Δευτέρα, 24 Απριλίου 2017

Φοροδοξίες: Γνωρίζετε ότι...

Φοροδοξίες: Γνωρίζετε ότι...
23 Απρ 2017

Γνωρίζετε ότι...

Φορολογικός κάτοικος αλλοδαπής δεν μπορεί να «δικαιολογήσει» ποσό που εμβάστηκε στο εξωτερικό από εισοδήματα που απέκτησε και φορολογήθηκε στη χώρα κατοικίας του, εφόσον δεν επικαλείται και δεν προσκομίζει αποδεικτικά εισαγωγής στην Ελλάδα χρηματικών κεφαλαίων του από το εξωτερικό. Ο φορολογούμενος θα πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξει την πηγή προέλευσης των χρημάτων που υπήρχαν στην Ελλάδα και εμβάστηκαν στο εξωτερικό. Εξάλλου, ο ίδιος ο φορολογούμενος φέρει το βάρος δικαιολόγησης της περιουσιακής του κατάστασης, η οποία προκύπτει από την ύπαρξη μεγάλου ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό (ΣτΕ 435/2017).

Αίτημα μεταφοράς φορολογικής κατοικίας φυσικού προσώπου μπορεί να απορριφθεί από τις Φορολογικές Αρχές για έτη κατά τα οποία το πρόσωπο διατηρούσε την ιδιότητα του διαχειριστή ή εκκαθαριστή σε ελληνική εταιρεία. Αντιθέτως, αίτημα μεταφοράς στη Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού μπορεί να εγκριθεί στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος διατηρεί απλά επενδυτικά συμφέροντα στην Ελλάδα χωρίς να συμμετέχει στη διοίκηση της εταιρείας (ΔΕΔ 1675/23.2.2017).

Δεν εκπίπτουν οι τόκοι που καταβάλλει μία εταιρεία για δάνειο που έλαβε με σκοπό την πληρωμή μερίσματος προς τους μετόχους της. Η Διεύθυνση Επίλυσης διαφορών έκρινε ότι τα ληφθέντα ποσά δανείων δεν χρησιμοποιήθηκαν από την εταιρεία προς το συμφέρον αυτής, καθόσον αν και διατέθηκαν για την εκπλήρωση σχετικής υποχρέωσης της εταιρείας, δεν συνέβαλαν στη δημιουργία εισοδήματος ούτε στην ανάπτυξη των εργασιών της (ΔΕΔ 1923/10.3.2017).

Η εξόφληση δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής μπορεί να αποδεικνύεται από τον φορολογούμενο με κάθε πρόσφορο μέσο, χωρίς να απαιτείται η συλλογή αποδείξεων. Ενδεικτικά, η εξόφληση μπορεί να αποδεικνύεται μέσω κατάστασης κίνησης τραπεζικού λογαριασμού ή αντίγραφο κίνησης τραπεζικού λογαριασμού, αναλυτική εικόνα καρτών, αποδεικτικά κατάθεσης ή εξόφλησης, αντίγραφο του τερματικού μηχανήματος (POS) κα. Τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την εξόφληση της δαπάνης πρέπει να φυλάσσονται από τους ίδιους τους φορολογούμενους μέχρι και την παραγραφή του δικαιώματος της Φορολογικής Διοίκησης για έλεγχο της αρχικής δήλωσης.

Ο φορολογούμενος υποχρεούται να πραγματοποιεί δαπάνες με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής τόσο στην ημεδαπή όσο και σε άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ε.Ο.Χ., προκειμένου να διατηρήσει τις προβλεπόμενες μειώσεις φόρου (έως €2.100). Οι δαπάνες αυτές πρέπει να πραγματοποιούνται μέσα στο τρέχον φορολογικό έτος. Ωστόσο, ειδικά σε ό,τι αφορά τις δαπάνες που εξοφλούνται με πιστωτικές κάρτες δεν εξετάζεται ο τρόπος εξόφλησης αυτών (δηλαδή εάν γίνεται εφάπαξ ή σε δόσεις) (ΠΟΛ.1062/2017).

Οι προβλεπόμενες μειώσεις φόρου υπολογίζονται στα εισοδήματα από μισθούς και συντάξεις που αποκτώνται από το φορολογικό έτος 2017 και εφεξής, καθώς και στην προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων. Στην περίπτωση που αποκτάται εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις μαζί με εισόδημα από λοιπές κατηγορίες, η μείωση του φόρου θα είναι αυτή που αναλογεί μόνο στο μέρος του εισοδήματος που προέρχεται αποκλειστικά από τη μισθωτή εργασία και τις συντάξεις.

Δεν αναγνωρίζεται προς έκπτωση το σύνολο της δαπάνης που πραγματοποιείται στο πλαίσιο εργασιακής σχέσης (π.χ. δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού, αμοιβές δικηγόρων με πάγια αντιμισθία, αμοιβές εργαζομένων με μπλοκάκι), εφόσον η τμηματική ή ολική εξόφληση δεν έχει πραγματοποιηθεί με τη χρήση ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής ή μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών. Ως κατάλληλα μέσα ηλεκτρονικής πληρωμής θεωρούνται ενδεικτικά, πέραν της μεταφοράς χρημάτων μέσω ειδικών διαδικτυακών εφαρμογών και της χρήσης χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών, η κατάθεση με μετρητά ή το έμβασμα σε τραπεζικό λογαριασμό του μισθωτού (έστω και σε λογαριασμό με περισσότερους συνδικαιούχους). Ως ηλεκτρονικά μέσα νοούνται, επίσης, η χρήση ταχυδρομικής επιταγής ή ταχυπληρωμής, η χρήση τραπεζικής επιταγής καθώς και η έκδοση επιταγής σε διαταγή του μισθωτού. Δεν εμπίπτουν στους παραπάνω περιορισμούς οι δαπάνες που αντιστοιχούν σε παροχές σε είδος. Εξαιρετικά, για τις αμοιβές που αφορούν τον μήνα Ιανουάριο 2017 λόγω της πρώτης εφαρμογής των σχετικών ρυθμίσεων, τυχόν προκαταβολές που έχουν καταβληθεί θα αναγνωρίζονται προς έκπτωση ανεξαρτήτως του τρόπου εξόφλησής τους.

Εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των ευεργετικών διατάξεων του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν.4172/2013) περί μετασχηματισμών – πέραν των ανωνύμων εταιρειών και των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης – και οι Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες (Ι.Κ.Ε.). Η ένταξη των Ι.Κ.Ε. κρίθηκε απαραίτητη, σύμφωνα με πρόσφατη εγκύκλιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, λόγω της ίδιας φορολογικής μεταχείρισης που έχουν με τις Ε.Π.Ε. (ΠΟΛ.1057/2017).

Δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των ευεργετικών διατάξεων του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν.4172/2013) μετατροπές επιχειρήσεων οποιαδήποτε μορφής σε άλλη νομική μορφή. Επίσης, εκτός πεδίου εφαρμογής τίθενται ρητά οι μετασχηματισμοί ατομικών επιχειρήσεων και οι μετασχηματισμοί προσωπικών εταιριών, είτε με τη μορφή συγχώνευσης με απορρόφηση από υφιστάμενη ανώνυμη εταιρεία ή ΕΠΕ, είτε μέσω σύστασης νέας ανώνυμης εταιρείας ή ΕΠΕ (ΠΟΛ.1057/2017).

Η επιβολή μέτρων διασφάλισης του Δημοσίου μπορεί να επιβληθεί σε πρόεδρο Δ.Σ. ανώνυμης εταιρείας, ακόμη και εάν στο παρελθόν είχε γίνει δεκτή η άρση των μέτρων από τον Υπουργό Οικονομικών, με την αιτιολογία ότι δεν συνέτρεχαν στην προκειμένη περίπτωση, οι προϋποθέσεις επιβολής και, ιδίως, λόγω του ότι υιοθετήθηκε ο ισχυρισμός του ότι η συμμετοχή του στην εταιρεία ήταν τυπική και δεν είχε ασκήσει καθήκοντα διαχείρισης ή διοίκησης (ΝΣΚ 82/2017).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με φορολογικά θέματα, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τμήμα Tax and Outsourcing της Grant Thornton στο email: tax@gr.gt.com

https://www.taxheaven.gr

Αύριο τα ραβασάκια του ΕΦΚΑ για τις εισφορές Μαρτίου Αύριο Τρίτη έρχονται τα ειδοποιητήρια για τις εισφορές Μαρτίου του ΕΦΚΑ σε 1,4 εκατομμύρια ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες

Αύριο τα ραβασάκια του ΕΦΚΑ για τις εισφορές Μαρτίου
Αύριο Τρίτη έρχονται τα ειδοποιητήρια για τις εισφορές Μαρτίου του ΕΦΚΑ σε 1,4 εκατομμύρια ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες
24 Απρ 2017 - 09:15
Picture 0 for Αύριο τα ραβασάκια του ΕΦΚΑ για τις εισφορές Μαρτίου
Τα νέα «ραβασάκια» αναρτώνται από αύριο και θα αφορούν τις εισφορές του περασμένου Μαρτίου. Πρόκειται για τον τρίτο «λογαριασμό» του τρέχοντος έτους, ο οποίος πρέπει να πληρωθεί το αργότερο έως την ερχόμενη Παρασκευή 28 Απριλίου, αν δεν δοθεί παράταση. Τα ειδοποιητήρια έρχονται και αυτήν τη φορά με σχετική καθυστέρηση, η οποία αποδίδεται από αρμόδια στελέχη στην προσπάθεια που καταβλήθηκε να ενσωματωθούν οι απαραίτητες διορθώσεις.
 
Οι διορθώσεις και οι αλλαγές αφορούσαν μερικές χιλιάδες ασφαλισμένους που εμφανίστηκαν στο πρώτο δίμηνο με λάθος στοιχεία ή χρεώθηκαν εισφορές αναντίστοιχες με την ασφαλιστική τους εικόνα. Για παράδειγμα έλαβαν ειδοποιητήρια να πληρώσουν άτομα που είναι σήμερα ήδη συνταξιούχοι, άλλοι έλαβαν «ραβασάκι» για επάγγελμα που έχουν εγκαταλείψει κ.λπ. Οπως αναφέρουν στελέχη του νέου υπερ-Ταμείου, ό,τι δεν κατέστη εφικτό να διορθωθεί αυτήν τη φορά θα αντιμετωπιστεί στην επόμενη.

Ούτε αυτήν τη φορά θα υπάρχει στα ειδοποιητήρια το κονδύλι για τις εισφορές επικούρισης και εφάπαξ (πρόνοια). Οσοι αυτοαπασχολούμενοι ασφαλίζονται υποχρεωτικά για επικούριση (7%) ή και εφάπαξ (4%) θα πρέπει να περιμένουν έως το «ραβασάκι» για τις εισφορές Μαΐου ή το αργότερο Ιουνίου, που θα είναι πληρωτέο τέλη Ιουνίου ή τέλη Ιουλίου αντίστοιχα. Αυτό σημαίνει πως θα έχουν συσσωρευθεί αναδρομικά 4 ή 5 μηνών για τους περίπου 350.000 αυτοαπασχολούμενους που έχουν επικουρική ασφάλιση ή και ασφάλιση πρόνοιας (εφάπαξ).

Για όσους ασφαλίζονται και στους δύο κλάδους, το κονδύλι θα είναι σεβαστό, καθώς πρέπει να υπολογίζουν 11% στο μηνιαίο εισόδημα του 2015 για 4-5 μήνες.

Οι εισπράξεις

Η εισπραξιμότητα πάντως βαίνει καλώς και κινείται ελαφρώς πάνω από 60%. Οι βεβαιωμένες εισφορές για το πρώτο 2μηνο ανήλθαν σε 502 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι εισπράξεις ξεπέρασαν τα 300 εκατομμύρια και κυμάνθηκαν κοντά στα 307. «Η αυξημένη εισπραξιμότητα έχει ως αποτέλεσμα ο ΕΦΚΑ να παρουσιάζει το πρώτο τρίμηνο πραγματικό πλεόνασμα 100 εκ. ευρώ, αντί προϋπολογισμένου ελλείμματος 175 εκ. ευρώ», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Εργασίας προσθέτοντας πως στον υπολογισμό συμπεριλαμβάνονται οι αποδόσεις προς τρίτους (ΕΟΠΥΥ κ.λπ.).

ethnos.gr

Πλεόνασμα ύψους 1.070 εκατ. ευρώ για την περίοδο Ιανουαρίου - Μαρτίου 2017 στον Κρατικό Προϋπολογισμό

Πλεόνασμα ύψους 1.070 εκατ. ευρώ για την περίοδο Ιανουαρίου - Μαρτίου 2017 στον Κρατικό Προϋπολογισμό
24-04-2017
Σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για την περίοδο Ιανουαρίου - Μαρτίου 2017, παρουσιάζεται έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 1.364 εκατ. ευρώ έναντι ελλείμματος 595 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2016 και στόχου του Προϋπολογισμού 2017 (που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού) για έλλειμμα 1.408 εκατ. ευρώ. Το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους 1.070 εκατ. ευρώ, έναντι πρωτογενούς πλεονάσματος 1.863 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2016 και στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 992 εκατ. ευρώ.

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 11.417 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση κατά 998 εκατ. ευρώ ή 8,0%  έναντι του στόχου του Προϋπολογισμού 2017.
Επισημαίνεται ότι η μείωση αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι δεν εισπράχθηκε τον Μάρτιο ποσό 1.234 εκατ. ευρώ, από την παραχώρηση των περιφερειακών αεροδρομίων, όπως είχε εκτιμηθεί στον Προϋπολογισμό 2017.

Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 10.766 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 863 εκατ. ευρώ ή 7,4% έναντι του  στόχου.

Ειδικότερα, την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2017, αύξηση έναντι του στόχου παρατηρήθηκε κυρίως στις εξής κατηγορίες εσόδων:

α) Φόρος Εισοδήματος Νομικών Προσώπων κατά 27 εκατ. ευρώ ή 165,5%,
β) Φόροι στην περιουσία κατά 138 εκατ. ευρώ ή 39,4%,
γ) Άμεσοι Φόροι ΠΟΕ κατά 235 εκατ. ευρώ ή 46,2%,
δ) Λοιποί άμεσοι φόροι κατά 34 εκατ. ευρώ ή 10,5%,
ε) Λοιποί φόροι συναλλαγών κατά 25 εκατ. ευρώ ή 29,6%,
στ) Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων κατά 28 εκατ. ευρώ ή 48,6%,
ζ) Έμμεσοι φόροι ΠΟΕ κατά 170 εκατ. ευρώ ή 69,3%,
η) Λοιπά μη φορολογικά έσοδα κατά 470 εκατ. ευρώ ή 43,7%,
θ) Έσοδα ΝΑΤΟ κατά 35 εκατ. ευρώ.

Μειωμένα έναντι του στόχου την ίδια περίοδο ήταν τα έσοδα στις κάτωθι βασικές κατηγορίες:

α) Φόρος Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων κατά 150 εκατ. ευρώ ή 8,9%,
β) ΦΠΑ καπνού κατά 41 εκατ. ευρώ ή 28,5%,
γ) ΦΠΑ λοιπών κατά 135 εκατ. ευρώ ή 4,4%,
δ) Λοιποί ΕΦΚ (καπνού, κλπ) κατά 144 εκατ. ευρώ ή 23,6%,
ε) Λοιποί φόροι κατανάλωσης κατά 17 εκατ. ευρώ ή 20,1%,
στ) Απολήψεις από την Ε.Ε. κατά 64 εκατ. ευρώ ή 23,6%,
ζ) Έσοδα αποκρατικοποιήσεων κατά 1.291 εκατ. ευρώ ή 95,4%.

Οι επιστροφές εσόδων (εξαιρουμένων των επιστροφών από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών) ανήλθαν σε 1.014 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας  αύξηση κατά 251 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (762 εκατ. ευρώ).

Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 651 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 135 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Ειδικότερα, τον Μάρτιο 2017 το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 3.074 εκατ. ευρώ μειωμένο κατά 1.207 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον μηνιαίο στόχο. Η μείωση αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι δεν εισπράχθηκε τον Μάρτιο ποσό 1.234 εκατ. ευρώ, από την παραχώρηση των περιφερειακών αεροδρομίων, όπως είχε εκτιμηθεί στον Προϋπολογισμό 2017.

Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν στα 2.781 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι του μηναίου στόχου κατά 1.276 εκατ. ευρώ.

Η αύξηση των εσόδων Μαρτίου 2017 οφείλεται κυρίως στις κατηγορίες:

α) των φόρων στην περιουσία κατά 62 εκατ. ευρώ,
β) των άμεσων φόρων Π.Ο.Ε. κατά 81 εκατ. ευρώ,
γ) των έμμεσων φόρων Π.Ο.Ε. κατά 33 εκατ. ευρώ,
δ) των λοιπών μη φορολογικών εσόδων κατά 49 εκατ. ευρώ,

Αντίθετα, μειωμένα έναντι του στόχου ήταν τον Μάρτιο 2017 κυρίως τα έσοδα:

α) στο ΦΠΑ καπνού κατά 28 εκατ. ευρώ,
β) στους λοιπούς ΕΦΚ (καπνού, κλπ) κατά 26 εκατ. ευρώ,
γ) στις απολήψεις από την Ε.Ε. κατά 49 εκατ. ευρώ,
δ) στα έσοδα αποκρατικοποιήσεων κατά 1.284 εκατ. ευρώ.

Οι επιστροφές εσόδων (εξαιρουμένων των επιστροφών από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών) για την περίοδο Μαρτίου 2017 ανήλθαν σε 369 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση κατά 151 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου (218 εκατ. ευρώ).

Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) για την περίοδο Μαρτίου 2017 ανήλθαν σε 293 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 70 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο του Ιανουαρίου - Μαρτίου  2017 ανήλθαν στα 12.782 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 1.041 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (13.823 εκατ. ευρώ).

Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 12.416 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένες κατά 756 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου. Μειωμένες έναντι του στόχου ήταν κυρίως οι επιχορηγήσεις νοσοκομείων, ΥΠΕ-ΠΕΔΥ κατά 75 εκατ. ευρώ, το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης κατά 147 εκατ. ευρώ, οι επιδοτήσεις γεωργίας κατά 171 εκατ. ευρώ (κυρίως για την κάλυψη ελλείμματος του ΕΛΕΓΕΠ), οι αποδοχές και συντάξεις κατά  99 εκατ. ευρώ και οι αποδόσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά 315 εκατ. ευρώ.

Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται μειωμένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2016 κατά 97 εκατ. ευρώ. Έχουν καταβληθεί επιπλέον 43 εκατ. ευρώ για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης και 70 εκατ. ευρώ για εξοπλιστικά προγράμματα του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης.

Οι δαπάνες του ΠΔΕ διαμορφώθηκαν σε 366 εκατ. ευρώ μειωμένες κατά 285 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Ειδικά για τον μήνα Μάρτιο oι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 4.873 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 10 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου, ενώ oι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 4.681 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται αυξημένες κατά 80 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου. Οι δαπάνες του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 191 εκατ. ευρώ μειωμένες κατά 90 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου

https://www.taxheaven.gr

Πάνω από 1.000 κατασχέσεις την ημέρα για χρέη προς το Δημόσιο τον Φεβρουάριο

Πάνω από 1.000 κατασχέσεις την ημέρα για χρέη προς το Δημόσιο τον Φεβρουάριο

Πάνω από 1.000 κατασχέσεις την ημέρα για χρέη προς το Δημόσιο τον Φεβρουάριο
Ρεκόρ επιβολής αναγκαστικών μέτρων είσπραξης από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων: μέσα σε ένα μήνα 21.231 κατασχέσεις σε καταθέσεις, μισθούς, συντάξεις, λοιπά εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία οφειλετών του Δημοσίου.
Παρ’ όλα αυτά τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς τις Εφορίες άγγιξαν τα 94 δισ. ευρώ στο τέλος Φεβρουαρίου του τρέχοντος έτους, σημειώνοντας αύξηση κατά 2,69 δισ. ευρώ μέσα στο πρώτο δίμηνο!

Πάνω από 1.000 κατασχέσεις την ημέρα σε καταθέσεις, εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία οφειλετών του Δημοσίου επέβαλλαν οι Δ.Ο.Υ., τα Ελεγκτικά Κέντρα και η Επιχειρησιακή Μονάδα Είσπραξης τον Φεβρουάριο στην προσπάθειά τους να εισπράξουν ληξιπρόθεσμες οφειλές από φόρους και λοιπές επιβαρύνσεις υπέρ του Δημοσίου. Σύμφωνα με στοιχεία-σοκ, που ανακοινώθηκαν από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, τον Φεβρουάριο οι υπηρεσίες που είναι αρμόδιες για την είσπραξη των εσόδων του Δημοσίου επέβαλαν συνολικά 21.231 αναγκαστικά μέτρα είσπραξης, δηλαδή κατασχέσεις καταθέσεων, μισθών, συντάξεων, λοιπών εισοδημάτων και περιουσιακών στοιχείων (ακινήτων κ.λπ.), σε βάρος ισαρίθμων φυσικών και νομικών προσώπων που δεν είχαν καταβάλει εμπρόθεσμα οφειλές τους προς το Δημόσιο. Δηλαδή σε κάθε εργάσιμη ημέρα του φετινού Φεβρουαρίου επιβάλλονταν κατά μέσο όρο 1.011 κατασχέσεις!
Συνολικά, οι φορολογούμενοι (φυσικά και νομικά πρόσωπα) σε βάρος των οποίων έχουν ληφθεί αναγκαστικά μέτρα είσπραξης ανέρχονταν σε 873.049 στο τέλος Φεβρουαρίου του τρέχοντος έτους, έναντι 839.056 στο τέλος του 2016 και 851.818 στο τέλος Ιανουαρίου 2017. Δηλαδή από την 1η-1-2017 μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του τρέχοντος έτους είχαν επιβληθεί συνολικά 33.993 κατασχέσεις σε βάρος ισαρίθμων οφειλετών, ενώ μόνο τον Φεβρουάριο οι κατασχέσεις ανήλθαν σε 21.231, όπως προαναφέραμε.
Πάντως, το αποτέλεσμα της αυστηροποίησης και της εντατικοποίησης των ρυθμών επιβολής αναγκαστικών μέτρων είσπραξης δεν φαίνεται να είναι και τόσο θετικό για τα δημόσια ταμεία καθώς το ύψος των νέων ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο που δημιουργήθηκαν εντός του τρέχοντος έτους εκτινάχθηκε στα 2,619 δισ. ευρώ,. Συγκεκριμένα, τον μεν Ιανουάριο έμειναν απλήρωτα συνολικά 1,63 δισ. ευρώ χρέη προς τις Δ.Ο.Υ. και τον Φεβρουάριο δεν πληρώθηκαν εμπρόθεσμα άλλα 989 εκατ. ευρώ, με αποτέλεσμα το συνολικό ύψος των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο (παλαιών και νέων) να αγγίζει πλέον τα 94 δισ. ευρώ ή το 54% του ΑΕΠ χωρίς να συνυπολογίζονται τα χρέη προς τα Τελωνεία, τα οποία δεν αποτυπώνονται στα συγκεκριμένα στοιχεία της Α.Α.Δ.Ε.
Ειδικότερα, το συνολικό ύψος των ληξιπρόθεσμων οφειλών που είχαν βεβαιωθεί στις Δ.Ο.Υ. και τα Ελεγκτικά Κέντρα μέχρι το τέλος του 2016 ανήλθε σε 91,355 δισ. ευρώ στο τέλος Φεβρουαρίου 2017. Μαζί με τα νέα χρέη ύψους 2,619 δισ. ευρώ που βεβαιώθηκαν στο πρώτο δίμηνο του τρέχοντος έτους, το συνολικό ύψος των απλήρωτων οφειλών προς τις Δ.Ο.Υ. και τα Ελεγκτικά Κέντρα έφθασε τα 93,974 δισ. ευρώ στο τέλος Φεβρουαρίου, έναντι 93,4 δισ. ευρώ στο τέλος Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους.
Τα στοιχεία της Α.Α.Δ.Ε. δείχνουν επίσης ότι ο αριθμός των φυσικών και των νομικών προσώπων που χρωστάνε στις φορολογικές αρχές δεν μειώνεται κάτω από τα 4.000.000. Συγκεκριμένα, ο συνολικός αριθμός των φορολογουμένων με ληξιπρόθεσμα χρέη προς τις Δ.Ο.Υ. και τα Ελεγκτικά Κέντρα ανερχόταν σε 4.052.270.

Δεν αποδίδουν τα νέα φορολογικά μέτρα- Τι δείχνουν τα στοιχεία

Δεν αποδίδουν τα νέα φορολογικά μέτρα- Τι δείχνουν τα στοιχεία

«Τρύπα» 159 εκατ. ευρώ στον ΦΠΑ, υστέρηση εισοδήματος στον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων κατά 110 εκατ. ευρώ κατέγραψε το πρώτο τρίμηνο του 2017 το ΥΠΟΙΚ.
den-apodidoun-ta-nea-forologika-metra--ti-deixnoun-ta-stoixeia
 
«Τρύπα» 159 εκατ. ευρώ στον ΦΠΑυστέρηση εισοδήματος στον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων κατά 110 εκατ. ευρώ και απόκλιση 144 εκατ. ευρώ από τον στόχο των φόρων στα καπνικά προϊόντα, κατέγραψε στο πρώτο τρίμηνο του 2017 το υπουργείο Οικονομικών.
Μπορεί τα φορολογικά έσοδα να έκλεισαν σε αυτό το διάστημα με υπέρβαση στόχου της τάξεως των 228 εκατ. ευρώ, αυτή όμως οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στα έσοδα προηγούμενων ετών τόσο από τους άμεσους όσο και από τους έμμεσους φόρους. Ουσιαστικά, οι κωδικοί του προϋπολογισμού στους οποίους καταγράφονται δημοσιονομικές αποκλίσεις, είναι αυτοί που ενσωματώνουν τα νέα φορολογικά μέτρα. Αυξήθηκε η παρακράτηση φόρου σε μισθούς και σε συντάξεις αλλά τα έσοδα είναι λιγότερα από πέρυσι. Αυξήθηκαν οι φόροι στα τσιγάρα και χάνονται ήδη 144 εκατ. ευρώ στο τρίμηνο, αυξήθηκε και ο ΦΠΑ αλλά η τρύπα έχει ήδη φτάσει στα 159 εκατ. ευρώ.
Ο λόγος για τον οποίο τα φορολογικά έσοδα ανήλθαν στα 9,516 δισ. ευρώ έναντι στόχου 9,288 δις. ευρώ είναι αποκλειστικά τα έσοδα των προηγούμενων ετών. Οι άμεσοι φόροι προηγούμενων ετών υπεραπέδωσαν κατά 234 εκατ. ευρώ και τα έσοδα από τους έμμεσους φόρους των προηγούμενων ετών εξασφάλισαν 170 εκατ. ευρώ περισσότερα από το αναμενόμενο. Το «φαινόμενο» αποδίδεται κυρίως στις ρυθμίσεις των 100 δόσεων και στον «εκβιασμό» που έχουν υποστεί οι οφειλέτες του δημοσίου: ή πληρώνετε τις δόσεις και τις τρέχουσες οφειλές ή χάνετε τα πλεονεκτήματα της ρύθμισης».
Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού, εμφανίζουν στον τρίμηνο υστέρηση 863 εκατ. ευρώ η οποία όμως οφείλεται στο γεγονός τα έσοδα των αποκρατικοποιήσεων, περιορίστηκαν στα 63 εκατ. ευρώ έναντι στόχου 1,354 δις. ευρώ. Στο τετράμηνο, οπότε και θα εγγραφεί το τίμημα από την παραχώρηση των 14 αεροδρομίων στην fraport, η υστέρηση θα μετατραπεί σε σημαντική υπέρβαση κάτι βέβαια που θα εξαρτηθεί και από την πορεία των φορολογικών εσόδων.
Αναλυτικά, η ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών έχει ως εξής:
Σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για την περίοδο Ιανουαρίου - Μαρτίου 2017, παρουσιάζεται έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 1.364 εκατ. ευρώ έναντι ελλείμματος 595 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2016 και στόχου του Προϋπολογισμού 2017 (που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού) για έλλειμμα 1.408 εκατ. ευρώ. Το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους 1.070 εκατ. ευρώ, έναντι πρωτογενούς πλεονάσματος 1.863 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2016 και στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 992 εκατ. ευρώ.
 
Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 11.417 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση κατά 998 εκατ. ευρώ ή 8,0%  έναντι του στόχου του Προϋπολογισμού 2017.
Επισημαίνεται ότι η μείωση αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι δεν εισπράχθηκε τον Μάρτιο ποσό 1.234 εκατ. ευρώ, από την παραχώρηση των περιφερειακών αεροδρομίων, όπως είχε εκτιμηθεί στον Προϋπολογισμό 2017.
 
Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 10.766 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 863 εκατ. ευρώ ή 7,4% έναντι του  στόχου.
Ειδικότερα, την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2017, αύξηση έναντι του στόχου παρατηρήθηκε κυρίως στις εξής κατηγορίες εσόδων:
α) Φόρος Εισοδήματος Νομικών Προσώπων κατά 27 εκατ. ευρώ ή 165,5%,
β) Φόροι στην περιουσία κατά 138 εκατ. ευρώ ή 39,4%,
γ) Άμεσοι Φόροι ΠΟΕ κατά 235 εκατ. ευρώ ή 46,2%,
δ) Λοιποί άμεσοι φόροι κατά 34 εκατ. ευρώ ή 10,5%,
ε) Λοιποί φόροι συναλλαγών κατά 25 εκατ. ευρώ ή 29,6%,
στ) Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων κατά 28 εκατ. ευρώ ή 48,6%,
ζ) Έμμεσοι φόροι ΠΟΕ κατά 170 εκατ. ευρώ ή 69,3%,
η) Λοιπά μη φορολογικά έσοδα κατά 470 εκατ. ευρώ ή 43,7%,
θ) Έσοδα ΝΑΤΟ κατά 35 εκατ. ευρώ.
 
Μειωμένα έναντι του στόχου την ίδια περίοδο ήταν τα έσοδα στις κάτωθι βασικές κατηγορίες:
α) Φόρος Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων κατά 150 εκατ. ευρώ ή 8,9%,
β) ΦΠΑ καπνού κατά 41 εκατ. ευρώ ή 28,5%,
γ) ΦΠΑ λοιπών κατά 135 εκατ. ευρώ ή 4,4%,
δ) Λοιποί ΕΦΚ (καπνού, κλπ) κατά 144 εκατ. ευρώ ή 23,6%,
ε) Λοιποί φόροι κατανάλωσης κατά 17 εκατ. ευρώ ή 20,1%,
στ) Απολήψεις από την Ε.Ε. κατά 64 εκατ. ευρώ ή 23,6%,
ζ) Έσοδα αποκρατικοποιήσεων κατά 1.291 εκατ. ευρώ ή 95,4%.
Οι επιστροφές εσόδων (εξαιρουμένων των επιστροφών από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών) ανήλθαν σε 1.014 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας  αύξηση κατά 251 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (762 εκατ. ευρώ).
Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 651 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 135 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.
Ειδικότερα, τον Μάρτιο 2017 το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 3.074 εκατ. ευρώ μειωμένο κατά 1.207 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον μηνιαίο στόχο. Η μείωση αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι δεν εισπράχθηκε τον Μάρτιο ποσό 1.234 εκατ. ευρώ, από την παραχώρηση των περιφερειακών αεροδρομίων, όπως είχε εκτιμηθεί στον Προϋπολογισμό 2017.
Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν στα 2.781 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι του μηναίου στόχου κατά 1.276 εκατ. ευρώ.
Η αύξηση των εσόδων Μαρτίου 2017 οφείλεται κυρίως στις κατηγορίες: 
α) των φόρων στην περιουσία κατά 62 εκατ. ευρώ,
β) των άμεσων φόρων Π.Ο.Ε. κατά 81 εκατ. ευρώ,
γ) των έμμεσων φόρων Π.Ο.Ε. κατά 33 εκατ. ευρώ,
δ) των λοιπών μη φορολογικών εσόδων κατά 49 εκατ. ευρώ,
Αντίθετα, μειωμένα έναντι του στόχου ήταν τον Μάρτιο 2017 κυρίως τα έσοδα:
α) στο ΦΠΑ καπνού κατά 28 εκατ. ευρώ,
β) στους λοιπούς ΕΦΚ (καπνού, κλπ) κατά 26 εκατ. ευρώ,
γ) στις απολήψεις από την Ε.Ε. κατά 49 εκατ. ευρώ,
δ) στα έσοδα αποκρατικοποιήσεων κατά 1.284 εκατ. ευρώ.
Οι επιστροφές εσόδων (εξαιρουμένων των επιστροφών από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών) για την περίοδο Μαρτίου 2017 ανήλθαν σε 369 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση κατά 151 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου (218 εκατ. ευρώ). 
Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) για την περίοδο Μαρτίου 2017 ανήλθαν σε 293 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 70 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.
Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο του Ιανουαρίου - Μαρτίου  2017 ανήλθαν στα 12.782 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 1.041 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (13.823 εκατ. ευρώ).
Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 12.416 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένες κατά 756 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου. Μειωμένες έναντι του στόχου ήταν κυρίως οι επιχορηγήσεις νοσοκομείων, ΥΠΕ-ΠΕΔΥ κατά 75 εκατ. ευρώ, το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης κατά 147 εκατ. ευρώ, οι επιδοτήσεις γεωργίας κατά 171 εκατ. ευρώ (κυρίως για την κάλυψη ελλείμματος του ΕΛΕΓΕΠ), οι αποδοχές και συντάξεις κατά  99 εκατ. ευρώ και οι αποδόσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά 315 εκατ. ευρώ.
Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται μειωμένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2016 κατά 97 εκατ. ευρώ. Έχουν καταβληθεί επιπλέον 43 εκατ. ευρώ για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης και 70 εκατ. ευρώ για εξοπλιστικά προγράμματα του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης.
Οι δαπάνες του ΠΔΕ διαμορφώθηκαν σε 366 εκατ. ευρώ μειωμένες κατά 285 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.
Ειδικά για τον μήνα Μάρτιο oι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 4.873 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 10 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου, ενώ oι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 4.681 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται αυξημένες κατά 80 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου. Οι δαπάνες του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 191 εκατ. ευρώ μειωμένες κατά 90 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου.
 

Αλληλεγγύη σε άτομα με αναπηρία, με «όπλο» την τεχνολογία

Αλληλεγγύη σε άτομα με αναπηρία, με «όπλο» την τεχνολογία

 0
Είστε μαθητές/τριες Γυμνασίου, Λυκείου, σπουδαστές/στριες, φοιτητές/τριες και σας αρέσει η ενασχόληση με τις νέες τεχνολογίες;Βρίσκετε ενδιαφέρουσα την ιδέα να συμμετάσχετε στην ανάπτυξη εφαρμογών που θα συμπεριλαμβάνουν όλους τους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν κάποια αναπηρία;
Αν η απάντηση στα παραπάνω ερωτήματα είναι θετική, τότε μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή στο Accessibility Hackathon, το οποίο θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 6 και την Κυριακή 7 Μαΐου 2017 στο UTech Lab του Ιδρύματος Ευγενίδου.
Πρόκειται για έναν μαραθώνιο αναζήτησης πρωτότυπων τεχνολογικών ιδεών και λύσεων που μπορούν να συμβάλουν στην ανάπτυξη προσβάσιμων εφαρμογών, αλλά και εφαρμογών προσβασιμότητας για ανθρώπους με κάποια αναπηρία, για άτομα δηλαδή με σοβαρά προβλήματα όρασης, ακοής, κίνησης κ.ά.
Οι βασικοί στόχοι που έθεσαν οι διοργανωτές αυτής της δημιουργικής αλλά και κοινωφελούς εκδήλωσης είναι η εκπαίδευση των νέων σε θέματα αναπηρίας και προσβασιμότητας και στις τεχνολογικές λύσεις για την αντιμετώπισή τους.
Κυρίως όμως η ενθάρρυνση της ενεργού και ομαδικής αλτρουιστικής εργασίας, καθώς και η εξοικείωση όσων συμμετέχουν με τις νέες τεχνολογίες και τον προγραμματισμό.
Στη διήμερη εκδήλωση μπορούν να συμμετάσχουν άτομα νεαρής ηλικίας που έχουν κάποιες γνώσεις και εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες, τον προγραμματισμό και, ενδεχομένως, με θέματα αναπηρίας, πάνω από όλα όμως με ενδιαφέρον για ομαδική, δημιουργική εργασία.

Πέντε ερωτήσεις για το Accessibility Hackathon

Hackathon
Ποιος διοργανώνει το Accessibility Hackathon; Το Εργαστήριο Τεχνολογίας UTech Lab του Ιδρύματος Ευγενίδου, με την υποστήριξη και συνεργασία της Αμερικανικής Πρεσβείας στην Αθήνα και τη συνεργασία του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ), της Google, της Κίνησης Καλλιτεχνών με Αναπηρία, του Εθνικού Ιδρύματος Κωφών (ΕΙΚ) και του Κέντρου Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ).
Πού και πότε θα πραγματοποιηθεί; Στο UTech Lab του Ιδρύματος Ευγενίδου, λεωφ. Συγγρού 387, 175 64, Π. Φάληρο (είσοδος από Πεντέλης 11). Tο Σάββατο 6 και την Κυριακή 7 Μαΐου 2017 και ώρες 8.30-19.30.
Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν; Μαθητές/τριες Γυμνασίου και Λυκείου, φοιτητές/τριες, σπουδαστές/στριες με γνώσεις στις νέες τεχνολογίες, τον προγραμματισμό ή/και σε θέματα αναπηρίας, καθώς και ενδιαφέρον για ομαδική δουλειά. Οι μέντορες των ομάδων θα αναλάβουν την παροχή τεχνογνωσίας και θα τις βοηθήσουν με την εμπειρία τους.
Ποιο είναι το κόστος συμμετοχής: ΚΑΝΕΝΑ. Η συμμετοχή είναι δωρεάν.
Πώς θα δηλώσετε συμμετοχή; Η δήλωση συμμετοχής είναι απαραίτητη και πρέπει να υποβληθεί έως τις 22 Απριλίου 2017.
Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε περισσότερες χρήσιμες πληροφορίες, καθώς και την αίτηση: Δήλωση Συμμετοχής
Τι κερδίζουν οι νικητές/τριες του διαγωνισμού; Οι τρεις πρώτες ομάδες θα κερδίσουν βραβεία. Ενδεικτικάchromebooks, gadgets κ.λπ.
Πάνω απ’ όλα όμως, οι συμμετέχοντες θα μάθουν να συνεργάζονται για την επίλυση ενός προβλήματος με τρόπο ευχάριστο και ουσιαστικό.
Πηγή: http://www.efsyn.gr/

13 κωδικοί SOS στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων

13 κωδικοί SOS στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων

 0
Ενιαίο είναι και φέτος το έντυπο φορολογίας εισοδήματος για όλα τα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, ανεξάρτητα από την κατηγορία τήρησης των βιβλίων (απλογραφικά ή διπλογραφικά) ή τον τρόπο σύνταξης των οικονομικών τους καταστάσεων (με βάση τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα ή Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα).
Σύμφωνα με την εφημερίδα «Ναυτεμπορική», κατά την υποβολή με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου της δήλωσης χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, καθώς δεν επιτρέπεται η συμπλήρωση όλων των κωδικών και πινάκων, αλλά θα συμπληρώνονται μόνο αυτοί που αφορούν τα συγκεκριμένα νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες με βάση την κατωτέρω κατηγοριοποίηση:
α) Νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες με απλογραφικά βιβλία
β) Νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες με διπλογραφικά βιβλία
γ) Νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
δ) Νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που συντάσσουν οικονομικές καταστάσεις με βάση τα ΔΛΠ ή με βάση τα ΕΛΠ.
Τα ανωτέρω επισημαίνονται, μεταξύ άλλων, στην υπ’ αριθμ. ΠΟΛ.1047/24.3.2017 εγκύκλιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με την οποία δόθηκαν αναλυτικές οδηγίες και διευκρινίσεις όσον αφορά τη συμπλήρωση και την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων φορολογικού έτους 2016.
Με την εν λόγω εγκύκλιο η ΑΑΔΕ λύνει τον «γρίφο» όλων των κωδικών και πινάκων, προκειμένου να αποφευχθούν από τους υπόχρεους λάθη ή παραλείψεις που ενδεχομένως του στοιχίσουν σε χρόνο και χρήμα, καθώς οδεύουμε στην τελική ευθεία υποβολής των φετινών φορολογικών δηλώσεων,  από περίπου 1,5 εκατ. επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες.
Σημειώνεται ότι για να αποφευχθούν «ατυχήματα» μεγάλη προσοχή θα πρέπει να δείξουν οι υπόχρεοι κατά τη συμπλήρωση των 13 κωδικών που αφορούν την εκκαθάριση του φόρου και οι οποίοι είναι οι εξής:
1. Στον κωδικό 004 υπολογίζεται ο φόρος που αναλογεί στα φορολογητέα κέρδη, όπως προκύπτουν από τον κωδικό 001. Στον κωδικό 004 υπολογίζεται ο φόρος για το ποσό των κερδών που φορολογείται με συντελεστή 29% (νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες ανεξαρτήτως κατηγορίας βιβλίων), καθώς επίσης και ο φόρος για το ποσό των κερδών που αποκτούν οι αγροτικοί συνεταιρισμοί και οι ομάδες παραγωγών το οποίο φορολογείται με συντελεστή 13% (σχετ. ΠΟΛ.1059/ 18.3.2015 εγκύκλιος). Επισημαίνεται ότι για να χρησιμοποιηθεί ο μειωμένος συντελεστής φορολόγησης 13% θα πρέπει να έχει ενεργοποιηθεί το αντίστοιχο πεδίο ότι ο υπόχρεος είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο ΠΑΣΕΓΕΣ.
2. Οι κωδικοί 579 και 575 συμπληρώνονται από τις επιχειρήσεις που έχουν κάνει χρήση των εν λόγω κινήτρων προκειμένου να αφαιρεθεί το ποσό της απαλλαγής από την καταβολή φόρου κατά το τρέχον φορολογικό έτος λόγω πραγματοποίησης παραγωγικών επενδύσεων, στο πλαίσιο των διατάξεων του ν.3908/2011 (φορολογική απαλλαγή ν. 3908/2011), καθώς και το διπλάσιο ποσό του μισθώματος που καταβάλλεται για τη χρήση ακινήτου στην περιοχή Γεράνι – Μεταξουργείο, με βάση τις διατάξεις της παρ. Β2 των άρθρων 43 και 44 του ν.4030/2011 (φορολογικά κίνητρα αποκατάστασης κτηρίων στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας), αντίστοιχα.
Ειδικά για τον κωδικό 579 (Απαλλαγή καταβολής φόρου ν.3908/2011) το ποσό της φορολογικής απαλλαγής υπολογίζεται μετά την αφαίρεση από τον αναλογούντα φόρο του φόρου που αναλογεί στα κέρδη που διανέμονται ή αναλαμβάνονται από τους εταίρους (μετά την αναγωγή του σε μικτό ποσό).
3. Στον κωδικό 009 αναγράφεται το ποσό του φόρου που παρακρατήθηκε ή καταβλήθηκε και δεν υπάρχει ηλεκτρονική πληροφόρηση, τόσο για εισοδήματα του τρέχοντος φορολογικού έτους, όσο και για εισοδήματα προηγούμενων φορολογικών ετών (αποθεματικά) σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησής τους. Επίσης, στον κωδικό αυτό αναγράφεται και το ποσό που καταβλήθηκε με βάση τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν.2579/1998 (μεταβίβαση άδειας κυκλοφορίας και οχήματος Δ.Χ.) σε περίπτωση που η υπεραξία από την ως άνω μεταβίβαση διανεμηθεί ή κεφαλαιοποιηθεί και υπαχθεί σε φορολογία με βάση τις διατάξεις του άρθρου 47 του ν.4172/2013, ο προκαταβλητέος φόρος μηχανικών και αρχιτεκτόνων της παρ. 4 του άρθρου 69 του ν.4172/2013, καθώς και ο φόρος που καταβλήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.δ.1146/1972 από τη μεταβίβαση αυτοκινήτου Ι.Χ. από επιχείρηση που τηρεί απλογραφικά βιβλία, σε περίπτωση που η προκύπτουσα υπεραξία φορολογηθεί με τις γενικές διατάξεις.
4. Στον κωδικό 090 αναγράφεται το ποσό του φόρου που παρακρατήθηκε ή καταβλήθηκε και υπάρχει ηλεκτρονική πληροφόρηση. Ο κωδικός είναι προσυμπληρωμένος μόνο για νομικά πρόσωπα με φορολογικό έτος 1/1 έως 31/12.
Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση εισφοράς όλου ή μέρους δημόσιου τεχνικού έργου από τον αρχικό ανάδοχο σε κοινοπραξία ή εταιρεία στην οποία συμμετέχει και ο ίδιος, προκειμένου να εφαρμοστούν τα τέσσερα τελευταία εδάφια της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 64 του ν.4172/2013 θα πρέπει ο αρχικός ανάδοχος, εφόσον το ποσό του παρακρατηθέντος φόρου (3%) έχει καταχωρηθεί στον κωδικό 090 (μέσω αποστολής του ηλεκτρονικού αρχείου βεβαιώσεων), να το διαγράψει από τον αντίστοιχο κωδικό έτσι ώστε αυτό να συμψηφισθεί, με σχετική βεβαίωση που θα χορηγήσει, από τον αναλογούντα φόρο της κατασκευάστριας εταιρείας ή κοινοπραξίας (σχετ. η ΠΟΛ.1025/ 2017 Απόφαση ΑΑΔΕ).
5. Στον κωδικό 008 αναγράφεται το ποσό του φόρου που προκαταβλήθηκε από το νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα το προηγούμενο φορολογικό έτος, το οποίο άλλωστε εμφανίζεται στον αντίστοιχο κωδικό από το σύστημα TAXIS.
6. Στον κωδικό 052 αναγράφεται το ποσό του φόρου που καταβλήθηκε για τα μερίσματα που εισπράττει ημεδαπή μητρική εταιρεία από ημεδαπή θυγατρική της, όταν δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 48 του νόμου  4172/ 2013, δηλαδή τα ποσά των φόρων νομικών προσώπων που εμφανίζονται στους πίνακες 3Α1α και 3Α1δ, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μερίσματα που εισπράττουν μέλη των κοινοπραξιών λόγω συμμετοχής τους σε αυτές (ΠΟΛ.1121/ 15.6.2015).
Σε περίπτωση που το ποσό του φόρου που καταβλήθηκε είναι μεγαλύτερο από το ποσό του φόρου του ΚΑ 004 μειωμένο με το ποσό της φορολογικής απαίτησης του άρθρου 27Α ν.4172/2013 (ΚΑ: 995), η επιπλέον διαφορά δεν επιστρέφεται, καθόσον με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 68 του ν.4172/2013 επιστρέφεται μόνο το επιπλέον ποσό που αντιστοιχεί στον φόρο που προκαταβλήθηκε ή παρακρατήθηκε.
7. Στον κωδικό 111 αναγράφεται ο φόρος που έχει ήδη καταβληθεί με βάση τις προηγούμενες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος από τα πρώην νομικά πρόσωπα της παρ.1 του άρθρου 101 του ν.2238/1994 και ο οποίος αντιστοιχεί στα τεκμαρτά κέρδη της οικοδομής της οποίας ολοκληρώθηκε η ανέγερση, ανεξάρτητα από το αν η οικοδομική άδεια εκδόθηκε πριν ή μετά την 1.1.2006.
Ειδικά, τα πρώην νομικά πρόσωπα της παρ.4 του άρθρου 2 του ν.2238/1994 συμψηφίζουν φόρο που προέρχεται μόνο από πωλήσεις ημιτελών οικοδομών που πραγματοποιήθηκαν μέχρι 31.12.2013, η κατασκευή των οικοδομών αυτών ολοκληρώθηκε το φορολογικό έτος 2016 και των οποίων η οικοδομική άδεια εκδόθηκε μετά την 1.1.2006.
8. Στον κωδικό 600 αναγράφεται το ποσό του φόρου που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή. Επισημαίνεται ότι αναλυτικές οδηγίες – διευκρινίσεις για την καταχώρηση των κωδικών 009, 008, 052, 111 και 600 έχουν δοθεί στην ΠΟΛ.1060/ 19.3.2015 εγκύκλιο.
Ειδικά, το ποσό που είναι καταχωρημένο στον κωδικό 600 δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό του φόρου που αναλογεί για το εισόδημα αυτό στην Ελλάδα μειωμένο με το ποσό της φορολογικής απαίτησης του άρθρου 27Α ν.4172/2013 (ΚΑ: 995).
9. Ο κωδικός 751 συμπληρώνεται από τις τραπεζικές επιχειρήσεις και αναγράφεται το μέρος του πιστωτικού υπολοίπου προηγούμενων χρήσεων (οικονομικών ετών 2012, 2013, 2014 και φορολογικών ετών 2014 και 2015) που συμψηφίζεται με τον φόρο εισοδήματος του φορολογικού έτους 2016, μειωμένο με το ποσό της φορολογικής απαίτησης του άρθρου 27Α ν.4172/2013 (ΚΑ: 995), κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 6 του άρθρου 3 του ν.4046/2012. Περαιτέρω, στον κωδικό 749 αναγράφεται το μέρος του πιστωτικού υπολοίπου που προκύπτει στο φορολογικό έτος 2016 και μεταφέρεται για συμψηφισμό με τον φόρο εισοδήματος των πέντε (5) επόμενων φορολογικών ετών, προκειμένου να διαχωριστεί από το πιστωτικό υπόλοιπο προς επιστροφή (κωδικός 750).
10. Όσον αφορά τον κωδικό 006 και με αφορμή τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 22 του ν.4283/2014, επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες τυγχάνουν μισθωτές ακίνητης περιουσίας των Ιερών Μονών του Αγίου Όρους, τα τέλη χαρτοσήμου θα αποδίδονται από τον μισθωτή όχι με τη δήλωσή του αλλά στην αρμόδια Δημόσια Οικοομική Υπηρεσία (ΔΟΥ) με καταληκτική ημερομηνία τη λήξη υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους που αφορούν.
11. Ο κωδικός 911 αφορά τους υπόχρεους καταβολής του τέλους επιτηδεύματος του ν.3986/2011, υπολογίζεται από το σύστημα και είναι προεκτυπωμένος στη φόρμα της δήλωσης, καθόσον συμβεβαιώνεται με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος.
12. Ο κωδικός 649 συμπληρώνεται από τις επιχειρήσεις, οι οποίες δηλώνουν αν υπόκεινται σε έλεγχο υποχρεωτικό από νόμιμο ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο.
13. Στον κωδικό 003 μεταφέρεται το ποσό του κωδικού 448 και στον κωδικό 001 μεταφέρεται το ποσό του κωδικού 048 και τυχόν ποσό που υφίσταται στον κωδικό 100. Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που υπάρχει μεταφερόμενη ζημία στον κωδικό 448 και ταυτόχρονα είναι συμπληρωμένο ποσό στον κωδικό 100, τότε στον 001 μεταφέρεται το ποσό του κωδικού 100 και στον κωδικό 003 το ποσό του κωδικού 448.

Οδηγός συμπλήρωσης δήλωσης ΝΈντυπο Ν

Εγκύκλιος
ΠΟΛ. 1047/24-03-2017 Οδηγίες για τη συμπλήρωση και την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων φορολογικού έτους 2016.

ΕΕ: Το δικαίωμα της προσωρινής, μερικής απασχόλησης στους γονείς

ΕΕ: Το δικαίωμα της προσωρινής, μερικής απασχόλησης στους γονείς

 0
Oι γονείς θα πρέπει στο μέλλον να έχουν το δικαίωμα της προσωρινής, μερικής απασχόλησης και της επιστροφής στην πλήρη, σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ το δικαίωμα αυτό θα είναι εγγυημένο για δώδεκα χρόνια, σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα της κυριακάτικης έκδοσης της εφημερίδας «Die Welt», η οποία επικαλείται σχετικό σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόκειται να παρουσιάσει το λεγόμενο πυλώνα των κοινωνικών δικαιωμάτων, τον οποίο προετοιμάζει εδώ και μήνες, την ερχόμενη Τετάρτη. Ο λόγος είναι οι κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες στα 28 κράτη-μέλη και η φτώχεια πολλών πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιο προχωρημένες ιδέες, όμως, απορρίφθηκαν προφανώς, αφού η Μαριάν Τίσεν, η Επίτροπος Απασχόλησης, δήλωσε στη γερμανική εφημερίδα ότι «δεν θα εισαχθούν η ασφάλεια για τους ανέργους και τα παρόμοια».
Αντί αυτών, η Κομισιόν τάσσεται υπέρ μιας κοινής δήλωσης των χωρών μελών και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπέρ ενός «Κανόνα» 20 κοινωνικών δικαιωμάτων για όλους τους Ευρωπαίους. Σε αυτόν θα περιλαμβάνονται «αξιοπρεπείς μισθοί», ένα ελάχιστο εισόδημα και η ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών.
Η πρόταση για το δικαίωμα προσωρινής μερικής απασχόλησης των γονέων συμπίπτει με ανάλογη της γερμανίδας υπουργού Εργασίας, Αντρέα Νάλες, η οποία ανήκει στο σοσιαλδημοκρατικό κόμμα (SPD). Η πρότασή της αφορά σε επιχειρήσεις άνω των 15 ατόμων, αλλά δεν βρίσκει σύμφωνο το Χριστιανοδημοκρατικό κόμμα (CDU).
Πηγή:ΑΠΕ-ΜΠΕ.