Πέμπτη, 17 Απριλίου 2014

Δελτίο Ειδήσεων 9-4-14

ΠΟΛ.1081/19.3.2014 Κατάργηση υποχρέωσης θεώρησης των βιβλίων και των στοιχείων για σκοπούς Φ.Π.Α. που προβλέπονται από Υπουργικές Αποφάσεις

ΠΟΛ.1081/19.3.2014
Κατάργηση υποχρέωσης θεώρησης των βιβλίων και των στοιχείων για σκοπούς Φ.Π.Α. που προβλέπονται από Υπουργικές Αποφάσεις

ΠΟΛ 1081/2014

(ΦΕΚ Β' 964/16-04-2014)

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 2859/2000 «Κώδικας Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» (ΦΕΚ 248 Α΄) και ειδικότερα των άρθρων 27 παράγραφος 2, 24 παράγραφος 2, 28 παράγραφος 3 και 6 παράγραφος 5, και του άρθρου 38 του Π.Δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.), όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις της ΑΥΟ Π.8271/4879/ΠΟΛ.366/18.12.1987 (ΦΕΚ 3/Β/8.1.1988) (όπως τροποποιήθηκε με τις ΑΥΟ Π.1808/748/ΠΟΛ 91/3.3.1988, ΦΕΚ 144Β΄/15.3.1988 και Δ.1369/941/28.11.1988, ΦΕΚ 192 Β΄/21.12.1988) «Διαδικασία απαλλαγής από ΦΠΑ σκαφών (πλοίων και πλωτών μέσων γενικά) που προβλέπεται από τις διατάξεις των περ. α΄, γ΄, δ΄, ε΄ και η΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 22, καθώς και της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 20 του Ν. 1642/1986» άρθρα 12 και 13.

3. Τις διατάξεις της αριθμ. 1103551/8478/Α0014/ΠΟΛ.1262/2.8.1993 (ΦΕΚ 675Β΄/2.9.1993) «Διαδικασία απαλλαγής από το Φ.Π.Α, της παράδοσης, ενδοκοινοτικής απόκτησης και εισαγωγής αγαθών που προορίζονται για εξαγωγή ή παράδοση σε υποκειμένους στο φόρο εγκαταστημένους σε άλλο κράτος μέλος, καθώς και της παροχής υπηρεσιών που συνδέονται άμεσα με την πραγματοποίηση των πράξεων αυτών».

4. Τις διατάξεις της Α.Υ.Ο. αριθμ. 1015809/1597/0014/ΠΟΛ.1024/21.1.1993 (ΦΕΚ 110Β΄/2.3.1993) «Επιστροφή του φόρου προστιθέμενης αξίας που επιβαρύνει την παράδοση αγαθών εμπορικού χαρακτήρα, αυτοκινήτων κ.λπ., σε αγοραστή υποκείμενο ή μη στο φόρο εγκατεστημένο εκτός Κοινότητας, λόγω εξαγωγής».

5. Τις διατάξεις της Α.Υ.Ο. αριθμ. 1013633/8911/1807/0014/ΠΟΛ.1029/2.2.1995 (ΦΕΚ 105 Β΄/17.2.1995) «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία απαλλαγής από ΦΠΑ της αγοράς στο εσωτερικό της χώρας, της εισαγωγής και της ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών που πραγματοποιούν τα “Καταστήματα Αφορολόγητων Ειδών” Α.Ε. με προορισμό την παράδοσή τους χωρίς φόρο σε ταξιδιώτες που μεταβαίνουν σε άλλο Κράτος Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε Τρίτη χώρα καθώς και των υπηρεσιών που συνδέονται άμεσα με τις πράξεις αυτές».

6. Τις διατάξεις της Α.Υ.Ο. αριθμ. 1138050/4885/1436/ Α0014/ΠΟΛ.1338/30.12.1996 (ΦΕΚ 18 Β΄/17.1.1997) «Διαδικασία απαλλαγής από Φ.Π.Α. της παράδοσης αγαθών που πραγματοποιείται από υποκείμενο στο φόρο εγκατεστημένο στο εσωτερικό της χώρας προς αγοραστή − ταξιδιώτη, μη εγκατεστημένο στο εσωτερικό της Κοινότητας και ο οποίος αναχωρεί για τρίτη χώρα από την Ελλάδα ή μέσω άλλου Κ−Μ».

7. Τις διατάξεις της ΑΥΟ αριθμ. 1024754/187/0015/ΠΟΛ.1039/9.3.2006 (ΦΕΚ 311 Β΄/15.3.2006), «Τήρηση βιβλίου κοστολογίου οικοδομών από τον επιτηδευματία που ασχολείται με την κατασκευή και πώληση οικοδομών – Έκδοση ειδικού στοιχείου παράδοσης κτισμάτων στον οικοπεδούχο».

8. Την αριθμ. Δ6Α 1196756 ΕΞ 2013/23.12.2013 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Συμπλήρωση της αριθμ. Δ6Α 1015213/28−1−2013 (Β΄ 130 και 372) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 3317 Β΄/27.12.2013).

9. Ότι, από 1.1.2014, με την κατάργηση των υποχρεώσεων τήρησης πρόσθετων βιβλίων και της θεώρησης φορολογικών στοιχείων, που προβλέπονται από τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Ν. 4093/2012, υποπαράγραφος Ε1), επέρχονται ορισμένες διαφοροποιήσεις ως προς την έκδοση φορολογικών στοιχείων, από συγκεκριμένες κατηγορίες υπόχρεων συναλλαγών και κρίνεται απαραίτητο να παρασχεθούν σ’ αυτές τις κατηγορίες επιτηδευματιών, οι αναγκαίες διευκολύνσεις στην άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

10. Ότι, από την απόφαση αυτή, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Τα βιβλία και τα στοιχεία που προβλέπονται από τις ΑΥΟ ΠΟΛ.366/18.12.1987, ΑΥΟ ΠΟΛ.1262/2.8.1993, ΑΥΟ ΠΟΛ.1024/21.1.1993, ΑΥΟ ΠΟΛ.1029/2.2.1995, ΑΥΟ ΠΟΛ.1338/30.12.1996 και ΑΥΟ ΠΟΛ.1039/9.3.2006, τηρούνται και εκδίδονται αθεώρητα.

Οι λοιπές διαδικασίες που προβλέπονται από τις ανωτέρω αποφάσεις εξακολουθούν να ισχύουν.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 19 Μαρτίου 2014

Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας

Θεοχάρης: Κάποιοι θα αδικηθούν…

Θεοχάρης: Κάποιοι θα αδικηθούν…

Πρώτη καταχώρηση: 17/04/2014 - 15:16
Τελευταία δημοσίευση: 15:16Οικονομία
Θεοχάρης: Κάποιοι θα αδικηθούν…
Θεοχάρης: Κάποιοι θα αδικηθούν…

Διευκρινίσεις σχετικά με τις εξαιρέσεις από την καταβολή του κοινωνικού μερίσματος, και συγκεκριμένα σε ό,τι αφορά τις αναφορές που γίνονται στο άρθρο 2, έδωσε ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων, Χάρης Θεοχάρης, μέσω της προσωπικής του σελίδας στο facebook.
Μεταξύ άλλων, ο κ. Θεοχάρης αναφέρει ότι «δεν υπάρχει τέλειο σύστημα» και ότι «κάποιοι θα αδικηθούν…»
Διαβάστε την ανάρτηση του κ. Θεοχάρη στο facebook:

"Επειδή πολλά ακούω και διαβάζω για το κοινωνικό μέρισμα και βλέπω σε πολλές περιπτώσεις να γκρινιάζουν οι άνθρωποι χωρίς καν να το έχουν καταλάβει θα ήθελα, χωρίς να το κρίνω, να εξηγήσω την λογική του. Μετά κράξτε το, αλλά τουλάχιστον κάντε το αφού το καταλάβατε.
1. Το μέρισμα είναι προνοιακό. Συνεπώς η λογική του είναι προνοιακή και όχι φορολογική. Δεν πάμε με δηλώσεις, άγαμους έγγαμους, άρθρο 7 ΚΦΕ και δεν ξέρω εγώ τι άλλο.
2. Το μέρισμα το δικαιούνται νοικοκυριά. Δεν λέω οικογένειες για να μην μπλεχτείτε με τα φορολογικά πάλι. Νοικοκυριά είναι ο πυρήνας που συνοικεί. Όσοι μένουν στο σπίτι, μοιράζονται κουτσά - στραβά τις έγνοιες, τα εισοδήματα, το φαί και τους λογαριασμούς. Συνεπώς, εξετάζουμε την κατάσταση του νοικοκυριού συνολικά για να δούμε αν δικαιούται ενίσχυσης ή όχι.
3. Τα κριτήρια δεν μειώνουν τους δικαιούχους. Απλώς επιλέγουν άλλα νοικοκυριά. Όχι εκείνα, αλλά τα άλλα. Δείτε το μαθηματικά: 600Κ από €700+ κατά μέσο όρο θα πάρουν σχεδόν 450 εκ. Αν αλλάξουμε τα κριτήρια (πχ να μην λάβουμε υπόψη το τεκμήριο) θα πρέπει να αλλάξουμε το εισοδηματικό όριο (πχ σε 5000) ώστε να πάρουν πάλι 600Κ νοικοκυριά τα ίδια λεφτά. Άρα δεν είναι πρόβλημα τα τεκμήρια από αυτή την άποψη.
4. Πως να κρίνουμε τόσο διαφορετικά νοικοκυριά μεταξύ τους; Εδώ μπαίνει ο συντελεστής ισοδυναμίας. Κάθε μέλος προσθέτει στον συντελεστή ώστε να αθροίσουμε το βάρος της οικογένειας. 1 ο πρώτος ενήλικας, 1/3 οι επόμενοι, 1/6 τα παιδιά. 1/3 έξτρα, για μονογονεϊκές και οικογένειες με κάποιο ανάπηρο μέλος.
5. Ο συντελεστής μπαίνει 2 φορές: Πρώτον, για να διαιρέσει το εισόδημα ώστε μεγαλύτερο εισόδημα, μεγάλης οικογένειας να είναι ισοδύναμο με μικρότερο, μικρότερης. Έτσι €10.000 4μελούς είναι ίσο με €6.000 άγαμου. (το 10.000 διαιρείται με 1+2/3 και μας δίνει 6.000). Δεύτερον, για να αυξήσει το επίδομα πολλαπλασιαζόμενος με το €500 (στο παράδειγμα €500*(1+2/3) = €833,33). Έτσι δίνουμε σε οικογένειες με μεγαλύτερο βάρος περισσότερη ενίσχυση.
6. Οι φιλοξενούμενοι ούτε το δικαιούνται ούτε δεν το δικαιούνται. Απλώς δεν εξετάζονται μεμονωμένα αλλά στα πλαίσια όλου του νοικοκυριού που συνοικεί μαζί τους. Έτσι παππούς γιαγιά, παιδί, νύφη και δυο εγγόνια μαζί εξετάζονται σαν μια μονάδα αρκεί να μένουν όλοι μαζί.
7. Όσοι ζουν σε παραχωρημένη οικία (μόνοι τους δηλαδή σε σπίτι χωρίς ενοίκιο) εξετάζονται μεμονωμένα από το νοικοκυριό αυτού που τους παραχωρεί το σπίτι. Αυτό είναι μια βασική - φορολογική - διάκριση που πολλοί μπερδεύουν: Φιλοξενία είναι η παραχώρηση δωματίου ώστε να συνοικείς με κάποιον (πχ τον παππού) ενώ η δωρεάν παραχώρηση είναι το δόσιμο * ολόκληρου σπιτιού/διαμερίσματος* χωρίς κόστος, ώστε να γλυτώσει κάποιος το ενοίκιο.
Αυτά σε γενικές γραμμές μπορούν να δώσουν μια εικόνα του μερίσματος όπως έχει αποφασισθεί από την κυβέρνηση. Μπορείτε καλύτερα, ελπίζω, να το κρίνετε.
Σκεφτείτε και αυτό: δεν υπάρχει τέλειο σύστημα. Κάποιοι θα αδικηθούν αφού πρέπει να ξέρεις την κάθε λεπτομέρεια για να μην αδικήσεις κανέναν. Αν μπορούσε να γίνει αυτό, θα είχαμε άλλα προβλήματα!"

 www.enikos.gr

Πως θα ακυρώσετε κατάσχεση μισθού από την εφορία

Πως θα ακυρώσετε κατάσχεση μισθού από την εφορία

Εκτύπωση σελίδας
Αποθήκευση σελίδας
Αποστολή με e-mail
Προσθήκη στο αρχείο
Μέγεθος κειμένου
Του Σπύρου Δημητρέλη

Φορολογούμενοι στους οποίους η εφορία έχει κατάσχει μισθό ή σύνταξη έως και τις 6 Απριλίου που τέθηκαν σε ισχύ η νέα ευνοϊκότερη διάταξη για τις κατασχέσεις, μπορούν να ζητήσουν την αναδρο,ική επιστροφή ποσών με αίτησή του στην εφορία.

Σημειώνεται ότι από τι 6 Απριλίου που πήρε ΦΕΚ το πολυνομοσχέδιο ισχύει αυξημένο ακατάσχετο όριο από μισθούς και συντάξεις στα 1.500 ευρώ από 1.000 ευρώ που ίσχυε πριν.

Με τις νέες διατάξεις, η εφορία δεν μπορεί να κατάσχει για χρέη προς το δημόσιο ποσά από μισθούς ή συντάξεις έως 1.500 ευρώ, ενώ από το υπερβάλλον ποσό μπορεί να κατάσχει έως το 25% αυτού, με το εναπομείναν ποσό μετά την κατάσχεση να μην υπολείπεται των 1.500 ευρώ.

Σε χθεσινό δημοσίευμά του με τίτλο "Τι, πότε και πώς θα κατάσχει η εφορία για χρέη προς το δημόσιο" το Capital.gr μετέδιδε τα εξής:

Αναλυτική εγκύκλιο με τις αλλαγές που έχουν επέλθει στους όρους και τις διαδικασίες κατασχέσεων για χρέη προς το δημόσιο εξέδωσε το υπουργείο Οικονομικών. Στην εγκύκλιο, που υπογράφεται από το Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, προβλέπεται μεταξύ άλλων η αύξηση του ακατάσχετου ορίου από μισθούς και συντάξεις, η αύξηση του ορίου πάνω από το οποίο πραγματοποιούνται κατασχέσεις και θέσπιση ορίου πάνω από το οποίο κατάσχονται τραπεζικές καταθέσεις .

Ειδικότερα, η εγκύκλιος προβλέπει τα εξής:

-αυξάνεται από τα 300 στα 500 ευρώ το όριο οφειλών προς την εφορία για την είσπραξη των οποίων δεν λαμβάνονται τα αναγκαστικά μέτρα (κατάσχεση ακινήτων και κατάσχεση κινητών) στα χέρια του οφειλέτη

-θεσπίζεται όριο οφειλής 50 ευρώ κάτω από το οποίο δεν λαμβάνεται το μέτρο της κατάσχεσης τραπεζικού υπολοίπου του οφειλέτη.

-θεσπίζεται ακατάσχετο όριο 1.500 ευρώ από έναν και μοναδικό τραπεζικό λογαριασμό τον οποίο όμως οφείλει να δηλώσει ο φορολογούμενος σε ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή του taxisnet.

-αυξάνεται το όριο του ακατάσχετου ποσού μισθών, συντάξεων ή ασφαλιστικών βοηθημάτων των οφειλετών του Δημοσίου από χίλια (1.000) ευρώ σε χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ. Από αυτό το όριο και πάνω μπορεί να κατασχεθεί το 25% αλλά το εναπομείναν ποσό δεν μπορεί να υπολείπεται των 1.500 ευρώ.

- κατασχέσεις που επιβλήθηκαν πέραν τον παραπάνω ορίων, μετά την 6η Απριλίου, που τέθηκαν σε ισχύ οι νέες σχετικές διατάξεις, μπορούν με αίτηση του φορολογούμενου στην εφορία, να ακυρωθούν. Στις περιπτώσεις αυτές θα επιστρέφεται το ποσό που υπολείπεται των νέων ορίων.

Ειδικότερα, η εγκύκλιος έχει ως εξής:

«1) Αυξάνεται από τριακόσια (300) ευρώ που ισχύει σήμερα σε πεντακόσια (500) ευρώ, το ποσό της οφειλής για το οποίο δεν λαμβάνονται αναγκαστικά μέτρα είσπραξης και συγκεκριμένα: δεν επιβάλλεται κατάσχεση ακινήτων καθώς και κατάσχεση κινητών στα χέρια του οφειλέτη, κατά των οφειλετών που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές από κάθε αιτία, πλην του μέτρου της κατάσχεσης στα χέρια τρίτων.

Διευκρινίζεται ότι για την εφαρμογή της διάταξης αυτής, λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των ληξιπροθέσμων χρεών του οφειλέτη από κάθε αιτία (για την καταβολή των οποίων ευθύνεται ως πρωτοφειλέτης, συνυπόχρεος, εγγυητής κλπ.) και όχι μεμονωμένες οφειλές αυτού. Στο ανωτέρω ποσό δεν περιλαμβάνονται οι προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, οι τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής ή και πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής του άρθρου 6 του ΚΕΔΕ, καθώς και των άρθρων 53 και 57 ν. 4174/2013.

Αναγκαστικά μέτρα που έχουν επιβληθεί μέχρι και 6/4/2014, (προηγούμενη ημέρα ισχύος των διατάξεων αυτών) για ληξιπρόθεσμες οφειλές κατά το χρόνο επιβολής τους, μικρότερες του ανωτέρω ποσού των πεντακοσίων (500) ευρώ, αίρονται μόνο εφόσον υποβληθεί αίτηση από τον οφειλέτη.

2) Προστίθενται νέα εδάφια στο τέλος του άρθρου 30 Α (κατασχέσεις στα χέρια πιστωτικών ιδρυμάτων) του ν.δ 356/1974(ΚΕΔΕ) σύμφωνα με τα οποία:

Α) δεν επιβάλλεται κατάσχεση στα χέρια πιστωτικών ιδρυμάτων με τη διαδικασία του άρθρου αυτού (έντυπη διαδικασία) για απαιτήσεις (κεφάλαιο και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, τόκους και πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής) μικρότερες των πενήντα (50) ευρώ και στην περίπτωση που επιβληθεί αυτή

α) δεν υποβάλλεται από το πιστωτικό ίδρυμα η δήλωση του άρθρου 32 του ΚΕΔΕ και β) τυχόν υφιστάμενο ποσό δεν αποδίδεται από το πιστωτικό ίδρυμα στην Υπηρεσία που επέβαλε την κατάσχεση.

Β) εάν επιβληθεί κατάσχεση για συνολικό ποσό (κεφάλαιο και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, τόκους και πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής) μεγαλύτερο των πενήντα (50) ευρώ και το προς απόδοση ποσό από το πιστωτικό ίδρυμα στην Υπηρεσία που επέβαλε την κατάσχεση είναι μικρότερο των πενήντα (50) ευρώ, τότε αυτό δεν αποδίδεται εντός της προθεσμίας του παρόντος άρθρου, δηλαδή εντός δέκα (10) ημερών από την υποβολή της δήλωσης του πιστωτικού ιδρύματος, αλλά σε χρόνο κατά τον οποίο το προς απόδοση ποσό θα είναι μεγαλύτερο του παραπάνω ορίου.

Σημειώνεται ότι τα ανωτέρω δεν ισχύουν για κατασχέσεις στα χέρια πιστωτικών ιδρυμάτων που επιβάλλονται με τη διαδικασία του άρθρου 30 Β του ΚΕΔΕ (κοινοποίηση κατασχετηρίων με ηλεκτρονικά μέσα).

3) Αντικαθίστανται τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 31 του ΚΕΔΕ, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν ως εξής:

Δεν χωρεί κατάσχεση μισθών, συντάξεων και ασφαλιστικών βοηθημάτων που καταβάλλονται περιοδικά, εφόσον το ποσό αυτών μηνιαίως, αφαιρουμένων των υποχρεωτικών εισφορών είναι μικρότερο των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ, στις περιπτώσεις δε που υπερβαίνει το ποσό αυτό επιτρέπεται η κατάσχεση επί του 1/4 αυτών, το εναπομένον όμως ποσό δεν μπορεί να είναι κατώτερο των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ.

Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που ο οφειλέτης του Δημοσίου λαμβάνει σύνταξη ή μισθό ή ασφαλιστικό βοήθημα από δύο ή περισσότερους φορείς, λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ποσό αυτών και επιτρέπεται η κατάσχεση του ¼ αυτών, όμως το εναπομένον ποσό από το σύνολο τους να μην είναι μικρότερο των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ. Στο κατασχετήριο πρέπει να προσδιορίζεται το ακριβές ποσό που κατάσχεται (όχι ποσοστό), ώστε να εφαρμόζεται ο περιορισμός που τίθεται από το νόμο, ήτοι το συνολικό ποσό που απομένει στον οφειλέτη να μην είναι μικρότερο του ανωτέρου ορίου.

Οι κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί μέχρι και 6/4/2014, (προηγούμενη ημέρα ισχύος των διατάξεων αυτών) και εμπίπτουν στο κατά τα ανωτέρω ακατάσχετο ποσό, αίρονται ή περιορίζονται κατά περίπτωση μετά από αίτηση του οφειλέτη, στην οποία επισυνάπτονται τα απαραίτητα στοιχεία από τα οποία προκύπτει το συνολικό ύψος των αποδοχών ή των συντάξεων.

Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω διάταξη δεν ισχύει αυτοδίκαια, δεδομένου, ότι προϋπόθεση για την εφαρμογή της είναι η υποβολή αίτησης του οφειλέτη και δεν έχει αναδρομική ισχύ, καθόσον κατά το τέταρτο άρθρο του τρίτου κεφαλαίου του ως άνω νόμου, η ισχύς των ανωτέρω διατάξεων αρχίζει από τη δημοσίευσή τους στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, ήτοι από 7 Απριλίου 2014 και ως εκ τούτου τα ποσά που έχουν παρακρατηθεί μέχρι την υποβολή της αίτησης και την παραλαβή από τον τρίτο (ασφαλιστικό Ταμείο κλπ.) της εντολής της Δ.Ο.Υ για υλοποίηση του περιορισμού ή άρσης της κατάσχεσης δεν επιστρέφονται.

4) Προστίθεται παράγραφος 2 στο άρθρο 31 ΚΕΔΕ σύμφωνα με την οποία θεσπίζεται ακατάσχετο ποσό κατάθεσης σε ατομικό ή κοινό λογαριασμό σε πιστωτικό ίδρυμα.

Ειδικότερα θεσπίζεται το ακατάσχετο καταθέσεων για ένα και μοναδικό ατομικό ή κοινό λογαριασμό σε πιστωτικά ιδρύματα για κάθε φυσικό πρόσωπο και σε ένα μόνο πιστωτικό ίδρυμα μέχρι το ποσό των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ. Για την εφαρμογή της διάταξης αυτής απαιτείται η υποβολή ηλεκτρονικής δήλωσης στο πληροφοριακό σύστημα της Φορολογικής Διοίκησης, με την οποία γνωστοποιείται από το φυσικό πρόσωπο ένας μοναδικός λογαριασμός. Στην περίπτωση που υπάρχει λογαριασμός περιοδικής πίστωσης μισθών, συντάξεων και ασφαλιστικών βοηθημάτων γνωστοποιείται αποκλειστικά και μόνο ο λογαριασμός αυτός.

Ο τρόπος υποβολής και πιστοποίησης του χρόνου της παραλαβής και τα στοιχεία της υποβαλλόμενης δήλωσης καθώς και ο τρόπος ενημέρωσης των πιστωτικών ιδρυμάτων από τη Φορολογική Διοίκηση για την ανωτέρω υποβαλλόμενη δήλωση και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή της ανωτέρω παραγράφου ορίζονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.

Τέλος οποιαδήποτε αντίθετη διάταξη νόμου με τις ανωτέρω διατάξεις, δεν εφαρμόζεται στις κατασχέσεις που επιβάλλονται στα χέρια πιστωτικών ιδρυμάτων, όπως η διάταξη του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 982 ΚΠολΔ, η οποία δεν μπορεί να έχει εφαρμογή στις κατά ΚΕΔΕ κατασχέσεις στα χέρια πιστωτικών ιδρυμάτων, αφού αφενός μεν η παρούσα ρύθμιση είναι ειδικότερη εκείνης και την αποκλείει, αφετέρου δε διότι η παρούσα ρύθμιση παρέχει μεγαλύτερη και διαρκή προστασία στον οφειλέτη, μέχρι του πιο πάνω ορίου, και όχι χρονικά περιορισμένη, όπως στην περίπτωση του άρθρου 982 ΚΠολΔ. (βλέπε εισηγητική έκθεση)

5) προστίθεται εδάφιο στην παράγραφο 1 του άρθρου 32 (δήλωση τρίτου) ΚΕΔΕ σύμφωνα με το οποίο ειδικά για κατασχέσεις απαιτήσεων στα χέρια πιστωτικών ιδρυμάτων, η δήλωση του πιστωτικού ιδρύματος γίνεται εντός οκτώ εργασίμων ημερών από την επίδοση του κατασχετηρίου σε αντιδιαστολή με τις λοιπές δηλώσεις τρίτων οι οποίες γίνονται εντός οκτώ ημερολογιακών ημερών από την επίδοση του κατασχετηρίου».


Πηγή:www.capital.gr

Λάθη στα στοιχεία τόκων καταθέσεων εντοπίζονται σε πολλά Ε1

Λάθη στα στοιχεία τόκων καταθέσεων εντοπίζονται σε πολλά Ε1

Λάθος δεδομένα τόκων καταθέσεων έχουν αναρτηθεί στο Taxisnet.
Το πρόβλημα έχει να κάνει με το πέρασμα στο Taxisnet τόκων καταθέσεων από λογαριασμούς με τους οποίους ο φορολογούμενος δεν έχει καμία απολύτως σχέση.

Το λάθος δεν προέρχεται από το υπουργείο Οικονομικών αλλά από την ίδια την τράπεζα. Η εισαγωγή των στοιχείων των τόκων στο Taxisnet γίνεται με βάση τον πρώτο ΑΦΜ που εμφανίζεται στον τραπεζικό λογαριασμό.

Κάποιες τράπεζες  φέρεται να έστειλαν στοιχεία τόκων με λάθος ΑΦΜ, με αποτέλεσμα κάποιοι φορολογούμενοι να εμφανίζονται να έχουν καταθέσεις, οι οποίες όμως ανήκουν σε άλλους καταθέτες.

Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων κ. Χ. Θεοχάρης ρωτήθηκε μέσω twitter, από πολίτη στο Ε1 του οποίου εμφανίζονται τόκοι από λογαριασμούς  που δεν του ανήκουν, για το τι πρέπει να κάνει. «Δηλώνεις ότι θεωρείς σωστό. Για αυτό είναι στο ενημερωτικό πινακάκι», απάντησε στον φορολογούμενο ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων.

Πηγή news.gr

Tέλος στην ταλαιπωρία εκατοντάδων φορολογούμενων Όλο το σχέδιο για τον φόρο υπεραξίας - Ξεμπλοκάρουν οι μεταβιβάσεις ακινήτων

Tέλος στην ταλαιπωρία εκατοντάδων φορολογούμενων

Όλο το σχέδιο για τον φόρο υπεραξίας - Ξεμπλοκάρουν οι μεταβιβάσεις ακινήτων

Του Γιώργου Ι. Δημητρομανωλάκη
Οριστικό τέλος δίνει ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Χάρης Θεοχάρης στην ταλαιπωρία εκατοντάδων φορολογούμενων που τους τελευταίους μήνες ήθελαν να προχωρήσουν σε αγοραπωλησίες ακινήτων.
Η σχετική εγκύκλιος η οποία θα ορίζει πως ακριβώς θα καταβάλλεται ο φόρος είναι ήδη έτοιμη και αναμένεται να υπογράφει την επόμενη εβδομάδα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο συμβολαιογράφος θα υποχρεούται να ελέγχει και να βεβαιώνει την ακρίβεια των στοιχείων καθώς και να θεωρεί τη δήλωση, δεν έχει, όμως, ευθύνη για όσα στοιχεία δεν έχουν περιέλθει σε γνώση του και δεν περιλαμβάνονται στο συμβόλαιο που συντάσσει.
Για την ακρίβεια :
Ο φορολογούμενος που μεταβιβάζει ακίνητη περιουσία υποχρεούται, πριν τη σύνταξη του συμβολαίου, να δηλώνει το σύνολο των στοιχείων που αφορούν τον προσδιορισμό του φόρου υπεραξίας. Η δήλωση περιλαμβάνει τα στοιχεία του πωλητή, του συμβολαιογράφου που καταρτίζει την συμβολαιογραφική πράξη και θα διενεργήσει την παρακράτηση και την πληρωμή του φόρου, τα στοιχεία του /των αγοραστή/ών, τον χρόνο και την αξία κτήσης και μεταβίβασης, το είδος της ακίνητης περιουσίας ή των ιδανικών μεριδίων αυτής ή του εμπράγματου δικαιώματος, τα έτη διακράτησης, τους συντελεστές, τα μεγέθη του ΔΤΚατ και τον υπολογισμό του φόρου. Ο συμβολαιογράφος υποχρεούται να ελέγχει και να βεβαιώνει την ακρίβεια των ανωτέρω στοιχείων καθώς και να θεωρεί τη δήλωση, δεν έχει, όμως, ευθύνη για όσα στοιχεία δεν έχουν περιέλθει σε γνώση του και δεν περιλαμβάνονται στο συμβόλαιο που συντάσσει.
 Την ίδια ημέρα της σύνταξης του συμβολαίου ο συμβολαιογράφος καταχωρεί σε ανεξάρτητη εφαρμογή του πληροφοριακού συστήματος του Υπουργείου Οικονομικών (δίκτυο TAXISnet) τουλάχιστον τα εξής στοιχεία: τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) του ίδιου και του πωλητή, τον αριθμό και την ημερομηνία σύνταξης του συμβολαίου, το ποσό του φόρου υπεραξίας, τη Δ.Ο.Υ., υπάλληλος της οποίας παραλαμβάνει τη δήλωση κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο, τον αριθμό της δήλωσης και το οικονομικό έτος που αφορά. Με την καταχώριση οριστικοποιείται η δήλωση, βεβαιώνεται η οφειλή στον Α.Φ.Μ. του συμβολαιογράφου και παράγεται μοναδικός κωδικός πληρωμής, η «Ταυτότητα Οφειλής» (Τ.Ο.). Θεωρημένο αντίγραφο της δήλωσης που υποβάλλει ο πωλητής στη Δ.Ο.Υ. επισυνάπτεται στο συμβόλαιο.
 Ο φόρος που παρακρατείται από το συμβολαιογράφο με τη σύνταξη του συμβολαίου αποδίδεται από αυτόν με τραπεζική επιταγή που έχει ήδη εκδώσει κατά το χρόνο σύνταξης του συμβολαίου ο πωλητής σε διαταγή του Ελληνικού Δημοσίου, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την υπογραφή του συμβολαίου, η οποία κατατίθεται αποκλειστικά στην τράπεζα έκδοσης της τραπεζικής επιταγής.
Η δήλωση υποβάλλεται και όταν δεν προκύπτει υπεραξία (μηδενική) ή όταν αυτή θεωρείται μηδενική . Στην περίπτωση που η υπεραξία θεωρείται μηδενική λόγω απόκτησης του δικαιώματος προ του 1995, στη δήλωση συμπληρώνεται μόνο το έτος κτήσης.
ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΦΟΡΟΥ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ
(υποβάλλεται σε τέσσερα αντίτυπα)
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΩΛΗΤΗ (υπόχρεου για τον υπολογισμό του φόρου):
Ονοματεπώνυμο …………………………………………………….
ΑΦΜ ……………………….
Διεύθυνση ……………………………………………………..
Τηλ. ……………………………………
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ (υπόχρεου για παρακράτηση και απόδοση του φόρου):
Ονοματεπώνυμο/Επωνυμία ………………………………………………..
ΑΦΜ ………………………………
Διεύθυνση …………………………………………….
Τηλ. …………………………………………
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ


ΑΤΑΚ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
-
-
-

ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ


ΤΙΤΛΟΣ & ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΤΗΣΗΣ

/………/……….
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ


ΕΤΗ ΔΙΑΚΡΑΤΗΣΗΣ


ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΥ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ

ΑΞΙΑ
Τιμή πώλησης (όπως αναγράφεται στο συμβόλαιο)
01

Τιμή κτήσης (άρθρο 41 παρ. 2 ν.4172/2013)
02

Διαφορά (Κέρδος)
03

ΕΠΙ Συντελεστή απομείωσης …………….%
(παρ. 5 άρθρο 41 ν. 4172/2013)
04

Υπεραξία
05

Μείον 25.000 ευρώ (απαλλασσόμενο)
06

Φόρος Υπεραξίας 15%
07

Συνολικό ποσό για καταβολή
08

Στοιχεία αγοραστή/αγοραστών

α/α
Α.Φ.Μ.
Ονοματεπώνυμο/Επωνυμία
Ποσοστό συνιδιοκτησίας
Βεβαιώνω υπεύθυνα και με επίγνωση των συνεπειών του νόμου την ακρίβεια της παρούσας δήλωσης
…………………….. ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ
Ο πωλητής : ……………………………………………….
ΒΕΒΑΙΩΣΗ & ΘΕΩΡΗΣΗ
Ο συμβολαιογράφος : ………………………………………..
ΥΠΟXΡΕΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ ( απόδοση φόρου εντός πέντε εργασίμων ημερών από την ημερομηνία σύνταξης του συμβολαίου)
Ο συμβολαιογράφος : ………………………………………..
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ
  • Συμπληρώνεται η ημερομηνία σύνταξης του συμβολαίου κατά τη σύνταξή του, καθώς αυτή θεωρείται χρόνος υποβολής της δήλωσης.
  • Στην ένδειξη <<ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ» αναγράφεται η ακριβής ημερομηνία (π.χ. 15/2/2013) κτήσης του ακινήτου, προκειμένου να διαπιστωθεί ο αριθμός των ετών που διέρρευσαν μεταξύ κτήσης και πώλησης, ώστε να εφαρμοστεί ο ανάλογος συντελεστής απομείωσης. Σημειώνεται ότι το διαρρεύσαν διάστημα υπολογίζεται κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 241 και 243 του Αστικού Κώδικα. Συνεπώς, προθεσμία που προσδιορίζεται σε χρόνια λήγει μόλις περάσει η αντίστοιχη ημερομηνία του τελευταίου έτους.
  • Σε περίπτωση που το ακίνητο αγοράστηκε μέσα στο ίδιο έτος της μεταβίβασης δεν αναγράφεται ΑΤΑΚ.
  • Η διαφορά μεταξύ της τιμής κτήσης και της τιμής πώλησης του ακινήτου, η οποία υποβάλλεται σε φόρο, λαμβάνεται απομειούμενη με την εφαρμογή των ακόλουθων συντελεστών απομείωσης:
Έτη διακράτησης
Συντελεστής απομείωσης
Έτη διακράτησης
Συντελεστής απομείωσης
1
100,0%
14
77,9%
2
98,2%
15
76,4%
3
96,4%
16
74,8%
4
94,7%
17
73,2%
5
93,0%
18
71,7%
6
91,2%
19
70,2%
7
89,5%
20
68,7%
8
87,8%
21
67,2%
9
86,1%
22
65,7%
10
84,5%
23
64,2%
11
82,8%
24
62,8%
12
81,1%
25
61,5%
13
79,5%
26+
60%


Πηγή: Όλο το σχέδιο για τον φόρο υπεραξίας - Ξεμπλοκάρουν οι μεταβιβάσεις ακινήτων | newmoney.gr http://www.newmoney.gr/article/47876/olo-shedio-gia-ton-foro-yperaxias-xemplokaroyn-oi-metavivaseis-akiniton#ixzz2z8ytGOf7

Κλείστε όλες τις φορολογικές εκκρεμότητες έως 20 Ιουνίου

Κλείστε όλες τις φορολογικές εκκρεμότητες έως 20 Ιουνίου

Τελευταία ευκαιρία στους φορολογούμενους να εκπληρώσουν τις φορολογικές υποχρεώσεις τους όσον αφορά στις μη υποβληθείσες δηλώσεις  (ΦΠΑ ή παρακρατούμενων φόρων), έως 20.6.2014 δίνει το Υπ.Οικ.

Σε αντίθετη περίπτωση, θα ενεργοποιηθούν οι διατάξεις του Κ.Φ.Δ. περί εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου. Η Γ.Γ.Δ.Ε. θα προσδιορίζει μόνη της τη φορολογητέα ύλη καθώς και το ποσό του φόρου για κάθε μη υποβληθείσα δήλωση (Φ.Π.Α., Φ.Μ.Υ., κ.λπ.) και θα κοινοποιεί την σχετική πράξη στον φορολογούμενο. 

Η εγκύκλιος της ΓΓΔΕ ΔΕΣ Γ 1063076 ΕΞ 15.4.2014 έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ : «Ενημέρωση των φορολογουμένων για την εκπλήρωση των φορολογικών τους υποχρεώσεων».


Στα πλαίσια εντατικοποίησης της προσπάθειας της Φορολογικής Διοίκησης για πάταξη της φοροδιαφυγής και προκειμένου να εστιαστεί ο φορολογικός έλεγχος σε ενεργές επιχειρήσεις, καλούνται, να προσέλθουν μέχρι 20-06-2014, στη Δ.Ο.Υ. στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται η έδρα τους, οι επιχειρήσεις εκείνες (φυσικά, νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες), που χωρίς να έχουν εκπληρώσει στο σύνολο τους τις φορολογικές τους υποχρεώσεις, παρουσιάζουν έστω και μία "συναλλακτική κίνηση" σε κάποιο υποσύστημα του Ο.Π.Σ.Φ.-TAXIS για το διάστημα από 01-01-2011 έως 31-12-2013 προκειμένου:

• να εκπληρώσουν τις εκκρεμείς φορολογικές τους υποχρεώσεις, εφόσον συνεχίζουν να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα ή
• να υποβάλουν δήλωση διακοπής στην περίπτωση που δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα ή
• να υποβάλουν δήλωση μεταβολής εργασιών με σκοπό να θέσουν την επιχείρηση τους σε «αδράνεια».

Στις επιχειρήσεις που δεν ανταποκριθούν, θα εφαρμοστούν από 01-07-2014 οι διατάξεις του άρθρου 33 του ν. 4174/2013 «Φορολογικές Διαδικασίες και άλλες Διατάξεις», όπως ισχύει.

Το άρθρο 33 του ΚΦΔ ορίζει σχετικά:

"Σε περιπτώσεις που ο φορολογούμενος, παρά την υποχρέωσή του να υποβάλει φορολογική δήλωση σύμφωνα με τις διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας, δεν υποβάλει φορολογική δήλωση, η Φορολογική Διοίκηση δύναται να εκδώσει πράξη εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου ορίζοντας τη φορολογητέα ύλη, με βάση κάθε στοιχείο και πληροφορία που έχει στη διάθεσή της και αφορούν ιδίως το επίπεδο διαβίωσης του φορολογουμένου, την άσκηση της επαγγελματικής ή επιχειρηματικής δραστηριότητάς του ή ομοειδείς επιχειρηματικές ή επαγγελματικές δραστηριότητες. Ο Γενικός Γραμματέας δύναται να εκδίδει απόφαση σχετικά με τον τρόπο προσδιορισμού της κατ' εκτίμηση φορολογητέας ύλης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου. Εάν, μετά την έκδοση της πράξης αυτής, ο φορολογούμενος υποβάλλει φορολογική δήλωση, η πράξη αυτή παύει να ισχύει αυτοδικαίως."


Αρ. πρωτ.: ΔΕΣ Γ 1063076 ΕΞ 15.4.2014
Ενημέρωση των φορολογουμένων για την εκπλήρωση των φορολογικών τους υποχρεώσεων
Αθήνα 15 Απριλίου 2014
Αρ. Πρωτ: ΔΕΣ Γ 1063076 ΕΞ 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ   
1.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ -ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ Γ'
- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ
2-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ12')
ΤΜΗΜΑΤΑ Α'-Β'
- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (Δ13')
ΤΜΗΜΑ: ΦΜΑΠ
- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Φ.Π.Α(Δ14') ΤΜΗΜΑ
-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Δ 15')
ΤΜΗΜΑ

Ταχ. Δ/νση : Χανδρή 1 και Θεσ/νίκης
Ταχ. Κώδικας : 183 46 Μοσχάτο
Τηλέφωνο : 210 4802252

3. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (e-ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ)
ΤΜΗΜΑ
4. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (e-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ)
ΤΜΗΜΑ

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 10184 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 337 5712-713
Fax: 210 337 5036

ΘΕΜΑ : «Ενημέρωση των φορολογουμένων για την εκπλήρωση των φορολογικών τους υποχρεώσεων».

Στα πλαίσια εντατικοποίησης της προσπάθειας της Φορολογικής Διοίκησης για πάταξη της φοροδιαφυγής και προκειμένου να εστιαστεί ο φορολογικός έλεγχος σε ενεργές επιχειρήσεις, καλούνται, να προσέλθουν μέχρι 20-06-2014, στη Δ.Ο.Υ. στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται η έδρα τους, οι επιχειρήσεις εκείνες (φυσικά, νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες), που χωρίς να έχουν εκπληρώσει στο σύνολο τους τις φορολογικές τους υποχρεώσεις, παρουσιάζουν έστω και μία "συναλλακτική κίνηση" σε κάποιο υποσύστημα του Ο.Π.Σ.Φ.-TAXIS για το διάστημα από 01-01-2011 έως 31-12-2013 προκειμένου:

• να εκπληρώσουν τις εκκρεμείς φορολογικές τους υποχρεώσεις, εφόσον συνεχίζουν να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα ή
• να υποβάλουν δήλωση διακοπής στην περίπτωση που δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα ή
• να υποβάλουν δήλωση μεταβολής εργασιών με σκοπό να θέσουν την επιχείρηση τους σε «αδράνεια».

Στις επιχειρήσεις που δεν ανταποκριθούν, θα εφαρμοστούν από 01-07-2014 οι διατάξεις του άρθρου 33 του ν. 4174/2013 «Φορολογικές Διαδικασίες και άλλες Διατάξεις», όπως ισχύει.


Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

Νέες υποχρεώσεις στην δήλωση ακινήτων, νέοι φόροι για τους ιδιοκτήτες

Νέες υποχρεώσεις στην δήλωση ακινήτων, νέοι φόροι για τους ιδιοκτήτες

Γράφει ο Απόστλος Αλωνιάτης*
Εκπλήξεις έκρυβε για τους ιδιοκτήτες ακινήτων, η κοινοποίηση της ΠΟΛ.1052/17.2.2014 με τον τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) φυσικών και νομικών προσώπων έτους 2014, τον τρόπο αναγραφής των ακινήτων και τα  δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται και διαδικασία υποβολής της.
Όπως διευκρίνισε το υπουργείο , με συμπληρωματική ανακοίνωση του , «υποχρέωση να υποβάλουν δήλωση έχουν όσοι είχαν μεταβολές στην περιουσιακή τους κατάσταση εντός του έτους 2013, οι οποίες υπάρχουν και την 1η Ιανουαρίου 2014.
Εκτός όμως από αυτούς, λόγω της κατάργησης του ΦΑΠ και της θέσπισης του ΕΝΦΙΑ, για να αποφευχθεί η πιθανότητα εσφαλμένου υπολογισμού του φόρου αυτού, υποχρέωση υποβολής δήλωσης στοιχείων ακινήτων έχουν και:
• Τα νομικά πρόσωπα, εφόσον τα ακίνητά τους εντάσσονται σε κάποια κατηγορία απαλλαγών. Η ίδια υποχρέωση υφίσταται και για τα φυσικά πρόσωπα, εφόσον έχουν ακίνητα τα οποία απαλλάσσονται του φόρου ή προβλέπεται μείωση αυτού. Με τις δηλώσεις αυτές θα χρεωθεί μειωμένος ΕΝΦΙΑ και δεν θα ταλαιπωρηθούν οι φορολογούμενοι με τροποποιήσεις.
• Όσοι έχουν ακίνητα που έχουν τακτοποιηθεί ή νομιμοποιηθεί ή ημιυπαιθρίους  χώρους, μόνο στις περιπτώσεις που δεν έχουν αναγραφεί σε προηγούμενες δηλώσεις Ε9. Έτσι καλύπτουμε τις περιπτώσεις αυτές ώστε η εικόνα του Ε9 συμφωνεί με τις δηλώσεις των μηχανικών για την τακτοποίηση.
• Όποιος έχει ακίνητο σε πολυκατοικία, η οποία διαθέτει κοινόχρηστη πισίνα ή κλειστούς (υπόγειους κυρίως) κοινόχρηστους χώρους αποθηκών ή θέσεων στάθμευσης, για να τους αναγράψει στη δήλωση στοιχείων ακινήτων. Τονίζεται πως η δήλωση αυτή, αντίθετα με όσα έχουν αναληθώς γραφτεί, καλύπτει τις περιπτώσεις που αυτά είναι παρακολουθήματα και συνεπώς υπάρχει αποκλειστική χρήση κοινόχρηστου χώρου. Δεν πρέπει, συνεπώς, να δηλωθούν περιπτώσεις που δεν αποτελούν παρακολουθήματα της ιδιοκτησίας.
• Ο εργολάβος, για να αναγράψει το εργολαβικό του αντάλλαγμα, εφόσον έχουν παρέλθει 4 χρόνια από την έναρξη ανέγερσης της οικοδομής ή έχουν χρησιμοποιηθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο από αυτόν τα ακίνητα πριν την παρέλευση της τετραετίας. Ο οικοπεδούχος, για να διαγράψει το εργολαβικό αντάλλαγμα, κατά τα ανωτέρω.
• Ο κάτοχος ακινήτου που ανήκει σε φορέα της Γενικής Κυβέρνησης, ο οποίος κατέχει το ακίνητο χωρίς τη συναίνεση του φορέα.
• Ο κάτοχος ακινήτου που ανήκει στην ΕΤΑΔ ΑΕ και στην «Παράκτιο Αττικό Μέτωπο Α.Ε.», ο οποίος κατέχει το ακίνητο με τη συναίνεση των εταιρειών αυτών.
• Οι Ο.Τ.Α. για τα ακίνητα τα οποία έχουν δεσμεύσει και έχει προσδιορισθεί η αποζημίωση, για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο εκκρεμεί η καταβολή της σχετικής αποζημίωσης. (Ο κύριος του δεσμευμένου από Ο.Τ.Α. ακινήτου εξακολουθεί να είναι υπόχρεος να δηλώνει το ακίνητο).»
 Όπως παρατηρούμε, εκτός των άλλων, δήλωση θα πρέπει να υποβάλλουν και κατηγορίες που δεν ήταν υπόχρεοι να υποβάλλουν δήλωση ακινήτων.
Παραδείγματος χάριν, όσοι είχαν τακτοποιήσει ημιυπαίθριοι με τον νόμο 3843/2010 (ΦΕΚ 62 Α’), δεν είχαν υποχρέωση να δηλώσουν την αλλαγή αυτή στο έντυπο Ε9.
Ποιο συγκεκριμένα στην ΠΟΛ.1126/31.5.2011 , δόθηκαν οδηγίες για τον τρόπο αντιμετώπισης των τακτοποιούμενων χώρων του ν. 3843/2010 (ΦΕΚ 62 Α’), μετά την εφαρμογή του ν. 3897/2010 (ΦΕΚ 208 Α’) στα πλαίσια της Φορολογίας Κεφαλαίου και της Φορολογίας Εισοδήματος και κοινοποίηση των διατάξεων του ν.3897/2010.
«ΙI. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Αναφορικά με το φόρο ακίνητης περιουσίας (Φ.Α.Π.) και την υποβολή της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) των χώρων που έχουν τακτοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 ν. 3843/2010, εφαρμόζονται τα ακόλουθα:
Σύμφωνα με την περ. β’ της παρ. 5 του άρθρου 22 του ν. 3897/2010, ως προς το φόρο ακίνητης περιουσίας και για την υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων, oι τακτοποιούμενοι χώροι (άρθρο 5 του ν. 3843/2010-ΦΕΚ 62 Α’), ήτοι  οι ημιυπαίθριοι χώροι και οι χώροι στο υπόγειο, ισόγειο ή σε άλλη στάθμη του κτιρίου, οι οποίοι βρίσκονται  μέσα στον εγκεκριμένο κτιριακό όγκο βάσει της οικοδομικής του άδειας, η οποία εκδόθηκε ή αναθεωρήθηκε έως 2.7.2009 και έχουν μετατραπεί σε χώρους κύριας χρήσης καθ’ υπέρβαση των όρων και περιορισμών δόμησης του ακινήτου και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις, τους όρους και τη διαδικασία που ορίζονται στα άρθρα 5-7 του ίδιου νόμου, εφόσον η χρήση τους δεν απαγορεύεται από τις πολεοδομικές διατάξεις για τις χρήσεις γης που ισχύουν στην περιοχή του ακινήτου, συνεχίζουν να λαμβάνονται φορολογικά υπόψη, όπως πριν την τακτοποίησή τους.
Επομένως:
Α. Οι τακτοποιούμενοι ημιυπαίθριοι, που είτε είχαν ήδη περιληφθεί στη δήλωση στοιχείων ακινήτων ως βοηθητικοί χώροι είτε είχε παραληφθεί η αναγραφή τους, δεν απαιτείται  μόνο για το λόγο της τακτοποίησής τους  να αναγραφούν ως κύριοι χώροι στη δήλωση στοιχείων ακινήτων έτους 2011 και, όσον αφορά τον Φ.Α.Π., θα συνεχίσουν να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο, όπως ακριβώς πριν την τακτοποίησή τους.
Στις περιπτώσεις που υπάρχει υποχρέωση αναγραφής στη δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) ακινήτου που περιλαμβάνει τακτοποιούμενο ημιυπαίθριο χώρο, για άλλη αιτία (π.χ. αγορά, μεταβολή του είδους εμπράγματου δικαιώματος, μεταβολή των ποσοστών ιδιοκτησίας, διαχωρισμού επικαρπίας – ψιλής κυριότητας  κ.λπ.), τότε κατά την αναγραφή του ακινήτου συμπεριλαμβάνονται στους κύριους χώρους του ακινήτου και τα τετραγωνικά μέτρα του ημιυπαίθριου χώρου.
Δηλαδή, σε περίπτωση μεταβίβασης για οποιαδήποτε αιτία, του ακινήτου που περιλαμβάνει τακτοποιούμενο ημιυπαίθριο χώρο, η απεικόνιση των ημιυπαίθριων χώρων στους κύριους χώρους θα  περιληφθεί στη δήλωση του καινούργιου ιδιοκτήτη, ενώ σε περίπτωση διαχωρισμού επικαρπίας - ψιλής κυριότητας, θα περιληφθεί στη δήλωση τόσο του επικαρπωτή όσο και του ψιλού κυρίου.»    
Β. Οι τακτοποιούμενοι χώροι, λόγω μετατροπής τους σε χώρους κύριας χρήσης, οι οποίοι είχαν ήδη περιληφθεί στη δήλωση στοιχείων ακινήτων δεν απαιτείται  μόνο για το λόγο της τακτοποίησής τους να τροποποιηθούν και να αναγραφούν στην πραγματική τους κατάσταση στη δήλωση στοιχείων ακινήτων και, όσον αφορά τον Φ.Α.Π., θα συνεχίσουν να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο, όπως ακριβώς πριν την τακτοποίησή τους.
Τακτοποιούμενοι χώροι που έχουν μετατραπεί σε χώρους κύριας χρήσης, οι οποίοι ουδέποτε είχαν αναγραφεί στη δήλωση στοιχείων ακινήτων, αναγράφονται στη δήλωση στοιχείων ακινήτων του οικείου έτους, μετά την τακτοποίησή τους.
Στις περιπτώσεις που υπάρχει υποχρέωση αναγραφής στη δήλωση στοιχείων ακινήτων του χώρου που τακτοποιήθηκε λόγω μετατροπής  του σε χώρο κύριας χρήσης, για άλλη αιτία (π.χ. αγορά, μεταβολή του είδους εμπράγματου δικαιώματος, μεταβολή των ποσοστών ιδιοκτησίας, διαχωρισμού επικαρπίας-ψιλής κυριότητας κ.λπ.), τότε ο εν λόγω χώρος θα αναγραφεί στην πραγματική του κατάσταση.
Γ. Για την εφαρμογή των διατάξεων της Φορολογίας Ακίνητης Περιουσίας και της Δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων, ως χρόνος τακτοποίησης θεωρείται η τοποθέτηση από την πολεοδομία της σφραγίδας για τη βεβαίωση της πληρότητας του φακέλου στο αντίγραφο της υποβληθείσας αίτησης τακτοποίησης.
Δ. Εάν, παρά τα αναφερόμενα στις παραγράφους Α και Β, ιδιοκτήτης τακτοποιούμενου ημιυπαίθριου χώρου ή χώρου που έχει μετατραπεί σε χώρο κύριας  χρήσης επιθυμεί να απεικονίσει την πραγματική κατάσταση του ακινήτου του, δύναται να το κάνει υποβάλλοντας δήλωση στοιχείων ακινήτων το επόμενο της τακτοποίησης έτος, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην παρ. Γ’.»
 Με την ανακοίνωση Όπως προκύπτει από την ανακοίνωση, το έντυπο με τα στοιχεία των ακινήτων θα συμπληρώσουν υποχρεωτικά όλοι όσοι έχουν προχωρήσει στην τακτοποίηση αυθαίρετου ή ημιυπαίθριου χώρου, ανεξάρτητα από τον νόμο που χρησιμοποίησαν για την τακτοποίηση. Με το που θα εμφανιστούν περισσότερα τετραγωνικά στο Ε9, θα αυξηθεί και ο Ενιαίος Φόρος Ακινήτων.
Υποχρεωτική η δήλωση των ημιυπαίθριων που έχουν νομιμοποιηθεί μέχρι 31.12.2013.
Όπως προκύπτει από την ανακοίνωση, το έντυπο με τα στοιχεία των ακινήτων θα συμπληρώσουν υποχρεωτικά όλοι όσοι έχουν προχωρήσει στην τακτοποίηση αυθαίρετου ή ημιυπαίθριου χώρου, ανεξάρτητα από τον νόμο που χρησιμοποίησαν για την τακτοποίηση. Με το που θα εμφανιστούν περισσότερα τετραγωνικά στο Ε9, θα αυξηθεί και ο Ενιαίος Φόρος Ακινήτων.
 Με βάση τα όσα ίσχυαν μέχρι σήμερα, οι «τακτοποιημένοι» χώροι, δεν εμφανίζονταν υποχρεωτικά στο Ε9 και δηλώνονταν μόνο αν γινόταν οποιαδήποτε μεταβολή στο ακίνητο (αγορά, πώληση, γονική παροχή).
Ιδίως τα ακίνητα που τακτοποιήθηκαν με τον νόμο Μπιρμπίλη, ουδέποτε δηλώθηκαν στο Ε9 σύμφωνα με απόφαση που είχε εκδοθεί από το 2012.
Ειδικά τα εκατοντάδες χιλιάδες ακίνητα που τακτοποιήθηκαν με τον νόμο Μπιρμπίλη, ουδέποτε δηλώθηκαν στο Ε9 καθώς αυτό όριζε σχετική απόφαση που είχε εκδοθεί από το 2012.  
Δικαιώματα φορολογουμένων που δεν αποτυπώνονται στην δήλωση ακινήτων.  
Σύμφωνα τόσο με τον νόμο 4014/2011 , που κρίθηκε αντισυνταγματικός , όσο και με τον νόμο 4178/2013 που το αντικατέστησε, ο νόμος δίνει ως κίνητρο για την νομιμοποίηση των αυθαιρέτων απαλλαγή κατά 50% στην επιβολή οποιουδήποτε φόρου (φόρος μεταβίβασης, κληρονομιών, ακίνητης περιουσίας, ΤΑΠ, προσδιορισμός τεκμηρίου διαβίωσης) για όλους τους χώρους τόσο σε υπόγειες στάθμες όσο και στους εσωτερικούς εξώστες, και τις σοφίτες.
Πιο συγκεκριμένα:
Νόμος 4014/21.9.2011, άρθρο 24 παράγραφος 22.
 «22. Για τις αυθαίρετες κατασκευές και αλλαγές χρήσης που εξαιρούνται της επιβολής κυρώσεων με βάση τις διατάξεις του παρόντος νόμου δεν οφείλονται αναδρομικά ασφαλιστικές εισφορές και οποιοσδήποτε φόρος, καθώς και οποιασδήποτε μορφής πρόστιμα και τέλη, όπως το τέλος ακίνητης περιουσίας, καθαριότητας, φωτισμού και δυνητικά ανταποδοτικά τέλη. Τυχόν ήδη καταβληθέντες φόροι, τέλη και πρόστιμα δεν αναζητούνται. Η αλλαγή χρήσης δεν λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του τέλους του άρθρου 24 του ν. 2130/1993, καθώς και των τελών του ν. 25/1975 και του άρθρου 25 του ν. 1828/1989, όπως ισχύουν και δεν επιβάλλονται αναδρομικά διαφορές που προκύπτουν ως προς το ύψος των τελών, οι οποίες προέρχονται από την αλλαγή χρήσης.
Για τη χρήση κατοικίας κατά τον υπολογισμό της αξίας για την επιβολή οποιουδήποτε φόρου (φόρος μεταβίβασης, κληρονομιών, ακίνητης περιουσίας, ΤΑΠ, προσδιορισμός τεκμηρίου διαβίωσης) για όλους τους χώρους σε υπόγειες στάθμες, τα πατάρια που πολεοδομικά δεν αποτελούν όροφο και τις σοφίτες, εφαρμόζεται μειωτικός συντελεστής 50%.»
Νόμος 4178/08.08.2013, άρθρο 24 παράγραφοι  8 και 9.
«8. Για τις αυθαίρετες κατασκευές και αλλαγές χρήσης προ τις 28.7.2011, που εξαιρούνται της επιβολής κυρώσεων με βάση τις διατάξεις του παρόντος νόμου ή εξαιρέθηκαν της επιβολής κυρώσεων με βάση τις διατάξεις του ν. 4014/2011 (Α΄209),δεν οφείλονται αναδρομικά βεβαιωμένες ασφαλιστικές εισφορές (ΙΚΑ κ.λπ.) και οποιοσδήποτε φόρος, καθώς και οποιασδήποτε μορφής πρόστιμα και τέλη, όπως το τέλος ακίνητης περιουσίας, καθαριότητας, φωτισμού και δυνητικά ανταποδοτικά τέλη. Τυχόν ήδη καταβληθέντες φόροι, τέλη και πρόστιμα δεν αναζητούνται. Η αλλαγή χρήσης δεν λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του τέλους του άρθρου 24 του ν. 2130/1993 (Α΄ 62), καθώς και των τελών του ν. 25/1975 (Α΄ 74) και του άρθρου 25 του ν. 1828/1989 (Α΄ 2), όπως ισχύουν και δεν επιβάλλονται αναδρομικά διαφορές που προκύπτουν ως προς το ύψος των τελών, οι οποίες προέρχονται από την αλλαγή χρήσης.
9. Για τη χρήση κατοικίας κατά τον υπολογισμό της αξίας για την επιβολή οποιουδήποτε φόρου (φόρος μεταβίβασης, κληρονομιών, ακίνητης περιουσίας, ΤΑΠ, προσδιορισμός τεκμηρίου διαβίωσης) για όλους τους χώρους τόσο σε υπόγειες στάθμες όσο και στους εσωτερικούς εξώστες, και τις σοφίτες, εφαρμόζεται μειωτικός συντελεστής 50%.».
Στο Ε1 αναφέρονται διακεκριμένα οι συγκεκριμένοι χώροι. Στο έντυπο Ε9 δεν απεικονίζεται αυτή η διαφοροποίηση.
Το μόνο σίγουρο λοιπόν είναι ότι το υπουργείο προσπαθεί με τερτίπια να αυξήσει τα έσοδα του από τον φόρο ακινήτων, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο τους φορολογουμένους.
Οικονομολόγος - Φοροτεχνικός, Α. Αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου Οικονομικών & Φορολογικών Μελετών (Ι.Ο.ΦΟ.Μ), Οικονομικός Διευθυντής της PROSVASIS AEBE, Συγγραφέας
Πηγή: Νέες υποχρεώσεις στην δήλωση ακινήτων, νέοι φόροι για τους ιδιοκτήτες | newmoney.gr http://www.newmoney.gr/article/41021/nees-ypohreoseis-stin-dilosi-akiniton-neoi-foroi-gia-toys-idioktites#ixzz2z8boaotS