σε περίπτωση παρακράτησης φόρου από νομικό ή φυσικό πρόσωπο, απαιτείται βεβαίωση από το πρόσωπο αυτό, θεωρημένη από την αρμόδια φορολογική αρχή, ή βεβαίωση Ορκωτού Ελεγκτή της αλλοδαπής χώρας.

Η θεώρηση αυτή δεν απαιτείται όταν η παρακράτηση διενεργείται από δημόσιο φορέα, ασφαλιστικό οργανισμό ή χρηματοπιστωτικό ίδρυμα (π.χ. σύνταξη ή τόκοι τραπεζών).

Η βεβαίωση της αρμόδιας φορολογικής αρχής θα πρέπει να φέρει την επισημείωση της Χάγης [Ν. 1497/1984 (ΦΕΚ Α188/27-11-1984)], εφόσον το αλλοδαπό κράτος εμπίπτει στην κατάσταση των κρατών που έχουν προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης, όπως έχει συμπληρωθεί και ισχύει. Για τα κράτη τα οποία δεν έχουν προσχωρήσει στην ανωτέρω Σύμβαση, ισχύει η προξενική θεώρηση.

Η σχετική βεβαίωση υποβάλλεται πρωτότυπη και απαιτείται η επίσημη μετάφρασή της στην Ελληνική γλώσσα. Σημειώνεται ότι προκειμένου για εισοδήματα από τις Η.Π.Α. στις οικείες ενδείξεις θα συμπληρώνεται μόνο το ποσό του ομοσπονδιακού φόρου των Η.Π.Α. και όχι και ο πολιτειακός φόρος.

Στην περίπτωση που ο φόρος αλλοδαπής έχει καταβληθεί σε άλλο νόμισμα πέραν του ευρώ (π.χ. σε δολάρια Η.Π.Α.), για τις ανάγκες της πίστωσης του φόρου αλλοδαπής λαμβάνεται υπόψη η ισοτιμία ευρώ και ξένου νομίσματος, όπως αυτή προκύπτει κατά την ημερομηνία καταβολής του φόρου στην αλλοδαπή που αναγράφεται στη σχετική βεβαίωση της αρμόδιας φορολογικής αρχής ή Ορκωτού Ελεγκτή.

Σε περίπτωση όμως, πληρωμών που καταβάλλονται περιοδικά, η μετατροπή θα πρέπει να γίνει με βάση τη μέση ετήσια ισοτιμία, όπως αυτή καθορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Κωδικοί 216-223-230 Συμπληρώνεται η τιμή ζώνης που ισχύει την 31.12.2016 όταν η τιμή ζώνης είναι από 2.800 ευρώ και άνω. ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι ανωτέρω οδηγίες συμπλήρωσης ισχύουν και για την πρώτη και δεύτερη δευτερεύουσα κατοικία. Όταν κάποια από τις παραπάνω κατοικίες βρίσκεται σε περιοχή εκτός αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων, τότε στα στοιχεία του ακινήτου συμπληρώνεται μόνο ο νομός και ο δήμος ή κοινότητα, κατά περίπτωση. Επίσης, οι κενές και ημιτελείς κατοικίες δεν συμπληρώνονται στον πίνακα 5 του εντύπου Ε1 αλλά στο έντυπο Ε2.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατά την ηλεκτρονική υποβολή στην περίπτωση που οι δευτερεύουσες κατοικίες, είναι περισσότερες από δύο και επομένως δεν μπορούν να εμφανίζονται στον υποπίνακα 1α, οι επιπλέον κατοικίες συμπληρώνονται σε πίνακα που υπάρχει στην εφαρμογή. Σε περίπτωση χειρόγραφης υποβολής της δήλωσης συμπληρώνεται σχετικός πίνακας με τη γραμμογράφηση του πίνακα 1α και στους κωδικούς 707-708 γράφεται αθροιστικά η ετήσια αντικειμενική δαπάνη των κατοικιών αυτών.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Προκειμένου να μην επιβληθεί η ετήσια αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης κατ’ εφαρμογή των άρθρων 31 και 33 του ν.4172/2013, θα πρέπει ο φορολογούμενος να δηλώνει τον λόγο της απαλλαγής του και να προσκομίζει τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. εφόσον του ζητηθούν. Στις περιπτώσεις που υπάρχει απαλλαγή από την αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης δεν επιβάλλεται φόρος πολυτελούς διαβίωσης.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη δεν εφαρμόζεται: (α) για επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης που διαθέτουν πιστοποιητικό αυθεντικότητας το οποίο εκδίδεται από διεθνή ή ημεδαπό φορέα που έχει αρμοδιότητα να εκδίδει τέτοιο πιστοποιητικό και να φέρει ειδικές πινακίδες κυκλοφορίας

(β) για επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης τα οποία είναι ειδικά διασκευασμένα για πρόσωπα που παρουσιάζουν κινητικές αναπηρίες σε ποσοστό τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%). Ως επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης ειδικά διασκευασμένα για κινητικά αναπήρους θεωρούνται εκείνα που διασκευάστηκαν ύστερα από άδεια της αρμόδιας αρχής για να οδηγούνται από πρόσωπα που παρουσιάζουν κινητική αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%) ή για να μεταφέρουν αυτά τα πρόσωπα μαζί με τα αντικείμενα που είναι απαραίτητα για τη μετακίνηση τους,

(γ) για τα επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης αναπήρων, που απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν εφαρμόζεται η αντικειμενική δαπάνη που προκύπτει με βάση σκάφη αναψυχής ιδιωτικής χρήσης κυριότητας ή κατοχής μονίμων κατοίκων εξωτερικού. Για τα σκάφη που δεν εφαρμόζεται η ετήσια αντικειμενική δαπάνη δεν συμπληρώνονται οι κωδικοί 711 -714 αλλά απλώς συμπληρώνονται τα υπόλοιπα στοιχεία της ένδειξης 1δ του πίνακα 5 (Α.Φ.Μ. κυρίου ή κατόχου, αριθμός και λιμάνι νηολογίου μέτρα μήκους κ.λπ.).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στις περιπτώσεις σκαφών και αεροσκαφών που ανήκουν σε νομικά πρόσωπα, το τεκμήριο βαρύνει τα μέλη των εταιριών, όπως και τα τεκμήρια αυτοκινήτων.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν εφαρμόζεται η αντικειμενική δαπάνη στην περίπτωση που ο φορολογούμενος απασχολεί έναν μόνο οικιακό βοηθό ή όταν ο φορολογούμενος ή πρόσωπο που συνοικεί με αυτόν και τον βαρύνει έχει αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό και πάνω (67%) από διανοητική καθυστέρηση ή φυσική αναπηρία ή είναι ηλικίας άνω των εξήντα πέντε (65) ετών και απασχολεί ένα νοσοκόμο. Σε αυτές τις δύο περιπτώσεις δεν συμπληρώνεται καθόλου ο κωδικός 770.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στους κωδικούς αριθμούς 719-724 του πίνακα 5 και στις σχετικές καταστάσεις θα συμπεριλάβετε και τα ποσά των δόσεων που καταβλήθηκαν μέσα στο 2016 (π.χ. για αγορά αυτοκινήτου κ.λπ.) αλλά προέρχονται από αντίστοιχες συναλλαγές που έγιναν σε προηγούμενα έτη.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στους κωδικούς αριθμούς 801-807, σε περίπτωση που ο εκμισθωτής είναι η σύζυγος, θα συμπληρώνεται ο Α.Φ.Μ. της συζύγου.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στον κωδικό 417, σε περίπτωση που ο εκμισθωτής είναι η σύζυγος, συμπληρώνεται ο Α.Φ.Μ. της συζύγου. Στον κωδικό 797 συμπληρώνεται η επιφάνεια του ακινήτου σε τ.μ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα ποσά από επαναπατριζόμενα κεφάλαια μπορούν να διατεθούν μόνο για την κάλυψη των τεκμηρίων που ορίζονται στο άρθρο 32 του ν.4172/2013.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα χρηματικά ποσά που συμπληρώνονται στους κωδικούς 781-782 και 787-788, εφόσον προέρχονται από περιουσιακά στοιχεία που είχαν αποκτηθεί μετά την 1.1.1988 πρέπει να είναι μειωμένα με κάθε ποσό που είχε καταβληθεί για την απόκτησή τους, εκτός εάν πρόκειται για ποσά που έχουν ληφθεί υπόψη κατά τον προσδιορισμό του κεφαλαίου του έτους που καταβλήθηκαν, την ανάλωση του οποίου ο φορολογούμενος επικαλείται με τη δήλωση του φορολογικού έτους 2014.Το ίδιο ισχύει και για τα ποσά που έχουν φορολογηθεί αυτοτελώς ή απαλλάσσονται από τη φορολογία.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στους κωδικούς 051-052 συμπληρώνεται το 50% της δαπάνης που καταβάλατε σε επιχειρήσεις περίθαλψης ηλικιωμένων.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι κωδικοί 663-664 και 033-036 συμπληρώνονται μόνο από ιδιώτες μη επιτηδευματίες και όχι από ατομικές επιχειρήσεις ή ελεύθερους επαγγελματίες.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στον πίνακα 8.1 συμπληρώνεται υποχρεωτικά ο Α.Μ.Κ.Α. των τέκνων που είναι εξαρτώμενα μέλη.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η συμπλήρωση του Α.Μ.Κ.Α. δεν είναι υποχρεωτική μόνο στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η χορήγησή του.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η συμπλήρωση του αριθμού ΙΒΑΝ είναι υποχρεωτική, εκτός από τις περιπτώσεις των κατοίκων εξωτερικού και των φορολογουμένων που δεν διαθέτουν τραπεζικό λογαριασμό Στις περιπτώσεις αυτές συμπληρώνονται οι ενδείξεις «Δεν διαθέτω λογαριασμό IBAN» ή/και «Κάτοικος Εξωτερικού. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Στον πίνακα της εκκαθάρισης της δήλωσης στη σελίδα με τους κωδικούς, ανεξαρτήτως αν το αποτέλεσμα της είναι χρεωστικό- πιστωτικό ή μηδενικό, θα εμφανίζεται ενημερωτικό μήνυμα ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση του φορολογούμενου, ως εξής:

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΓΓΑΜΟ

Για τη διευκόλυνσή σας σε περιπτώσεις μελλοντικών επιστροφών και συμψηφισμών φόρων, μπορείτε να συμπληρώσετε ΙΒΑΝ λογαριασμών υπόχρεου και συζύγου/ΜΣΣ, ατομικών ή κοινών. Σε κοινούς λογαριασμούς, ο ένας να έχει πρώτο δικαιούχο τον υπόχρεο και ο άλλος τη σύζυγο.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΑΜΟ

Για τη διευκόλυνσή σας σε περιπτώσεις μελλοντικών επιστροφών και συμψηφισμών φόρων, μπορείτε να συμπληρώσετε ΙΒΑΝ λογαριασμού ατομικού ή κοινού.

Ποιοι θεωρούνται Εξαρτώμενα μέλη. Πίνακες 3 και 8 του Ε1
Τι ισχύει
07 Απρ 2017 - 10:59
Picture 0 for Ποιοι θεωρούνται Εξαρτώμενα μέλη. Πίνακες 3 και 8 του Ε1
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ 3: ΜΕΙΩΣΗ ΦΟΡΟΥ ΛΟΓΩ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

Στον πίνακα αυτό θα δώσετε τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για τη μείωση του ποσού του φόρου κατά διακόσια (200) ευρώ, για τα άτομα με αναπηρία κ.λπ.

Απαντήστε στα ερωτήματα του πίνακα σύμφωνα με τις οδηγίες που ακολουθούν.

Κωδικοί 001-002 Επιλέξτε «Χ» πάνω στη λέξη «ΝΑΙ», εάν εσείς ή/και η σύζυγός σας παρουσιάζετε αναπηρία τουλάχιστον 67%. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να συνυποβάλλετε τις προβλεπόμενες γνωματεύσεις υγειονομικών επιτροπών, από τις οποίες να προκύπτει το ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω και η χρονική της διάρκεια. Για να συμπληρωθεί αυτός ο κωδικός απαιτείται απαραίτητα γνωμάτευση υγειονομικών επιτροπών του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) ή της Ανωτάτης του Στρατού Υγειονομικής Επιτροπής (Α.Σ.Υ.Ε). Σε περίπτωση που έχουν εκδοθεί ελλιπείς γνωματεύσεις ή γνωματεύσεις από αναρμόδιες, βάσει του εκάστοτε ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου, υγειονομικές επιτροπές δεν είναι δυνατό να γίνουν δεκτές για την αναγνώριση φορολογικών ελαφρύνσεων.

Οι ήδη εκδοθείσες γνωματεύσεις πριν την 01.09.2011 (ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του ΚΕ.Π.Α) από τις υγειονομικές επιτροπές των νομαρχιών ή περιφερειών, μπορούν να χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση της υπόψη φορολογικής ελάφρυνσης επ' αόριστον, αν πρόκειται για επ' αόριστον κρίση ή αλλιώς μέχρι την ημερομηνία που λήγει η ισχύς τους. Σε περίπτωση που έχουν εκδοθεί ελλιπείς γνωματεύσεις, δεν θα γίνονται δεκτές για την αναγνώριση της εν λόγω φορολογικής ελάφρυνσης.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν λαμβάνεται υπόψη επαγγελματική ή ασφαλιστική αναπηρία.

Κωδικοί 005-006 Συμπληρώνεται ο αριθμός των προσώπων που έχετε αναφέρει στον πίνακα 8 εφόσον αυτά παρουσιάζουν αναπηρία τουλάχιστον 67%. Ο αριθμός (π.χ. «1», «2» κ.λπ.) των προσώπων που έχουν συγγένεια με τον υπόχρεο θα συμπληρωθεί στο λευκό τετραγωνίδιο μετά τον κωδικό 005 και ο αριθμός των προσώπων που έχουν συγγένεια με τη σύζυγο συμπληρώνεται στο λευκό τετραγωνίδιο μετά τον κωδικό 006.

Κωδικοί 009-010 Επιλέξτε «Χ» πάνω στη λέξη «ΝΑΙ», εάν εσείς, η σύζυγος σας ή εξαρτώμενο μέλος σας:

α) Είστε ανάπηρος αξιωματικός ή οπλίτης που έχει αποστρατευθεί, ανεξάρτητα εάν η αναπηρία σας προήλθε από πολεμική αιτία ή σε ειρηνική περίοδο και ανεξάρτητα από το εάν οφείλεται ή όχι στην υπηρεσία,

β) Είστε αξιωματικός με τραύμα ή νόσημα που επήλθε λόγω κακουχιών σε πολεμική περίοδο,

γ) Είστε στρατιωτικός συνταξιούχος που δικαιούστε αναπηρική σύνταξη και δεν την παίρνετε διότι διοριστήκατε σε έμμισθη δημόσια θέση και παίρνετε μισθό,

δ) Είστε στρατιωτικός συνταξιούχος που δικαιούστε αναπηρική σύνταξη και παραιτηθήκατε από αυτή γιατί επιλέξατε τη σύνταξη με βάση τα χρόνια της υπηρεσίας σας,

ε) Είστε θύμα πολέμου ή τρομοκρατικών ενεργειών και δικαιούστε σύνταξη από πολεμική αιτία,

στ) Είστε θύμα από τον άμαχο πληθυσμό και λαμβάνετε σύνταξη λόγω πολεμικής αιτίας,

ζ) Είστε μέλος οικογένειας αξιωματικού ή οπλίτη, ο οποίος απεβίωσε κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας σε ειρηνική περίοδο και δικαιούστε να λαμβάνετε σύνταξη από τον Κρατικό Προϋπολογισμό για την αιτία αυτή,

η) Δικαιούστε σύνταξη από το δημόσιο ταμείο ως ανάπηρος ή θύμα εθνικής αντίστασης ή εμφυλίου πολέμου.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν θα συμπληρώνονται ταυτόχρονα οι κωδικοί 001-002 και 009-010.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ 8: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΦΟΡΟΛ/ΝΩΝ

Στον πίνακα αυτό συμπληρώνονται τα στοιχεία των υπόψη προσώπων, εφόσον το ετήσιο φορολογητέο εισόδημά τους δεν υπερβαίνει τα 3.000 ευρώ ή τα 6.000 ευρώ αν παρουσιάζουν αναπηρία τουλάχιστον 67%.

Για τα άγαμα ενήλικα εξαρτώμενα τέκνα που σπουδάζουν, απαιτείται βεβαίωση της οικείας σχολής εσωτερικού ή εξωτερικού.

Στις βεβαιώσεις των αναγνωρισμένων σχολών εσωτερικού πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός της άδειας που χορήγησε το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, κατά περίπτωση και το ΦΕΚ στο οποίο δημοσιεύθηκε η άδεια αυτή. Για τα άγαμα ενήλικα τέκνα που είναι άνεργα, απαιτείται βεβαίωση του Ο.Α.Ε.Δ. ότι είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα του, ενώ για τα στρατευμένα τέκνα υποβάλλεται σχετική βεβαίωση της στρατιωτικής υπηρεσίας.

Για τα λοιπά εξαρτώμενα μέλη, απαιτούνται στοιχεία που να αποδεικνύουν την ηλικία τους και το βαθμό συγγένειας. Επισημαίνεται ότι για όλα τα ανωτέρω πρόσωπα ζητούνται, εφόσον κριθεί σκόπιμο, στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι συνοικούν με το φορολογούμενο και ότι το εισόδημά τους δεν υπερβαίνει τα πιο πάνω ποσά.

Προκειμένου για πρόσωπα που γράφονται στον πίνακα αυτό για πρώτη φορά, απαιτείται συνυποβολή της οικείας ληξιαρχικής πράξης ή βεβαίωσης κατά περίπτωση ή υπεύθυνης δήλωσης του ν.1599/1986 ότι μέσα σε εύλογο χρόνο θα υποβληθεί η απαραίτητη πράξη ή βεβαίωση.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στον πίνακα 8.1 συμπληρώνεται υποχρεωτικά ο Α.Μ.Κ.Α. των τέκνων που είναι εξαρτώμενα μέλη. Αν τα παραπάνω εξαρτώμενα μέλη είναι άνω των 18 ετών τότε η αναγραφή του Α.Φ.Μ. και του Α.Μ.Κ.Α. είναι υποχρεωτική σε κάθε περίπτωση, ενώ για τα εξαρτώμενα τέκνα κάτω των 18 ετών είναι προαιρετική η αναγραφή του Α.Φ.Μ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η συμπλήρωση του Α.Μ.Κ.Α. δεν είναι υποχρεωτική μόνο στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η χορήγησή του. Ειδικά για τα ανήλικα τέκνα σας, γράψτε ΝΑΙ/ΟΧΙ, ανάλογα με το αν είναι ή όχι υπόχρεα σε υποβολή δήλωσης. Στον πίνακα 8.2 συμπληρώνονται υποχρεωτικά ο Α.Φ.Μ. και ο Α.Μ.Κ.Α. των προσώπων που σας βαρύνουν και συνοικούν μαζί σας.

Επίσης συμπληρώνεται η συγγένεια που έχουν μαζί σας ή με τη σύζυγό σας, κατά περίπτωση.

Κωδικοί 003-004 Συμπληρώνεται ο αριθμός των τέκνων που έχετε αναφέρει στον πίνακα 8.1.

Για παράδειγμα, αν στον πίνακα 8.1 έχετε συμπληρώσει τα ονόματα τριών τέκνων, στο λευκό τετραγωνίδιο μετά τον κωδικό 003 συμπληρώνεται ο αριθμός "3". Αν ένα από τα τέκνα αυτά είναι της συζύγου, από προηγούμενο γάμο, στο λευκό τετραγωνίδιο μετά τον κωδικό 003 συμπληρώνεται ο αριθμός "2" και μετά τον κωδικό 004 o αριθμός "1" κ.λπ.


Πώς δηλώνεται η δωρεάν παραχώρηση κατοικίας μέχρι 200 τ .μ. από γονέα σε παιδί και αντίστροφα;
Τι ισχύει
07 Απρ 2017 - 09:16
Picture 0 for Πώς δηλώνεται η δωρεάν παραχώρηση κατοικίας μέχρι 200 τ .μ. από γονέα σε παιδί  και αντίστροφα;
Αυτός που το παραχωρεί το δηλώνει μόνο στο Ε2 σαν δωρεάν παραχώρηση.

Αυτός που το κατοικεί, το δηλώνει στον πίνακα 5.1α επιλέγοντας τον κωδικό 203 (δωρεάν παραχωρημένη κατοικία).

Γενικά η δωρεάν παραχώρηση μιας κύριας κατοικίας επιφάνειας μέχρι 200 τ.μ γίνεται από γονείς σε παιδιά και αντίστροφα, προς ανιόντες (παππούδες, γιαγιάδες κ.λπ.) και προς κατιόντες (παιδιά, εγγόνια κ.λπ.) εξ αίματος και εξ αγχιστείας.

Ασκώ επιχειρηματική δραστηριότητα και στη χρήση 2016 έχω εισόδημα και από μισθωτή εργασία, μπορώ να φορολογηθώ σύμφωνα με τις διατάξεις της περ.στ΄παρ.2 άρθρου 12 του Κ.Φ.Ε;
Τι ισχύει
07 Απρ 2017 - 14:37
Picture 0 for Ασκώ επιχειρηματική δραστηριότητα και στη χρήση 2016 έχω εισόδημα και από μισθωτή εργασία, μπορώ να φορολογηθώ σύμφωνα με τις διατάξεις της περ.στ΄παρ.2 άρθρου 12 του Κ.Φ.Ε;
Θα υποβάλλετε τροποποιητική δήλωση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ και κατόπιν ελέγχου όλων των προϋποθέσεων που ορίζει ο νόμος θα καθοριστεί ο τρόπος φορολόγησης του εισοδήματός σας.


ΚΙΝΔΥΝΟΣ Η... ΑΠΡΟΣΕΞΙΑ Εφορία: Πώς θα γλυτώσετε φόρους από τα τεκμήρια

ΚΙΝΔΥΝΟΣ Η... ΑΠΡΟΣΕΞΙΑ

Εφορία: Πώς θα γλυτώσετε φόρους από τα τεκμήρια

Εφορία: Πώς θα γλυτώσετε φόρους από τα τεκμήρια
Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται για τα τεκμήρια της Εφορίας, καθώς προσδιορίζουν το ύψος του φορολογητέου εισοδήματός τους σε πολύ πιο υψηλό επίπεδο από το πραγματικό και τους υποχρεώνουν να καταβάλουν υπέρογκους φόρους.
Oι αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης και οι δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων των άρθρων 31 και 32 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος εμφανίζουν πολλούς φορολογούμενους να έχουν αποκτήσει εισοδήματα μεγαλύτερα από τα εισοδηματικά όρια που έχουν καθοριστεί από διάφορους νόμους για την είσπραξη κοινωνικών επιδομάτων και για την απαλλαγή από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.), με αποτέλεσμα αφενός να χάνουν τα επιδόματα αφετέρου να χρεώνονται αδίκως και με τον ΕΝ.Φ.Ι.Α.
Για να αποφύγουν τον προσδιορισμό του φορολογητέου εισοδήματός τους σε εξωπραγματικά επίπεδα με βάση τα τεκμήρια, οι φορολογούμενοι πρέπει να βρουν τρόπους να καλύψουν την πρόσθετη διαφορά που προκύπτει μεταξύ του πραγματικού εισοδήματός τους και του πιο υψηλού ποσού εισοδήματος που προσδιορίζουν τα τεκμήρια.
Αυτό μπορεί να γίνει με πολλούς εναλλακτικούς τρόπους, τους οποίους παρουσιάζουμε παρακάτω αναλυτικά. Σε κάθε περίπτωση που ο φορολογούμενος καταφέρνει να δικαιολογήσει τη διαφορά αυτή, φορολογείται για το πραγματικό εισόδημα που έχει δηλώσει κι όχι για το - υψηλότερο του πραγματικού - τεκμαρτό του εισόδημα, οπότε γλιτώνει σημαντικού ύψους φορολογικές επιβαρύνσεις, ενώ ταυτόχρονα ως ετήσιο οικογενειακό του εισόδημα για τον υπολογισμό διαφόρων επιδομάτων και απαλλαγών λαμβάνεται υπόψη το πραγματικό δηλωθέν και όχι το υψηλότερο τεκμαρτό, που συνήθως είναι και εξωπραγματικό.
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (παράγραφος 2 του άρθρου 34 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος) ο φορολογούμενος μπορεί να καλύψει τυχόν προστιθέμενη διαφορά φορολογητέου εισοδήματος λόγω τεκμηρίων, αναγράφοντας στη φορολογική του δήλωση έως και 8 διαφορετικές κατηγορίες ποσών. Συγκεκριμένα, τα ποσά που πρέπει να δηλώσει ο φορολογούμενος για να καλύψει και να δικαιολογήσει την πρόσθετη διαφορά φορολογητέου εισοδήματος που προκύπτει λόγω των τεκμηρίων είναι:
1) Εισοδήματα και έσοδα που αποκτήθηκαν τα έτη προ του 2016, δεν ξοδεύτηκαν μέχρι τις 31-12-2015 και αναλώθηκαν εντός του 2016. Πρόκειται για τη μέθοδο κάλυψης τεκμηρίων μέσω "ανάλωσης κεφαλαίου παρελθόντων ετών".
Με την "ανάλωση κεφαλαίου", ο φορολογούμενος μπορεί να καλύψει την όποια πρόσθετη διαφορά φορολογητέου εισοδήματος έχει προκύψει λόγω της εφαρμογής των τεκμηρίων, επικαλούμενος εισοδήματα και έσοδα δηλωθέντα ακόμη και πριν από 10, 20, 30 ή και 40 χρόνια! Μπορεί ειδικότερα να ανατρέξει στις φορολογικές δηλώσεις προηγούμενων συνεχόμενων ετών (όσων ετών θέλει) και να προβεί στις ακόλουθες ενέργειες:
- Να αθροίσει τα ποσά των πάσης φύσεως εισοδημάτων (από μισθούς, συντάξεις, ενοίκια, επιχειρήσεις, τόκους καταθέσεων, μερίσματα, υπεραξίες από πώληση μετοχών κ.λπ.) και τα ποσά των εσόδων από πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων, τα οποία έχει αναγράψει στις δηλώσεις των παρελθόντων ετών.
- Από το άθροισμα εισοδημάτων και εσόδων προηγούμενων ετών, που θα προκύψει, να αφαιρέσει τα ποσά που ελήφθησαν υπόψη στις ίδιες φορολογικές δηλώσεις ως τεκμήρια διαβίωσης (για κατοικίες, ΙΧ αυτοκίνητα, πισίνες, σκάφη, υπηρετικό προσωπικό κ.λπ.) καθώς και τα ποσά που δήλωσαν στις ίδιες δηλώσεις ότι δαπάνησαν για να αποκτήσουν περιουσιακά στοιχεία (ακίνητα, ΙΧ αυτοκίνητα, σκάφη, κινητά αντικείμενα μεγάλης αξίας κ.λπ.).
Το καθαρό ποσό που θα προκύψει από τις παραπάνω μαθηματικές πράξεις είναι το "κεφάλαιο" των προηγούμενων ετών που μπορεί ο φορολογούμενος να "σχηματίσει" και να εμφανίσει στην Εφορία ως προϊόν αποταμίευσης! Από κει και πέρα, σε κάθε περίπτωση, από το "κεφάλαιο" που θα σχηματιστεί με τον τρόπο αυτό, ο φορολογούμενος μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα μέρος για να καλύψει την πρόσθετη διαφορά εισοδήματος που του προσδιορίζουν τα τεκμήρια στη φετινή του δήλωση. Μπορεί δηλαδή να ισχυριστεί ότι η πρόσθετη διαφορά τεκμαρτού εισοδήματος της φορολογικής του δήλωσης καλύφθηκε με "ανάλωση" ενός μέρους του "κεφαλαίου" το οποίο τού περίσσεψε από τα προηγούμενα έτη.
Η αναλυτική καταγραφή όλων των παραπάνω ποσών (εισοδημάτων, δαπανών, καθαρού κεφαλαίου) μπορεί να γίνει χειρόγραφα σε ένα απλό φύλλο χαρτιού ή ηλεκτρονικά σε πρόγραμμα EXCELL, με την μορφή ενός πίνακα εσόδων, δαπανών και καθαρού "κεφαλαίου". Τα ποσά που θα αναγραφούν στον πίνακα αυτό θα πρέπει να αποδεικνύονται από τα δεδομένα των φορολογικών δηλώσεων των παρελθόντων ετών που θα επικαλεστεί ο φορολογούμενος. Δηλώσεις παρελθόντων ετών ο φορολογούμενος μπορεί να βρει στον λογαριασμό του στο σύστημα ΤΑΧΙSNET όπου είναι καταχωρημένα σε ηλεκτρονική μορφή τα έντυπα Ε1 που έχουν υποβληθεί για τα εισοδήματα των ετών 2002-2015 (οικονομικά έτη 2003-2016).
Το ποσό του "κεφαλαίου" παρελθόντων ετών το οποίο αναλώθηκε εντός του προηγούμενου έτους πρέπει να δηλωθεί στον πίνακα 6 του ηλεκτρονικού εντύπου Ε1 της φορολογικής δήλωσης και συγκεκριμένα στον κωδικό 787 από τον υπόχρεο και στον κωδικό 788 από την σύζυγό του, προκειμένου να ληφθεί υπόψη για την κάλυψη της πρόσθετης διαφοράς εισοδήματος λόγω τεκμηρίων.
2) Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν το 2016 από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγο του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από το φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Ως τέτοια εισοδήματα θεωρούνται η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα επιδόματα ανεργίας, το Ε.Κ.Α.Σ., τα κέρδη από μετοχές και αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από REPOS, έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες, τα επιδόματα επικινδυνότητας κ.λπ..
Τα ποσά αυτά προσυμπληρώνονται από τις υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων στους κωδικούς 619-620, 617-618, και 335-336 του πίνακα 6 του ηλεκτρονικού εντύπου Ε1 της φορολογικής δήλωσης, εφόσον οι φορείς που τα κατέβαλαν έχουν αποστείλει ηλεκτρονικά στην Α.Α.Δ.Ε. τα αρχεία με τα σχετικά στοιχεία.
Εφόσον, οι φορείς που κατέβαλαν τα ποσά αυτά στον φορολογούμενο δεν έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά στην Α.Α.Δ.Ε. τα σχετικά αρχεία και οι παραπάνω κωδικοί δεν είναι προσυμπληρωμένοι, τότε ο ίδιος ο φορολογούμενος που εισέπραξε τα ποσά αυτά εντός του 2016 πρέπει να τα αναγράψει στους κωδικούς 659-660, 657-658, και 305-306 του πίνακα 6 του εντύπου Ε1 της φορολογικής δήλωσης.
3) Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις και αποκτήθηκαν εντός του 2016 από το φορολογούμενο. Τέτοια ποσά είναι για παράδειγμα το εφάπαξ που έλαβε ο φορολογούμενος ως συνταξιούχος, μια αποζημίωση που εισέπραξε από την ασφαλιστική του εταιρεία κ.λπ. Τα ποσά αυτά δηλώνονται στον πίνακα 6 του εντύπου Ε1 της φορολογικής δήλωσης και συγκεκριμένα στον κωδικό 781 από τον υπόχρεο και στον κωδικό 782 από την σύζυγο του υπόχρεου.
4) Κάθε έσοδο ή τίμημα που εισέπραξε ο φορολογούμενος εντός του 2016 από την πώληση περιουσιακών στοιχείων του. Ως έσοδα από την πώληση περιουσιακών στοιχείων λαμβάνονται υπόψη τα ποσά που εισέπραξε ο φορολογούμενος από την πώληση ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων συνολικής αξίας άνω των 10.000 ευρώ, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε εντός του 2016 αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. Εάν το κόστος απόκτησης του πωληθέντος εντός του 2016 περιουσιακού στοιχείου θεωρείτο "τεκμήριο" την χρονιά κατά την οποία αποκτήθηκε και ο φορολογούμενος επικαλείται ανάλωση κεφαλαίου του έτους εκείνου, τότε το τίμημα το οποίο καταβλήθηκε τη χρονιά εκείνη για την απόκτησή του δεν θα πρέπει να αφαιρείται από το τίμημα στο οποίο πωλήθηκε εντός του 2016 και θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ολόκληρο το ποσό του τιμήματος για την κάλυψη της πρόσθετης διαφοράς εισοδήματος.
Για να αποδείξει ο φορολογούμενος την είσπραξη ποσού από την πώληση περιουσιακού του στοιχείου πρέπει να έχει στη διάθεσή του και να προσκομίσει, εφόσον του ζητηθεί, κυρωμένο αντίγραφο συμβολαίου ή προσυμφώνου ή βεβαίωση του συμβολαιογράφου από τα οποία προκύπτουν τα χρηματικά ποσά που εισέπραξε. Για αγοραπωλησία αυτοκινήτων μεταξύ ιδιωτών αρκεί μία υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 από τους δύο συναλλασσόμενους.
Τα ποσά αυτά δηλώνονται στον πίνακα 6 του εντύπου Ε1 της φορολογικής δήλωσης και συγκεκριμένα στον κωδικό 781 από τον υπόχρεο και στον κωδικό 782 από την σύζυγο του υπόχρεου.
5) Χρηματικά ποσά που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος το 2016, είτε σε ευρώ είτε σε συνάλλαγμα εφόσον η απόκτησή τους στο εξωτερικό δικαιολογείται. Για την απόδειξη των ποσών αυτών απαιτείται το πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει κάθε τράπεζα όταν εισάγονται χρηματικά κεφάλαια από το εξωτερικό. Μεταξύ των παραστατικών περιλαμβάνεται και η μοναδική βεβαίωση αγοράς συναλλάγματος.
Τα ποσά που προέρχονται από την εισαγωγή χρηματικών κεφαλαίων και συναλλάγματος δηλώνονται στον πίνακα 6 του εντύπου Ε1 της φορολογικής δήλωσης και συγκεκριμένα στον κωδικό 781 από τον υπόχρεο και στον κωδικό 782 από την σύζυγο του υπόχρεου.
6) Δάνεια που έλαβε ο φορολογούμενος εντός του 2016 από τράπεζες, συγγενείς ή τρίτους. Η σύναψη δανείου αποδεικνύεται από συμβολαιογραφικό ή ιδιωτικό έγγραφο που έχει χαρτοσημανθεί και έχει βέβαιη ημερομηνία για τη συνομολόγηση του δανείου. Από την ημερομηνία πρέπει να προκύπτει ότι το δάνειο ελήφθη εντός του 2016 και πριν από την πραγματοποίηση της δαπάνης αγοράς περιουσιακού στοιχείου που πρόκειται να δικαιολογηθεί.
Τα ποσά των ληφθέντων δανείων δηλώνονται στον πίνακα 6 του εντύπου Ε1 της φορολογικής δήλωσης και συγκεκριμένα στον κωδικό 781 από τον υπόχρεο και στον κωδικό 782 από την σύζυγο του υπόχρεου.
7) Ποσά που εισέπραξε το 2016 ο φορολογούμενος είτε από δωρεές είτε από γονικές παροχές. Για να αποδείξει ο φορολογούμενος ότι εισέπραξε εντός του 2016 τέτοια ποσά, θα πρέπει να έχει στη διάθεσή του (ώστε εάν χρειαστεί να μπορεί να προσκομίσει στις φορολογικές αρχές) σχετικό πιστοποιητικό του αρμοδίου προϊσταμένου ΔOY από το οποίο προκύπτει ότι η δωρεά ή η γονική παροχή έγινε πριν από την 31η-12-2016.
Τα ποσά των δωρεών και των γονικών παροχών δηλώνονται κι αυτά στον πίνακα 6 του εντύπου Ε1 της φορολογικής δήλωσης και συγκεκριμένα στον κωδικό 781 από τον υπόχρεο και στον κωδικό 782 από την σύζυγο του υπόχρεου.
8) Κέρδη από λαχεία, ΠPOΠO, ΛOTTO, TZΟKEP, Προκαθορισμένο Στοίχημα κ.λπ. τυχερά παιχνίδια του Ο.Π.Α.Π. Τα ποσά των κερδών από τυχερά παιχνίδια του ΟΠΑΠ λαμβάνονται υπόψη μόνο εφόσον αφαιρεθεί η δαπάνη του φορολογούμενου για την αγορά του κουπονιού ή του δελτίου ή του λαχείου που κέρδισε. Για να αποδειχθεί η είσπραξη κέρδους από τυχερό παιχνίδι του ΟΠΑΠ ή λαχείο θα πρέπει ο φορολογούμενος να έχει στη διάθεσή του τη σχετική βεβαίωση από τον O.Π.A.Π. ή από την εταιρία που διενεργεί τις κληρώσεις των Λαχείων.


Τα ποσά των παραπάνω κερδών πρέπει να δηλωθούν κι αυτά στον πίνακα 6 του εντύπου Ε1 της φορολογικής δήλωσης και συγκεκριμένα στον κωδικό 781 από τον υπόχρεο και στον κωδικό 782 από την σύζυγο του υπόχρεου.

Έρχονται περικοπές σε 2,6 εκατ. κύριες και επικουρικές συντάξεις

Έρχονται περικοπές σε 2,6 εκατ. κύριες και επικουρικές συντάξεις

Έρχονται περικοπές σε 2,6 εκατ. κύριες και επικουρικές συντάξεις

Με την νέα πρόταση της κυβέρνηση να μπουν στο κάδρο και οι επικουρικές συντάξεις, σε υψηλή ζώνη κινδύνου για περικοπές βρίσκονται 1,4 εκατ. κύριες συντάξεις και 1,2 εκατ. επικουρικές. Στο στόχαστρο αναμένεται να μπουν όχι μόνο οι 250.000 συνταξιούχοι οι οποίοι μόλις πέρυσι το καλοκαίρι είδαν τις επικουρικές τους να συρρικνώνονται έως και 50%, αλλά τριπλάσιος αριθμός. 

Καμία σύνταξη, ούτε η κατώτατη των 486 ευρώ, δε θα μείνει αλώβητη από το νέο «κτύπημα». Ωστόσο η πρόθεση της κυβέρνησης να θέσει διαχωριστική γραμμή τα 1.000 ή 1.200 ευρώ (άθροισμα κύριων και επικουρικών), θα «προστατεύσει» τις χαμηλότερες συντάξεις από την ελεύθερη πτώση.

Από αυτό το ύψος και άνω οι συντάξεις θα χάσουν έως το 50% της προσωπικής τους διαφοράς. Όμως το ποσό της συνολικής μείωσης θα χωριστεί σε δύο μέρη. Το 75% θα απορροφηθεί από την κύρια σύνταξη και το 25% από την επικουρική.

Πιο ηχηρά θα «κτυπήσει η καμπάνα» για τους δημοσίους υπαλλήλους που έχουν συνταξιοδοτηθεί με 35ετία (κυρίως διευθυντές), ένστολους, γιατρούς του ΕΣΥ, πανεπιστημιακούς καθώς και οι παλαιούς συνταξιούχους του ΤΕΒΕ.

Στις χαμηλότερες συντάξεις έως 1000 - 1200 ευρώ υπολογίζεται ότι οι περικοπές της προσωπικής διαφοράς θα κυμανθούν κατά μέσο όρο στο 18% ενώ μπορεί να φτάσουν και 25%. Και σ΄αυτή την περίπτωση οι μειώσεις θα κατανεμηθούν τόσο στις κύριες όσο και στις επικουρικές συντάξεις.

Για να βγει ο λογαριασμός, το μαχαίρι θα αγγίξει και τις κύριες συντάξεις κάτω των 600 ευρώ, καθώς προσωπικές διαφορές θα προκύψουν και στις χαμηλές συντάξεις (κατώτατα όρια, μητέρες ανηλίκων) τις οποίες η κυβέρνηση θέλει να προστατέψει πάσει θυσία.

Η δαπάνη για τις επικουρικές συντάξεις ύψους 3,4 δισ. ετησίως υπολογίζεται στο σύνολο της συνταξιοδοτικής δαπάνης που απαιτείται να μειωθεί. 

Οι δανειστές βεβαίως δεν πρόκειται να αρνηθούν νέες μειώσεις από όπου και αν προέρχονται. Ωστόσο δίνουν μεγαλύτερο βάρος στις μειώσεις που επιφέρουν δημοσιονομικό όφελος. Στην περίπτωση της μείωσης των επικουρικών δεν καταγράφεται τέτοιο όφελος καθώς με το προηγούμενο μνημόνιο απαγορεύτηκε η χρηματοδότηση του ενιαίου επικουρικού ταμείου από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Η συνολική δαπάνη για συντάξεις (αν αποδώσουν τα σκληρά μέτρα) προβλέπεται ότι θα μειωθεί ως ποσοστό του ΑΕΠ από 17,92% σε 16,92%.

Πηγή: protothema.gr

Το "προσύμφωνο" της Μάλτας: Τα μέτρα και οι γκρίζες ζώνες

Το "προσύμφωνο" της Μάλτας: Τα μέτρα και οι γκρίζες ζώνες

Τα μέτρα για το χρέος δεν έχουν συμφωνηθεί ακόμη. Τι είναι τελικώς αυτό που συμφωνήθηκε στη Μάλτα; Οι απαντήσεις στα 10 βασικά ερωτήματα.
to-prosumfwno-tis-maltas-ta-metra-kai-oi-gkrizes-zwnes
 
H επιβολή των αρνητικών μέτρων, δηλαδή της μείωσης των συντάξεων και του αφορολογήτου είναι βέβαιη. Η ενεργοποίηση των θετικών μέτρων από την άλλη, προϋποθέτει ότι θα εκπληρώσουμε τους σκληρούς δημοσιονομικούς στόχους το 2018, το 2019 αλλά και το 2020. Τα μέτρα για το χρέος δεν έχουν συμφωνηθεί ακόμη ενώ και οι στόχοι του πρωτογενούς πλεονάσματος για μετά το 2018 παραμένουν προς διευκρίνιση. Τι είναι τελικώς αυτό που συμφωνήθηκε στη Μάλτα;

Οι απαντήσεις στα 10 βασικά ερωτήματα έχουν ως εξής:

1.Ποιο θα είναι το ύψος των «αρνητικών» μέτρων που θα ισχύσουν κατά τη διάρκεια του 2019;
Στην καλύτερη περίπτωση, θα αντιστοιχούν στο 1% του ΑΕΠ ποσό που θα εξοικονομηθεί από την περικοπή των συντάξεων. Μπορεί χθες ο υπουργός Οικονομικών να μίλησε για 1,8 δις. ευρώ αλλά κατά την τελική σύνταξη του κειμένου της τεχνικής συμφωνίας, θα φανεί ότι το 1% του ΑΕΠ θα υπολογιστεί με βάση το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν της χώρας το 2019 και όχι αυτό του 2016. Έτσι, το «πακέτο» των μέτρων θα πρέπει να φτάσει στα 2 δις. ευρώ. Ενδεχομένως και να τα ξεπεράσει καθώς η απόδοση των μέτρων θα πρέπει να είναι «καθαρή». Αν εκτιμηθεί ότι από τη μείωση των συντάξεων θα χαθούν και φορολογικά έσοδα, τότε θα προσμετρηθούν στα μέτρα και οι απώλειες από τα φορολογικά έσοδα.
2.Υπάρχει περίπτωση να έχουμε και μείωση του αφορολογήτου από την 1/1/2019;
Ναι υπάρχει. Αν εκτιμηθεί το καλοκαίρι του 2018 ότι το πρωτογενές πλεόνασμα πέφτει κάτω από το 2,5%, τότε όχι μόνο δεν θα ενεργοποιηθεί κανένα θετικό μέτρο αλλά θα έχουμε και επίσπευση στη μείωση του αφορολογήτου. Η μείωση θα είναι τέτοια ώστε να καλυφθεί το δημοσιονομικό κενό και να διασφαλιστεί ότι το πρωτογενές πλεόνασμα θα παραμείνει στο επίπεδο του 3,5%
3.Υπάρχει περίπτωση να μην επιβληθούν τα αρνητικά μέτρα; 
Καμία απολύτως. Ακόμη και αν ο προϋπολογισμός κλείσει με τεράστιο πλεόνασμα το 2018, τα αρνητικά μέτρα θα ενεργοποιηθούν καθώς οι δανειστές προβάλουν το επιχείρημα ότι πρέπει να γίνει αναδιανομή των φορολογικών βαρών. Το μόνο θετικό είναι ότι σε περίπτωση υπεραπόδοσης, θα δημιουργηθεί ο κατάλληλος δημοσιονομικός χώρος για την ενεργοποίηση των θετικών μέτρων.
4.Τι πρέπει να συμβεί για να ενεργοποιηθούν τα θετικά μέτρα;
Να συμφωνηθεί μέσα στο 2018 ότι το πλεόνασμα του 2019 μπορεί να φτάσει στο 3,5% του ΑΕΠ χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η απόδοση από τη μείωση των συντάξεων. Δηλαδή, ουσιαστικά θα πρέπει να προβλεφθεί ότι το 2019 το πρωτογενές πλεόνασμα θα μπορεί να φτάσει στο 4,5% ώστε με την ενεργοποίηση των θετικών μέτρων να διατηρηθεί στο 3,5% . Ακόμη και στο 3% να εκτιμηθεί το ΑΕΠ θα υπάρχει χώρος για θετικά μέτρα ύψους περίπου  1 δις. ευρώ. Αν εκτιμηθεί όμως κάτω από το 2,5%, δεν θα υπάρξει κανένα θετικό μέτρο.
5. Ποια θα είναι τα θετικά μέτρα του 2019;
Σύμφωνα με τα όσα είπε ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, ένα πακέτο που θα αντιμετωπίζει την παιδική φτώχεια (σ.σ πιθανότατα αύξηση του επιδόματος τέκνων από τα 40 ευρώ ανά μήνα που είναι σήμερα), ένα πακέτο για την κάλυψη των αναγκών στέγασης, ένα πακέτο δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας ειδικά για νέους, ένα επενδυτικό πακέτο αλλά και η μείωση της συμμετοχής των συνταξιούχων στη φαρμακευτική δαπάνη. Για ορισμένους, η συμμετοχή θα είναι ακόμη και μηδενική.
6. Ποιος θα εκτιμήσει το ύψος του πρωτογενούς πλεονάσματος για το 2019;
Οι θεσμοί από κοινού με την ελληνική κυβέρνηση σε μια διαβούλευση η οποία θα γίνει το καλοκαίρι του 2018 αμέσως μόλις ολοκληρωθεί το 3ο μνημόνιο. Η διαπραγμάτευση δεν θα είναι εύκολη καθώς, όπως συνέβη και για το πλεόνασμα του 2016, οι θεσμοί θα «φιλτράρουν» τη δημοσιονομική απόδοση της χώρας ώστε να εξαιρέσουν τα λεγόμενα μη επαναλαμβανόμενα μέτρα. Ουσιαστικά, οι διαπραγματεύσεις θα γίνουν βάσει προβλέψεων καθώς δεν θα υπάρχει καν σαφής εικόνα για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του 2018.
7.Και πότε θα αποφασιστεί τι θα γίνει το 2020;
Η ίδια ακριβώς διαδικασία θα επαναληφθεί στα μέσα του 2019 για το 2020. Η μεθοδολογία θα είναι ακριβώς ή ίδια απλώς θα αλλάξει το περιεχόμενο των μέτρων που θα συζητούνται. Για το 2020, θα γίνει οπωσδήποτε η μείωση του αφορολογήτου (αν δεν έχει ήδη γίνει από το 2019) ενώ αν υπάρξει χώρος για θετικά μέτρα, θα μειωθεί ο συντελεστής φορολόγησης των επιχειρήσεων από το 29% στο 26%, θα μειωθεί η εισφορά αλληλεγγύης αλλά και ο βασικός συντελεστής της φορολογικής κλίμακας από το 22% που είναι σήμερα, στο 20%. Για το 2020 μετατίθεται και η όποια ελάφρυνση του ΕΝΦΙΑ (περίπου κατά 200 εκατ. ευρώ).
8.Πότε θα ψηφιστούν τα μέτρα;
Αμέσως μετά την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων με το κουαρτέτο που θα έρθει και πάλι στην Αθήνα μέσα στις επόμενες ημέρες. Παρά το γεγονός ότι ειδικά τα θετικά μέτρα θα εφαρμοστούν μόνο αν εκπληρωθούν οι προϋποθέσεις, όλες οι διατάξεις θα ψηφιστούν από τώρα. Είναι προφανές ότι δοκιμάζεται το ελληνικό σύνταγμα το οποίο δεν επιτρέπει την ψήφιση μέτρων υπό προϋποθέσεις.
9.Τι θα γίνει με το χρέος;
Με βάση τον υπουργό Οικονομικών, τα μέτρα θα εφαρμοστούν το 2019 και το 2020 αν έχουν εφαρμοστεί τα μέτρα για το χρέος με τη λήξη του 3ου μνημονίου. Θα ισχύσει δηλαδή αυτό που είχε αποφασιστεί στο Eurogroup του Μαίου του 2016: τα μεσοπρόθεσμα μέτρα για το χρέος, θα ενεργοποιηθούν με τη λήξη του 3ου μνημονίου. Το ποια θα είναι αυτά τα μέτρα, δεν είναι σαφές αν θα αποφασιστεί τώρα. Το ΔΝΤ ζητά δεσμεύσεις αλλά το αν θα φτάσουμε σε μεγάλη εξειδίκευση, θα φανεί πιθανότατα μέχρι τις 21 Απριλίου οπότε και θα πραγματοποιηθεί η Εαρινή Σύνοδος του ΔΝΤ.
10.  Έχουν κλειδώσει οι στόχοι για το πρωτογενές πλεόνασμα μετά το 2018;
 Όχι αλλά το 2019 και το 2020 θεωρείται δεδομένο ότι ο στόχος του πρωτογενούς πλεονάσματος θα είναι στο 3,5%. Το τι θα συμφωνηθεί για μετά το 2020, δεν είναι ακόμη σαφές καθώς η συζήτηση συνδέεται και με τα μέτρα για το χρέος. 

Στενάχωρο... προσύμφωνο Η κατ' αρχήν συμφωνία στο Eurogroup ανοίγει τον δρόμο για την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης

Στενάχωρο... προσύμφωνο

Η κατ' αρχήν συμφωνία στο Eurogroup ανοίγει τον δρόμο για την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης
Σάββατο, 08 Απριλίου 2017 09:27
SOOC/Alexandros Michailidis
Yπάρχουν ακόμη αρκετά θέματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν και χρειάζεται τρέξιμο γιατί, όπως προειδοποίησε και ο πρόεδρος του Εurogroup, η ελληνική οικονομία κινδυνεύει πλέον εξαιτίας της καθυστέρησης να χάσει το θετικό μομέντουμ.
Από την έντυπη έκδοση 
Του Νίκου Μπέλλου
nbellos@naftemporiki.gr
Το Εurogroup, καθορίζοντας χθες, στη Βαλέτα, τις βασικές παραμέτρους μιας συμφωνίας σε όλα τα ανοικτά ζητήματα της διαπραγμάτευσης, άνοιξε τον δρόμο για την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης.
Ωστόσο, υπάρχουν ακόμη αρκετά θέματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν και χρειάζεται τρέξιμο γιατί, όπως προειδοποίησε και ο πρόεδρος του Εurogroup, η ελληνική οικονομία κινδυνεύει πλέον εξαιτίας της καθυστέρησης να χάσει το θετικό μομέντουμ.
Η κατ’ αρχήν συμφωνία κινήθηκε στο πλαίσιο της προσέγγισης που είχε επιτευχθεί στη συνάντηση της περασμένης Τρίτης στις Βρυξέλλες μεταξύ αξιωματούχων της Ευρωζώνης, του ΔΝΤ και της κυβέρνησης. Η εξεύρεση φόρμουλας σε σχέση με τα δημοσιονομικά μέτρα, που ήταν και το «αγκάθι» της διαπραγμάτευσης, επέτρεψε την επίτευξη συμφωνίας στο σύνολο του «πακέτου» (δημοσιονομικά, εργασιακά, άνοιγμα αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας).
Τώρα θα πρέπει να επιστρέψουν οι επικεφαλής των θεσμών στην Αθήνα και να ρυθμίσουν όλες τις λεπτομέρειες, φτάνοντας στο τελικό κείμενο της τεχνικής συμφωνίας. Από την πλευρά της η κυβέρνηση πρέπει να νομοθετήσει όλα τα προαπαιτούμενα, ώστε να αποφασιστεί και η εκταμίευση της δόσης, προφανώς στο επόμενο Εurogroup, στις 22 Μαΐου.
Αναφορικά με τον τελικό «λογαριασμό», το βέβαιο είναι πως η κυβέρνηση προέβη σε σημαντικές υποχωρήσεις, αφού αποδέχθηκε να εφαρμόσει σε κάθε περίπτωση δημοσιονομικά μέτρα που φτάνουν το 2% του ΑΕΠ ή 3,6 δισ. ευρώ, τα οποία θα προέλθουν από τη μείωση των συντάξεων και του αφορολόγητου.
Ειδικότερα, το 2019 θα πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή μέτρα εξοικονόμησης δαπανών ύψος 1% του ΑΕΠ από τις συντάξεις και στις αρχές του 2020 εξοικονόμηση δαπανών επίσης 1% του ΑΕΠ μέσω της μείωσης του αφορολόγητου.
Σε περίπτωση υπεραπόδοσης στον δημοσιονομικό τομέα, το περίσσευμα του 2019 θα διατεθεί, σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτο, στην αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας, του προβλήματος της στέγασης, σε δράσεις υπέρ της απασχόλησης των νέων, στη μείωση της συμμετοχής των συνταξιούχων στα φάρμακα, καθώς και στη χρηματοδότηση αναπτυξιακών δράσεων. Το περίσσευμα το 2020 θα διατεθεί για μείωση του ΕΝΦΙΑ και του φόρου εισοδήματος.
Ωστόσο, η διαφορά είναι πως τα δημοσιονομικά μέτρα θα εφαρμοστούν σε κάθε περίπτωση, ενώ τα λεγόμενα θετικά μόνο εάν υπάρξει υπεραπόδοση, κάτι που αυτή τη στιγμή δεν θεωρείται δεδομένο, παρά το γεγονός ότι το 2016 το πρωτογενές πλεόνασμα (περίπου 3%) ήταν εξαπλάσιο από τον στόχο (0,5% του ΑΕΠ).
Και δεν είναι δεδομένο γιατί, όπως είπε, ο κ. Ντέισελμπλουμ, εξαιτίας της καθυστέρησης της ολοκλήρωσης της αξιολόγησης, η οικονομία που βρισκόταν σε ανοδική τροχιά το πρώτο εξάμηνο του 2016, άρχισε να επιδεινώνεται το δεύτερο εξάμηνο και σήμερα κινδυνεύει να χάσει το θετικό μομέντουμ. Τώρα χρειάζεται τρέξιμο για να αντιστραφεί αυτή η αρνητική εξέλιξη, είπε.
Η κατ’ αρχήν συμφωνία προβλέπει ότι στο τέλος του 2018 θα γίνει έλεγχος σε σχέση με την πορεία του πρωτογενούς πλεονάσματος, ενώ στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επιτυγχάνεται ο στόχος του 3,5% του ΑΕΠ, τότε μέρος ή το σύνολο της μείωσης του αφορολόγητου θα μεταφερθεί στο 2019 αντί για το 2020.
Σχετικά με την επιστροφή των επικεφαλής των θεσμών στην Αθήνα, το Εurogroup δεν καθόρισε ημερομηνία, ενώ ερωτηθείς σχετικά ο κ. Ντέισελμπλουμ το απέδωσε σε πρακτικούς λόγους, που έχουν να κάνουν με τις διακοπές του Πάσχα και με τις εσωτερικές εργασίες των θεσμών που συμμετέχουν. Διαβεβαίωσε ότι η επιστροφή θα γίνει πολύ σύντομα, γιατί δεν την εμποδίζει πλέον τίποτα.
Στη συνεδρίαση δεν συζητήθηκε η χρονική διάρκεια που η Ελλάδα θα πρέπει να επιτυγχάνει πρωτογενή πλεονάσματα 3,5% του ΑΕΠ ετησίως, γιατί, όπως είπε ο κ. Ντέισελμπλουμ, το θέμα αυτό που είναι πολιτικό θα αντιμετωπιστεί όταν θα γίνουν γνωστά όλα τα στατιστικά δημοσιονομικά στοιχεία. Προφανώς θα εξεταστεί σε συνδυασμό και με τη συζήτηση που θα γίνει για την αποσαφήνιση των μεσοπρόθεσμων μέτρων ελάφρυνσης του χρέους, που ζητάει το ΔΝΤ προκειμένου να συμμετάσχει στο πρόγραμμα.
Ο κ. Τσακαλώτος από την πλευρά του υπογράμμισε ότι «το πακέτο των δημοσιονομικών μέτρων θα εφαρμοστεί όταν γνωρίζουμε τι θα πάρουμε για το χρέος και ποια θα είναι η διάρκεια των ετήσιων πρωτογενών πλεονασμάτων 3,5% του ΑΕΠ».
Τη συμφωνία χαιρέτισε και ο επίτροπος Πιερ Μοσκοβισί, υπογραμμίζοντας ότι αποτελεί προϊόν πολύ δύσκολων πολύμηνων διαπραγματεύσεων, οι οποίες έλαβαν εντατική μορφή τις τελευταίες ημέρες και ώρες.
«Έφτασε η στιγμή να βάλουμε τέλος στις αβεβαιότητες που επηρεάζουν την οικονομία και εμποδίζουν τη μείωση της ανεργίας και τις επενδύσεις» είπε, προσθέτοντας ότι οι θεσμοί θα επιστρέψουν στην Ελλάδα το συντομότερο.
«Χαιρετίζουμε τη συμφωνία, πιστεύουμε ότι η τελική τεχνική συμφωνία θα έρθει πολύ σύντομα», δήλωσε από την πλευρά του το εκτελεστικό μέλος της ΕΚΤ, Μπενουά Κερέ, προσθέτοντας ότι «μέσα στις επόμενες εβδομάδες πρέπει να αρχίσουμε τις συζητήσεις για το χρέος». «Πιστεύουμε ότι οι ελληνικές αρχές θα εγκρίνουν τώρα τα προαπαιτούμενα» είπε, προειδοποιώντας και αυτός ότι οι αβεβαιότητες εξαιτίας της καθυστέρησης έχουν επηρεάσει την οικονομία και τον τραπεζικό τομέα.
Όπως δήλωσε ο επικεφαλής του ESM Κλάους Ρέγκλινγκ, η συμφωνία βάζει σε τροχιά ολοκλήρωσης τη δεύτερη αξιολόγηση, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στις δημοσιονομικές επιδόσεις του 2016 τονίζοντας ότι ήταν καλύτερες από τις προσδοκίες.
ΔΝΤ: Μην ξεχνάμε το χρέος
Για πρόοδο στο χθεσινό Eurogroup κάνει λόγο και το ΔΝΤ σε ανακοίνωσή του, στην οποία όμως υπενθυμίζει πως πρέπει να ρυθμιστεί και το θέμα του χρέους. Ειδικότερα το Ταμείο επισημαίνει τα ακόλουθα:
«Παραμένουν εκκρεμότητες σε μια σειρά από ζητήματα, αλλά είμαστε σε ένα σημείο όπου πιστεύουμε πως υπάρχουν καλές προοπτικές για επιτυχή ολοκλήρωση των συζητήσεων κατά τη διάρκεια της επόμενης αποστολής στην Αθήνα. Μια τέτοια συμφωνία θα πρέπει να ακολουθηθεί από συζητήσεις με τις χώρες της Ευρωζώνης για να εξασφαλιστούν ικανοποιητικές διαβεβαιώσεις για μια αξιόπιστη πολιτική για την ανάκτηση της βιωσιμότητας του χρέους, προτού παρουσιαστεί ένα πρόγραμμα στο Εκτελεστικό Συμβούλιο του ΔΝΤ».
Ικανοποίηση στην κυβέρνηση, κριτική από την αντιπολίτευση
Ικανοποίηση για το «πράσινο φως» στην ολοκλήρωση της 2ης αξιολόγησης που άναψε με τη χθεσινή συνεδρίαση του Eurogroup επικρατεί στις τάξεις της κυβέρνησης και της συμπολίτευσης, με σειρά στελεχών να εκφράζουν την αισιοδοξία τους για την εφαρμογή των μέτρων απομείωσης του χρέους αλλά και για την επιστροφή της ελληνικής οικονομίας στην ανάπτυξη.
Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης χαρακτήρισε «πολύ θετικό βήμα» την κατάληξη της χθεσινής συνεδρίασης του Eurogroup. Ανέφερε, μάλιστα, ότι πλέον ανοίγει ο δρόμος για τα μεσοπρόθεσμα μέτρα για το χρέος. «Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό βήμα και δηλώνουμε ευθέως τη χαρά μας για τη θετική κατάληξη» σημείωσε.
Σε ανάλογο μήκος κύματος ο Πρόεδρος της Βουλής, Νίκος Βούτσης, μίλησε για «θετική συμφωνία», βάσει της οποίας η 2η αξιολόγηση «κλείνει επί της ουσίας». «Μπαίνουμε και μένουμε στις ράγες της ανάπτυξης» συμπλήρωσε.
Στην αντίπερα όχθη ο εκπρόσωπος Τύπου της Ν.Δ., Βασίλης Κικίλιας, τόνισε ότι «έπεσε η παράσταση της κυβέρνησης» και επικαλέστηκε τον υπουργό Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτο που αναγνώρισε ότι τα αρνητικά μέτρα θα δυσαρεστήσουν τους πολίτες. «Τόσοι χαμένοι μήνες, που κόστισαν δισ. στην πραγματική οικονομία, για να ομολογήσει κυνικά η κυβέρνηση των κ.κ. Τσίπρα - Καμμένου ότι κόβει συντάξεις και μειώνει το αφορολόγητο» ανέφερε.
Αρνητική χαρακτηρίζουν την κατάληξη των διαπραγματεύσεων η πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Φώφη Γεννηματά, ο επικεφαλής του Ποταμιού Σταύρος Θεοδωράκης και η Ένωση Κεντρώων.