Τρίτη, 30 Μαΐου 2017

Σ/Ν με θέμα " Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2376 και άλλες διατάξεις."

ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ ΝΕΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Kατατέθηκε στην Βουλή Νέο Νομοσχέδιο του ΥΠΟΙΚ  με θέμα Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2376 και άλλες διατάξεις."
Eιδικότερα,
Οι αλλαγές που επέρχονται  στην φορολογική  νομοθεσία με το νομοσχέδιο  απαριθμούνται παρακάτω.
1. Ενσωματώνονται στην εσωτερική νομοθεσία οι διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2376 του Συμβουλίου της 8ηςΔεκεμβρίου 2015 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ, όσον αφορά την υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα της φορολογίας.
(άρθρα 1-6)
2 .Τροποποιείται το άρθρο 7 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν.2859/2000),  ως προς τις πράξεις που θεωρούνται ως παράδοση αγαθών και προστίθενται στα δώρα που εξαιρούνται, στο πλαίσιο της ανθρωπιστικής κρίσης, τα είδη σίτισης που παραδίδονται στο Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων και το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, προκειμένου να διανεμηθούν περαιτέρω άνευ ανταλλάγματος για την κάλυψη των αναγκών σίτισης των μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας δημόσιας εκπαίδευσης,
3. Τροποποιείται, επίσης, το άρθρο 35 του ανωτέρω Κώδικα, ως προς τον υπόχρεο απόδοσης του Φ.Π.Α στις παραγγελιοδοχικές πωλήσεις αγροτικών προϊόντων για λογαριασμό αγροτών φυσικών προσώπων.   ....      
(άρθρο 7)
Δείτε όλες τις Φορολογικές Αλλαγές.
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pTWkxb2ZZRUFzMHM/view?usp=sharing
 Δείτε το Νομοσχέδιο
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pcTZXMG9nd1J0SDQ/view?usp=sharing
Δείτε την Αιτιολογική έκθεση.
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pQlNiNGZSY25OdEU/view?usp=sharing 

Σ/Ν  με θέμα   " Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2376 και άλλες διατάξεις."
Οι   14+1  αλλαγές που επέρχονται  στην φορολογική  νομοθεσία με το παρόν  νομοσχέδιο  απαριθμούνται  παρακάτω.
1. Ενσωματώνονται στην εσωτερική νομοθεσία οι διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2376 του Συμβουλίου της 8ηςΔεκεμβρίου 2015 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ, όσον αφορά την υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα της φορολογίας.
(άρθρα 1-6)
2 .Τροποποιείται το άρθρο 7 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν.2859/2000),  ως προς τις πράξεις που θεωρούνται ως παράδοση αγαθών και προστίθενται στα δώρα που εξαιρούνται, στο πλαίσιο της ανθρωπιστικής κρίσης, τα είδη σίτισης που παραδίδονται στο Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων και το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, προκειμένου να διανεμηθούν περαιτέρω άνευ ανταλλάγματος για την κάλυψη των αναγκών σίτισης των μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας δημόσιας εκπαίδευσης,
3. Τροποποιείται, επίσης, το άρθρο 35 του ανωτέρω Κώδικα, ως προς τον υπόχρεο απόδοσης του Φ.Π.Α στις παραγγελιοδοχικές πωλήσεις αγροτικών προϊόντων για λογαριασμό αγροτών φυσικών προσώπων.
(άρθρο 7)
Επέρχονται τροποποιήσεις στον Κώδικά Φορολογικής Διαδικασίας (Κ.Φ.Δ. ν. 4174/2013), στα εξής κατά βάση σημεία:
4.  Αντικαθίσταται η  παρ. 2 του άρθρου 9 του Ν.4174/2013 ως εξής:
«2. Οι ερμηνευτικές εγκύκλιοι είναι δεσμευτικές για τη Φορολογική Διοίκηση, έως ότου ανακληθούν ρητά ή έως ότου τροποποιηθεί η νομοθεσία την οποία ερμηνεύουν. Η τυχόν μεταβολή της ερμηνευτικής θέσης της Φορολογικής Διοίκησης δεν ισχύει αναδρομικά σε περίπτωση που συνεπάγεται τη χειροτέρευση της θέσης των φορολογούμενων».
5. Αντικαθίσταται   η παρ. 5 του άρθρου 9 του Ν.4174/2013 ως εξής: «
Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος ακολούθησε τις εγκυκλίους της φορολογικής Διοίκησης αναφορικά με τη φορολογική του υποχρέωση, η δήλωσή του δε θεωρείται ανακριβής ή δε θεωρείται ότι παρέλειψε να υποβάλει δήλωση, κατά περίπτωση».

6. Παρέχεται εξουσιοδότηση στον Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε να ορίζει με απόφασή του κατηγορίες φορολογούμενων, οι οποίοι υποχρεούνται να παρέχουν αυτομάτως πληροφορίες για την επιχειρηματική τους  δραστηριότητα, καθώς και την διαδικασία υποβολής των εν λόγω πληροφοριών.
7. Προστίθενται νέες περιπτώσεις διαδικαστικών παραβάσεων(  ( ιε, ιστ και ιζ ) στο άρθρο 54 του Κ.Φ.Δ  σχετικά με την έκδοση ή λήψη παραστατικών για πράξεις που δεν επιβαρύνονται με Φ.Π.Α. κ.λπ. και ορίζονται, κατά περίπτωση, οι αντίστοιχες κυρώσεις (πρόστιμα ).
ιε) δεν εκδίδει λογιστικά αρχεία ή εκδίδει ή λαμβάνει ανακριβή λογιστικά αρχεία (παραστατικά), για πράξεις που δεν επιβαρύνονται με ΦΠΑ,
ιστ) διακινεί αγαθά χωρίς την ύπαρξη παραστατικών στοιχείων διακίνησης,
ιζ) δεν συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις της παρ. 3 του άρθρου 20 του ν. 3842/2010.
  Τα  πρόστιμα που θα επιβάλλονται για τις παραπάνω περιπτώσεις  ανέρχονται στα 500 ευρώ ανά φορολογικό έλεγχο, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης απλογραφικού λογιστικού συστήματος, και χίλια 1.000 ευρώ, ανά φορολογικό έλεγχο, αν ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης διπλογραφικού φορολογικού συστήματος στις περιπτώσεις ιε και ιστ της παρ. 1.
Στην περίπτωση που καταγραφεί παράβαση στο ιζ  της παρ. 1, το πρόστιμο θα ανέλθει στα 100 ευρώ (για τη μη εξόφληση από τον λήπτη των αγαθών ή των υπηρεσιών φορολογικών στοιχείων συνολικής αξίας 500 ευρώ και άνω με τη χρήση μέσων πληρωμής με κάρτα ή άλλων ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής.)
(άρθρο 12)
Τροποποιούνται διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας σχετικά με τη φορολόγηση ακινήτων στα εξής κατά βάση σημεία:
8. Παύει, να είναι υποκείμενο του ΕΝ.Φ.Ι.Α ο σύνδικος της πτώχευσης, για την πτωχευτική ακίνητη περιουσία. Παραμένει, ωστόσο, η υποχρέωση αυτού για υποβολή της δήλωσης ακινήτων για λογαριασμό όμως του πτωχού, (σήμερα, η υποχρέωση αυτή υφίσταται για λογαριασμό του συνδίκου πτώχευσης).
9. Δεν συνυπολογίζεται και για τα έτη 2017 και 2018 (ίσχυε ειδικά για το έτος 2016) στη συνολική αξία των δικαιωμάτων επί ακινήτου για τον υπολογισμό του συμπληρωματική ΕΝΦΙΑ, η αξία των δικαιωμάτων επί γηπέδων εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού.( αγροτεμάχια – βοσκοτόπια  κ.λ.π)
10. Προβλέπεται ότι, το σχετικό πιστοποιητικό που αφορά ακίνητο πτωχού, χορηγείται στον σύνδικο, εφόσον το ίδιο ακίνητο περιλαμβάνεται στη δήλωση ΕΝ.Φ.Ι.Α και Φ.Α.Π. και υπό την προϋπόθεση ότι έχουν καταβληθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τους εν λόγω φόρους για το οριζόμενο χρονικό διάστημα.
11. Χορηγείται ένα ενιαίο πιστοποιητικό για το σύνολο των ακινήτων, χωρίς να απαιτείται να έχει προηγηθεί ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών από ΕΝ.Φ.Ι.Α. ή/και Φ.Α.Π. εφόσον με το σχετικό συμβολαιογραφικό έγγραφο μεταβιβάζεται με αντάλλαγμα το σύνολο της ακίνητης περιουσίας φυσικού ή νομικού προσώπου και το συνολικά οφειλόμενο ποσό κύριων και πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων αποδίδεται, επί ποινή ακυρότητας του συμβολαίου, από το συμβολαιογράφο μέσα στην προθεσμία των τριών (3) εργασίμων ημερών.
Οι ρυθμίσεις αυτές ισχύουν από 1-1-2017.
(άρθρο 13)
12. Διευρύνεται ο κύκλος των δικαιούχων της απαλλαγής από το φόρο για την αιτία θανάτου απόκτηση πρώτης κατοικίας συμπεριλαμβάνοντας:
τους υπηκόους των χωρών του Ε.Ο.Χ το σύνολο των Ελλήνων και πολιτών των κρατών - μελών της Ε.Ε. ανεξάρτητα αν είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος ή μη.
(άρθρο 14)
13. Προστίθεται διάταξη στο άρθρο 13 του προϊσχύοντος Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε., ν.2238/1994) και προβλέπεται ότι, η πώληση ή η μίσθωση ακινήτου, στο οποίο λειτουργούσε επιχείρηση, μετά του τυχόν υφιστάμενου εξοπλισμού, σε άλλη επιχείρηση, δεν συνιστά μεταβίβαση επιχείρησης για την επιβολή φόρου υπεραξίας.
Η προαναφερόμενη διάταξη καταλαμβάνει εκκρεμείς υποθέσεις για τις οποίες έχει ήδη επιβληθεί φόρος υπεραξίας κατά το προαναφερόμενο άρθρο.
(άρθρο 16)
14. Καταργείται, εφεξής, η διάταξη της παρ.2 του άρθρου 8 του ν. 1882/1990, όπως ισχύει σχετικά με τη χορήγηση βεβαίωσης ηλεκτροδότησης ακινήτων.
15. Τροποποιείται το άρθρο 16 του π.δ.965/1980 περί φορολογίας ζύθου στα εξής σημεία:
- Επιτρέπεται, εφεξής, η συστέγαση και  συλλειτουργία των ζυθοποιείων με μονάδες παραγωγής ποτών από ζύμωση του κωδικού ΣΟ 22.06.
- Καταργούνται οι περιορισμοί που επιβάλλονται στα εργοστάσια ζυθοποιεία - βυνοποιεία αναφορικά με τους όρους εγκατάστασης τους.
(άρθρο 17 και 18)
                                                        ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Λ. ΒΟΥΘΟΥΝΗΣ

                                                                         26/5/2017

Δεν υπάρχουν σχόλια: