Πέμπτη, 24 Ιουλίου 2014

«Μέχρι τέλους 2014 θα ψηφιστεί το νέο πλαίσιο αδειοδότησης των επιχειρήσεων»

«Μέχρι τέλους 2014 θα ψηφιστεί το νέο πλαίσιο αδειοδότησης των επιχειρήσεων»

Για μεγαλύτερη ευελιξία, μιλάει ο γενικός γραμματέας Βιομηχανίας, Γεώργιο Στεργίου
Μέχρι το τέλος του 2014 πρόκειται να ψηφιστεί το νέο πλαίσιο αδειοδότησης των επιχειρήσεων στην Ελλάδα, το οποίο θα είναι «σαφώς απλούστερο και περισσότερο ευέλικτο από το σημερινό», όπως υποσχέθηκε ο γενικός γραμματέας Βιομηχανίας, Γεώργιος Στεργίου, στη διάρκεια συνάντησης με τις διοικήσεις του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) και της Ένωσης Κονσερβοποιών Ελλάδας (ΕΚΕ), στον Κοπανό Ημαθίας.

Ο κ.Στεργίου επισήμανε ότι σήμερα στη χώρα υφίστανται περισσότεροι από 200 νόμοι, υπουργικές αποφάσεις και Προεδρικά Διατάγματα. Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι στην αδειοδοτική διαδικασία εμπλέκονται 12 υπουργεία, δηλαδή το σύνολο σχεδόν του κυβερνητικού σχήματος, ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι τα 128 από τα 200 κείμενα, που το αφορούν προέρχονται από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Στη διάρκεια της συνάντησης, ο πρόεδρος του ΣΒΒΕ, Αθανάσιος Σαββάκης, υπογράμμισε τη δυναμική των βιομηχανιών-μελών της ΕΚΕ, οι οποίες είναι κατά 98% εξαγωγικές κι αποτελούν παγκόσμιους ηγέτες στον κλάδο, με αποτέλεσμα την εισαγωγή πολύτιμου συναλλάγματος, ύψους άνω των 400 εκατ. ευρώ ετησίως, στη χώρα μας.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της ΕΚΕ, Κώστας Αποστόλου, παρουσιάζοντας τον κλάδο και τις επιχειρήσεις που τον αποτελούν, τόνισε την οικονομική και κοινωνική συνεισφορά του σε τοπικό και εθνικό επίπεδο, αναφέροντας ότι οι 17 βιομηχανίες μέλη της ΕΚΕ απασχολούν πάνω από 10.000 εργαζόμενους σε μόνιμη ή εποχιακή βάση, πραγματοποιούν πάνω από 600.000 ημερομίσθια το χρόνο, διασφαλίζοντας και την αντίστοιχη κοινωνική ασφάλιση, ενώ τα συγκεκριμένα προϊόντα παράγονται από περισσότερες από 12.000 αγροτικές οικογένειες.


Πηγή: newsbeast.gr

Παράταση προθεσμίας για την εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης διακοπής επιχειρηματικής δραστηριότητας, πέραν του έτους, βάσει του πραγματικού χρόνου διακοπής

Παράταση προθεσμίας για την εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης διακοπής επιχειρηματικής δραστηριότητας, πέραν του έτους, βάσει του πραγματικού χρόνου διακοπής
[24.07.2014]

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

24 Ιουλίου 2014

Η προθεσμία που είχε δοθεί μέχρι 25/07/2014 με το ΔΕΣ 1092026 ΕΞ 19.6.2014 έγγραφό μας για την εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης διακοπής εργασιών, πέραν του έτους, βάσει του πραγματικού χρόνου διακοπής, παρατείνεται μέχρι την 26/09/2014.

Κατόπιν των ανωτέρω, τα φυσικά, νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες μπορούν, για τη διακοπή των εργασιών τους, σύμφωνα με τις 1030160/650/ΔΜ/ΠΟΛ.1068/19.3.2001, 1016769/389/ΔΜΒ/ΠΟΛ.1028/21.2.2003 και 1053873/867/ΔΜ/ΠΟΛ.1071/28.5.2009 εγκυκλίους, να υποβάλλουν στον υπάλληλο του τμήματος ή γραφείου της Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της Δ.Ο.Υ., στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται η έδρα της επιχείρησης, τη δήλωση διακοπής επιχειρηματικής δραστηριότητας, (έντυπο Μ4), μέχρι 26/09/2014.

Αριθμ. Δ6Α 1107673 ΕΞ 22.7.2014 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/08−04−2014 (Β΄ 865 και 1079) απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών

Αριθμ. Δ6Α 1107673 ΕΞ 22.7.2014
Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/08−04−2014 (Β΄ 865 και 1079) απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών

Αριθμ. Δ6Α 1107673 ΕΞ2014

(ΦΕΚ Β' 2003/23-07-2014)

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Της υποπαραγράφου δ΄ της παρ. 7 του άρθρου 34 του Ν. 4141/2013 (Α΄ 81), όπως προστέθηκε με τις διατάξεις της περ. 7 της υποπαραγράφου Δ1 της παραγράφου Δ του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/2013.

β) Της υποπαραγράφου γ΄ της παρ. 5 του άρθρου 55 του Ν. 4002/2011 (Α΄ 180) «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου − Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση − Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης», όπως ισχύει.

γ) Του άρθρου 4 και εν γένει των διατάξεων του Ν. 4174/2013 (Α΄ 170) «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν.

δ) Της υποπαραγράφου Ε.2 της παραγράφου Ε του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (Α΄222) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016−Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016», όπως ισχύει.

ε) Του Π.Δ. 284/1988 (Α΄128 και 165) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει.

στ) Του π.δ. 185/2009 (Α΄ 213) «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας − Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας − Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας − Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» και του Π.Δ. 189/2009 (Α΄221) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».

ζ) Του Π.Δ. 551/1988 (Α΄259) «Οργανισμός Νομαρχιών (Οργάνωση Οικονομικών Υπηρεσιών)», όπως ισχύει.

η) Του άρθρου 2 του Π.Δ. 162/1979 (Α΄ 42) «Περί εκκαθαρίσεως των αρχείων των Δημοσίων Υπηρεσιών», όπως ισχύει.

θ) Του άρθρου 2 του Π.Δ. 276/2000 (Α΄ 226) «Εκκαθάριση αρχείων των Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει.

ι) Του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».

2. Την αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8.4.2014 (Β΄865 και Β΄1079) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και μετονομασία ορισμένων από αυτές», όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. Δ6Α 1067877 ΕΞ 30.4.2014 (Β΄1076) ομοία.

3. Την αριθμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β΄ 130 και Β΄ 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Ι. Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8.4.2014 (Β΄865) απόφασή μας, όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. Δ6Α 1067877 ΕΞ 30.4.2014 (Β΄1076) ομοία, αντικαθιστούμε τις περιπτώσεις αα΄και γγ΄ της υποπαραγράφου β΄ της παραγράφου 8 του άρθρου 27 αυτής, συμπληρώνουμε την ίδια παράγραφο με νέα υποπαράγραφο γ΄, αναριθμούμε την υφιστάμενη υποπαράγραφο γ ΄ αυτής σε δ ΄ και την αντικαθιστούμε, ως εξής:

«8.− β) (αα) την παρακολούθηση και τη διεκπεραίωση όλων των εκκρεμών υποθέσεων των Δ.Ε.Κ. Αθηνών και Θεσσαλονίκης, την έκδοση των σχετικών καταλογιστικών πράξεων, την εκπροσώπηση στα δικαστήρια για τις προαναφερθείσες εκκρεμείς υποθέσεις, καθώς και την παραλαβή, εφόσον συντρέχει περίπτωση, των ενδικοφανών προσφυγών με αίτημα την επανεξέταση των καταλογιοτικών πράξεων, στο πλαίσιο της ειδικής διοικητικής διαδικασίας, από την Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών της Γ.Γ.Δ.Ε.».
«8.−β) (γγ) τα σχετικά φυσικά και μαγνητικά αρχεία, που αφορούν στις εκκρεμείς υποθέσεις των υποπεριπτώσεων αα΄και ββ΄της παρούσας υποπαραγράφου, τα οποία περιέρχονται στις οργανικές μονάδες στις οποίες μεταφέρεται η καθ' ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητά τους, αντίστοιχα.».
«8.−γ) Ειδικότερα, τα φυσικά και μαγνητικά αρχεία του Αυτοτελούς Τμήματος Δικαστικού και Νομικής Υποστήριξης συμπεριλαμβανομένου του Γραφείου Βεβαίωσης και Είσπραξης Εσόδων των Δ.Ε.Κ. Αθηνών και Θεσσαλονίκης, καθώς και η αρμοδιότητα για την διαχείριση των σχετικών υποθέσεων αυτών, περιέρχονται στην αρμοδιότητα του Τμήματος Β΄− Δικαστικό και Νομικής Υποστήριξης ή του Τμήματος Δ΄− Εσόδων, κατά περίπτωση, των Δ.Ο.Υ Φορολογίας Ανωνύμων Εταιρειών (Φ.Α.Ε.) Αθηνών και Φορολογίας Ανωνύμων Εταιρειών (Φ.Α.Ε.) Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα.
Στις ίδιες Δ.Ο.Υ περιέρχονται προς τακτοποίηση και τυχόν εκκρεμότητες που αφορούν στα ως άνω Αυτοτελή Τμήματα και Γραφεία των Δ.Ε.Κ.
δ) Το λοιπό γενικό φυσικό αρχείο των Δ.Ε.Κ. Αθηνών και Θεσσαλονίκης περιέρχεται στις Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών και ΦΑΕ Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα.».

Ύστερα από τα ανωτέρω η παράγραφος 8 του άρθρου 27 της απόφασης αυτής διαμορφώνεται, ως εξής:

«8. − α) Στις Δ.Ο.Υ. Α΄ Τάξης, κατά το μέρος της καθ' ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητας της κάθε μίας από αυτές, μεταφέρεται η καθ' ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των Διαπεριφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων (Δ.Ε.Κ.) Αθηνών και Θεσσαλονίκης, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν. 4141/2013 (ΦΕΚ Α΄81), όπως ισχύει, από την ημερομηνία παύσης λειτουργίας τους, η οποία καθορίζεται με την παρούσα απόφασή μας, καθώς και οι αρμοδιότητες τις οποίες έχουμε μεταβιβάσει ή για τις οποίες έχουμε εκχωρήσει την εξουσιοδότηση υπογραφής σε όργανα των εν λόγω Ελεγκτικών Κέντρων, με την αριθμ. Δ6Α 1036682 ΕΞ 2014/25−2−2014 (Β΄478 και 558) απόφασή μας, όπως ισχύει, οι οποίες μεταβιβάζονται ή εκχωρούνται, από την προαναφερθείσα ημερομηνία, σε αντίστοιχο όργανο των Δ.Ο.Υ., στις οποίες περιέρχονται οι αρμοδιότητες αυτές.
β) Τα ίδια όργανα των υπηρεσιών, στις οποίες μεταφέρονται οι αρμοδιότητες των Δ.Ε.Κ., καθίστανται, επίσης, αρμόδια, από την ίδια ημερομηνία για:
(αα) την παρακολούθηση και την διεκπεραίωση όλων των εκκρεμών υποθέσεων των Δ.Ε.Κ. Αθηνών και Θεσσαλονίκης, την έκδοση των σχετικών καταλογιστικών πράξεων, την εκπροσώπηση στα δικαστήρια για τις προαναφερθείσες εκκρεμείς υποθέσεις, καθώς και την παραλαβή, εφόσον συντρέχει περίπτωση, των ενδικοφανών προσφυγών με αίτημα την επανεξέταση των καταλογιστικών πράξεων, στο πλαίσιο της ειδικής διοικητικής διαδικασίας, από την Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών της Γ.Γ.Δ.Ε.
(ββ) τον έλεγχο, την έκδοση των οικείων καταλογιστικών πράξεων, των τυχόν συμπληρωματικών καταλογιστικών πράξεων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, την βεβαίωση και την είσπραξη των φόρων, των τελών, των εισφορών, των προστίμων και των λοιπών επιβαρύνσεων, την λήψη διασφαλιστικών και αναγκαστικών μέτρων, καθώς και για κάθε άλλη οφειλόμενη ενέργεια, που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, καθώς και για την λήψη όλων των προβλεπόμενων μέτρων είσπραξης σε βάρος των οφειλετών και των περιουσιακών στοιχείων αυτών.
(γγ) τα σχετικά φυσικά και μαγνητικά αρχεία, που αφορούν στις εκκρεμείς υποθέσεις των υποπεριπτώσεων αα΄ και ββ΄ της παρούσας υποπαραγράφου, τα οποία περιέρχονται στις οργανικές μονάδες στις οποίες μεταφέρεται η καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητά τους, αντίστοιχα.
γ) Το λοιπό γενικό φυσικό αρχείο των Δ.Ε.Κ. Αθηνών και Θεσσαλονίκης περιέρχεται στις Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών και ΟΑΕ Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα.».

II. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8.4.2014 (Β΄ 865 και 1079) απόφασή μας, όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. Δ6Α 1067877 ΕΞ 30.4.2014 (Β΄1076) ομοία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 22 Ιουλίου 2014

Η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ

Σχέδιο υφαρπαγής εισοδημάτων και περικοπών 1,07 δισ. ευρώ ξεκινά μέσα στο κατακαλόκαιρο

Σχέδιο υφαρπαγής εισοδημάτων και περικοπών 1,07 δισ. ευρώ ξεκινά μέσα στο κατακαλόκαιρο

Σχέδιο υφαρπαγής εισοδημάτων και περικοπών 1,07 δισ. ευρώ ξεκινά μέσα στο κατακαλόκαιρο
Με προείσπραξη φόρων ύψους 400 εκατευρώ από 1,1 εκατομμύριο συνταξιούχους ξεκινά μέσα στοκατακαλόκαιρο η νέα επιχείρηση οικονομικής αφαίμαξης των ελληνικών νοικοκυριών προκειμένουνα καλυφθεί η πρόσθετη δημοσιονομική δαπάνη ύψους 525 εκατευρώ που προκάλεσε στονπροϋπολογισμό η προεκλογικών σκοπιμοτήτων χορήγηση του "κοινωνικού μερίσματος". Μάλιστα,έχουν συμφωνηθεί με τους τροϊκανούς και άλλα μέτρασυνολικού ύψους 1,07 δισ. ευρώκυρίωςπερικοπής δαπανών, για να υπερκαλυφθούν τα συνολικού ύψους 1,05 δισ. ευρώ ποσά "κοινωνικούμερίσματος", παροχών προς άστεγους και περικοπής ασφαλιστικών εισφορών.
Από 1η Αυγούστου ξεκινά μια σημαντική μείωση στις συντάξεις 1,1 εκατομμυρίου πολιτών μέσω του νέου συστήματος υπολογισμού μηνιαίας παρακράτησης φόρου. Από κυβερνητικής πλευράς, η ηγεσία του υπουργείου Εργασίας επιχειρεί να υποβαθμίσει το όλο ζήτημα και είναι ενδεικτική η απόπειρα του Ι. Βρούτση να χαρακτηρίσει μέσω ανακοίνωσης το νέο σύστημα μηνιαίας παρακράτησης ως... "διαρθρωτική μεταρρύθμιση".
Η ουσία όμως είναι εντελώς διαφορετική, καθώς το μέτρο είναι δημοσιονομικό. Και τούτο διότι όχι μόνο ο ενιαίος υπολογισμός μηνιαίας παρακράτησης φόρων επί του αθροίσματος όλων των συντάξεων κάθε δικαιούχου συνταξιούχου οδηγεί ευθέως σε αύξηση κρατήσεων φόρου για μεγάλο αριθμό συντάξεων, αλλά και το εν λόγω μέτρο έχει συμφωνηθεί μεταξύ κυβέρνησης και τροϊκανών να εφαρμοστεί φέτος, με σκοπό να εισπραχθούν επιπλέον έσοδα 400 εκατ. ευρώ, ώστε να καλυφθεί σημαντικό μέρος της δαπάνης 525 εκατ. ευρώ για τη χορήγηση του "κοινωνικού μερίσματος". Η συμφωνία αυτή προκύπτει και από το κείμενο της έκθεσης αξιολόγησης που συνέταξε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και είδε τον περασμένο μήνα το φως της δημοσιότητας. Όπως αναφέρεται στη σελίδα 10 της έκθεσης, οι δημοσιονομικές δαπάνες ύψους 525 εκατ. ευρώ για χορήγηση "κοινωνικού μερίσματος", 75 εκατ. ευρώ για καταβολή παροχών προς άστεγους και 450 εκατ. ευρώ λόγω περικοπής εισφορών κατά 3,9% συμφωνήθηκε να καλυφθούν με:
* Πρώτον, εφαρμογή νέου συστήματος παρακράτησης φόρου εισοδήματος συντάξεων, με το οποίο επισπεύδεται η είσπραξη του συνολικού φόρου που αναλογεί σε όλα τα εισοδήματα από συντάξεις. Το σύστημα προβλέπει υπολογισμό της μηνιαίας παρακράτησης με ενιαίο τρόπο στο άθροισμα κύριων και επικουρικών συντάξεων βάσει της φορολογικής κλίμακας μισθωτών και συνταξιούχων. Με το σύστημα αυτό οι κρατήσεις φόρου συντάξεων θα αυξηθούν σημαντικά, μειώνοντας τα καθαρά ποσά που λαμβάνουν οι 1,1 εκατομμύρια συνταξιούχοι. Η εφαρμογή του επισπεύδει την είσπραξη των φόρων για να δώσει εφάπαξ αύξηση εσόδων 400 εκατ. ευρώ σε διάστημα διετίας, κάτι που σημαίνει κατά μέσον όρο επιβάρυνση 40 ευρώ (ποσό που αυξάνεται αρκετά σε πολλούς δικαιούχους).
* Δεύτερον, τη μείωση των ανωτάτων ορίων δαπανών του κρατικού προϋπολογισμού κατά 320 εκατ. ευρώ μέσω διαρθρωτικών μέτρων 220 εκατομμυρίων, όπως μείωση ανώτατων ορίων δαπανών κονδυλίων εκτός προϋπολογισμού (100 εκατ. ευρώ) και περικοπή δαπανών για στρατιωτικές προμήθειες κατά 50 εκατ. ευρώ.
* Τρίτον, τη μείωση των περιθωρίων αποσβέσεων επιχειρήσεων και υπαγωγή ατομικών επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών στο νέο επαχθές καθεστώς επιβολής φόρου 26% στο σύνολο καθαρού -πραγματικού ή τεκμαρτού- εισοδήματός τους μέσω του νέου Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Τα μέτρα αυτά εκτιμάται ότι θα αποδώσουν επιπλέον έσοδα 350 εκατ. ευρώ.
Και ενώ η αύξηση του παρακρατούμενου φόρου συντάξεων εξυπηρετεί δημοσιονομικές σκοπιμότητες, η εξοντωτική φορολόγηση συνεχίζεται αδιαλείπτως. Ενδεικτικό είναι πως το υπουργείο Οικονομικών "θριαμβολογεί" μεν για πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 707 εκατ. ευρώ στο εξάμηνο, ωστόσο αυτό επετεύχθη με την ανελέητη φοροεπιδρομή στα εισοδήματα των νοικοκυριών.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, στο εξάμηνο αυξήθηκαν οι εισπράξεις αμέσων φόρων ως εξής:
1. Εισοδήματος φυσικών προσώπων κατά 143 εκατ. ευρώ ή 5,1%.
2. Εισοδήματος νομικών προσώπων κατά 170 εκατ. ευρώ ή 18,9%.
3. Στην περιουσία κατά 158 εκατ. ευρώ ή 13,6%,
4. Λοιποί άμεσοι κατά 58 εκατ. ευρώ ή 5,6%,
5. Λοιποί φόροι συναλλαγών κατά 26 εκατ. ή 10,4%,
6. Λοιπά μη φορολογικά έσοδα κατά 166 εκατ. ευρώ ή 9,2%.

BlackRock: "Παγκόσμια πρωταθλήτρια" χρεοκοπίας η Ελλάδα

Σε πείσμα των αισιόδοξων μεγεθών που ανακοινώνει η κυβέρνηση, η Ελλάδα αναδεικνύεται σε "παγκόσμια πρωταθλήτρια" στη λίστα επικινδυνότητας χρεοκοπίας χωρών σύμφωνα με μελέτη της BlackRock. H εταιρεία, που πραγματοποίησε πριν λίγους μήνες τα stress tests στις ελληνικές τράπεζες, κατατάσσει στον δείκτη κινδύνου, ο οποίος συντίθεται με βάση τα δημοσιονομικά στοιχεία της κάθε χώρας, την Ελλάδα στην πρώτη θέση, υψηλότερα και από την Αργεντινή, η οποία έως τις 30 Ιουλίου θα πρέπει να αποπληρώσει συγκεκριμένα ομόλογα, ενώ ακολουθούν Βενεζουέλα, Αίγυπτος, Ουκρανία και Πορτογαλία. Ο εν λόγω δείκτης συγκροτείται μέσω ανάλυσης ποσοτικών μετρήσεων σε τέσσερις βασικές κατηγορίες: δημοσιονομικό περιθώριο (40%), προθυμία αποπληρωμής (30%), εξωτερική δημοσιονομική θέση (20%) και κατάσταση χρηματοπιστωτικού τομέα (10%). Την ίδια ώρα, για επιστροφή της ελληνικής οικονομίας σε αναπτυξιακούς ρυθμούς, τοποθετώντας την ανάπτυξη φέτος στο 0,5-1%, κάνει λόγο η Eurobank σε χθεσινή της ανάλυση. Η τράπεζα εκτιμά πως δεν είναι αναγκαίο ένα νέο πρόγραμμα χρηματοδότησης από τον επίσημο τομέα τα επόμενα 6-7 χρόνια αν ληφθεί σειρά δράσεων από την κυβέρνηση σε συνδυασμό με νέες εκδόσεις κυβερνητικών ομολόγων.

http://www.avgi.gr/article/3435609/sxedio-ufarpagis-eisodimaton-kai-perikopon-1-07-dis-euro-xekina-mesa-sto-katakalokai-1


ΔΝΤ: Λάθος η συνταγή στην Ελλάδα

ΔΝΤ: Λάθος η συνταγή στην Ελλάδα

  • 23.07.2014 , 11:19
  • Τελευταία ενημέρωση : 23.07.2014, 11:22
ΔΝΤ: Λάθος η συνταγή στην Ελλάδα
Την αποτυχία της ασφυκτικής λιτότητας που ακολουθήθηκε στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες της περιφέρειας της Ευρωζώνης, παραδέχεται για άλλη μια φορά το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Διαπιστώνει ότι οι μεγάλες περικοπές μισθών στην Ελλάδα όχι μόνο δε βελτίωσαν την ανταγωνιστικότητα αλλά προκάλεσαν πτώση της παραγωγικότητας.
Σύμφωνα με τη "Ναυτεμπορική", σε έκθεση του ΔΝΤ με τίτλο "Προσαρμογή στις χώρες της Ευρωζώνης με ελλείμματα: πρόοδος, προκλήσεις και πολιτικές", διαπιστώνεται ότι στην Ελλάδα η λιτότητα δεν έχει αποδώσει τα προσδοκώμενα οφέλη.
Αξίζει να σημειωθεί ότι όλο και περισσότεροι οικονομολόγοι αλλά και αμερικανικά ΜΜΕ καλούν το ΔΝΤ να ζητήσει συγνώμη από την Ελλάδα για την εξοντωτική πολιτική λιτότητας που επέβαλε.
Όπως προκύπτει από την έκθεση, στη χώρα μας η μείωση του κόστους εργασίας προέκυψε κυρίως από τις περικοπές των μισθών. Προκάλεσε, όμως, τόσο σημαντική κάμψη της οικονομικής δραστηριότητας που η παραγωγικότητα περιήλθε σε τέλμα, παρά τις μεγάλες περικοπές θέσεων εργασίας που έστειλαν στην ανεργία χιλιάδες Έλληνες.
Ταυτόχρονα, σε Ελλάδα και Πορτογαλία, επιδεινώθηκε ο δείκτης ανταγωνιστικότητας των τιμών στις εξαγωγές, ενώ η αγορά εργασίας συρρικνώθηκε ή παρέμεινε στάσιμη στους εμπορεύσιμους τομείς στη χώρα μας.
Έτσι, όπως παραδέχεται το ΔΝΤ, η προσαρμογή του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών των ελλειμματικών χωρών της Ε.Ε. επιτεύχθηκε με μείωση της εσωτερικής ζήτησης και όχι με μεταστροφή του παραγωγικού τους μοντέλου. Διαπιστώνει, επίσης, άνιση προσαρμογή των ισοζυγίων στην Ευρωζώνη, καθώς οι χώρες με πλεονάσματα δεν έχουν προχωρήσει σε σημαντική μείωσή τους.
Ωστόσο, το Ταμείο – αν και παραδέχεται τη λανθασμένη συνταγή που ακολουθήθηκε στην Ελλάδα – επιμένει στην υλοποίηση "σημαντικών μεταρρυθμίσεων στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας" για τη βελτίωση της παραγωγικότητας και την ανακατανομή των πόρων στους εμπορεύσιμους τομείς.
Αποκαλυπτικά είναι και τα στοιχεία της French Directorate for Research, Studies, Evaluation and Statistics (DREES), που αποδεικνύουν τη θλιβερή πρωτιά της Ελλάδας στις περικοπές των κοινωνικών δαπανών το 2011 και το 2012.

http://www.avgi.gr/article/3451061/dnt-lathos-i-suntagi-stin-ellada

Πόσο κοστίζει το ηλεκτρικό ρεύμα σε όλες τις εταιρείες (συγκριτικός πίνακας)

Ο ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Πόσο κοστίζει το ηλεκτρικό ρεύμα σε όλες τις εταιρείες (συγκριτικός πίνακας)

Συγκριτικούς πίνακες με τα τιμολόγια ρεύματος που προσφέρουν η ΔΕΗ και οι επτά εταιρείες προμήθειας ηλεκτρισμού για τα νοικοκυριά και τους εμπορικούς και βιομηχανικούς πελάτες στη χαμηλή τάση δημοσίευσε χθες η ΡΑΕ στην ιστοσελίδα της. Ουσιαστικά πρόκειται για μία εκτίμηση του ποσού που πληρώνει ο πελάτης σε κάθε εταιρεία ανάλογα με το ύψος της τετραμηνιαίας κατανάλωσης.
Στον χώρο της λιανικής προμήθειας ηλεκτρισμού εκτός της ΔΕΗ δραστηριοποιούνται οι εταιρείες Elpedison, Ηρων Θερμοηλεκτρική, Green, Watt & Volt, Volterra, Protergia και NRG Trading House. Oι τιμές για τη ΔΕΗ αφορούν στα νέα τιμολόγια, που θα ισχύσουν από αύριο, 25 Ιουλίου, με βάση τις πρόσφατες αυξήσεις στα οικιακά τιμολόγια με χαμηλή κατανάλωση ως 800 kwh το τετράμηνο αλλά και τις μειώσεις για τους επαγγελματικούς πελάτες. Τα ποσά που αναφέρονται στους πίνακες της ΡΑΕ (www.rae.gr) αφορούν στο σύνολο των χρεώσεων του λογαριασμού για το ηλεκτρικό ρεύμα, χωρίς τους φόρους, τα τέλη, τη ΝΕΡΙΤ κ.λπ. και έχουν υπολογιστεί με βάση τα τελευταία δημοσιευμένα διαθέσιμα στοιχεία από τους προμηθευτές. Επειδή τα τιμολόγια μπορεί να τροποποιηθούν στο μέλλον, η ΡΑΕ συνιστά στους καταναλωτές να τα ελέγξουν ξανά και να επιβεβαιώσουν τη χρέωση με κάθε προμηθευτή.
ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΡΗΤΡΕΣ 
Ιδιαίτερη προσοχή η Ρυθμιστική Αρχή συνιστά στις ρήτρες που μπορεί να περιλαμβάνουν ορισμένα πακέτα, καθώς και στις επιμέρους εκπτωτικές πολιτικές κάθε εταιρείας, όπως π.χ. έκπτωση παγίου, έκπτωση επί των ανταγωνιστικών χρεώσεων, απαλλαγή από την καταβολή εγγύησης κ.λπ.
Ειδικά για τις περιπτώσεις που τα πακέτα περιλαμβάνουν ρήτρες αναπροσαρμογής χρεώσεων, πέραν της σταθερής χρέωσης, η ΡΑΕ προτρέπει τους καταναλωτές να ζητούν όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες από τις εταιρείες για τους όρους αυτούς, καθώς και για τον τρόπο που μπορεί να επηρεάσουν τον λογαριασμό τους.
Οι περισσότερες ρήτρες αφορούν:
  • Ρήτρα αναπροσαρμογής Οριακής Τιμής Συστήματος.
  • Ρήτρα αναπροσαρμογής Λογαριασμού Προσαυξήσεων 2 και 3 (ΛΠ-2, ΛΠ-3).
  • Ρήτρα Μεταβατικού Μηχανισμού Ασφάλισης Επαρκούς Ισχύος ( ΜΜΔΕΙ).
Στις δύο πρώτες περιπτώσεις, η χρέωση στον λογαριασμό προσδιορίζεται με βάση ένα τυπικό εύρος διακύμανσης της Οριακής Τιμής Συστήματος στη χονδρική αγορά ηλεκτρισμού και των Λογαριασμών Προσαυξήσεων.
Οταν οι τιμές αυτές κινούνται εντός του προκαθορισμένου εύρους διακύμανσης, τότε ισχύουν οι χρεώσεις ως έχουν στον τιμοκατάλογο των προμηθευτών. Σε περίπτωση όμως που η μέση οριακή τιμή ή ο λογαριασμός προσαυξήσεων αποκλίνει από τα προκαθορισμένα όρια, τότε η χρέωση του λογαριασμού ρεύματος μπορεί να αυξηθεί ή να μειωθεί.
Μπορείτε να δείτε τους πίνακες με τις χρεώσεις των προμηθευτών στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ

ΠΡΩΤΗ ΣΤΟΝ ΔΕΙΚΤΗ «SOVEREIGN RISK» ΤΗΣ BLACKROCK Πιο επικίνδυνη για χρεοκοπία η Ελλάδα

ΠΡΩΤΗ ΣΤΟΝ ΔΕΙΚΤΗ «SOVEREIGN RISK» ΤΗΣ BLACKROCK

Πιο επικίνδυνη για χρεοκοπία η Ελλάδα

Πιο επικίνδυνη για χρεοκοπία η Ελλάδα
Η Ελλάδα είναι η χώρα που διατρέχει τον μεγαλύτερο κίνδυνο χρεοκοπίας σύμφωνα με τον δείκτη «Sovereign Risk» της BlackRock. Ο δείκτης συγκροτείται μέσω της ανάλυσης ποσοτικών μετρήσεων σε τέσσερις βασικές κατηγορίες. Το δημοσιονομικό περιθώριο (40%), την προθυμία αποπληρωμής (30%), την εξωτερική δημοσιονομική θέση (20%) και την κατάσταση του χρηματοπιστωτικού τομέα (10%). Όπως σημειώνεται σε έκθεση που δημοσίευσε ο διεθνής οίκος τον Ιούλιο, το δεύτερο τρίμηνο του 2014 η χώρα με την υψηλότερη πιθανότητα χρεοκοπίας είναι η Ελλάδα. Αμέσως μετά ακολουθούν η Βενεζουέλα, η Αίγυπτος, η Ουκρανία, η Πορτογαλία, η Αργεντινή, η Ιταλία, η Σλοβενία, η Ουγγαρία και η Ιρλανδία.
Στον αντίποδα, η Νορβηγία κατατάσσεται στην πρώτη θέση των χωρών με τον μικρότερο κίνδυνο χρεοκοπίας. Στη δεκάδα με τις πιο ασφαλείς για τους επενδυτές χώρες περιλαμβάνονται ακόμα η Σιγκαπούρη, η Ελβετία, η Σουηδία, η Γερμανία, η Ταϊβάν, ο Καναδάς, η Νέα Ζηλανδία και η Αυστραλία.
Σε σχέση με την προηγούμενη έκθεση για το «sovereign risk» η Βραζιλία υποχώρησε τέσσερις θέσεις εξαιτίας της αύξησης στο βραχυπρόθεσμο χρέος της χώρας, ενώ η Ρωσία έπεσε τρεις θέσεις λόγω της μείωσης της αποτελεσματικότητας της κυβέρνησης και της πτωτικής αναθεώρησης τνν προοπτικών για την ανάπτυξη.
«Βουτιά» πραγματοποίησε η επίδοση της Αργεντινής, καθώς το ΔΝΤ μείωσε δραματικά τις προοπτικές ανάπτυξης της χώρας και η κυβέρνηση διαπραγματεύεται με τα hedge funds που έχουν αρνηθεί την αναδιάρθρωση χρέους το 2005 και το 2010.

Στοιχεία σοκ: Στο όριο της φτώχειας 3,7 εκατομμύρια Ελληνες!

ΕΛΣΤΑΤ

Στοιχεία σοκ: Στο όριο της φτώχειας 3,7 εκατομμύρια Ελληνες!

Στοιχεία σοκ: Στο όριο της φτώχειας 3,7 εκατομμύρια Ελληνες!
Στην τέταρτη θέση μεταξύ των 28 κρατών - μελών της Ε.Ε. με το υψηλότερο ποσοστό πολιτών στα όρια της φτώχειας βρέθηκε η Ελλάδα το 2013, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.
Όπως αναφέρει η στατιστική υπηρεσία το ποσοστό των Ελλήνων που ζούσαν πέρυσι στο όριο της φτώχειας (εισόδημα μικρότερο από το 60% του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου εισοδήματος) ανήλθε σε 34,6% ή σε 3.795.100 άτομα. Μάλιστα, το ποσοστό αυτό αυξάνεται συνεχώς από το 2010 και το πρώτο Μνημόνιο (27,6% το 2010, 27,7% το 2011, 31% το 2012 και 34,6% το 2013).
Σε χειρότερη θέση από την Ελλάδα, βρίσκονται η Βουλγαρία (49,3%), η Ρουμανία (41,7%) και η Λετονία (36,2%).
Στις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έχουν εμπλακεί σε Μνημόνια, στο όριο της φτώχειας βρίσκεται το 30% των πολιτών στην Ιρλανδία, το 28,2% στην Ισπανία, το 27,1% στην Κύπρο και το 25,3% στην Πορτογαλία.
Οι πέντε χώρες με τα χαμηλότερα ποσοστά φτώχειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση των «28», είναι η Ολλανδία (15%), η Τσεχία (15,4%), η Σουηδία (15,6%), η Φινλανδία (17,2%) και το Λουξεμβούργο (18,4%). Ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανέρχεται σε 24,8% και στην Ευρωζώνη σε 23,3%.
Σημειώνεται ότι, με βάση επίσης στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ο κίνδυνος φτώχειας αυξήθηκε σημαντικά για την Ελλάδα μετά το 2010 και το ποσοστό της σχετικής φτώχειας αυξήθηκε κατά 3,4 εκατοστιαίες μονάδες ή κατά 17,3%.
Παράλληλα, το χάσμα της φτώχειας αυξήθηκε κατά 24,1%, ενώ ο κίνδυνος φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού αυξήθηκε κατά επτά εκατοστιαίες μονάδες ή κατά 25,4%.

ΟΑΕΔ: 10.000 προσλήψεις ανέργων - Ποιοι εντάσσονται στο πρόγραμμα

ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΟΑΕΔ: 10.000 προσλήψεις ανέργων - Ποιοι εντάσσονται στο πρόγραμμα

ΟΑΕΔ: 10.000 προσλήψεις ανέργων - Ποιοι εντάσσονται στο πρόγραμμα
Ξεκινά την σήμερα 24 Ιουλίου η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα, του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ωφελούμενων των δράσεων «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας- ΤοπΣΑ» και «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες- ΤοπΕΚΟ».
Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο, στο πλαίσιο του Θεματικού Άξονα 3, Άξονες Προτεραιότητας 7 και 8: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007- 2013.
Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις, υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση υπαγωγής, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Οργανισμού oaed.gr και την αποστέλλουν μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών αιτήσεων ait.oaed.gr στο ΚΠΑ2, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται η έδρα της επιχείρησης επιλέγοντας από τη σχετική στήλη.
Δικαιούχοι είναι όλες οι επιχειρήσεις και γενικά οι εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που ασκούν οικονομική δραστηριότητα.
Επίσης, δικαιούχοι είναι και οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚοινΣεπ) που έχουν ιδρυθεί στο πλαίσιο των δράσεων ΤοπΣΑ ή ΤοπΕΚΟ κι επιθυμούν να προσλάβουν με το πρόγραμμα μέλη τους ως εργαζόμενους.
Οι επιχειρήσεις που εξαιρούνται αναφέρονται αναλυτικά στην Πρόσκληση που θα αναρτηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΟΑΕΔ.
Στο πρόγραμμα εντάσσονται οι επιχειρήσεις που δεν έχουν προβεί, κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν την ημερομηνία της αίτησης (ημερολογιακά) για υπαγωγή στο πρόγραμμα, σε μείωση προσωπικού λόγω καταγγελίας σύμβασης εργασίας.
Ωφελούμενοι είναι οι άνεργοι που:
  • διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ κατά την υπόδειξή τους από το αρμόδιο ΚΠΑ 2 και μέχρι την πρόσληψή τους ή βεβαίωση συμμετοχής στο πρόγραμμα, όταν πρόκειται για τους ασφαλισμένους στον ΟΓΑ, που θα προκύπτει από το ειδικό μητρώο της αρμόδιας Υπηρεσίας (ΚΠΑ2) για τις ανάγκες του προγράμματος.
  • έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης προσέγγισης και έχουν συμφωνήσει σε ατομικό σχέδιο δράσης.
  • έίναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους- μέλους της ΕΕ ή είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στην Ελλάδα.
  • έχουν ωφεληθεί δράσεων «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας- ΤοπΣΑ» και «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες- ΤοπΕΚΟ» και διαθέτουν βεβαίωση συμμετοχής σε πρόγραμμα ΤοπΣΑ και ΤοπΕΚΟ από την αρμόδια Αναπτυξιακή Σύμπραξη (ΑΣ).
Η επιχορήγηση για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης για τους ωφελούμενους ανέργους (μισθωτοί και ημερομίσθιοι) κάτω των 25 ετών ανέρχεται στο ποσό των 15 ευρώ την ημέρα και όχι πέραν των 25 ημερών τον μήνα (ημέρες ασφάλισης). Η επιχορήγηση για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης για τους ωφελούμενους ανέργους ηλικίας (μισθωτοί και ημερομίσθιοι) άνω των 25 ετών ανέρχεται στο ποσό των 18 ευρώ την ημέρα και όχι πέραν των 25 ημερών το μήνα (ημέρες ασφάλισης).
Το ποσό επιχορήγησης καλύπτει τμήμα του μισθολογικού κόστους. Η συνολική διάρκεια του προγράμματος ορίζεται στους τέσσερις (4) μήνες.
Η ενίσχυση που θα λάβει μια επιχείρηση χορηγείται βάσει του Κανονισμού 1407/2013 της Επιτροπής για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis) και δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών. Σημειώνεται ότι στον έλεγχο της σώρευσης αθροίζονται και οι ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που έχουν λάβει οι συνδεδεμένες με την αιτούσα επιχειρήσεις. Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο ειδικό πεδίο του διαδικτυακού τόπου του ΟΑΕΔ όπου επίσης περιγράφονται αναλυτικά οι προϋποθέσεις και λοιποί όροι του προγράμματος.
Πηγή: ΑΜΠΕ