Δευτέρα, 10 Ιουλίου 2017

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Ανακοίνωση - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ειδικούς εκκαθαριστές ΑΕΠΕΥ

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Ανακοίνωση - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ειδικούς εκκαθαριστές ΑΕΠΕΥ
Κολοκοτρώνη 1 και Σταδίου, 105 62 ΑΘΗΝΑ, Τηλ: 33 77 100, Fax: 33 77 205, http://www.hcmc.gr
_____

Ανακοίνωση - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Το άρθρο 22 του ν.3606/2007 τροποποιήθηκε με το άρθρο 20 του ν. 4474/2017 (ΦΕΚ Α 80/7-6-2017). Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του ως άνω άρθρου 22:
«Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς διορίζει, με την ίδια απόφαση με την οποία θέτει την ΑΕΠΕΥ σε ειδική εκκαθάριση, τον ειδικό εκκαθαριστή αυτής. Ο ειδικός εκκαθαριστής είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με γνώσεις και εμπειρία σε θέματα κεφαλαιαγοράς, και επιλέγεται από κατάλογο είκοσι (20) τουλάχιστον προσώπων που καταρτίζεται κατ’ έτος από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Ο ειδικός εκκαθαριστής αναλαμβάνει καθήκοντα από την επίδοση σε αυτόν της ως άνω απόφασης. Όταν ο ειδικός εκκαθαριστής είναι φυσικό πρόσωπο, μπορεί να είναι ορκωτός ελεγκτής λογιστής, οικονομολόγος ή δικηγόρος. Ο διορισμός του ειδικού εκκαθαριστή συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του διοικητικού συμβουλίου της ΑΕΠΕΥ. Στον ειδικό εκκαθαριστή εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 για το διοικητικό συμβούλιο. Τυχόν διαπίστωση της ακυρότητας του διορισμού του ειδικού εκκαθαριστή δεν θίγει έναντι τρίτων το κύρος των πράξεων του από την επίδοση του διορισμού του μέχρι την ακύρωση αυτού. Ο ειδικός εκκαθαριστής υπόκειται στον έλεγχο και την εποπτεία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η οποία μπορεί να τον αντικαθιστά κατά πάντα χρόνο».

Όσοι ενδιαφερόμενοι πληρούν τα κριτήρια που τίθενται με το παραπάνω άρθρο καλούνται να υποβάλλουν σχετικό έγγραφο αίτημα, συνοδευόμενο από τα σχετικά δικαιολογητικά, στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, Κολοκοτρώνη 1 και Σταδίου, 105 62 Αθήνα.

Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, μπορείτε να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπου είναι αναρτημένος ο νόμος ν. 4474/2017 (http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/elib/lawslaws).

https://www.taxheaven.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: