Πέμπτη, 17 Ιανουαρίου 2019

E-ΜΗΤΡΩΟ ΠΛΟΙΩΝ! Πρακτική ανάλυση!

Γράφει η συνεργάτιδα του taxvoice.gr, Έφη Παναγοπούλου!
e– ΜΗΤΡΩΟ ΠΛΟΙΩΝ(ΠΟΛ 1209/2018)
1)Με την παρούσα ορίζεται ως ημερομηνία ολοκλήρω­σης  και μερικής λειτουργίας του Μητρώου τουριστικών πλοίων και μικρών σκαφών του άρθρου 2 του ν.4256/2014 (Α’ 92), εφεξής «e-Μητρώο Πλοίων», η 15.11.2018.
Ως ημε­ρομηνία ολικής λειτουργίας αυτού ορίζεται η 15.5.2022. Από την 15/11/2018  ξεκίνησε η λειτουργία στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) ηλεκτρονικού Μητρώου τουριστικών πλοίων και μικρών σκαφών με τίτλο «Μητρώο τουριστικών πλοίων και μικρών σκαφών», εφεξής «e – Μητρώο Πλοίων», στο οποίο καταχωρίζονται το σύνολο των στοιχείων που απαιτούνται από τις αρμόδιες φορολογικές, τελωνειακές, ελεγκτικές υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και ορίζονται οι διαδικασίες, όροι και προϋποθέσεις καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή αυτού.
Στο Μητρώο, με μέριμνα του πλοιοκτήτη ή του εφοπλιστή ή του ιδιοκτήτη ή του χρήστη, εγγράφονται υποχρεωτικά:
α) όλα τα ιδιωτικά και επαγγελματικά πλοία αναψυχής υπό ελληνική σημαία
β) τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής σημαίας άλλου κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή σημαίας κράτους εκτός της Ε.Ε., τα οποία εκναυλώνονται μεταξύ ελληνικών λιμένων σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 3.
γ) τα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια
δ) τα λοιπά πλοία αναψυχής και μικρά σκάφη τα οποία είναι υπόχρεα για την πληρωμή του Τέλους Παραμονής και Πλόων.
2)Καταχώρηση στο e – Μητρώο Πλοίων ιδιωτικού πλοίου αναψυχής υπό ελληνική σημαία.
α) Η εγγραφή στο e – Μητρώο Πλοίων ιδιωτικού πλοί­ου αναψυχής υπό ελληνική σημαία γίνεται με ευθύνη του ιδιοκτήτη. Σε περίπτωση σκάφους με περισσότερους του ενός ιδιοκτήτες, η εγγραφή διενεργείται από τον κάθε ιδιοκτήτη ξεχωριστά.
β) Η εγγραφή πραγματοποιείται αποθηκεύοντας  στην ηλεκτρονική εφαρμογή του e-Μητρώου τα στοιχεία του ιδιωτικού πλοίου αναψυχής όταν είναι παραπάνω από ένας ιδιοκτήτης τότε καταχωρούνται από όλους τους ιδιοκτήτες και μετά γίνεται η ολοκλήρωση της διαδικασίας. Η εγγραφή στο e-μητρωο πρέπει να γίνει μέσα σε 60 μέρες από την νηολόγηση του.
γ)Με την πληρωμή του παραβόλου των 75 ευρώ ολοκληρώνεται η διαδικασία.
3)Καταχώρηση στο Μητρώο Πλοίων επαγγελματικού πλοίου αναψυχής.
α) Η εγγραφή στο e-Μητρώο Πλοίων επαγγελματικού πλοίου αναψυχής, ανεξαρτήτως σημαίας, γίνεται με ευθύ­νη του πλοιοκτήτη ή εφοπλιστή πριν την εκμετάλλευση επαγγελματικού πλοίου αναψυχής.
β) Η αίτηση για καταχώριση στο e-Μητρώο Πλοίων πραγματοποιείται αποθηκεύοντας προσωρινά στην ηλε­κτρονική εφαρμογή του e- Μητρώου Πλοίων, τα αντίστοι­χα υποχρεωτικά πεδία. Για την καταχώριση του επαγγελματικού πλοίου αναψυχής απατείται η υποβολή δικαιολογητικών στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής(Καρ. Σερβίας 10 ,Αθήνα τηλ,2103375000)
τα οποία είναι τα εξής:
  • Έγγραφο Εθνικότητας του πλοίου.
  • Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης (ΠΓΕ) ή Πιστο­ποιητικό Ασφαλείας (ΠΑ) προκειμένου για επαγγελμα­τικά πλοία αναψυχής με ελληνική σημαία ή Πιστοποιη­τικό Ελέγχου Ξένου Επαγγελματικού Πλοίου Αναψυχής (ΠΕΞΕΠΑ) για πλοία με ξένη σημαία.
  • Ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
  •  Ηλεκτρονικό παράβολο ποσού πεντακοσίων ευρώ (500€).
  • Για την καταχώριση του επαγγελματικού πλοί­ου αναψυχής υπό ξένη σημαία στο Μητρώο Πλοίων απαιτείται η υποβολή σχετικών δικαιολογητι­κών μέσω του εντύπου κατάθεσης στην αρμόδια υπηρεσία της Φορολογικής ή Τελωνειακής Διοίκησης, από τα οποία θα αποδεικνύεται η καταβολή ή η νόμιμη μη επιβάρυνση με ΦΠΑ για την απόκτηση του επαγγελματικού πλοίου αναψυχής.
4)Καταχώρηση στο Μητρώο Πλοίων επαγγελματικού τουριστικού ημερόπλοιου.
α) Η εγγραφή στο e-Μητρώο Πλοίων επαγγελματικού τουριστικού ημερόπλοιου, γίνεται με ευθύνη του πλοι­οκτήτη ή εφοπλιστή πριν την εκμετάλλευση του επαγ­γελματικού τουριστικού ημερόπλοιου,
β) Για την καταχώριση του επαγγελματικού τουριστικού ημερόπλοιου χρειαζονται τα παρακατω δικαιολογητικα:
  •  Έγγραφο Εθνικότητας του πλοίου.
  •  Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης (ΠΓΕ) ή Πιστοποι­ητικό Ασφαλείας (ΠΑ).
  • Ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
  • Ηλεκτρονικό παράβολο ποσού πεντακοσίων ευρώ (500 €) για πλοία μήκους επτά μέτρων και άνω και ηλε­κτρονικό παράβολο ποσού διακοσίων ευρώ (200 €) για σκάφη κάτω των επτά μέτρων,τα οποία κατατίθενται στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
Η εγγραφή του επαγγελματικού πλοίου στο e Μητρώο Πλοίων γίνεται εντός  6 μηνών από την έναρξη  λειτουργίας του e-μητρώου πλοίων, δηλαδή  ως τις 15.5.2019.

Γιάννης Καρούζος : Μισθός χωρίς εργασία - ο κανόνας και οι εξαιρέσεις

Γιάννης Καρούζος : Μισθός χωρίς εργασία - ο κανόνας και οι εξαιρέσεις

Σε ποιές περιπτώσεις μπορεί ο εργοδότης να πληρώσει τον μισθό ακόμα και αν γιά διάφορους αλλά συγκεκριμένους λόγους δεν έχει παρασχεθεί η εργασία από τον εργαζόμενο.

Στο πλαίσιο της σύμβασης εργασίας, ο εργαζόμενος υποχρεούται να εκπληρώνει την υποχρέωση παροχής της εργασίας του, ενώ ο εργοδότης, μετά την εκπλήρωση της εργασίας, υποχρεούται να καταβάλει τον οφειλόμενο μισθό. Με άλλα λόγια, ο μισθός, αποτελεί αντάλλαγμα για την παρασχεθείσα εργασία.
Πρόκειται για τον κανόνα «χωρίς εργασία κανένας μισθός», ο οποίος αποτελεί εκδήλωση του ανταλλακτικού χαρακτήρα της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας. Τον παραπάνω κανόνα, ωστόσο, διασπούν ορισμένες εξαιρέσεις, περιπτώσεις δηλαδή που οφείλεται μισθός, μολονότι δεν παρέχεται εργασία.
Καταρχάς, ο εργοδότης οφείλει μισθό στον εργαζόμενο σε περίπτωση υπερημερίας του ως προς την αποδοχή της εργασίας του. Ειδικότερα, όταν ο εργοδότης γίνεται υπερήμερος ως προς την αποδοχή της εργασίας του εργαζομένου (τούτο συμβαίνει π.χ. στην περίπτωση της άκυρης απόλυσης και της, συνεπεία αυτής, μη αποδοχής εκ μέρους του εργοδότη της προσφερόμενης εργασίας του εργαζομένου), ο τελευταίος έχει δικαίωμα να απαιτήσει τον μισθό του χωρίς να υποχρεούται να παρέχει την εργασία του σε άλλο χρόνο, ήτοι να αξιώσει τις αποδοχές που θα ελάμβανε αν ο εργαζόταν κανονικά και ο εργοδότης αποδεχόταν τις υπηρεσίες του.
Από τον οφειλόμενο μισθό, ωστόσο, ο εργοδότης δικαιούται να αφαιρέσει οτιδήποτε ο εργαζόμενος ωφελήθηκε από τυχόν παροχή της εργασίας του σε άλλον εργοδότη. 
Εκτός όμως από την ως άνω αναφερόμενη περίπτωση άρνησης αποδοχής της εργασίας του εργαζομένου, μισθός οφείλεται και στην περίπτωση αδυναμίας αποδοχής της εργασίας, για λόγους που αφορούν τον εργοδότη και δεν οφείλονται σε ανωτέρα βία. Έτσι, ο εργοδότης οφείλει το μισθό, όταν αδυνατεί να αποδεχθεί την εργασία του εργαζομένου λόγω βλάβης των μηχανημάτων, έλλειψης πρώτων υλών, ασυνήθιστων καιρικών συνθηκών (π.χ. βροχής, παγετού) κ.α. Ωστόσο, εάν πρόκειται για γεγονότα ανωτέρας βίας, ο εργοδότης απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής μισθού.
Περαιτέρω, ο εργαζόμενος δικαιούται το μισθό, σε περίπτωση αποχής του από την εργασία λόγω κωλύματος που οφείλεται σε σπουδαίο λόγο (π.χ σπουδαίο λόγο αποτελεί ο θάνατος στενού συγγενικού προσώπου ή η ασθένεια του εργαζομένου) . Στην περίπτωση αυτή, προκειμένου ο εργαζόμενος να δικαιούται το μισθό, θα πρέπει το κώλυμα για την παροχή της εργασίας να οφείλεται σε σπουδαίο λόγο, χωρίς υπαιτιότητα αυτού (του εργαζομένου) και με την προϋπόθεση να έχει ήδη συμπληρώσει δεκαήμερη πραγματική εργασία. 
Ακόμα, ο εργαζόμενος διατηρεί την αξίωση για μισθό, κατά τη διάρκεια αποχής του από την εργασία του, κατόπιν λήψης της άδειας αναψυχής.
Πιο συγκεκριμένα, ο μισθωτός, κατά τη διάρκεια της κανονικής άδειάς του, δικαιούται να λάβει από τον εργοδότη, τις συνήθεις αποδοχές του, τις οποίες θα ελάμβανε αν πραγματικά απασχολούνταν κατά τον αντίστοιχο χρόνο της άδειάς του. 
Τέλος, ο εργαζόμενος που τίθεται σε καθεστώς διαθεσιμότητας και ως εκ τούτου δεν παρέχει την εργασία του, λαμβάνει το ήμισυ του μέσου όρου των τακτικών αποδοχών του των δύο τελευταίων μηνών με καθεστώς πλήρους απασχόλησης. Παράλληλα, διατηρεί το δικαίωμα απασχόλησης σε άλλον εργοδότη, (κατά τη διάρκεια της διαθεσιμότητας), χωρίς αυτό να συνεπάγεται τον συμψηφισμό των αποδοχών διαθεσιμότητας με τις αποδοχές που ο εργαζόμενος εισέπραξε από άλλη απασχόληση.
Γιάννης Καρούζος, Δικηγόρος-Εργατολόγος

'Εκπτωση εργοδοτικών εισφορών: Όφελος για τις επιχειρήσεις που προσλαμβάνουν νέους εργαζόμενους

'Εκπτωση εργοδοτικών εισφορών: Όφελος για τις επιχειρήσεις που προσλαμβάνουν νέους εργαζόμενους

Σημαντικό κίνητρο για την αύξηση των θέσεων απασχόλησης θεσπίζεται με την υπουργική απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ και προβλέπει ότι για κάθε νέα θέση εργασίας που θα δημιουργείται σε μία επιχείρηση και θα αφορά νέο εργαζόμενο ή μακροχρόνια άνεργο, οι εργοδοτικές εισφορές που εκπίπτουν από τα φορολογητέα κέρδη θα υπολογίζονται κατά 50% αυξημένες.

Ως προϋπόθεση ορίζεται ότι ο συνολικός αριθμός των εργαζομένων και η συνολική μισθολογική δαπάνη σε μια επιχείρηση να μην έχουν μειωθεί σε σχέση με το προηγούμενο έτος.
Αναφερόμενη στο μέτρο και στα οφέλη που αναμένεται να προκύψουν η υφυπουργός Οικονομικών Κατερίνα Παπανάτσιου, με δήλωσή της στο ΑΠΕ / ΜΠΕ τονίζει ότι: «Μία ακόμα παρέμβαση της κυβέρνησης για την ενίσχυση της εργασίας έγινε πράξη. Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση που υπογράψαμε πριν από λίγες μέρες, με την οποία παρέχεται φορολογικό κίνητρο στις επιχειρήσεις για την πρόσληψη νέων εργαζομένων αλλά και μακροχρόνια ανέργων.
Συγκεκριμένα, με την ΠΟΛ 1244/2018 προβλέπεται ότι με κάθε νέα θέση εργασίας που θα δημιουργείται σε μία επιχείρηση και θα αφορά νέο εργαζόμενο ή μακροχρόνια άνεργο, οι εργοδοτικές εισφορές που εκπίπτουν από τα φορολογητέα κέρδη θα υπολογίζονται κατά 50% αυξημένες, κάτι που οδηγεί σε σημαντική μείωση του φόρου. Προϋπόθεση είναι βέβαια ο συνολικός αριθμός των εργαζομένων και η συνολική μισθολογική δαπάνη σε μια επιχείρηση να μην έχουν μειωθεί σε σχέση με το προηγούμενο έτος».
Επίσης, προσθέτει ότι «Το συγκεκριμένο κίνητρο έρχεται να συμπληρώσει όλες τις θεσμοθετημένες δράσεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο καταπολέμησης της ανεργίας, καθώς συνεισφέρει στην επανεκκίνηση της οικονομικής δραστηριότητας μέσω της φορολογικής διευκόλυνσης των επιχειρήσεων. Δίνεται δε ειδική βαρύτητα στο μεγάλο πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας, αυτό της ανεργίας των νέων ανθρώπων αλλά και της μακροχρόνιας ανεργίας. Μέτρα σαν κι αυτά συμβάλλουν έτσι στη δίκαιη ανάπτυξη, καθώς συνδυάζουν τη στήριξη των επιχειρήσεων και τη στήριξη του κόσμου της εργασίας. Το επόμενο διάστημα, θα εξετάσουμε τη λήψη κάθε σχετικού μέτρου που θα δίνει κίνητρα για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και θα προωθεί τις επενδύσεις εκείνες που έχουν προτεραιότητα τη στήριξη της εργασίας».
Χαρακτηριστικό, για το όφελος που προκύπτει για τις επιχειρήσεις που προχωρούν σε νέες προσλήψεις μετά την ισχύ του συγκεκριμένου μέτρου, είναι το ακόλουθο παράδειγμα, όπως προκύπτει από υπολογισμούς των υπηρεσιών του υπουργείου Οικονομικών.
Έστω ότι μία επιχείρηση διαθέτει 5 εργαζόμενους το 2018 και προσλαμβάνει 2 επιπλέον εργαζόμενους το 2019, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης. Ο πρώτος είναι 27 ετών και αμείβεται με 600 ευρώ το μήνα και ο δεύτερος είναι 40 ετών και μακροχρόνια άνεργος και αμείβεται με 800 ευρώ το μήνα. 
ΕΤΗΣΙΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ - ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 25,06% - ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 50% - ΟΦΕΛΟΣ (ΦΟΡΟΣ 29%)
1ος ΜΙΣΘΩΤΟΣ ΜΕ ΜΙΣΘΟ 600 ΕΥΡΩ 8.400 2.105 1.053 305
2ος ΜΙΣΘΩΤΟΣ ΜΕ ΜΙΣΘΟ 800 ΕΥΡΩ 11.200 2.807 1.403 407
ΣΥΝΟΛΟ 19.600 4.912 2.456 712
Οι εργοδοτικές εισφορές ύψους 4.912 ευρώ εκπίπτουν από τα βιβλία και η προσαύξηση ύψους 2.456 ευρώ αφαιρείται εξωλογιστικά, με αποτέλεσμα να μειώνεται η φορολογητέα βάση και να μην επιβάλλεται φόρος 29% στο ποσό των 2.456 ευρώ. Έτσι, στην επιχείρηση προκύπτει όφελος 712 ευρώ.

«Κόκκινα» στεγαστικά δάνεια στα χέρια των funds

«Κόκκινα» στεγαστικά δάνεια στα χέρια των funds.


«Κόκκινα» στεγαστικά δάνεια στα χέρια των funds

Στην πώληση «κόκκινων» στεγαστικών δανείων πρόκειται να προχωρήσουν το επόμενο χρονικό διάστημα οι τράπεζες, ενώ η κυβέρνηση «παζαρεύει» με τους δανειστές τα όρια για την προστασία της πρώτης κατοικίας.
Μετά την εκπνοή των προστατευτικών διατάξεων του νόμου Κατσέλη στο τέλος Φεβρουαρίου οι τράπεζες αναμένεται να δρομολογήσουν διαδικασίες για την πώληση "κόκκινων" στεγαστικών δανείων σε funds. Τα πιστωτικά ιδρύματα δέχονται έντονες πιέσεις από τον SSM για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων κάτω από το 10% στο τέλος του 2021 από περίπου 47% που είναι σήμερα.
Το θέμα των «κόκκινων» δανείων απασχολεί τόσο το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, με τον υπουργό Οικονομικών, Ευκλείδη Τσακαλώτο να το αναγνωρίζει ως το μεγαλύτερο πρόβλημα της οικονομίας, όσο και την Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) που ζητά την ταχύτερη προώθηση ενός κεντρικού σχεδίου για την αντιμετώπισή τους.
Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της ΤτΕ, τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα ανήλθαν στο τέλος Σεπτεμβρίου 2018 σε 84,7 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά περίπου 9,7 δισ. ευρώ σε σύγκριση με το τέλος Δεκεμβρίου 2017 και κατά περίπου 22,5 δισ. ευρώ έναντι του Μαρτίου 2016, όταν είχε καταγραφεί και το υψηλότερο επίπεδο μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων.
Σήμερα και με βάση τις διατάξεις του νόμου Κατσέλη, τα όρια προστασίας της πρώτης κατοικίας τα οποία ισχύουν μετά την παράταση, έως τις 28 Φεβρουαρίου, αφορούν σπίτια αντικειμενικής αξίας έως 180.000 ευρώ για έναν ενήλικο και 220.000 ευρώ για ζευγάρι. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 20.000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο τέκνο φτάνοντας τελικά στο ανώτατο όριο των 280.000 ευρώ για ζευγάρι με τρία παιδιά. Η συζήτηση του οικονομικού επιτελείου με τους δανειστές για τα νέα όρια διεξάγεται εδώ και αρκετό διάστημα και οι πιο αισιόδοξες εκτιμήσεις φέρνουν το όριο προστασίας κοντά στα 140.000 ευρώ, ενώ λιγότερες πιθανότητες συγκεντρώνουν οι πιο σκληρές προτάσεις που κατεβάζουν το όριο στην περιοχή των 100.000 - 120.000 ευρώ.
Οι διαπραγματεύσεις αυτές διεξάγονται τη στιγμή που οι τράπεζες εντείνουν τη διενέργεια πλειστηριασμών σε βάρος επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων. Μέχρι στιγμής και για το 2019 έχουν προγραμματιστεί 30.000 πλειστηριασμοί.

Ασφαλιστικό συμβόλαιο μέσω διαδικτύου ή μέσω ασφαλιστικού διαμεσολαβητή; Του Δημήτρη Κουτσονίκα*

Ασφαλιστικό συμβόλαιο μέσω διαδικτύου ή μέσω ασφαλιστικού διαμεσολαβητή;

Η επιθετική πολιτική πωλήσεων ασφαλειών αυτοκινήτου μέσα από το διαδίκτυο, ξεκίνησε πριν λίγα χρόνια με εργαλείο την απαξίωση του προϊόντος και του ρόλου του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή. Ακόμα και σήμερα το διαφημιζόμενο όφελος για τον πελάτη είναι το κόστος, η ταχύτητα απόκτησης του συμβολαίου και η απευθείας σχέση με τον πάροχο. Τι σημασία έχει να γνωρίζεις τις εξαιρέσεις στην κάλυψη φυσικών φαινομένων όταν μπορείς να αγοράσεις συμβόλαιο με ένα κλικ;
Η φιλοδοξία είναι να εκπαιδευτεί ο καταναλωτής στην ιδέα της αγοράς προϊόντων απευθείας από την ασφαλιστική εταιρεία, χωρίς πολύ σκέψη και δίχως την διαμεσολάβηση του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή. Όπως ασφαλίζει το αυτοκίνητο του, να αγοράσει και ασφάλεια υγείας ή περιουσίας εστιάζοντας στο κόστος και όχι στην αξία της και τις «λεπτομέρειες».
Το κέρδος για την ασφαλιστική εταιρεία φανερό αφού δεν θα καταβάλει προμήθεια στον ασφαλιστικό σύμβουλο, αλλά και αφανές αφού, σε περίπτωση αποζημίωσης, οι «λεπτομέρειες» θα είναι εκεί, ενώ ο ενοχλητικός εκπρόσωπος του πελάτη όχι.
Η απαξίωση όμως και οι εύκολες πωλήσεις δεν έχουν τέλος. Ήταν θέμα χρόνου, λοιπόν, άσχετες εταιρείες με πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα των πελατών τους να ασφαλίζουν γρήγορα, φθηνά, συγκρίνοντας ασφάλιστρα, αλλά χωρίς ασφαλιστικό σύμβουλο! Με ένα κλικ αγοράζεις ασφάλεια και εάν επέλθει ο κίνδυνος τότε θα έρθει η ώρα να μάθεις το συμβόλαιο σου.
Με το ξέσπασμα της κρίσης και την ουσιαστική πτώχευση του Ελληνικού κράτους, οι τράπεζες βρέθηκαν απροετοίμαστες και ανίσχυρες. «Πυλώνας» του διεφθαρμένου πολιτικού και επιχειρηματικού κατεστημένου, αγόραζαν κρατικά ομόλογα με πολιτική εντολή και απόφαση των κομματικά ελεγχόμενων διοικήσεων τους, δάνειζαν κόμματα και εκδοτικούς μηχανισμούς χωρίς εγγυήσεις (αέρα όπως είπε κάποιος), χάριζαν δάνεια και αγόραζαν μετοχές για να εξυπηρετήσουν τους μεγαλομετόχους τους, σκόρπιζαν λεφτά για διαφήμιση ώστε να ελέγχουν την πληροφόρηση. Αυτά και άλλα πολλά γνωστά και αποδεδειγμένα πλέον εγκλήματα, ποτέ δεν έπεσαν στην αντίληψη των ελεγκτικών μηχανισμών!
Η χρεοκοπία του οικονομικού και πολιτικού συστήματος της μεταπολίτευσης ήταν λογικό να παρασύρει και τις τράπεζες. Ακόμα και σήμερα, μετά τις ανακεφαλαιώσεις και τη διάσωση τους με χρήματα των φορολογουμένων, δεν είναι σε θέση να δανείσουν και να ανταποκριθούν στο ρόλο τους. Αυτό που κάνουν λοιπόν είναι να εκμεταλλεύονται την προνομιακή θέση τους απέναντι στον πελάτη και να πωλούν ασφάλειες αντί δάνεια.
Χωρίς ουσιαστικό έλεγχο από την κεντρική τράπεζα ή άλλο ελεγκτικό μηχανισμό, απαιτούν από τον δανειολήπτη να ασφαλίσει την κατοικία και τη ζωή του στην ασφαλιστική της τράπεζας συνήθως σε κάποιο ομαδικό συμβόλαιο. Κωλυσιεργούν ή και αρνούνται να παραλάβουν ασφαλιστήρια συμβόλαια επιλογής του δανειολήπτη παραπληροφορώντας.
Εκμεταλλεύονται την πληροφόρηση που έχουν από τα προσωπικά δεδομένα του πελάτη και τους τραπεζικούς του λογαριασμούς πουλώντας υποτίθεται φθηνά, χωρίς να διευκρινίζουν το ρόλο τους σε περίπτωση επέλευσης του κίνδυνου και αποζημίωσης.
«Έρδοι τις ην έκαστος ειδείη τέχνην», λέει μια αρχαία παροιμιακή φράση, τονίζοντας πως πρέπει ο καθένας να κάνει τη δουλειά που ξέρει. Για μία ορθοδοντική επέμβαση δεν θα απευθυνθείτε σίγουρα σε ορθοπεδικό. Όπως και για εκπρόσωπο σε δικαστική διαμάχη δεν θα αναζητήσετε έναν αρχιτέκτονα. Γιατί λοιπόν για την επιλογή του ζητούμενου ασφαλιστικού προϊόντος να εμπιστευθείτε μια επιχείρηση που πουλάει δάνεια, πιστωτικές κάρτες, τηλέφωνα ή ψηστιέρες; Ο υπάλληλος της τράπεζας, η οθόνη του υπολογιστή και το τηλεφωνικό κέντρο της ασφαλιστικής εταιρείας δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τον ασφαλιστικό σύμβουλο.
Ο νευραλγικός ρόλος του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή - μεσίτη είναι διττός. Αρχικά, ως εξειδικευμένος επαγγελματίας και γνώστης της ασφαλιστικής αγοράς, θα αναλάβει με ακρίβεια και συνέπεια τη μελέτη, την έρευνα, την ανεύρεση και την παρουσίαση της καταλληλότερης πρότασης. Θα απαντήσει στις ερωτήσεις και θα διευκρινίσει όλα τα σημεία που απαιτούν συζήτηση για τη λήψη της σωστής απόφασης. Στη συνέχεια, μαζί με τον υποψήφιο προς ασφάλιση θα προχωρήσει στην αίτηση, στάδιο εξαιρετικά σημαντικό και καθοριστικό για την αξία του ασφαλιστηρίου συμβολαίου.
Η σχέση όμως του επαγγελματία ασφαλιστικού διαμεσολαβητή με τον ασφαλισμένο δεν σταματά εκεί. Ξεκινά με την αγορά του προϊόντος, είναι συνεχής χωρίς ωράριο και αργίες, είναι ζωντανή καθώς οι ανάγκες αλλάζουν και φυσικά δικαιώνεται στις δύσκολες στιγμές ενός ζημιογόνου γεγονότος.
Την ώρα που άσχετες επιχειρήσεις -από τράπεζες και εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, μέχρι καταστήματα ηλεκτρικών ειδών και σούπερ μάρκετ- προσπαθούν μέσα από καταιγισμό διαφημίσεων να πλασάρουν την ασφάλιση ως ένα φτηνό προϊόν μικρής σημασίας με έμφαση στην γρήγορη λύση του αυτόματου πωλητή, ο ειδικευμένος ασφαλιστικός σας διαμεσολαβητής είναι καθημερινά δίπλα σας. Η ασφάλεια αυτής της άμεσης σχέσης, απαλλαγμένης από την απρόσωπη επαφή και τα στενά ωράρια της τράπεζας και των καταστημάτων, ανεβάζουν την αξία της δουλειάς του και όχι το κόστος.
Η σύγκριση των καλύψεων και του ασφαλίστρου για την επιλογή του κατάλληλου προϊόντος είναι αποτελεσματική, όταν γίνει σε συνεργασία με τον ασφαλιστικό σας σύμβουλο, τον επαγγελματία δηλαδή που μελετά καθημερινά την ασφαλιστική αγορά και τα προϊόντα της. Διαφημίσεις, προσφορές, έξυπνες ιδέες και απλοϊκές λύσεις μπορεί να ξεγελάσουν τον καταναλωτή, όχι όμως τον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή.
Η διαδικασία της αίτησης είναι η πιο ευαίσθητη φάση για την ασφάλιση σας και στόχος δεν είναι η ταχύτητα στην έκδοση του συμβολαίου. Η τράπεζα που έδωσε δάνειο για αγορά κατοικίας, δεν θα εξηγήσει ότι το ασφαλιστήριο συμβόλαιο πρέπει να προστατεύει εσάς και όχι την ίδια! Ο τραπεζικός υπάλληλος που ασφάλισε την υγεία σας δε θα απαντήσει όταν του τηλεφωνήσετε από το νοσοκομείο. Ο ασφαλιστής σας αμείβεται με προμήθεια από την ασφαλιστική εταιρεία και θα σας συναντήσει - απαντήσει όσες φορές τον καλέσετε, χωρίς να σας χρεώσει, ακόμα και εάν τελικά δεν αγοράσετε. Την κρίσιμη στιγμή της ζημιάς και του κινδύνου το τηλεφωνικό κέντρο θα σας πει «πατήστε το 3 και μετά πείτε αποζημίωση».
*Ο Δημήτρης Κουτσονίκας είναι σύμβουλος ασφαλίσεων, εκπρόσωπος της 4U insurance consultants, οικονομολόγος.
Άλλα άρθρα του Δημήτρη Κουτσονίκα στο fpress.gr

«Απολύεστε χωρίς αποζημίωση για λόγους ανωτέρας βίας» Του Γιάννη Καρούζου*

«Απολύεστε χωρίς αποζημίωση για λόγους ανωτέρας βίας»

Για να είναι έγκυρη η καταγγελία ενός εργαζόμενου, πρέπει να πληρούνται ορισμένες τυπικές προϋποθέσεις, ήτοι να γίνει εγγράφως και να καταβληθεί στον απολυόμενο μισθωτό η οφειλόμενη νόμιμη αποζημίωση.
Εφόσον δεν τηρηθούν οι προϋποθέσεις αυτές, το κύρος της καταγγελίας μπορεί να αμφισβητηθεί από τον εργαζόμενο. Υπάρχουν όμως και ορισμένες περιπτώσεις, που ρητά ο νόμος απαλλάσσει τον εργοδότη από την υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης, όχι όμως και από την τήρηση του έγγραφου τύπου. Μία από τις περιπτώσεις αυτές είναι και η ύπαρξη ανωτέρας βίας.
Τα γεγονότα ανωτέρας βίας, τα οποία έχουν ως αποτέλεσμα τη διακοπή της λειτουργίας της επιχείρησης, απαλλάσσουν τον εργοδότη από την υποχρέωση καταβολής μισθού (ΑΚ 656), αλλά δεν επιφέρουν αυτοδικαίως τη λύση της σύμβασης εργασίας. Προκειμένου λοιπόν, ο εργοδότης να καταφέρει να λύσει τη σύμβαση, πρέπει να την καταγγείλει. Στην περίπτωση αυτή, η νομοθεσία (άρθρο 6 παρ. 2 Ν. 2112/1920) ορίζει ότι, ο εργαζόμενος που απολύεται λόγω πυρκαϊάς ή άλλου περιστατικού ανωτέρας βίας, δεν δικαιούται αποζημίωσης. Προϋπόθεση βέβαια για να ισχύσει η διάταξη αυτή, είναι ο εργοδότης να μην έχει καταρτίσει σύμβαση ασφάλειας για το συγκεκριμένο γεγονός ανωτέρας βίας, το οποίο αποτέλεσε και τη γενεσιουργό αιτία διακοπής των εργασιών της επιχείρησης.
Καθίσταται σαφές ότι, κρίσιμη εν προκειμένω είναι η έννοια της «ανωτέρας βίας», δηλαδή τα περιστατικά που συνθέτουν την έννοια αυτή. Ως ανωτέρα βία, νοείται ένα τυχαίο και απρόβλεπτο γεγονός, το οποίο δεν είναι δυνατό να αποτραπεί, ούτε με μέτρα ακραίας επιμέλειας και σύνεσης. Από τη νομολογία, έχει κριθεί ότι συνιστούν ανωτέρα βία η οριστική διακοπή των εργασιών της επιχείρησης κατόπιν διαταγής της Αρχής, η έξωση δυνάμει δικαστικής απόφασης του εργοδότη από το μισθωμένο κατάστημα λόγω ιδιόχρησης ή κατεδάφισης, η καταστροφή των εγκαταστάσεων της επιχείρησης λόγω σεισμού ή πυρκαγιάς, η αιφνίδια ασθένεια του εργοδότη κ.α. Αντίθετα, δεν θεωρούνται ως περιστατικά ανωτέρας βίας η διακοπή εργασιών της επιχείρησης λόγω κακής οικονομικής κατάστασης αυτής, η πτώχευση του εργοδότη, η έξωση του εργοδότη λόγω μη εκπλήρωσης των συμβατικών του υποχρεώσεων κ.α.
Σημειωτέον ότι, τα περιστατικά ανωτέρας βίας, προκειμένου να δικαιολογήσουν την έκτακτη καταγγελία της εργασιακής σύμβασης, πρέπει να επιφέρουν την οριστική διακοπή της λειτουργίας της επιχείρησης. Σε περίπτωση που η διακοπή είναι προσωρινή, ο εργοδότης απαλλάσσεται μεν από την υποχρέωση καταβολής μισθού, ωστόσο, δεν αποτελεί λόγο αζήμιας λύσης της σύμβασης εργασίας. Μάλιστα, η διακοπή λειτουργίας της επιχείρησης, δεν αρκεί να είναι οριστική, πρέπει να είναι και ολική.
*Ο Γιάννης Καρούζος είναι δικηγόρος-εργατολόγος. Είναι Απόφοιτος της Νομικής Σχολής Αθηνών και Μεταπτυχιακός Διπλωματούχος της Σχολής Εργατικού και Συνδικαλιστικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Τεργέστης στην Ιταλία, με ειδίκευση στο Εργατικό Δίκαιο, Εργασιακές Σχέσεις, Ευρωπαϊκό Εργατικό Δίκαιο, Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης. Έχει πολύχρονη εμπειρία και πείρα συμβουλεύοντας δεκάδες Σωματεία Εργαζομένων και Επιχειρήσεις σε εργασιακά θέματα. Διατέλεσε Σύμβουλος σε τρία Υπουργεία της Ελληνικής Δημοκρατίας και υπήρξε επί έτη ενεργό μέλος του Ανώτατου Συμβουλίου Εργασίας. Είναι μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Εργατικού Δικαίου και Κοινωνικής Ασφάλισης. Είναι Μεσολαβήτης, Μέλος του Σώματος Μεσολαβητών του Οργανισμού Μεσολάβησης Διαιτησίας (ΟΜΕΔ). Υπήρξε επίσης σύμβουλος στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος (Ο.Κ.Ε). Δημοσιεύει άρθρα και μελέτες σε νομικά περιοδικά εργατικού δικαίου και εργασιακών σχέσεων και σε εφημερίδες.
Περισσότερα στην ιστοσελίδα https://dikigorosergatologos.gr
Άλλα άρθρα του Γιάννη Καρούζου στο fpress.gr:

Μπλόκο Σταθάκη σε αυξήσεις στα τιμολόγια της ΔΕΗ

Μπλόκο Σταθάκη σε αυξήσεις στα τιμολόγια της ΔΕΗ

Τη διοίκηση της ΔΕΗ "άδειασε" ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας αποκλείοντας το ενδεχόμενο αυξήσεων στο ρεύμα.
«Κατηγορηματικά, δεν θα αυξηθεί η τιμή του ρεύματος. Με βάση τα στοιχεία της Eurostat, η τιμή του ρεύματος στην Ελλάδα μειώθηκε το 2017 και το 2018 εξαιτίας του ανταγωνισμού. Πλέον, η ΔΕΗ κατέχει μερίδιο 80% και 20% οι ανταγωνιστές. Για αυτόν τον λόγο, η τιμή του ρεύματος έχει μειωθεί» δήλωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος Γιώργος Σταθάκης.
Μόλις χθες ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ Μανώλης Παναγιωτάκης είχε υπογραμμίσει πως υπάρχει ανάγκη -όσο το δυνατόν μικρότερης και δικαιότερης, όπως είπε- αύξησης των τιμολογίων και σύνδεσε τις αναπροσαρμογές αυτές με την έξοδο της ΔΕΗ στις αγορές.

Υποχρεωτικά τα POS: Η λίστα με τα επαγγέλματα που πρέπει να βάλουν άμεσα

Χιλιάδες επαγγελματίες και επιχειρήσεις θα υποχρεωθούν σύντομα να εγκαταστήσουν μηχανήματα POS με στόχο σταδιακά να ενταχθεί το σύνολο της οικονομικής δραστηριότητας. Εκδόθηκε η απόφαση σύμφωνα με την οποία δεκάδες επιχειρήσεις καλούνται να διαθέτουν POS στς επιχειρήσεις τους.
 Στις συζητήσεις που διενεργούνται στο υπουργείο Οικονομικών αρκετοί είναι αυτοί που υποστηρίζουν ότι το μέτρο πρέπει να επεκταθεί στα ταξί και στα περίπτερα μεταξύ άλλων. 

Παράλληλα σχεδιάζεται η μείωση του ορίου για συναλλαγές με μετρητά από τα 500 ευρώ που είναι σήμερα στα 400 ή στα 300 ευρώ.
 Ο σχεδιασμός του οικονομικού επιτελείου περιλαμβάνει: 
1. Υποχρεωτική εγκατάσταση μηχανημάτων POS σε δεκάδες επαγγέλματα που σήμερα εξαιρούνται. 
2. Μείωση των μετρητών στις συναλλαγές των φορολογουμένων με τα καταστήματα λιανικής πώλησης από τα 500 ευρώ στα 400 ή 300 ευρώ.
 3. Σύνδεση των ταμειακών μηχανών με τα POS.
 Aυτό που επιδιώκει η κυβέρνηση είναι να εκδίδεται η απόδειξη λιανικής πώλησης ταυτόχρονα με την απόδειξη του POS (σύστημα EFTPOS). Και αυτό καθώς πολλές επιχειρήσεις στις συναλλαγές με πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες δεν εκδίδουν την απόδειξη λιανικής. 
4. Δημιουργία κλειστού κυκλώματος διαβίβασης των συναλλαγών των επιχειρήσεων online μέσω Διαδικτύου με την εφορία, τη στιγμή που πραγματοποιείται η συναλλαγή. Το σύστημα θα έχει συγκεκριμένες προδιαγραφές, στις οποίες δεν θα μπορεί να παρέμβει κανείς.
 5. Διασταυρώσεις στις επιχειρήσεις με βάση τα δηλωθέντα στοιχεία στη φορολογική τους δήλωση και τις συναλλαγές που προκύπτουν από τα POS.
 Με πρόστιμα ύψους 1.000 ευρώ απειλούνται οι επαγγελματίες που δεν θα δηλώσουν επαγγελματικό λογαριασμό στην εφορία έως τις 12 Δεκεμβρίου 2018. 
Επαγγελματικό τραπεζικό λογαριασμό θα πρέπει να δηλώσουν οι επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι από τον νόμο να αποδέχονται πληρωμές με κάρτα, εντολές άμεσης χρέωσης, μεταφορές πίστωσης, πάγιες εντολές, καθώς και συναλλαγές με μετρητά. 
Σε διαφορετική περίπτωση: 
• Για τη μη δήλωση επαγγελματικού λογαριασμού στον διαδικτυακό τόπο της ΑΑΔΕ, επιβάλλεται στους υπόχρεους διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.000 ευρώ.
 • Για την υποβολή εκπρόθεσμης δήλωσης επαγγελματικού λογαριασμού στον διαδικτυακό τόπο της ΑΑΔΕ επιβάλλεται στους υπόχρεους διοικητικό πρόστιμο ύψους 100 ευρώ. 
Τα πρόστιμα επιβάλλονται από τον προϊστάμενο της ΔΟΥ που είναι αρμόδιος για την παραλαβή της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Ακολουθεί η λίστα με τα επαγγέλματα. fek_pos

Διαβάστε περισσότερα στο TheCaller.gr

Τα Ακίνητα Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Το Υπερταμείο Και Οι Αρχαιολόγοι

Τα Ακίνητα Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Το Υπερταμείο Και Οι Αρχαιολόγοι

50
Αντιδρούν οι αρχαιολόγοι σε παρέμβαση του Υπερταμείου προς το Συμβούλιο της Επικρατείας όσον αφορά την διαχείριση των ακινήτων, που έχουν σχέση με την πολιτιστική κληρονομιά.
Σταματία Μαρκέτου στον Αθήνα 9.84
Η Πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων ΑρχαιολόγωνΣταματία Μαρκέτου μιλώντας στον Αθήνα 9.84 τόνισε ότι «το Υπερταμείο με παρέμβαση του στο ΣτΕ ζητά να κρατήσει τα 2329 ακίνητα πολιτιστικής κληρονομιάς ως εγγύηση για το δάνειο».
«Το Υπερταμείο δηλώνει με αυτή την παρέμβαση με μεγάλη σαφήνεια ότι αυτά τα ακίνητα το ενδιαφέρουν, με αντίκτυπο πάρα πολύ άσχημο, διότι δεν θα είναι πλέον το ελληνικό δημόσιο ο διαχειριστής τους. Και το ΤΑΠΑ θα κινδυνέψει, και τα εισιτήρια δεν ξέρουμε τι θα γίνονται, αλλά το χειρότερο είναι ότι μπορεί να βρεθούν τα μουσεία μας σε ξένα χέρια” ανέφερε χαρακτηριστικά η κυρία Μαρκέτου.

Απάντηση του ΥΠΠΟΑ

Απαντώντας το Υπουργείο Πολιτισμού αφού επαναλαμβάνει ότι μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει καμία μεταβίβαση ακινήτου τονίζει ότι με την παρέμβαση που άσκησε η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας τάσσεται υπέρτων θέσεων του ελληνικού δημοσίου προκειμένου να επιβεβαιώσει και η ίδια ότι καμία μεταβίβαση ακινήτου δεν έχει συντελεστεί και ότι το άρθρο 196 του ν. 4389/2016 και η απόφαση του Υπουργού Οικονομικών προβλέπουν ρητά την εξαίρεση αρχαιολογικών χώρων, μνημείων, μουσείων από τη μεταβίβαση στην ΕΤΑΔ.
Επίσης, στην ανακοίνωση του υπουργείου αναφέρεται ότι η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών, κατά τη διεξαγωγή της διαδικασίας ελέγχου που προβλέπει ο νόμος για όλα τα ακίνητα, έχει ήδη εισηγηθεί την εξαίρεση του συνόλου των ακινήτων που υπέδειξε το Υπουργείο Πολιτισμού, η οποία θα πραγματοποιηθεί εντός των επόμενων ημερών, μετά τη συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής , με απόφαση τουΥπουργού Οικονομικών.
Βίκυ Παπαστεφάνου

Ρεκόρ ηλεκτρονικών πληρωμών το 2018

Ρεκόρ ηλεκτρονικών πληρωμών το 2018

Ρεκόρ ηλεκτρονικών πληρωμών το 2018

Η συνήθεια που γίνεται… λατρεία. Κάτι οι φορολοταρίες, λίγο οι απειλές των προστίμων και (πολύ) τα capital controls οδήγησαν στην εξοικείωση του Έλληνα με την ηλεκτρονική πληρωμή. Τα τελικά στατιστικά στοιχεία του 2018 αποδεικνύουν κατακόρυφη αύξηση των ηλεκτρονικών πληρωμών σε ποσοστό άνω του 20%. 
Τα στοιχεία προέρχονται από την εφορία –λόγω φορολοταρίας- και δείχνουν ότι η αξία των ηλεκτρονικών πληρωμών έχει ξεπεράσει τα 30 δισ. ευρώ τη στιγμή που όλα τα φυσικά πρόσωπα της Ελλάδας δηλώνουν στην εφορία εισοδήματα της τάξεως των 72 δισ. ευρώ. Η αναλογία δηλαδή, έχει ήδη ξεπεράσει το 40% την ώρα που το υπουργείο Οικονομικών ετοιμάζεται να καταθέσει νομοσχέδιο στη Βουλή για να αυξήσει το ελάχιστο όριο των ηλεκτρονικών πληρωμών.
Ο λόγος για τον οποίο η στατιστική αποτυπώνει αύξηση των ηλεκτρονικών πληρωμών είναι και τεχνικός αλλά και ουσιαστικός. Ο τεχνικός λόγος συνίσταται στο γεγονός ότι το 2018, οι δηλωμένοι «επαγγελματικοί λογαριασμοί» ήταν πολύ περισσότεροι συγκριτικά με το 2017 καθώς το υπουργείο Οικονομικών έθεσε καταληκτική ημερομηνία δήλωσης των επαγγελματικών λογαριασμών στους επαγγελματίες (σ.σ η παράταση έληξε χθες). Από την άλλη, ο ουσιαστικός λόγος είναι ότι οι καταναλωτές… συνήθισαν να πληρώνουν με κάρτα. Ειδικά σε supermarket και πρατήρια καυσίμων, η κάρτα είναι ο κανόνας και τα μετρητά η εξαίρεση.
Το ερώτημα που απασχολεί βέβαια το υπουργείο Οικονομικών είναι αυτή η αύξηση των ηλεκτρονικών πληρωμών βοηθάει και στο κυνήγι της φοροδιαφυγής. Η απόφαση δεν θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη καθώς η μεγάλη πλειοψηφία των ηλεκτρονικών πληρωμών αφορά σε καταστήματα ή επαγγελματίες που δεν θεωρούνται «ύποπτοι» για φοροδιαφυγή. Από μόνο του, αυτό το στοιχείο αυξάνει τον προβληματισμό για το τι πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα. Η απλή αύξηση του υποχρεωτικού ορίου πληρωμών, δεν αναμένεται να αποδώσει καρπούς καθώς ούτως ή άλλως, οι περισσότεροι φορολογούμενοι έχουν ήδη υπερπηδήσει το υψηλότερο εμπόδιο που σκοπεύει να τους βάλει το υπουργείο Οικονομικών.
Ένα σενάριο θα μπορούσε να είναι η «ειδική επιβράβευση» για ηλεκτρονικές πληρωμές σε συγκεκριμένες επαγγελματικές κατηγορίες στις οποίες η χρήση ηλεκτρονικών πληρωμών είναι σχεδόν μηδενική αλλά και αυτό δεν είναι κάτι που σκοπεύει να υλοποιήσει άμεσα το υπουργείο Οικονομικών.
Η κατακόρυφη αύξηση των ηλεκτρονικών πληρωμών, προκύπτει από τα στοιχεία της φορολοταρίας τα οποία ουσιαστικά δίνουν πλήρη εικόνα δεδομένου ότι οι «λαχνοί» προκύπτουν από την αξία των συναλλαγών με πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες ή ακόμη και τις πληρωμές μέσω τραπεζικού λογαριασμού. Η σύγκριση του 2018 με το 2017 προκύπτει στον ακόλουθο πίνακα:
Οι λαχνοί της φορολοταρίας
   
 
2018
2017
Μεταβολή
Ιανουάριος
1.242.873.668
918.748.104
35,28%
Φεβρουάριος
1.067.927.862
928.773.721
14,98%
Μάρτιος
1.201.497.245
1.003.567.519
19,72%
Απρίλιος
1.260.318.660
1.009.805.390
24,81%
Μάιος
1.262.147.967
1.042.172.847
21,11%
Ιούνιος
1.249.805.963
1.015.492.802
23,07%
Ιούλιος
1.366.813.633
1.094.775.774
24,85%
Αύγουστος
1.294.491.610
1.083.440.482
19,48%
Σεπτέμβριος
1.272.790.395
1.052.265.121
20,96%
Οκτώβριος
1.393.321.961
1.074.332.777
29,69%
Νοέμβριος
1.452.897.161
1.092.471.665
32,99%
To νομοσχέδιο που θα προβλέπει και την αύξηση των υποχρεωτικών ηλεκτρονικών πληρωμών με στόχο τη διασφάλιση του αφορολογήτου αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Το κυρίαρχο σενάριο είναι αυτό που έχει περιγράψει το fpress.gr μέσα από το οικονομικό του εργαλείο.
fpress.gr