Τετάρτη, 7 Ιουνίου 2017

Τέλος Χαρτοσήμου Μισθωμάτων Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 13 του Κ.Τ.Χ.

Τέλος Χαρτοσήμου Μισθωμάτων
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 13 του Κ.Τ.Χ.
07 Ιουν 2017 - 11:58
Picture 0 for Τέλος Χαρτοσήμου Μισθωμάτων
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 13 του Κ.Τ.Χ. ορίζεται τέλος χαρτοσήμου 3% (πλέον 20% εισφοράς υπέρ ΟΓΑ) στα μισθώματα από εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση οικοδομών και γαιών. Σημειώνεται ότι το τέλος χαρτοσήμου επί των μισθωμάτων κατοικιών μειώθηκε στο μισό (1,5%), από 1-1-2007 και καταργήθηκε, από 1-1-2008, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 3522/2006. Συνεπώς το τέλος χαρτοσήμου δεν υπολογίζεται επί των μισθωμάτων κατοικιών με τις οποίες οι μισθωτές καλύπτουν τις στεγαστικές ανάγκες τους, ενώ εξακολουθεί να εφαρμόζεται σε όλες τις λοιπές περιπτώσεις.

Το βάρος της δαπάνης είναι θέμα συμφωνίας μεταξύ των δύο μερών, εκτός της περίπτωσης που ο ένας των συμβαλλομένων είναι πρόσωπο απαλλασσόμενο από τα τέλη χαρτοσήμου (Δημόσιο, Δήμος, Κοινότητα, κλπ) οπότε το τέλος χαρτοσήμου (3,6%) βαρύνει τον αντισυμβαλλόμενο, υποχρεωτικά.

Το οφειλόμενο τέλος χαρτοσήμου, σε κάθε περίπτωση, αποδίδεται στο Δημόσιο από τον ιδιοκτήτη (εκμισθωτή) ο οποίος, πάντοτε, είναι υπόχρεος έναντι του Δημοσίου, συμβεβαιώνεται και συνεισπράττεται με την εκκαθάριση της ετήσιας δήλωσης φόρου εισοδήματος.

Ο κτώμενος μίσθωμα τόσο επί φυσικού προσώπου όσο και επί νομικών προσώπων, ακόμη και αν το απόκτωμενο εισόδημα απαλλάσσεται του φόρου εισοδήματος, υποχρεούται στην υποβολή δήλωσης φόρου εισοδήματος μόνο για την απόδοση του τέλους χαρτοσήμου εντός των προθεσμιών που ισχύουν για το φόρο εισοδήματος (άρθρο 13 παρ.2δ του Κ.Τ.Χ.).

Εξαιρετικά όταν εκμισθωτής είναι το Δημόσιο το τέλος καταβάλλεται κατά την κατάρτιση της μισθωτικής σύμβασης.

Οι συμβάσεις μίσθωσης οικοδομών και γαιών, εκτός της προαναφερθείσας περίπτωσης, καθώς και οι αποδείξεις εξόφλησης των μισθωμάτων, συντάσσονται πάντοτε ατελώς.

Όσα προαναφέρθηκαν ισχύουν και εφαρμόζονται και σε περιπτώσεις υπεκμίσθωσης, σύμφωνα με το άρθρο 593 του Αστικού Κώδικα, οπότε το εισπραττόμενο υπομίσθωμα υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου 3% (πλέον 20% εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α.), καθόσον η υπομίσθωση θεωρείται νέα μίσθωση το δε οφειλόμενο τέλος υπολογίζεται στο ακαθάριστο ποσό του υπομισθώματος χωρίς έκπτωση του μισθώματος, το οποίο καταβάλλεται από τον εκμισθωτή.

Το τεκμαρτό εισόδημα το οποίο υπολογίζεται από ιδιοκατοίκηση ή ιδιόχρηση οικοδομών, δεν υπόκειται σε τέλος, δεδομένου ότι το τέλος χαρτοσήμου 3% επιβάλλεται μόνο επί των κτώμενων μισθωμάτων από σύμβαση εκμίσθωσης.

Σημειώνεται, τέλος, ότι σε περίπτωση επιλογής φορολόγησης της μίσθωσης, από εκμισθωτή υποκείμενο σε Φ.Π.Α., χώρων για άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας, σε μισθωτή, υποκείμενο σε Φ.Π.Α., εφαρμόζονται οι οικείες διατάξεις του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν.2859/2000, όπως ισχύει) και συνεπώς τα μισθώματα δεν υπόκεινται σε τέλη χαρτοσήμου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: