Τρίτη, 4 Ιουλίου 2017

Υποβολή στην ΤτΕ περιοδικών καταστάσεων μεγάλων οφειλετών για στατιστικούς λόγους από συγκεκριμένες επιχειρήσεις

Υποβολή στην ΤτΕ περιοδικών καταστάσεων μεγάλων οφειλετών για στατιστικούς λόγους από συγκεκριμένες επιχειρήσεις
Με την πράξη 2679/20.6.2017 του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος ρυθμίζεται εκ νέου το θέμα της υποβολής στην Τράπεζα της Ελλάδος περιοδικών καταστάσεων μεγάλων οφειλετών για στατιστικούς λόγους.

Τα πιστωτικά ιδρύματα, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, οι εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης, οι εταιρείες πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων, οι εταιρείες παροχής πιστώσεων, τα ιδρύματα πληρωμών, τα ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος, οι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις (Ε.Δ.Α.Δ.Π.), με έδρα στην Ελλάδα, καθώς, επίσης, τα υποκαταστήματα πιστωτικών ιδρυμάτων και τα υποκαταστήματα των ανωτέρω χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, με έδρα εκτός Ελλάδας (εντός ή εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου) τα οποία λειτουργούν στην Ελλάδα, υποχρεούνται να γνωστοποιούν στην Διεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος της Τράπεζας της Ελλάδος στοιχεία μεγάλων οφειλετών, εφόσον το συνολικό υπόλοιπο της οφειλής τους υπερβαίνει το ποσό του ενός εκατομμυρίου ευρώ (€1.000.000) σύμφωνα με τα υποδείγματα ΣΤ04 και ΣΤ05 και τις αντίστοιχες οδηγίες για τη συμπλήρωσή τους, όπως αναφέρονται στο Παράρτημα 1 της 2679/20.6.2017.

Τα εν λόγω υποδείγματα δεν υποβάλλονται για υπό διαχείριση απαιτήσεις, εφόσον κύριος της απαίτησης τυγχάνει ίδρυμα που έχει πρωτογενή υποχρέωση υποβολής δυνάμει της παρούσας.

Τα υποδείγματα ΣΤ04 και ΣΤ05 υποβάλλονται σε ενοποιημένη βάση. Τα εν λόγω υποδείγματα υποβάλλονται σε ατομική βάση, στις περιπτώσεις: α) ιδρυμάτων που δεν ενοποιούνται ή ενοποιούνται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης και β) υποκαταστημάτων πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων με έδρα εκτός Ελλάδας που λειτουργούν στην Ελλάδα.

Τα ως άνω στοιχεία υποβάλλονται ανά τρίμηνο εντός 40 εργάσιμων ημερών από τη λήξη αυτού, σύμφωνα με τα υποδείγματα ΣΤ04 και ΣΤ05 του Παραρτήματος Ι της Πράξης 2679/20.6.2017.

Οι διατάξεις της 2679/20.6.17 εφαρμόζονται για την υποβολή στοιχείων με ημερομηνία αναφοράς 30.6.2017 και εφεξής.

Από τη θέση σε ισχύ της 2679/20.6.2017 η ΠΔ/ΤΕ 2675/19.12.2016 καταργείται και οποιαδήποτε υφιστάμενη αναφορά σε αυτήν νοείται στο εξής ως αναφορά στις αντίστοιχες διατάξεις της 2679/20.6.2017.

Δείτε τα παραρτήματα ή κατεβάστε τα από εδώ
 

Δεν υπάρχουν σχόλια: