Τετάρτη, 5 Ιουλίου 2017

Εξετάζεται η ηλεκτρονική καταχώριση συμβολαίων - Τι απαντούν τα υπουργεία για τη γραφειοκρατία και τον μεγάλο αριθμό των απαιτούμενων δικαιολογητικών στις μεταβιβάσεις ακινήτων

Εξετάζεται η ηλεκτρονική καταχώριση συμβολαίων - Τι απαντούν τα υπουργεία για τη γραφειοκρατία και τον μεγάλο αριθμό των απαιτούμενων δικαιολογητικών στις μεταβιβάσεις ακινήτων
Στη βουλή έφτασε το υπόμνημα της Π.ΟΜ.ΙΔ.Α. σχετικά με τις συναλλαγές επί των ακινήτων και το πλήθος δικαιολογητικών που χρειάζονται για τις μεταβιβάσεις ακινήτων.

Μετά από ερώτηση βουλευτή το Υπ. Οικονομικών μέσω της Α.Α.Δ.Ε., απέστειλε δύο έγγραφες απαντήσεις:

-ΔΕΦΚ A 1062034 ΕΞ 2017 - Πιστοποιητικά που απαιτούνται για τη μεταβίβαση ακινήτων.
-Αριθ. Πρωί.: Δ.ΕΙΣΠΡ. Α 1061063 ΕΞ/2017 - Αναφορικά με τη διαδικασία της συμβολαιογραφικής μεταβίβασης ακινήτων και του αριθμού των απαιτούμενων δικαιολογητικών αυτής
Ενώ το Υπ. Δικαιοσύνης απάντησε τα ακόλουθα:
Σε απάντηση της υπ’ αριθ. 4983/11-04-2017 Ερώτησης, που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων ο Βουλευτής κ. Αντ. Γρέγος, με θέμα: «Η γραφειοκρατία και ο μεγάλος αριθμός των απαιτούμενων δικαιολογητικών στις μεταβιβάσεις ακινήτων, ταλαιπωρεί πολίτες, δικηγόρους και συμβολαιογράφους», και κατά λόγο αρμοδιότητας, σας αναφέρουμε ότι το επικαλούμενο υπόμνημα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ) δεν έχει περιέλθει στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου μας.
Περαιτέρω, σας γνωρίζουμε ότι η συλλογή των απαραίτητων δικαιολογητικών προκειμένου να συνταχθεί συμβολαιογραφική πράξη περί μεταβίβασης ακινήτων έχει γνώμονα την διασφάλιση της νομικής υπόστασης της εν λόγω μεταβίβασης και των εμπραγμάτων δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτή.

Σημειώνεται ότι για τη διευκόλυνση και απλούστευση των συναλλαγών, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο οποίο υπάγεται η εταιρία «ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΕ» (ΕΚΧΑ Α.Ε), εξετάζει την δυνατότητα εφαρμογής ηλεκτρονικής καταχώρησης συμβολαίων στο πλαίσιο κτηματογράφησης της χώρας. Ως εκ τούτου, κοινοποιούμε αντίγραφο της ως άνω Ερώτησης στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, προκειμένου να σας ενημερώσει σχετικά.

https://www.taxheaven.gr

Αριθ. πρωτ.: Δ.ΕΙΣΠΡ. Α 1061063 ΕΞ/2017
Αναφορικά με τη διαδικασία της συμβολαιογραφικής μεταβίβασης ακινήτων και του αριθμού των απαιτούμενων δικαιολογητικών αυτής

Αθήνα , 25 Απριλίου 2017
Αριθ. Πρωτ.: Δ.ΕΙΣΠΡ. Α 1061063 ΕΞ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α'

Καρ. Σερβίας 10 10184 Αθήνα
Β. Μαυρομμάτη, Α. Βοντετσιάνου
2103605159
2103635077

Αρ. Σχετ. : ΑΤΚΕ 0004352 ΕΞ   2017/1202/19-04-2017 (Φ11)
ΠΡΟΣ: ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΛΕΩΧΑΡΟΥΣ 2

Θέμα: «Απάντηση στην υπ' αριθμ. 4983/11.4.2017 Ερώτηση»

Απαντώντας στο υπ' αριθμ. ΑΤΚΕ 0004352 ΕΞ 2017/1202 Υπηρεσιακό Σημείωμά σας με το οποίο αποστείλατε στην υπηρεσία μας την υπ' αριθμ. 4983/11.04.2017 Ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων ο βουλευτής κος Α. Γρέγος αναφορικά με τη διαδικασία της συμβολαιογραφικής μεταβίβασης ακινήτων και του αριθμού των απαιτούμενων δικαιολογητικών αυτής, σας γνωρίζουμε, σχετικά με θέματα αρμοδιότητάς μας, τα ακόλουθα:

Αποδεικτικό ενημερότητας, από 01.01.2014, χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α'- Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας -ΚΦΔ) και τις κατ’ εξουσιοδότηση εκδοθείσες Αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ.1274/27.12.2013και ΠΟΛ.1275/27.12.2013 (σχετ. εγκύκλιοι ΠΟΛ.1124/29.4.2014ΠΟΛ.1118/29.7.2016 και ΠΟΛ.1141/16.9.2016), όπως όλα τα ανωτέρω ισχύουν.

Οι πράξεις και συναλλαγές για τις οποίες καθίσταται υποχρεωτική η προσκόμιση αποδεικτικού ενημερότητας περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 1 της ΠΟΛ.1274/27.12.2013.

Σύμφωνα, επίσης, με το άρθρο 5 της ΠΟΛ.1274/27.12.2013, το αποδεικτικό ενημερότητας χορηγείται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά και αν αυτό δεν είναι εφικτό, τότε χορηγείται από οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ. ή Ελεγκτικό Κέντρο. Ως εκ τούτου, απαλλάσσεται ο συναλλασσόμενος της υποχρέωσης προσκόμισης του εντύπου αποδεικτικού ενημερότητας σε όσες υπηρεσίες ή φορείς έχουν πιστοποιηθεί από το Υπουργείο Οικονομικών ότι υποχρεούνται να το ζητούν και να το λαμβάνουν ηλεκτρονικά, μέσω διαδικτύου, εκτός των περιπτώσεων που αυτό δεν υποστηρίζεται (σχετ. και η Απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών ΠΟΛ.1123/16.5.2012, όπως ισχύει).

Σημειώνεται ότι στα πλαίσια της διαλειτουργικότητας και με σκοπό την απλοποίηση των διαδικασιών αναζήτησης και χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας, υπάρχει η πρόθεση από τη Φορολογική Διοίκηση, σύμφωνα με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο και με γνώμονα τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου, η έκδοση του αποδεικτικού ενημερότητας να επεκταθεί σε ακόμη περισσότερες περιπτώσεις ηλεκτρονικά μέσω ειδικής πλατφόρμας.


Με εντολή Διοικητή

Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΣΑΪΤΗΣ

https://www.taxheaven.gr

Αριθ. πρωτ.: ΔΕΦΚ A 1062034 ΕΞ 2017
Πιστοποιητικά που απαιτούνται για τη μεταβίβαση ακινήτων

Αθήνα, 26.4.2017
Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΦΚ A 1062034 ΕΞ 2017

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α' και Β'

ΘΕΜΑ: Πιστοποιητικά που απαιτούνται για τη μεταβίβαση ακινήτων.

Στην παράγραφο 1 του άρθρου 54Α του ν.4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α’), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 9 του νόμου 4223/2013 (ΦΕΚ 287 Α’), ορίζεται μεταξύ άλλων ότι απαγορεύεται κάθε υποσχετική ή εκποιητική δικαιοπραξία με την οποία συστήνοντας μεταβάλλονται, αλλοιώνονται ή μεταβιβάζονται, από οποιαδήποτε αιτία δικαιώματα επί ακινήτου ή παρέχεται δικαίωμα προσημείωσης ή υποθήκης σε αυτό, αν δεν μνημονεύεται και δεν επισυνάπτεται από το συμβολαιογράφο στο συμβόλαιο που συντάσσει, πιστοποιητικό της Φορολογικής Διοίκησης, με το οποίο πιστοποιείται ότι το ίδιο ακίνητο περιλαμβάνεται στη δήλωση Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων, καθώς και ότι ο φορολογούμενος έχει καταβάλει ή νόμιμα απαλλαγεί από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. για το συγκεκριμένο ακίνητο και έχει καταβάλει τις ληξιπρόθεσμες δόσεις, έχει ρυθμίσει ή έχει νόμιμα απαλλαγεί από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. για τα υπόλοιπα ακίνητα, για τα οποία είναι υπόχρεος για τα πέντε (5) προηγούμενα έτη. Η έκδοση του πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α. αποτελεί έμμεση μέθοδο ελέγχου, διαφυλάσσοντας τόσο το κράτος από τη φοροδιαφυγή όσο και τον αγοραστή ακινήτου από υφιστάμενα χρέη του ακινήτου. Το πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α. σύμφωνα και με την ΠΟΛ.1004/2.1.2015 εκδίδεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, με ελάχιστες εξαιρέσεις.

Επίσης για τους ίδιους λόγους (διασφάλιση συμφερόντων Δημοσίου αλλά και του αγοραστή) στο άρθρο 112 του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και κερδών από τυχερά παίγνια, που κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του ν. 2961/2001 (ΦΕΚ 266 Α’), προβλέπεται ότι απαγορεύεται η σύνταξη συμβολαιογραφικού εγγράφου, που μεταβιβάζει την κυριότητα ή συνιστά εμπράγματα δικαιώματα σε ακίνητο που αποκτήθηκε αιτία θανάτου ή δωρεάς ή γονικής παροχής ή προίκας, καθώς και η σύνταξη συμβολαιογραφικού εγγράφου, με το οποίο εξοφλείται ή εκχωρείται εν όλω ή εν μέρει απαίτηση που αποκτήθηκε από κάποια από τις πιο πάνω αιτίες, αν δεν προσαρτηθεί από το συμβολαιογράφο στο συμβόλαιο που συντάσσει το πιστοποιητικό της παραγράφου 1 του άρθρου 105 ότι το ακίνητο έχει περιληφθεί στην οικεία δήλωση φόρου κληρονομιάς, δωρεάς ή γονικής, έχει εξοφληθεί ολόκληρος ο αναλογών σε αυτό φόρος και γίνει ρητή μνεία γι’ αυτό στο συμβολαιογραφικό έγγραφο.


ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ Α.Α.Δ.Ε.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΣΑΪΤΗΣ

https://www.taxheaven.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: