Δευτέρα, 29 Μαΐου 2017

ΣΛΟΤ 2822/2016 Μετοχές συνδεδεμένων επιχειρήσεων

Print Friendly
.
ΣΛΟΤ 2822/2016
Μετοχές συνδεδεμένων επιχειρήσεων
ΕΡΩΤΗΜΑ
ΙΣΤΟΡΙΚΟ.
Η εταιρεία Α (XXXXXXXXXXX) είναι συνδεδεμένη (μητρική) της εταιρείας Β. Η εταιρεία Β είναι επίσης συνδεδεμένη (μητρική) των εταιρειών Γ και Δ. Όλες οι εταιρείες δραστηριοποιούνται στον ξενοδοχειακό τομέα με ιδιόκτητα ξενοδοχεία.
ΣΚΕΠΤΙΚΟ.
Η εταιρεία Α προτίθεται στην αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 3.000.000 ευρώ προκειμένου επεκτείνει τις επενδυτικές δραστηριότητές της. Οι μέτοχοι της εταιρείας Α (φυσικά πρόσωπα) προτίθενται στην παραίτηση τους από το προτιμησιακό δικαίωμα.
ΕΡΩΤΗΜΑ.
Δύναται η εταιρεία Δ, που διαθέτει την απαιτούμενη ρευστότητα χωρίς να επηρεάζεται η βιωσιμότητά της και η εξασφάλιση των δανειστών της, να αποκτήσει μετοχές της εταιρείας Α (γιαγιάς), σύμφωνα με το παραπάνω σκεπτικό, και πως απεικονίζονται οι λογιστικές εγγραφές της απόκτησης σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Το ερώτημα της δυνατότητας απόκτησης μετοχών από έμμεση θυγατρική της έμμεσης μητρικής της, εν προκειμένω η απόκτηση μετοχών εκδόσεως της Α από τη Δ, είναι νομικό και συνεπώς δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα του ΣΛΟΤ.
Από λογιστικής απόψεως η απόκτηση, απεικονίζεται ως εξής:
(α) Εταιρεία Δ.: Χρεώνεται η συμμετοχή με πίστωση των ταμιακών διαθεσίμων ή άλλου περιουσιακού στοιχείου που θα καταβληθεί.
(β) Εταιρεία Α.: Χρεώνονται τα ταμιακά διαθέσιμα ή άλλο περιουσιακό στοιχείο που θα αποκτηθεί από την αύξηση και πιστώνεται το μετοχικό κεφάλαιο (και το υπέρ το άρτιο αν η έκδοση των μετοχών γίνει σε τιμή μεγαλύτερη από την ονομαστική αξία τους).
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ
ΤΑ ΜΕΛΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια: