Τετάρτη, 19 Ιουλίου 2017

Δωρεάν ευρυζωνική σύνδεση στους μονίμους κατοίκους των απομακρυσμένων Νησιών

Δωρεάν ευρυζωνική σύνδεση στους μονίμους κατοίκους των απομακρυσμένων Νησιών

Παροχή δωρεάν ευρυζωνικής σύνδεσης στους μονίμους κατοίκους των απομακρυσμένων Νησιών της χώρας (Αριθμ. 1858 – ΦΕΚ τεύχος Β’ 2442/18-07-2017)
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
αποφασίζουμε:
Την υλοποίηση της δράσης με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΔΩΡΕΑΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΩΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ», σύμφωνα με όσα περιγράφονται στα κάτωθι άρθρα της παρούσας.
Άρθρο 1
Αντικείμενο
1. Η δράση «ΠΑΡΟΧΗ ΔΩΡΕΑΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΩΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» αφορά στη παροχή δημόσιας επιχορήγησης στους μόνιμους κατοίκους των απομακρυσμένων νησιών του Παραρτήματος II της παρούσας για την απόκτηση ή διατήρηση κινητής (mobile) ή δορυφορικής ευρυζωνικής σύνδεσης στο διαδίκτυο.
2. Μέσω της δράσης, οι μόνιμοι κάτοικοι των νησιών του Παραρτήματος II της παρούσας έχουν τη δυνατότητα να αιτηθούν και να αποκτήσουν ή να διατηρήσουν κινητή (mobile) ή δορυφορική ευρυζωνική σύνδεση στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας απόφασης.
Άρθρο 2
Σκοπός
1. Βασικός στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση της νησιωτικότητας, μέσω της παροχής ίσων ευκαιριών πρόσβασης στις σύγχρονες ευρυζωνικές υπηρεσίες στους δικαιούχους πολίτες και μέσω της εξοικείωσής τους με τις ραγδαία εξελισσόμενες διαδικτυακές υπηρεσίες και εφαρμογές.
2. Μέσω της Δράσης επιτυγχάνεται:
• Η μείωση του ευρυζωνικού χάσματος μεταξύ των πολιτών της χώρας και των γεωγραφικών τμημάτων αυτής.
• Η διάδοση της χρήσης του διαδικτύου στην απομακρυσμένες γεωγραφικές περιοχές της χώρας.
• Η σημαντική αύξηση της διείσδυσης της ευρυζωνικότητας στην Ελληνική Επικράτεια.
• Η ταχεία εξοικείωση των δικαιούχων πολιτών με τις σύγχρονες και ραγδαία εξελισσόμενες ευρυζωνικές υπηρεσίες και εφαρμογές.
• Η ισότιμη συμμετοχή των μόνιμων κατοίκων των απομακρυσμένων νησιών της χώρας στην επικοινωνία και στη πληροφόρηση, μέσω της πρόσβασης τους σε πληθώρα ευρυζωνικών υπηρεσιών και εφαρμογών (π.χ. πλοήγηση στο διαδίκτυο, μεταφορά αρχείων, χρήση υπηρεσιών social media, e-mail, video/audio streaming κ.α.).
Άρθρο 3
Φορείς της Δράσης και Αρμοδιότητες
1. Οι Φορείς της δράσης είναι οι ακόλουθοι:
α) Φορέας Πρότασης της δράσης είναι η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΓΤΤ) του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης (Υ.Ψ.Π.Τ.Ε).
β) Φορείς Υλοποίησης της δράσης είναι η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΓΤΤ) του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης (Υ.Ψ.Π.Τ.Ε) και οι Δήμοι, στους οποίους εντάσσονται τα νησιά του Παραρτήματος II της παρούσας.
γ) Φορέας Συνδρομής της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΓΤΤ) του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης (Υ.Ψ.Π.Τ.Ε) στην υλοποίηση της δράσης είναι η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.).
δ) Φορέας Ελέγχου και Εποπτείας της δράσης είναι το Υπουργείο Εσωτερικών (ΥΠ.ΕΣ).
ε) Φορέας Χρηματοδότησης της δράσης είναι κατά αρχήν η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.).
2. Οι αρμοδιότητες των Φορέων της δράσης είναι οι ακόλουθοι:
α) Η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΓΤΤ) του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης (Υ.Ψ.Π.Τ.Ε), ως Φορέας Πρότασης και Υλοποίησης της δράσης:
– Παρέχει στους λοιπούς Φορείς Υλοποίησης και Συνδρομής της δράσης τις αναγκαίες πληροφορίες που έχει στη διάθεση της για την επιτυχή εκτέλεση της δράσης.
– Χορηγεί κάθε απαραίτητη πληροφορία και διευκόλυνση στην Ε.Ε.Τ.Τ. ως φορέα Συνδρομής στην υλοποίηση της δράσης, για την οποία η Αρχή θα συστήσει Ομάδες Εργασίας ή/και θα απευθυνθεί με ανάθεση έργου σε εξωτερικό συνεργάτη.
– Χορηγεί στους λοιπούς Φορείς Υλοποίησης και Συνδρομής της δράσης τις απαραίτητες εγκρίσεις, αδειοδοτήσεις και διευκολύνσεις για την απρόσκοπτη υλοποίηση της δράσης.
– Προβαίνει, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών (ΥΠ.ΕΣ.), στις απαραίτητες ενέργειες δημοσιότητας, με στόχο την ευρεία διάδοση της δράσης στο κοινό και την πλήρη ενημέρωση των Παροχών και των δικαιούχων πολιτών.
– Συντάσσει τον Οδηγό Υλοποίησης της Δράσης.
– Διαχειρίζεται το Πληροφοριακό Σύστημα (Π.Σ.) της δράσης.
– Ελέγχει τα πακέτα υπηρεσιών που διατίθενται από τους Παρόχους, ως προς τις ελάχιστες προδιαγραφές τους και ως προς τους λοιπούς όρους και τις προϋποθέσεις που τα διέπουν, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παρούσα και στον Οδηγό Υλοποίησης της Δράσης που θα εκδοθεί.
– Εγκρίνει τα πακέτα υπηρεσιών που διατίθενται από τους Παρόχους, μετά τον έλεγχο των ελάχιστων προδιαγραφών τους και των λοιπών όρων και προϋποθέσεων που τα διέπουν.
– Παρακολουθεί τη δράση κατά τη διάρκεια της υλοποίησης της και μετά το πέρας αυτής, με στόχο την ομαλή και σύννομη υλοποίησή της.
– Προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες για τη διασφάλιση της ομαλής χρηματοδότησης της δράσης.
– Εξασφαλίζει τη βιωσιμότητα και τη λειτουργικότητα της δράσης μετά τη λήξη της.
β) οι Δήμοι, στους οποίους εντάσσονται τα νησιά του Παραρτήματος II, ως Φορείς Υλοποίησης της δράσης:
– Είναι υπεύθυνοι για την πιστοποίηση των δικαιούχων πολιτών, σύμφωνα με τη διαδικασία, τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας και του Οδηγού Υλοποίησης της Δράσης που θα εκδοθεί.
– Εκδίδουν τη Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας για την υπαγωγή των δικαιούχων στη δράση.
– Ενημερώνουν τους δικαιούχους σχετικά με τις λεπτομέρειες της δράσης και διευκολύνουν με κάθε τρόπο τη διαδικασία υλοποίησής της.
– Ενημερώνουν τους λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς σχετικά με την πορεία υλοποίησης της δράσης και συνεργάζονται μαζί τους για την επίλυση των ζητημάτων που ενδέχεται να προκύψουν.
γ) η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.), ως Φορέας Συνδρομής της ΓΓΤΤ του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης (Υ.Ψ.Π.Τ.Ε.) στην υλοποίηση της δράσης και ως Φορέας Χρηματοδότησης της δράσης:
– Συστήνει Ομάδες Εργασίας ή/και αναθέτει, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, σε εξωτερικό συνεργάτη, ο οποίος εποπτεύεται από αυτήν, την παραλαβή των δικαιολογητικών πληρωμής από τους Παρόχους, τον έλεγχο και την πιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών της δράσης στους δικαιούχους, σύμφωνα με τους επιμέρους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας και του Οδηγού Υλοποίησης της Δράσης που θα εκδοθεί.
– Είναι υπεύθυνη για τη Λογιστική Εκκαθάριση και την Πληρωμή των Παροχών της επιλογής των δικαιούχων.
δ) το Υπουργείο Εσωτερικών (ΥΠ.ΕΣ.), ως Φορέας Ελέγχου και Εποπτείας της δράσης:
– Ενημερώνει επαρκώς τους αρμόδιους Δήμους σχετικά με τη διαδικασία πιστοποίησης των δικαιούχων, τους επιμέρους όρους, τις προϋποθέσεις καθώς και τις λεπτομέρειες που τη διέπουν.
– Παρέχει στους αρμόδιους Δήμους κάθε απαραίτητη, σχετικά με τη διαδικασία πιστοποίησης των δικαιούχων, πληροφορία και προβαίνει στις αναγκαίες για την ορθή εφαρμογή της υποδείξεις.
– Προβαίνει, σε συνεργασία με τη ΓΓΤΤ του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης (Υ.Ψ.Π.Τ.Ε.) στις απαραίτητες ενέργειες δημοσιότητας, με στόχο την ευρεία διάδοση της δράσης στο κοινό και την πλήρη ενημέρωση των Παροχών και των δικαιούχων πολιτών.
– Ελέγχει, μέσω της διενέργειας δειγματοληπτικών ελέγχων κατά την υλοποίηση της δράσης αλλά και μετά το πέρας αυτής, τη διαδικασία πιστοποίησης των δικαιούχων από τους αρμόδιους Δήμους.
– Συνεργάζεται με τους λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς για την επίλυση των ζητημάτων που ενδέχεται να παρουσιαστούν κατά την υλοποίηση της δράσης και μετά τη λήξη αυτής.
Άρθρο 4
Δικαιούχοι
1. Δικαιούχοι της δράσης είναι οι μόνιμοι κάτοικοι των νησιών του Παραρτήματος II της παρούσας, οι οποίοι πληρούν το εισοδηματικό κριτήριο της παραγράφου 2.
2. Το εισοδηματικό κριτήριο για την υπαγωγή στη δράση διαμορφώνεται σύμφωνα με την οικογενειακή κατάσταση του δικαιούχου (άγαμος/έγγαμος) στα ακόλουθα ποσά:
α) προκειμένου για άγαμους δικαιούχους, το συνολικό ετήσιο ατομικό εισόδημά τους δεν πρέπει να υπερβαίνει τις δώδεκα χιλιάδες ευρώ (12.000 €).
β) προκειμένου για έγγαμους δικαιούχους, το συνολικό ετήσιο οικογενειακό εισόδημα τους δεν πρέπει να υπερβαίνει τις είκοσι δύο χιλιάδες ευρώ (22.000 €).
3. Οι όροι συνολικό ετήσιο ατομικό και οικογενειακό εισόδημα έχουν, στο πλαίσιο της δράσης, την ακόλουθη έννοια:
α) Συνολικό ετήσιο ατομικό εισόδημα είναι το συνολικό ετήσιο, πραγματικό ή τεκμαρτό, ατομικό εισόδημα, το οποίο προκύπτει από την εκκαθάριση των αρχικών ή τροποποιητικών Δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος του φορολογικού έτους 2015 του εκάστοτε δικαιούχου πολίτη.
β) Συνολικό ετήσιο οικογενειακό εισόδημα είναι το συνολικό ετήσιο, πραγματικό ή τεκμαρτό, ατομικό εισόδημα, το οποίο προκύπτει από την εκκαθάριση των αρχικών ή τροποποιητικών Δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος του φορολογικού έτους 2015 των μελών της εκάστοτε οικογένειας.
4. Η παροχή των υπηρεσιών της δράσης πραγματοποιείται ανά νοικοκυριό. Το νοικοκυριό δύναται να είναι μονοπρόσωπο, εάν αποτελείται από ένα μόνο άτομο, ή πολυπρόσωπο, εάν αποτελείται από περισσότερα άτομα που συμβιώνουν στην ίδια κατοικία.
5. Στην περίπτωση του πολυπρόσωπου νοικοκυριού μόνο ένας δικαιούχος, μπορεί να κάνει χρήση, για μία μόνο φορά, της δημόσιας επιχορήγησης της δράσης για την ενεργοποίηση μίας μόνο ευρυζωνικής σύνδεσης (κινητής ή δορυφορικής) στο συγκεκριμένο νοικοκυριό.
6. Η ενεργοποίηση δεύτερης ευρυζωνικής σύνδεσης (κινητής ή δορυφορικής) στο ίδιο νοικοκυριό δεν είναι δυνατή. Το ίδιο ισχύει και για την ενεργοποίηση δεύτερης ευρυζωνικής σύνδεσης (κινητής ή δορυφορικής) από τον ίδιο δικαιούχο σε άλλο νοικοκυριό.
7. Ο εκτιμώμενος αριθμός των δικαιούχων νοικοκυριών της δράσης παρουσιάζεται στο επισυναπτόμενο Παράρτημα II, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
Άρθρο 5
Πάροχοι
1. Πάροχοι της δράσης είναι οι ιδιωτικές επιχειρήσεις που έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε αυτή.
2. Δικαίωμα συμμετοχής στη δράση έχουν:
α) Οι Τηλεπικοινωνιακοί Πάροχοι που δραστηριοποιούνται στον τομέα της παροχής υπηρεσιών κινητής (mobile) ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο.
β) Οι Τηλεπικοινωνιακοί Πάροχοι που δραστηριοποιούνται στον τομέα της παροχής υπηρεσιών δορυφορικής ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο.
γ) Οι Εξουσιοδοτημένοι Συνεργάτες των Τηλεπικοινωνιακών Παροχών, οι οποίοι διαθέτουν δικαίωμα σύναψης συμβολαίων παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.
3. Στη δράση συμμετέχουν μόνο οι Πάροχοι που:
α) διαθέτουν όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία άδειες ή/και εγκρίσεις για τη νόμιμη λειτουργία τους καθώς και τη σύννομη παροχή των προβλεπόμενων υπηρεσιών του άρθρου 7.
β) διαθέτουν τη δυνατότητα παροχής προς τους δικαιούχους πολίτες των, προβλεπόμενων στο άρθρο 7, υπηρεσιών κινητής (mobile) ή/και δορυφορικής ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες ελάχιστες προδιαγραφές και υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας και του Οδηγού Υλοποίησης της Δράσης που θα εκδοθεί.
Άρθρο 6
Δημόσια Επιχορήγηση
1. Η υλοποίηση της δράσης πραγματοποιείται με την παροχή δημόσιας επιχορήγησης στους δικαιούχους πολίτες της δράσης.
2. Οι πολίτες που πληρούν, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 4, το κριτήριο της εντοπιότητας και το προβλεπόμενο εισοδηματικό κριτήριο, δύνανται να κάνουν χρήση της δημόσιας επιχορήγησης για την απόκτηση των υπηρεσιών της δράσης, εφόσον πιστοποιηθούν ως δικαιούχοι αυτής από τον Δήμο της μόνιμης κατοικίας τους.
3. Η δημόσια επιχορήγηση:
• Ανέρχεται κατά ανώτατο χρηματικό όριο στα εκατόν είκοσι ευρώ ανά δικαιούχο το έτος (120,00 €/έτος), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.
• Χορηγείται για δύο έτη.
• Χρησιμοποιείται μία μόνο φορά από τον δικαιούχο.
• Παρέχει τη δυνατότητα ενεργοποίησης μίας μόνο κινητής (mobile) ή δορυφορικής ευρυζωνικής σύνδεσης στο νοικοκυριό του δικαιούχου.
4. Η δημόσια επιχορήγηση, στην περίπτωση των πακέτων υπηρεσιών κινητής (mobile) ευρυζωνικής σύνδεσης στο διαδίκτυο, καλύπτει υποχρεωτικά το σύνολο ή μέρος του ετήσιου παγίου της κινητής (mobile) ευρυζωνικής σύνδεσης στο διαδίκτυο, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ και του τέλους συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας του άρθρου 12 του ν. 2579/1998, όπως ισχύει.
5. Η δημόσια επιχορήγηση, στην περίπτωση των πακέτων υπηρεσιών δορυφορικής ευρυζωνικής σύνδεσης στο διαδίκτυο, καλύπτει υποχρεωτικά το σύνολο ή μέρος του ετήσιου παγίου της δορυφορικής ευρυζωνικής σύνδεσης στο διαδίκτυο, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ και του τέλους σταθερής τηλεφωνίας και Internet του άρθρου 55 του ν. 4389/2016, όπως ισχύει.

Άρθρο 7
Παρεχόμενες Υπηρεσίες
1. Οι Πάροχοι, στο πλαίσιο της εμπορικής τους πολιτικής, δύνανται να διαμορφώσουν πακέτα υπηρεσιών δορυφορικής ή/και κινητής (mobile) ευρυζωνικής σύνδεσης στο διαδίκτυο, τα οποία απευθύνονται στους δικαιούχους της δράσης και εκπληρώνουν τους σκοπούς της.
2. Τα διαθέσιμα πακέτα υπηρεσιών κινητής (mobile) ευρυζωνικής σύνδεσης στο διαδίκτυο πρέπει υποχρεωτικά να προσφέρουν στους δικαιούχους τουλάχιστον τις ακόλουθες υπηρεσίες (ελάχιστες προδιαγραφές πακέτων υπηρεσιών κινητής ευρυζωνικής σύνδεσης στο διαδίκτυο):
• Δυνατότητα πρόσβασης σε δίκτυο 3G ή ανώτερο στην περιοχή της κατοικίας του δικαιούχου πολίτη.
• Παροχή τουλάχιστον 10 GB/μήνα σε όγκο δεδομένων.
• Παροχή του απαραίτητου εξοπλισμού σύνδεσης (modem, usb modem stick, MiFi κ.α.) του δικαιούχου στο διαδίκτυο.
• Δωρεάν παροχή εγγύησης τουλάχιστον δύο (2) ετών για τον εξοπλισμό σύνδεσης στο διαδίκτυο (modem, usb modem stick, MiFi κ.α.).
• Δωρεάν δυνατότητα ενημέρωσης του δικαιούχου συνδρομητή για τη χρήση του όγκου δεδομένων ή/και ποσοστού της κατανάλωσης του προϋπολογισμένου όγκου δεδομένων.
• Εικοσιτετράμηνη (24 μήνες) διάρκεια παροχής.
3. Τα διαθέσιμα πακέτα υπηρεσιών δορυφορικής ευρυζωνικής σύνδεσης στο διαδίκτυο πρέπει υποχρεωτικά να προσφέρουν στους δικαιούχους τουλάχιστον τις ακόλουθες υπηρεσίες (ελάχιστες προδιαγραφές πακέτων υπηρεσιών δορυφορικής ευρυζωνικής σύνδεσης στο διαδίκτυο):
• Παροχή τουλάχιστον 10 GB/μήνα σε όγκο δεδομένων.
• Ταχύτητα download, πριν την κατανάλωση του ελάχιστου όγκου δεδομένων, τουλάχιστον έως και 18 Mbps.
• Ταχύτητα upload, πριν την κατανάλωση του ελάχιστου όγκου δεδομένων, τουλάχιστον έως και 4 Mbps.
• Παροχή του απαραίτητου εξοπλισμού σύνδεσης (δορυφορική κεραία, TRIA, δορυφορικό modem) του δικαιούχου στο διαδίκτυο.
• Δωρεάν παροχή εγγύησης τουλάχιστον δύο (2) ετών για τον εξοπλισμό σύνδεσης στο διαδίκτυο (δορυφορική κεραία, TRIA, δορυφορικό modem), στην περίπτωση αγοράς του από τον δικαιούχο.
• Δωρεάν δυνατότητα ενημέρωσης του δικαιούχου συνδρομητή για τη χρήση του όγκου δεδομένων ή/και ποσοστού της κατανάλωσης του προϋπολογισμένου όγκου δεδομένων.
• Αυτόματη Εφαρμογή Πολιτικής Ορθής Χρήσης μετά την κατανάλωση του ελάχιστου όγκου δεδομένων, χωρίς επιπλέον χρέωση του δικαιούχου ή διακοπή της υπηρεσίας του.
• Εικοσιτετράμηνη (24 μήνες) διάρκεια παροχής.
4. Τα διαθέσιμα πακέτα υπηρεσιών των Παροχών, πέραν των ως άνω ελάχιστων ευρυζωνικών υπηρεσιών, δύνανται να παρέχουν στους δικαιούχους επιπλέον ευρυζωνικές υπηρεσίες (π.χ. μεγαλύτερο όγκο δεδομένων, υψηλότερες ταχύτητες πρόσβασης στο διαδίκτυο κ.α.) ή/και επιπλέον τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες (π.χ. υπηρεσίες φωνής, υπηρεσίες μηνυμάτων sms, υπηρεσίες δορυφορικής τηλεόρασης κ.α.).
5. Στη δράση δύνανται να υπαχθούν και τα υφιστάμενα συμβόλαια τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών των Παροχών, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) ο υφιστάμενος συνδρομητής είναι πιστοποιημένος δικαιούχος της δράσης,
β) τα υφιστάμενα συμβόλαια πληρούν τις ελάχιστες προδιαγραφές των παρ. 2 και 3 του παρόντος άρθρου και
γ) ο Πάροχος δηλώσει εγγράφως στην ΓΓΤΤ ότι επιθυμεί την υπαγωγή τους στη δράση.
6. Οι ειδικότερες υποχρεώσεις των Παροχών ως προς τη διαμόρφωση και τη διάθεση των υπηρεσιών της δράσης, το σύνολο των επιμέρους όρων και των προϋποθέσεων που τις διέπουν, καθώς και κάθε άλλη σχετική με αυτές λεπτομέρεια, καθορίζονται αναλυτικά στον Οδηγό Υλοποίησης της Δράσης που θα εκδοθεί.
Άρθρο 8
Προϋπολογισμός
Ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται στο ποσό των τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (3.500.000 €) και χρηματοδοτείται κατά αρχήν στο σύνολο του σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 6 του ν. 4070/2012, όπως ισχύει. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται το κόστος της διετούς (2 έτη) παρεχόμενης δημόσιας επιχορήγησης προς τα δικαιούχα νοικοκυριά και ο ισχύων Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.).
Άρθρο 9
Χρόνοι Υλοποίησης της Δράσης
Προθεσμία Υπαγωγής στη Δράση: Οι δικαιούχοι μπορούν να αιτηθούν τη χρήση της δημόσιας επιχορήγησης για την απόκτηση – ενεργοποίηση των υπηρεσιών της δράσης μέχρι και την 31η/01/2018.
Άρθρο 10
Οδηγός Υλοποίησης της Δράσης
1. Για τις ανάγκες υλοποίησης, παρακολούθησης και ελέγχου της δράσης, η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΓΤΤ) του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης (Υ.Ψ.Π.Τ.Ε.) συντάσσει και εκδίδει τον Οδηγό Υλοποίησης της Δράσης.
2. Ο Οδηγός Υλοποίησης της Δράσης εξειδικεύει και συμπληρώνει τις ρυθμίσεις της παρούσας, αποτελώντας αναπόσπαστο μέρος αυτής.
3. Στον Οδηγό Υλοποίησης της δράσης παρατίθεται αναλυτικά το σύνολο των επιμέρους όρων, προϋποθέσεων και λεπτομερειών που διέπουν την υλοποίηση, την παρακολούθηση και τον ελέγχο της δράσης. Η συμμόρφωση στις ρυθμίσεις του είναι υποχρεωτική για όλους τους φορείς που συμμετέχουν στην υλοποίηση, στην παρακολούθηση και στον έλεγχο της δράση, συμπεριλαμβανομένων των Παροχών και των δικαιούχων πολιτών.
4. Η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΓΤΤ) του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης (Υ.Ψ.Π.Τ.Ε.) δύναται, με απόφασή της, να τροποποιεί ή/και να συμπληρώνει τον Οδηγό Υλοποίησης της Δράσης, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή υλοποίησής της.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
Α) Πιστοποίηση των Δικαιούχων
1. Οι μόνιμοι κάτοικοι των νησιών του Παραρτήματος II, οι οποίοι πληρούν το εισοδηματικό κριτήριο της παρ. 2 του άρθρου 4, δύνανται να υπαχθούν στη δράση μόνο εφόσον πιστοποιηθούν ως δικαιούχοι αυτής.
2. Η πιστοποίηση των δικαιούχων της δράσης πραγματοποιείται από τις αρμόδιες αρχές των Δήμων, στους οποίους εντάσσονται τα νησιά του Παραρτήματος II.
3. Απαραίτητες προϋποθέσεις για την πιστοποίηση των ενδιαφερόμενων πολιτών ως δικαιούχων της δράσης είναι:
α) η απόδειξη της μόνιμης και πραγματικής εγκατάστασης τους σε νησί του Παραρτήματος II της παρούσας και
β) η πλήρωση του εισοδηματικού κριτηρίου της παρ. 2 του άρθρου 4.
4. Για την απόδειξη της μόνιμης και πραγματικής εγκατάστασης του ενδιαφερόμενου πολίτη σε νησί του Παραρτήματος II, εφαρμόζεται η ισχύουσα, περί χορήγησης Βεβαίωσης Μόνιμης Κατοικίας, νομοθεσία και ιδίως τα άρθρα 58 και 207 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α787/2010) και 279 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α7114/2006).
5. Για την πλήρωση του εισοδηματικού κριτηρίου της παρ. 2 του άρθρου 4, ο δικαιούχος πολίτης καταθέτει ενώπιον των αρμόδιων δημοτικών αρχών σχετική Υπεύθυνη Δήλωση, με την οποία βεβαιώνει ότι πληροί το προβλεπόμενο εισοδηματικό κριτήριο.
6. Η διαδικασία πιστοποίησης των δικαιούχων της δράσης εκκινείται με πρωτοβουλία του δικαιούχου, κατόπιν υποβολής στην αρμόδια δημοτική αρχή σχετικής Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσής του για τη χορήγηση Βεβαίωσης Μόνιμης Κατοικίας για την υπαγωγή του στη δράση και ολοκληρώνεται με την έκδοση της ως άνω Βεβαίωσης και τη χορήγηση της σε αυτόν.
7. Η ακριβής διαδικασία πιστοποίησης των δικαιούχων της δράσης και το σύνολο των επιμέρους λεπτομερειών που την διέπουν καθορίζονται αναλυτικά στον Οδηγό Υλοποίησης της Δράσης που θα εκδοθεί.
Β) Χρήση της Δημόσιας Επιχορήγησης
1. Ο ενδιαφερόμενος πολίτης που πιστοποιήθηκε ως δικαιούχος της δράσης, μπορεί να κάνει χρήση της δημόσιας επιχορήγησης για την απόκτηση – ενεργοποίηση των υπηρεσιών της δράσης μέχρι και την 31η/01/2018.
2. Ο δικαιούχος επιλέγει ελεύθερα τον Πάροχο της προτίμησής του.
3. Η ομαλή υλοποίηση της δράσης και η απρόσκοπτη λειτουργία της διαδικασίας χρήσης της δημόσιας επιχορήγησης διασφαλίζεται από το Πληροφοριακό Σύστημα της δράσης.
4. Κατά τη χρήση της δημόσιας επιχορήγησης, ο δικαιούχος υποχρεούται, μεταξύ άλλων, να κοινοποιήσει στον Πάροχο της επιλογής του, τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του και τον αριθμό της παροχής ηλεκτροδότησης της κύριας και μόνιμης κατοικίας του. Βάσει των παραπάνω στοιχείων, οι Πάροχοι ελέγχουν εάν ο δικαιούχος και το νοικοκυριό του έχουν ήδη υπαχθεί στη δράση.
5. Εφόσον ο δικαιούχος και το νοικοκυριό του δεν έχουν υπαχθεί στη δράση, η διαδικασία χρήσης της δημόσιας επιχορήγησης προχωρά κανονικά. Ο δικαιούχος επιλέγει το πακέτο υπηρεσιών της αρεσκείας του και συνάπτει με τον Πάροχο την οικεία Σύμβαση.
6. Η παραγγελία του δικαιούχου ολοκληρώνεται με την ενεργοποίηση των ευρυζωνικών υπηρεσιών της επιλογής του.
7. Η ακριβής διαδικασία χρήσης της δημόσιας επιχορήγησης και το σύνολο των επιμέρους λεπτομερειών που την διέπουν καθορίζονται στον Οδηγό Υλοποίησης της Δράσης που θα εκδοθεί.
Γ) Πληρωμή των Παροχών
1. Οι πληρωμές των Παροχών διενεργούνται κατά αρχήν από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.).
2. Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή των πληρωμών στους Παρόχους είναι ο έλεγχος των δικαιολογητικών πληρωμής και η πιστοποίηση της παροχής των υπηρεσιών της δράσης στους δικαιούχους πολίτες.
3. Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών πληρωμής εξετάζεται εάν οι υπηρεσίες της δράσης χορηγήθηκαν στους δικαιούχους πολίτες σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας καθώς και του Οδηγού Υλοποίησης της Δράσης που θα εκδοθεί.
4. Η απρόσκοπτη λειτουργία της διαδικασίας ελέγχου των δικαιολογητικών πληρωμής, διασφαλίζεται από το Πληροφοριακό Σύστημα της Δράσης.
5. Η ακριβής διαδικασία πληρωμής, οι επιμέρους χρόνοι της καταβολής της, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά καθώς και κάθε σχετική με αυτήν λεπτομέρεια καθορίζονται στον Οδηγό Υλοποίησης της Δράσης που θα εκδοθεί.
2. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
1. Στην περίπτωση της δορυφορικής ευρυζωνικότητας, η εγκατάσταση του δορυφορικού εξοπλισμού και η παροχή των λοιπών υπηρεσιών της δράσης πραγματοποιούνται αποκλειστικά και μόνο στη διεύθυνση της κύριας και μόνιμης κατοικίας του δικαιούχου, όπως αυτή προκύπτει από τη Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας και εξατομικεύεται από τον μοναδικό αριθμό της παροχής ηλεκτροδότησής της.
2. Οι Πάροχοι υποχρεούνται να ενημερώνουν επαρκώς τους δικαιούχους σχετικά με τις προδιαγραφές και τα χαρακτηριστικά των προσφερόμενων υπηρεσιών της δράσης καθώς και να τους πληροφορούν πλήρως για τους επιμέρους όρους και τις προϋποθέσεις παροχής τους.
3. Οι προσφορές των Παροχών πρέπει να είναι αναλυτικές όσον αφορά τα χαρακτηριστικά και το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η τιμή των διαθέσιμων προσφορών θα πρέπει να είναι εύλογη και ανάλογη της αξίας των παρεχόμενων υπηρεσιών.
4. Όλες οι ανωτέρω τιμές που αναφέρονται στην Παρούσα είναι τιμές στις οποίες συμπεριλαμβάνεται ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.).
5. Στην περίπτωση που οι Φορείς της δράσης διαπιστώσουν παραβάσεις ή πλημμέλειες ως προς τη διαδικασία υλοποίησης και συνδρομής της δράσης δύνανται να λάβουν τα ενδεδειγμένα μέτρα και να εκκινήσουν τις προβλεπόμενες διαδικασίες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
6. Στο πλαίσιο διενέργειας δειγματολειπτικών ελέγχων, μέρος των Υπεύθυνων Δηλώσεων του εδ. 5, της περ. Α, της παρ. 1 του Παραρτήματος Ι, θα σταλεί για έλεγχο στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών.
7. Στον Οδηγό Υλοποίησης της Δράσης που θα εκδοθεί, καθορίζονται αναλυτικά οι όροι υλοποίησης, παρακολούθησης και ελέγχου της δράσης.
Στον Πίνακα που ακολουθεί απαριθμούνται τα νησιά που εντάσσονται στη δράση: «ΠΑΡΟΧΗ ΔΩΡΕΑΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΩΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ». Παρουσιάζονται, επίσης, αριθμητικά στοιχεία του μόνιμου πληθυσμού τους, όπως αυτός αποτυπώθηκε στην Απογραφή Πληθυσμού – Κατοικιών του 2011

Δεν υπάρχουν σχόλια: