Τετάρτη, 18 Απριλίου 2018

ΕΛΤΕ: Τα κυριότερα σημεία της συνάντησης EFRAG

ΕΛΤΕ: Τα κυριότερα σημεία της συνάντησης EFRAG
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 012/2018

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ EFRAG


Αθήνα, 17 Απριλίου 2018

Στις 5 Απριλίου 2018 η European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) πραγματοποίησε στις Βρυξέλλες συνάντηση στην οποία συμμετείχαν η ομάδα τεχνικών συμβούλων (EFRAG - TEG) καθώς και η συμβουλευτική ομάδα των Ρυθμιστών Εθνικών Λογιστικών Προτύπων (EFRAG - CFSS).

H ΕΛΤΕ εκπροσωπήθηκε στη συνάντηση, ως ρυθμιστής των λογιστικών προτύπων στην Ελλάδα.Τα κυριότερα σημεία της συνάντησης αφορούσαν:

- Συναλλαγές που αφορούν σε δανεισμό χρηματιστηριακών αγαθών (Commodity loans and related transactions).

- Σχέδιο Γνωστοποιήσεων - Αρχές Γνωστοποίησης (Disclosures Project - Principles of Disclosure).

- Ρυθμιζόμενες Δραστηριότητες (Rate-regulated Activities).

- Λογιστικές Αρχές και Λογιστικές Εκτιμήσεις (Accounting Policies and Accounting Estimates).

- Ερευνητικό έργο του Συμβουλίου Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (I.A.S.B.) για την υπεραξία και την απομείωση (IASB Research project on goodwill and impairment).

Επισημάνθηκε, μεταξύ άλλων, η σημασία να καθοριστούν επακριβώς τα «όρια» των γνωστοποιήσεων στις οικονομικές καταστάσεις και να αξιολογηθούν τα θέματα των ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων, τα οποία επεξεργάζεται το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (I.A.S.B.) και η ανάγκη να προστεθούν επεξηγηματικά παραδείγματα στις αλλαγές που προτείνονται από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (I.A.S.B.) στο ΔΛΠ 8 «Λογιστικές Αρχές, Μεταβολές των Λογιστικών Εκτιμήσεων και Λάθη» και διατυπώθηκε προβληματισμός αναφορικά με τη μεθοδολογία που προβλέπει πρόσθετη καταχώριση απομείωσης της υπεραξίας (ΔΛΠ 36).Ο Β ΄Αντιπρόεδρος της ΕΛΤΕ
Χαράλαμπος Ξένος

https://www.taxheaven.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: