Σάββατο, 9 Σεπτεμβρίου 2017

Ποια είναι η τελική μορφή του νέου νόμου για το εργασιακό-ασφαλιστικό

Ποια είναι η τελική μορφή του νέου νόμου για το εργασιακό-ασφαλιστικό

20
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Ποια είναι η τελική μορφή του νέου νόμου για το εργασιακό-ασφαλιστικό
Tου Δημήτρη Κατσαγάνη
Μετά από ένα μπαράζ νομοτεχνικών βελτιώσεων ψηφίστηκε προχθές το βράδυ το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας με διατάξεις που αφορούν την καταπολέμηση της αδήλωτης-υποδηλωμένης εργασίας και το ασφαλιστικό. Οι αλλαγές αφορούσαν αποκλειστικά το κομμάτι εκείνο του νομοσχεδίου που αφορούσε την καταπολέμηση της αδήλωτης και υποδηλωμένης εργασίας.
Αντίθετα, όλες οι άλλες προβλεπόμενες -στο νομοσχέδιο- ανατροπές  που αφορούσαν τις ασφαλιστικές εισφορές των επαγγελματιών (π.χ. πάγωμα επιστροφών από τον ΕΦΚΑ σε όσους έχουν οφειλές προς τα Tαμεία, αποσύνδεση ιδιότητας-ασφάλισης για μηχανικούς και δικηγόρους) και των δημοσίων υπαλλήλων (κράτηση 4,5% υπέρ του ΜΤΠΥ) παρέμειναν.
Επίσης παρέμειναν οι διατάξεις που ενισχύουν τον ρόλο του Κέντρου Είσπραξης Ανεξόφλητων Οφειλών (ΚΕΑΟ).
Καμία αλλαγή, επίσης, δεν έγινε στις αρχικά προτεινόμενες διατάξεις στο συνταξιοδοτικό. Έτσι θα επιβληθεί συντελεστής 0,45 στον υπολογισμό των εκκρεμών επικουρικών συντάξεων από 1/1/2015 και έπειτα, οδηγώντας σε μειώσεις έως 35%.
Στην τελική του μορφή ο νέος νόμος προβλέπει -στα σημεία στα οποία υπήρξαν αλλαγές πριν από την ψήφισή του- τις ακόλουθες οκτώ αλλαγές:
1. Οι τρεις παραβάσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αναστολή λειτουργίας των επιχειρήσεων, αφορούν τρεις διαφορετικούς ελέγχους και όχι τρεις διαφορετικές παραβάσεις από έναν έλεγχο. Επίσης διευκρινίζεται ότι, όταν μια επιχείρηση έχει πολλά καταστήματα, σε ποιο από αυτά επιβάλλεται η αναστολή λειτουργίας.

2. Η δήλωση της οικειοθελούς αποχώρησης θα υποβάλλεται εντός 4 εργάσιμων ημερών (αντί των 2 εργάσιμων ημερών όπως είχε ορισθεί στο αρχικό σχέδιο νόμου). 

3. Διαγράφεται η υποχρέωση να συνυπογράφεται το πρακτικό, η ενημέρωση και η διαβούλευση μεταξύ των κοινωνικών εταίρων (σ.σ. εργαζομένων-εργοδοτών).

4. Αποσύρεται το άρθρο το οποίο προέβλεπε ότι "oποιαδήποτε ουσιαστική μεταβολή επέλθει στη σύμβαση εργασίας από απόφαση του εργοδότη, η οποία ελήφθη κατά παράβαση των υποχρεώσεων του άρθρου 4, είναι άκυρη".

5. Προστέθηκε νομοτεχνική βελτίωση η οποία προβλέπει όχληση του εργοδότη 15 ημέρες πριν από την έκδοση διαταγής πληρωμής υπέρ του εργαζομένου για δεδουλευμένες αποδοχές.
6. Απεσύρθη η διάταξη για τον αποκλεισμό από τις δημόσιες συμβάσεις εξαιτίας παραβάσεων της εργατικής νομοθεσίας, καθώς θα ενταχθεί στον Νόμο περί Δημοσίων Συμβάσεων και θα γίνει νέο άρθρο ώστε να υπάρχει το ίδιο πλαίσιο για το προσωρινό κλείσιμο μιας επιχείρησης και για όσες επιδοτούνται/επιχορηγούνται από δημόσια και ευρωπαϊκά κονδύλια. 
7. Αποσύρονται οι διατάξεις για την αποσαφήνιση του δόλου στο εργατικό ατύχημα.
8. Επίσης δεν γίνονται δεκτές οι τροπολογίες οι οποίες αφορούσαν την "επίσχεση εργασίας σε περίπτωση υπερημερίας του εργοδότη ως προς την καταβολή του μισθού" και την  "παράσταση πολιτικής αγωγής για δεδουλευμένες αποδοχές και αποζημίωση απόλυσης". 
Τι προβλέπει συνολικά ο νέος νόμος
Συνολικά ο νέος νόμος προβλέπει:
Στο πεδίο των εργασιακών σχέσεων
-Πρόστιμο από 500 έως 50.000 ευρώ για όποιον εργοδότη αρνηθεί την πρόσβαση των κλιμακίων του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας (ΣΕΠΕ) ή την παροχή στοιχείων ή πληροφοριών. 
-Οριστικό λουκέτο σε όποια επιχείρηση δεν συμμορφωθεί με τις κυρώσεις που επιβάλλουν οι Επιθεωρητές Εργασίας σε σχέση με παραβάσεις που εγκυμονούν άμεσο ή σοβαρό κίνδυνο για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων.
-Προσωρινό λουκέτο επιχείρησης στην περίπτωση που δεν καταβάλλει πλήρως αποδοχές αδείας ή αναλογίας αυτών, επίδομα αδείας ή δεν καταθέσει πίνακα προσωπικού και ωρών εργασίας, απασχολεί εργαζομένους κατά τις ώρες μη λειτουργίας των επιχειρήσεων, "τεμαχίζει" το ωράριο των μερικώς απασχολουμένων και υπερβαίνει τα χρονικά όρια της απασχόλησης του προσωπικού της. 
-Οριστικό λουκέτο σε επιχειρήσεις των οποίων οι ιδιοκτήτες δεν συμμορφωθούν στις ποινές ή στα πρόστιμα (π.χ., εξάμηνη φυλάκιση, πρόστιμο τουλάχιστον 900 ευρώ) που επιβληθούν, τα οποία σχετίζονται με την απασχόληση αδήλωτου προσωπικού. 
-Πρόστιμο έως 50.000 ευρώ για παράβαση της υποχρέωσης αναγραφής εργαζομένου στον πίνακα προσωπικού.
-Πρόστιμο έως 50.000 ευρώ για όποιον εργοδότη δεν δηλώσει στην "Εργάνη" κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας, καθώς και κάθε υπεργασία και νόμιμη υπερωριακή απασχόληση των εργαζομένων.
-Πρόστιμο 10.550 ευρώ για όποιον εργοδότη εκτελεί οικοδομική εργασία ή τεχνικό έργο και δεν αναγγείλει ηλεκτρονικά στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του ΣΕΠΕ (ΟΠΣ-ΣΕΠΕ) το απασχολούμενο προσωπικό πριν από την έναρξη κάθε ημερήσιας απασχόλησης.
-Καταλογισμός στον εργοδότη της κατηγορίας της "άτακτης καταγγελίας" σύμβασης σε περίπτωση που αυτός δεν τηρήσει εμπρόθεσμα τις υποχρεώσεις αναγγελίας οικειοθελούς αποχώρησης, συμπεριλαμβανομένης της υποβολής των συνοδευτικών εγγράφων της παρούσας.
-Υποχρέωση του εργοδότη να εφοδιάζει τους εργαζομένους του με αντίγραφο της κατάστασης προσωπικού ή απόσπασμα αυτής όταν απασχολούνται εκτός της έδρας ή του παραρτήματος της επιχείρησης. 
-Δυνατότητα των κοινωνικών εταίρων (εργοδοτών και εργαζομένων) να καθορίζουν ελεύθερα και οποτεδήποτε, μέσω γραπτής συμφωνίας, τις πρακτικές λεπτομέρειες της ενημέρωσης και διαβούλευσης, στο κατάλληλο επίπεδο, συμπεριλαμβανομένου του επιπέδου της επιχείρησης ή της εγκατάστασης.
-Προσδιορισμός χρονικού διαστήματος 60 ημερών για τη συζήτηση των αγωγών και των τακτικών ένδικων μέσων επί εργατικών διαφορών (άκυρη απόλυση, μισθοί υπερημερίας και καθυστερημένοι μισθοί).
-Δυνατότητα έκδοσης διαταγής πληρωμής οφειλόμενου μισθού εφόσον η σύναψη της σύμβασης εργασίας αποδεικνύεται εγγράφως.
Στο πεδίο των ασφαλιστικών εισφορών
-Αύξηση ασφαλίστρων Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (σ.σ. μερίσματα δημοσίου).
-Επανακαθορίζονται οι μηνιαίες κρατήσεις των μετόχων του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων, οι οποίες ορίζονται σε ποσοστό 4,5% επί των συντάξιμων αποδοχών, όπως προσδιορίζονται για την κύρια σύνταξη.Το ΓΛΚ προβλέπει αύξηση εσόδων 26 εκατ. ευρώ υπέρ του ΜΤΠ.
-"Πάγωμα" των επιστροφών εισφορών σε όσους επαγγελματίες δήλωσαν χαμηλότερο εισόδημα το 2016 σε σχέση με το 2015, εφόσον έχουν οφειλές στον ΕΦΚΑ. 
-Οι επιστροφές αυτές θα συμψηφιστούν με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές.
-Μη καταβολή εισφορών από όσους μηχανικούς και νομικούς δεν έχουν κάνει έναρξη επαγγέλματος στην Εφορία. 
-Πρόσβαση του Κέντρου Είσπραξης Ανεξόφλητων Οφειλών στο Σύστημα Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών για τη διευκόλυνση αιτημάτων παροχής σχετικών πληροφοριών.
-Υποχρέωση του Δημοσίου να δίνει πληροφορίες στο ΚΕΑΟ για τους οφειλέτες των Ταμείων. 

Στο πεδίο των συντάξεων
-Προβλέπεται ότι το τμήμα της σύνταξης που αντιστοιχεί στον χρόνο ασφάλισης που έχει προγραμματοποιηθεί έως και την 31/12/2014 υπολογίζεται με βάση το υφιστάμενο ποσοστό αναπλήρωσης (0,45%), το οποίο για κάθε έτος ασφάλισης αντιστοιχεί σε ποσοστό επί των συνταξίμων αποδοχών κάθε ασφαλισμένου που υπεβλήθησαν σε εισφορές υπέρ επικουρικής ασφάλισης (αντί των αποδοχών που υπολογίζονται για την έκδοση κύριας σύνταξης).
-Εκτιμούνται μειώσεις έως 30% -35% στις επικουρικές συντάξεις τις οποίες αιτήθηκαν ασφαλισμένοι μετά την 1/1/2015.
-To πλήθος των ασφαλισμένων που εκτιμάται ότι θα υποστεί αυτές τις μειώσεις ανέρχεται σε 85.000 άτομα.
-Διευκρινίζεται ότι η προϋπόθεση συμπλήρωσης 15 ετών ασφάλισης για την καταβολή της εθνικής σύνταξης δεν ισχύει για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης με τη συμπλήρωση χρόνου ασφάλισης μικρότερου των 15 ετών. Στην περίπτωση αυτή το ποσό της εθνικής σύνταξης δεν μπορεί να υπολείπεται αυτού που αντιστοιχεί στα 15 χρόνια ασφάλισης.
-Ορίζεται ότι το συνολικό ακαθάριστο ποσό της ανταποδοτικής σύνταξης δεν μπορεί να υπερβαίνει το ακαθάριστο ποσό των συντάξιμων αποδοχών.
-Προστίθεται στους χρόνους που θεωρούνται ως συντάξιμοι και ο χρόνος αδείας άνευ αποδοχών μέχρι έναν μήνα κατ' έτος με την προϋπόθεση της καταβολής από τον υπάλληλο των προβλεπομένων ασφαλιστικών εισφορών.
-Προβλέπεται χρόνος ασφάλισης στον ΕΦΚΑ και ο χρόνος που αναγνωρίζεται στην πρόσθετη ασφάλιση αγροτών που αναγνωρίζεται στον κλάδο κύριας ασφάλισης. Οι ασφαλισμένοι καταβάλλουν μηνιαία εισφορά 20% επί του 70% του προβλεπομένου, κατά την υποβολή της αίτησης κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών.
-Συμπληρώνεται διάταξη του νόμου 4387/2016 (σ.σ. νόμος Κατρούγκαλου) ως προς τις εργοδοτικές εισφορές που καταβάλλονται για όσους διορίζονται σε θέσεις μετακλητών υπαλλήλων με σχέση δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.
-Διευκρινίζεται το χρονικό διάστημα ασφάλισης που λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών των υπαλλήλων–λειτουργών του Δημοσίου και των στρατιωτικών, στις περιπτώσεις που δεν προκύπτει χρόνος ασφάλισης 5 ή 10 χρόνων (ανάλογα με τον χρόνο έναρξης καταβολής της σύνταξης) από το 2002 μέχρι την έναρξη καταβολής της σύνταξης. Σε αυτές τις περιπτώσεις αναζητείται χρόνος ασφάλισης και πριν από την 1/1/2002 και μέχρι τη συμπλήρωση 5 ή 10 ετών, κατά περίπτωση.
-Ορίζεται ότι το συνολικό ποσοστό της μείωσης της σύνταξης σε περίπτωση πρόωρης αποχώρησης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30%.
-Προβλέπεται ότι η σύνταξη δικαιούχου που έχει καταδικαστεί σε ποινή κάθειρξης για οποιοδήποτε αδίκημα μεταβιβάζεται στους τυχόν δικαιούχους, σύμφωνα με τις διατάξεις για συνταξιοδότηση λόγω θανάτου.
-Καταργούνται διατάξεις που ορίζουν πως το επίδομα θέσης ευθύνης περιλαμβάνεται στις συντάξιμες αποδοχές μόνο για όσους έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου, όχι κατά αναπλήρωση ή ανάθεση, τουλάχιστον για μία διετία.
-Προσδιορίζονται οι συντάξιμες αποδοχές επί των οποίων υπολογίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές για όσους αμείβονται από 1/1/2017 με βάση τα ειδικά μισθολόγια (νόμος 4472/2017).
-Αναγνωρίζεται ότι το δικαίωμα στη σύνταξη είναι απαράγραπτο, τα δε οικονομικά αποτελέσματα που γεννώνται από την άσκηση του δικαιώματος αυτού ανατρέχουν στην ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης από τον ενδιαφερόμενο. Αυτό ισχύει για όσους αποχώρησαν από 13/5/2017 και έπειτα.
-Διευκρινίζεται ότι το χρονικό διάστημα ασφάλισης λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών των ασφαλισμένων των πρώην φορέων κοινωνικής ασφάλισης που κατέθεσαν αίτηση συνταξιοδότησης εντός του έτους 2016, στις περιπτώσεις που δεν προκύπτει χρόνος ασφάλισης 5 ή 10 ετών (ανάλογα με τον χρόνο έναρξης καταβολής της σύνταξης) από το 2002.
-Οι γενικές και ειδικές διατάξεις που προβλέπουν διακοπή ή περικοπή της σύνταξης αναπηρίας ή της σύνταξης λόγω θανάτου και των προνοιακών ή άλλων επιδομάτων όταν ο δικαιούχος αναλαμβάνει εργασία ή αυταπασχολείται, δεν εφαρμόζονται στους δικαιούχους που πάσχουν από αναπηρία που οφείλεται σε ψυχική πάθηση ή νοητική υστέρηση ή συμπαθολογία ψυχικής πάθησης και νοητικής στέρησης .
Επανακαθορίζεται:
-Ο χρόνος ηλικίας του ανασφάλιστου διαζευγμένου συζύγου (ο γάμος λύθηκε μετά τη συμπλήρωση του 25ου έτους, αντί του 35ου, που ισχύει για τη διατήρηση ως άμεσα ασφαλισμένου του δικαιώματος παροχών ασθενείας σε είδος.
-Ο τρόπος υπολογισμού της καταβαλλόμενης μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ υγειονομικής περίθαλψης στον οικείο ασφαλιστικό φορέα, για τη συνέχιση του προαναφερόμενου δικαιώματος.
-Αίρεται η καταληκτική ημερομηνία της 30/6/2017 και ισχύει εις το διηνεκές το δικαίωμα που είχε παραχωρηθεί σε συνταξιούχους λήψης αναπηρικής σύνταξης και δικαιούχους επιδομάτων αναπηρίας, προκειμένου αυτοί να συνεχίσουν να λαμβάνουν τις σχετικές παροχές για ένα εξάμηνο, εφόσον εκκρεμεί στις υγειονομικές επιτροπές ΚΕΠΑ, χωρίς υπαιτιότητά τους, ιατρική κρίση περί ποσοστού αναπηρίας.
*Διαβάστε ακόμα:

Ανάλυση: Ρύθμιση χρεών μηχανικών προς το Δημόσιο και τους φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης

Ανάλυση: Ρύθμιση χρεών μηχανικών προς το Δημόσιο και τους φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης

Ανάλυση: Ρύθμιση χρεών μηχανικών προς το Δημόσιο και τους φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης
Η περίφημη και πολυδιαφημισμένη ρύθμιση των χρεών των μηχανικών προς τα ασφαλιστικά ταμεία και το δημόσιο, περνά τελικά μέσω του νόμου για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό, Ν. 4469/2017, ΦΕΚ Α 62 – 03/-5/2017 και των αποφάσεων που προβλέπονται από αυτό το νόμο.
Στο παρόν κείμενο δεν θα αναφερθούμε στον εξωδικαστικό συμβιβασμό γενικά για όλους τους επαγγελματίες, αλλά θα επικεντρωθούμε στις προβλέψεις του σε σχέση με τους μηχανικούς και τους λοιπούς ελεύθερους επαγγελματίες που δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα. Θα περιοριστούμε επίσης μόνο σε ότι αφορά φυσικά πρόσωπα και όχι επιχειρήσεις.
Ο νόμος 4469/2017 εξαιρεί από την υπαγωγή σε αυτόν φυσικά πρόσωπα χωρίς πτωχευτική ικανότητα, όπως είναι οι μηχανικοί και άλλοι επαγγελματίες. Επίσης εξαιρεί την υπαγωγή οφειλών κάτω από 20.000€. Παρ' όλα αυτά, με βάση το άρθρο 15, παράγραφος 21 μπορούν να ενταχθούν και φυσικά πρόσωπα χωρίς πτωχευτική ικανότητα, αλλά μόνο προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία ύστερα από αίτηση των οφειλετών, και πάντα με την τήρηση όλων των λοιπών όρων που προβλέπονται από τον εξωδικαστικό συμβιβασμό. Επίσης με βάση το άρθρο 15, παράγραφος 6 επιτρέπεται να υπαχθούν και χρέη μέχρι 20.000€ μόνο προς τα ασφαλιστικά ταμεία και το δημόσιο, τηρώντας πάλι όλους τους λοιπούς όρους και προϋποθέσεις του εξωδικαστικού συμβιβασμού.
Οι αιτήσεις επιτρέπεται να γίνουν μέχρι και την 31/12/2018.
1. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ
1.1) Θα πρέπει να έχουν θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων σε μία τουλάχιστον από τις τελευταίες τρεις χρήσεις πριν από την υποβολή της αίτησης (δηλαδή τουλάχιστον μία κερδοφόρα χρήση κατά τα τρία τελευταία έτη).
1.2) Θα πρέπει να μην έχουν διακόψει την επιχειρηματική τους δραστηριότητα, εκτός εάν υποβληθεί δήλωση έναρξης εργασιών. (Άρα οι μηχανικοί με κλειστά βιβλία δεν μπορούν να υπαχθούν σε ρύθμιση οφειλών προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία).
1.3) Περιλαμβάνονται οι οφειλές προς το Δημόσιο και τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης που είναι ήδη βεβαιωμένες, κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016, με τις προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσμης καταβολής κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης.
2. ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ως «ικανότητα αποπληρωμής» του οφειλέτη, νοείται το ποσό που δύναται να αποπληρώσει συνολικά ο οφειλέτης, έναντι των οφειλών τους προς όλους τους πιστωτές εντός χρονικού διαστήματος, που για το ΚΕΑΟ ή για το Δημόσιο, ισούται με το χρόνο αποπληρωμής εκατόν είκοσι (120) μηνιαίων δόσεων.
Για την εκτίμηση της ικανότητας αποπληρωμής του οφειλέτη, λαμβάνονται υπόψη οι παρακάτω παράμετροι:
Για φυσικά πρόσωπα
Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) της πιο κερδοφόρας χρήσης των τελευταίων 3 ετών, η υποχρέωση αποπληρωμής τρεχόντων φορολογικών υποχρεώσεων, οι ελάχιστες αναγκαίες ταμειακές ροές για τη συνέχιση της λειτουργίας της επιχείρησης, οι εύλογες δαπάνες διαβίωσης, πιθανά έσοδα από άλλες πηγές διαφορετικές της επιχειρηματικής δραστηριότητας, η ανάγκη εξυπηρέτησης τυχόν οφειλών που δεν ρυθμίζονται με τη σύμβαση. Επιπλέον λαμβάνονται υπόψη τυχόν καταθέσεις, αφαιρουμένου ενός ελάχιστου επιπέδου μετρητών για τη συνέχιση λειτουργίας της επιχείρησης.
3. ΑΞΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Η αξία των ακινήτων τα οποία δηλώνονται στην αίτηση καθορίζεται με βάση έκθεση εκτιμητή ακινήτων, την οποία συνυποβάλλει ο οφειλέτης με την αίτησή του. Αν ο οφειλέτης δεν προσκομίσει έκθεση από εκτιμητή, ως αξία των ακινήτων στην αίτηση δηλώνεται η αξία που λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ.
4. ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
4.1) Με τη σύμβαση μπορεί να ρυθμίζεται το δικαίωμα πιστωτή να εγγράψει υποθήκη, προσημείωση υποθήκης ή ειδικό προνόμιο σε περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη για εξασφάλιση των ρυθμιζόμενων με τη σύμβαση απαιτήσεων. Μετά τη σύναψη της σύμβασης και για όσο χρονικό διάστημα αυτή εξυπηρετείται από τον οφειλέτη απαγορεύεται η εγγραφή νέου βάρους σε περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη ή των συνοφειλετών για εξασφάλιση των ρυθμισμένων με τη σύμβαση απαιτήσεων.
4.2) Επέρχεται αυτοδικαίως ανατροπή της σύμβασης έναντι του Δημοσίου ή των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και αναβίωση των απαιτήσεών τους, με συνέπεια να καθίσταται αμέσως ληξιπρόθεσμο και απαιτητό το σύνολο του υπολοίπου της οφειλής που παραμένει ανεξόφλητο, σύμφωνα με τα στοιχεία της αρχικής βεβαίωσης, μαζί με τους αναλογούντες τόκους και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, στις εξής περιπτώσεις:
 • Μη καταβολή δόσεων ή μερική καταβολή δόσεων από τον οφειλέτη προς τη Φορολογική Διοίκηση ή τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, έως τη συμπλήρωση του ποσού που αντιστοιχεί σε τρεις (3) δόσεις,
 • Παράλειψη του οφειλέτη να υποβάλει τις προβλεπόμενες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και φόρου προστιθέμενης αξίας, καθώς και την προβλεπόμενη Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.), εντός τριών (3) μηνών από την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής τους,
 • Παράλειψη του οφειλέτη να εξοφλήσει ή να τακτοποιήσει με νόμιμο τρόπο, με αναστολή είσπραξης ή ρύθμιση τμηματικής καταβολής, τις οφειλές του είτε προς το Δημόσιο ή υπέρ τρίτων που εισπράττονται από τη Φορολογική Διοίκηση είτε προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, οι οποίες βεβαιώθηκαν μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2016, εντός ενενήντα (90) ημερών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος ή, προκειμένου για οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μετά την έναρξη ισχύος ή την επικύρωση της σύμβασης, εντός εξήντα (60) ημερών από τη λήξη της νόμιμης προθεσμίας καταβολής τους.
4.3) Στις περιπτώσεις οφειλετών με συνολικό ποσό «βασικής οφειλής» (στην οποία δεν προσμετρώνται τόκοι, προσαυξήσεις κ.λ.π. η αποπληρωμή αυτών και των επ' αυτών προσαυξήσεων ή τόκων εκπρόθεσμης καταβολής) προς το Δημόσιο ή τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης έως τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ, η αποπληρωμή γίνεται τμηματικά το πολύ σε τριάντα έξι (36) μηνιαίες δόσεις, ανάλογα με την ικανότητα αποπληρωμής του οφειλέτη, με ελάχιστη μηνιαία δόση πενήντα (50) ευρώ, χωρίς δυνατότητα διαγραφής κανενός ποσού, δηλαδή δεν διαγράφονται τα πρόστιμα, οι προσαυξήσεις και οι τόκοι.
4.4) Στις περιπτώσεις οφειλετών με συνολικό ποσόν «βασικής οφειλής» (στην οποία δεν προσμετρώνται τόκοι, προσαυξήσεις κ.λ.π. η αποπληρωμή αυτών και των επ' αυτών προσαυξήσεων ή τόκων εκπρόθεσμης καταβολής) προς το Δημόσιο ή τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης από 3.000€ μέχρι 20.000€, γίνεται τμηματικά το πολύ σε εκατόν είκοσι (120) μηνιαίες δόσεις, ανάλογα με την ικανότητα αποπληρωμής του οφειλέτη, με ελάχιστη μηνιαία δόση πενήντα (50) ευρώ, χωρίς δυνατότητα διαγραφής βασικής οφειλής. Μπορεί να αφαιρεθεί μέχρι το 95% των απαιτήσεων του Δημοσίου από πρόστιμα που έχουν επιβληθεί από τη φορολογική διοίκηση και μέχρι το 85% των απαιτήσεων του Δημοσίου και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης από προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσμης καταβολής. Τα παραπάνω αναφερόμενα ποσά δεν θα αφαιρεθούν εφόσον προκύπτει ότι μπορούν να αποπληρωθούν με βάση την ικανότητα αποπληρωμής του οφειλέτη. Σε περίπτωση που προκύπτει ότι δεν μπορούν να αποπληρωθούν από τον οφειλέτη, τα ανωτέρω ποσά διαγράφονται μετά την ολοσχερή εξόφληση όλων των λοιπών οφειλών.
4.5) Στις περιπτώσεις οφειλετών με συνολικό ποσόν «βασικής οφειλής» προς το Δημόσιο ή τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης μεγαλύτερο από 20.000€ και μέχρι 300.000€, ακολουθείται κανονικά η διαδικασία του εξωδικαστικού συμβιβασμού. Σύμφωνα με το άρθρο 16, παράγραφος 3, θα προβλεφτεί μια απλοποιημένη διαδικασία για φυσικά πρόσωπα που οφείλουν συνολικά μέχρι 50.000€. Η απλοποιημένη διαδικασία θα προβλέπεται σε κοινή υπουργική απόφαση, ή οποία προς το παρόν δεν έχει εκδοθεί.
4.6) Είναι άκυρος ο όρος σύμβασης, που προβλέπει: α) την αποπληρωμή οφειλών προς το Δημόσιο ή τα ασφαλιστικά ταμεία σε περισσότερες από εκατόν είκοσι (120) δόσεις, β) την τμηματική αποπληρωμή οφειλών προς το Δημόσιο ή τα ασφαλιστικά ταμεία ανά χρονικά διαστήματα που υπερβαίνουν το μήνα, γ) την καταβολή μηνιαίας δόσης μικρότερης των πενήντα (50) ευρώ, δ) την παροχή περιόδου χάριτος για την αποπληρωμή οφειλών προς το Δημόσιο ή τα ασφαλιστικά ταμεία, ε) την ικανοποίηση απαιτήσεών του με άλλα ανταλλάγματα αντί χρηματικού ποσού.
4.7) Επί των οφειλών προς το Δημόσιο ή τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης που ρυθμίζονται δυνάμει της σύμβασης δεν υπολογίζονται περαιτέρω τόκοι ή προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής. Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης αναδιάρθρωσης και κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, δεν υπολογίζονται τα φορολογικά πρόστιμα.
4.8) Η διαγραφή βασικής οφειλής παρακρατούμενων εισφορών εργαζομένων προς φορείς κοινωνικής ασφάλισης απαγορεύεται.
5. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΙΤΗΣΗΣ
5.1) Πλήρη στοιχεία φυσικού προσώπου (επωνυμία, διεύθυνση, Α.Φ.Μ., ΚΑΔ, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση), αναφορά στον κύκλο εργασιών του κατά την τελευταία χρήση πριν από την υποβολή της αίτησης , περιγραφή της δραστηριότητάς του, της οικονομικής του κατάστασης, των λόγων της οικονομικής του αδυναμίας και των προοπτικών της επιχείρησής του,
5.2) Δήλωση εισοδήματος φυσικών προσώπων (E.1) των τελευταίων πέντε (5) φορολογικών ετών,
5.3) Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα (Ε.3) των τελευταίων πέντε (5) φορολογικών ετών,
5.4) Συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών και προμηθευτών των τελευταίων πέντε (5) φορολογικών ετών,
5.5) Δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε.9),
5.6) Πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου εισοδήματος (εκκαθαριστικό) του τελευταίου φορολογικού έτους,
5.7) Πράξη διοικητικού προσδιορισμού του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) του τελευταίου φορολογικού έτους,
5.8) Τελευταία περιοδική δήλωση ΦΠΑ (Φ2)
5.9) Καταστάσεις βεβαιωμένων οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση και προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, οι οποίες πρέπει να έχουν εκδοθεί εντός των τελευταίων τριών (3) μηνών πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης,
5.10) Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης του οφειλέτη.
5.11) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οφειλέτη.
5.12) Κατάλογο των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη με αναφορά στην εκτιμώμενη εμπορική αξία τους, έτσι ώστε να μπορεί να προσδιορισθεί η αξία ρευστοποίησης της περιουσίας του,
5.13) Πλήρη περιγραφή των βαρών και λοιπών εξασφαλίσεων (είδος βάρους ή εξασφάλισης, πιστωτής, ασφαλιζόμενο ποσό, σειρά, δημόσιο βιβλίο) που είναι εγγεγραμμένα επί των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη,
5.14) Δήλωση για κάθε μεταβίβαση ή επιβάρυνση περιουσιακού στοιχείου του οφειλέτη που έγινε εντός των τελευταίων πέντε (5) ετών πριν από την υποβολή της αίτησης.
5.15) Στοιχεία κάθε νομικού προσώπου συνδεδεμένου με τον οφειλέτη με ημερομηνία σύστασης μεταγενέστερη της 1ης Ιανουαρίου 2012, καθώς και πλήρη στοιχεία ακινήτων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων που τυχόν μεταβιβάστηκαν από τον οφειλέτη σε πρόσωπα συνδεδεμένα με τον οφειλέτη (δηλαδή συγγενείς μέχρι δεύτερο βαθμό συγγένειας ή σε νομικά πρόσωπα συνδεδεμένα με τον οφειλέτη) μετά την 1η Ιανουαρίου 2012,
5.16) Κατάλογος των προσώπων που αμείβονται από τον οφειλέτη και τα οποία αποτελούν συνδεδεμένα πρόσωπα με αυτόν (δηλαδή μέχρι δεύτερου βαθμού συγγένειας), καθώς και ανάλυση των αμοιβών αυτών κατά τους τελευταίους 24 μήνες πριν από την υποβολή της αίτησης.
5.17) Σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 9, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών μπορεί να καθορίζονται και νέα δικαιολογητικά ή να τροποποιούνται τα παραπάνω δικαιολογητικά.
6. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ Η ΕΧΟΥΝ ΕΚΔΟΘΕΙ
 1. Άρθρο 5, παράγραφος 9: Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών μπορεί να καθορίζονται και νέα δικαιολογητικά ως υποχρεωτικώς συνυποβαλλόμενα με την αίτηση υπαγωγής στη διαδικασία του παρόντος νόμου έγγραφα ή να τροποποιούνται τα δικαιολογητικά της παραγράφου 8 του άρθρου 5. Αυτή η απόφαση δεν έχει εκδοθεί ακόμα.
 2. Άρθρο 14, παράγραφος 7: Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται η διαδικασία και οι ειδικότερες λεπτομέρειες για τη γνωστοποίηση της παραγράφου 6 του άρθρου 14. Δεν έχει εκδοθεί ακόμα.
 3. Άρθρο 15, παράγραφος 14: Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων μπορεί να εξειδικεύονται η μεθοδολογία και τα κριτήρια της παραγράφου 5 του άρθρου 15 για τον προσδιορισμό του αριθμού και του ύψους των δόσεων καταβολής για την αποπληρωμή οφειλών προς το Δημόσιο, τα κριτήρια για τη διαμόρφωση της ψήφου του Δημοσίου σύμφωνα με την παράγραφο 9 του άρθρου 15, καθώς και κάθε ειδικότερο θέμα για την εφαρμογή των παραγράφων 1 έως 13 του άρθρου 15. Αυτή η απόφαση έχει εκδοθεί, είναι η ΠΟΛ 1105, ΦΕΚ Β 2426, 14-07-2017 και αφορά τη ρύθμιση προς το Δημόσιο.
 4. Άρθρο 15, παράγραφος 20: Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μπορεί να εξειδικεύονται η μεθοδολογία και τα κριτήρια της παραγράφου 5 του άρθρου 15 για τον προσδιορισμό του αριθμού και του ύψους των δόσεων καταβολής για την αποπληρωμή οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τα κριτήρια για τη διαμόρφωση της ψήφου του Κ.Ε.Α.Ο. σύμφωνα με την παράγραφο 9 του άρθρου 15, καθώς και κάθε ειδικότερο θέμα για την εφαρμογή των παραγράφων 3 έως 9 και 15 έως 19 του άρθρου 15. Αυτή η απόφαση έχει εκδοθεί, είναι η 32320/1841, ΦΕΚ Β 2360, 11-07-2017 και αφορά τη ρύθμιση προς τα ασφαλιστικά ταμεία.
 5. Άρθρο 15, παράγραφος 21: Με τις υπουργικές αποφάσεις των παραγράφων 14 και 20 του άρθρου 15 μπορεί να εξειδικεύονται οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή της παραγράφου 21 του άρθρου 15. Αυτές οι αποφάσεις έχουν εκδοθεί και είναι η 32320/1841 – ΦΕΚ Β 2360-11-07-2017 και η ΠΟΛ 1105 – ΦΕΚ Β 2426 – 14-07-2017 και είναι αυτές που αφορούν και τους μηχανικούς, όπως και όλους τους άλλους επαγγελματίες.
 6. Άρθρο 16, παράγραφος 2: Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών καθορίζονται οι διαδικασίες, οι προϋποθέσεις και οι τεχνικές λεπτομέρειες οι οποίες αποτελούν τις λειτουργικές προδιαγραφές της ηλεκτρονικής πλατφόρμας εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών του άρθρου 16. Αυτή η απόφαση δεν έχει εκδοθεί ακόμα.
 7. Άρθρο 16, παράγραφος 3: Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μπορεί να θεσπισθεί για πρόσωπα των οποίων οι συνολικές προς ρύθμιση οφειλές δεν ξεπερνούν το ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ απλοποιημένη διαδικασία ρύθμισης των οφειλών τους, κατά την οποία η πρόταση ρύθμισης, καθώς και η αξιολόγηση της βιωσιμότητας του οφειλέτη, παράγονται με τυποποιημένο τρόπο. Αυτή η απόφαση δεν έχει εκδοθεί ακόμα.
Ανοικτή Συνέλευση Μηχανικών