Παρασκευή, 7 Ιουλίου 2017

Διανομή κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών εντός της τρέχουσας χρήσης

Διανομή κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών εντός της τρέχουσας χρήσης

Το άρθρο 34 του ΚΝ 2190/1920  άλλαξε τίτλο με την παρ. 1, άρθρο 41 του Ν 3604/2007 (ο νέος τίτλος είναι: «Αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης»), ενώ ταυτοχρόνως αντικαταστάθηκε πλήρως η παράγραφος 2 του ιδίου ως άνω άρθρου (από την παρ. 2 του άρθρου 41 του Ν 3604/2007). Υπενθυμίζεται ότι ο Ν 3604/2007 έφερε εκτεταμένες αλλαγές στον βασικό κωδικοποιημένο νόμο 2190 περί ανωνύμων εταιρειών, ενσωματώνοντας κυρίως εκκρεμείς ευρωπαϊκές Οδηγίες, με αποτέλεσμα  να απλοποιηθούν πλείστα θέματα λειτουργίας των εταιρειών αυτής της μορφής (σύσταση, εποπτεία, διοίκηση, δημοσιότητα κ.λπ.), αλλά και να αποσαφηνιστούν κανόνες και διατάξεις που χαρακτηρίζονταν από αρκετές δυσκολίες κατά την εφαρμογή τους. Ακολούθησε ασφαλώς, ο Ν 4308/2014 ΕΛΠ, ο οποίος προσάρμοσε και τις λογιστικές διαδικασίες (βλ. περισσότερα: Ευάγγελος Περάκης, «Το νέο Δίκαιο της ΑΕ» ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 2015, μετά τις αλλαγές του Ν 4336/2015).
Η σχετικώς «νέα» λοιπόν παράγραφος 2 του άρθρου 34 του ΚΝ, σε αντιδιαστολή με την προηγούμενη παράγραφο 1, ορίζει εκείνες τις περιπτώσεις κατά τις οποίες μπορεί να αποφασίζει το ΔΣ υπό προϋποθέσεις, χωρίς να είναι αναγκαία η σύγκληση ΓΣ. Μία από τις περιπτώσεις (στ) αφορά στην δυνατότητα διανομής κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση.
Συνεπώς, κατά ρητή διατύπωση στον νόμο, δεν υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της ΓΣ «η δυνατότητα διανομής κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση,  με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, εφόσον έχει υπάρξει σχετική εξουσιοδότηση της τακτικής γενικής συνέλευσης» . Ο νομοθέτης προφανώς εννοεί κέρδη ή προαιρετικά αποθεματικά προηγουμένων χρήσεων, αφού για τα κέρδη της ήδη κλεισμένης χρήσης αποφασίζει η τακτική ΓΣ κατά την στιγμή της σύγκλησης.
Μπορεί δηλαδή η τακτική γενική συνέλευση να  αποφασίσει «να παράσχει εξουσιοδότηση στο Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 34, παρ. 2, περ. στ  του Κ.Ν. 2190/1920  (όπως προστέθηκε με το άρθρο 41, παρ. 2 του Ν. 3604/2007), να προβεί σε διανομή των κερδών σε νέο ή των προαιρετικών αποθεματικών, εν όλω ή εν μέρει,  εντός της τρέχουσας χρήσης, εφόσον η ρευστότητα της Εταιρείας σε συνδυασμό με τις χρηματοοικονομικές ανάγκες το επιτρέπουν».
(αυτή είναι μια προτεινόμενη διατύπωση της σχετικής απόφασης που θα συμπεριληφθεί στα πρακτικά της τακτικής ΓΣ).
Κρίσιμη ημερομηνία για την παρακράτηση και απόδοση του φόρου μερισμάτων 15%, είναι η ημερομηνία που θα συνεδριάσει και θα αποφασίσει το ΔΣ, δεδομένου ότι τότε θα πιστωθούν οι λογαριασμοί των δικαιούχων μετόχων ή του προσωπικού με τα ποσά της διανομής. Ερμηνεύοντας στενά την παραπάνω διάταξη, η εξουσιοδότηση αυτή μπορεί να δοθεί μόνο από την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων.
Ας δούμε τώρα τι είναι η έκτακτη γενική συνέλευση.
Έκτακτη γενική συνέλευση είναι κάθε συνέλευση των μετόχων που συνέρχεται εκτάκτως, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, μετά από αίτημα προσώπων που έχουν τέτοιο δικαίωμα.  Έκτακτη ΓΣ, για παράδειγμα, υποχρεούται να συγκαλέσει το ΔΣ, βάσει του άρθρου 47 του ΚΝ 2190/1920, όταν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας (αλγεβρικό άθροισμα) γίνει κατώτερο από το 50% του μετοχικού κεφαλαίου.  Ομοίως, έκτακτη ΓΣ μπορεί να συγκληθεί μετά από αίτημα προς το ΔΣ, μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20  του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (άρθρο 39, δικαιώματα μειοψηφίας), για θέματα που η μειοψηφία κρίνει ότι πρέπει να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις.
Ασφαλώς, έκτακτη ΓΣ μπορεί να συγκληθεί και για την λήψη απόφασης διανομής κερδών ή αποθεματικών (που επιτρέπεται η διανομή τους), προηγουμένων χρήσεων, παρόλο που ο ΚΝ 2190/1920 δεν προβλέπει ρητώς τέτοια διαδικασία. Σχετικό είναι το Έγγραφο της ΑΑΔΕ (Διεύθυνση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας) με αριθμό πρωτοκόλλου: Β 1065927 ΔΞ 2017, της 3/5/2017 (βλ.: www.epixeirisi.gr )
Πάντως, σύμφωνα με τα ανωτέρω, εφόσον υπάρχει απόφαση από τακτική ΓΣ, με την οποία εξουσιοδοτείται το ΔΣ να προβαίνει σε τέτοιας μορφής διανομές, με τις προϋποθέσεις που ενδέχεται να τίθενται κατά περίπτωση, αποφεύγεται η σύγκληση έκτακτης ΓΣ.
Νίκος Σγουρινάκης
n_sgourinakis@hotmail.com

Δεν υπάρχουν σχόλια: