Τρίτη, 1 Αυγούστου 2017

Αναλυτικός οδηγός: Πως θα ρυθμίσετε και θα ξοφλήσετε σε 120 δόσεις μικρά ή μεγάλα χρέη σε τράπεζες, εφορία, ταμεία

Αναλυτικός οδηγός: Πως θα ρυθμίσετε και θα ξοφλήσετε σε 120 δόσεις μικρά ή μεγάλα χρέη σε τράπεζες, εφορία, ταμεία

Ξεκινάει την Πέμπτη  3 Αυγούστου η μεγάλη προσπάθεια για τη ρύθμιση των χρεών με τον εξωδικαστικό συμβιβασμό, , ενω΄ενδέχεται να καθυστερήσει λίγες μέρες μέχρτι να εκδοθεί η υπουργική απόφαση για τη ρύθμιση των χρεών μόνο στην Εφορία και στα ταμεία.
Διακρίνονται τέσσερις κατηγορίες με κριτήριο το ύψος των οφειλών.
Η πρώτη κατηγορία αφορά σε χρέη ως 3.000 ευρώ, η δεύτερη από 3.001 ως 20.000, η τρίτη από 20.001 ως 50.000 και η τέταρτη πάνω από αυτό το ποσό.
Αφορά σε χρέη προς την εφορία, τις τράπεζες, τα ασφαλιστικά ταμεία και τους προμηθευτές.
Όταν τα χρέη είναι μεγαλύτερα από 20.000 ευρώ συνολικά εφαρμόζεται η διαδικασία του εξωδικαστικού συμβιβασμού με τη χρήση της πλατφόρμας που έχει δημιουργηθεί, ενώ για τα μικρότερα ποσά η διαδικασία γίνεται αυτομάτως από την εφορία ή τα ταμεία.
Για ποσά λοιπόν ως 20.000 ευρώ οι οφειλέτες  θα μπορούν να απευθύνονται στις ΔΟΥ ή τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης με αιτήσεις τους προκειμένου να διευθετούν τα χρέη τους εφόσον αυτά έχουν προκύψει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2016.
Τα παραπάνω προβλέπονται μεν στο νόμο για τον εξωδικαστικό μηχανισμό, ωστόσο, διατάξεις του θεσμικού πλαισίου δίνουν τη δυνατότητα στις προαναφερόμενες κατηγορίες των οφειλετών εφόσον έχουν χρέη μόνο σε εφορία ή ασφαλιστικά ταμεία να μην ακολουθούν τη διαδικασία της υπαγωγής στο νέο εργαλείο ρύθμισης. Πάντως οι τρόποι αντιμετώπισης όπως διαγραφές, πολύμηνες δόσεις έως και 120 είναι ίδιες με αυτές του εξωδικαστικού μηχανισμού.
Έσι, το δηµόσιο και οι φορείς κοινωνικής ασφάλισης µπορούν να προβούν, σε αναδιάρθρωση οφειλών, συµπεριλαµβανοµένης και της δυνατότητας διαγραφής µέρους τους.
Ειδικά στις περιπτώσεις οφειλετών µε συνολικό ποσό βασικής οφειλής προς το δηµόσιο έως 20.000 ευρώ, εφαρµόζονται οι εξής κανόνες:
1. Για βασικές οφειλές έως 3.000 ευρώ, η αποπληρωµή τους καθώς και οι προσαυξήσεις ή τόκοι εκπρόθεσµης καταβολής γίνεται τµηµατικά σε 36 µηνιαίες δόσεις κατ’ ανώτατο όριο, µε ελάχιστη µηνιαία δόση 50 ευρώ, χωρίς δυνατότητα διαγραφής κανενός ποσού,
2. Για βασικές οφειλές άνω των τριών χιλιάδων 3.000 ευρώ, η αποπληρωµή  και οι προσαυξήσεις ή τόκοι εκπρόθεσµης καταβολής γίνεται τµηµατικά σε 120 µηνιαίες δόσεις κατ’ ανώτατο όριο, µε ελάχιστη µηνιαία δόση 50 ευρώ, χωρίς δυνατότητα διαγραφής βασικής οφειλής.
Ως «βασική οφειλή» νοείται το ποσό της οφειλής που αρχικά βεβαιώθηκε, χωρίς τους τόκους ή τις προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής που την επιβαρύνουν όπως το ποσό αυτό έχει διαµορφωθεί, από το χρόνο καταχώρισης της οφειλής, µετά από τυχόν καταβολές, αναγκαστική είσπραξη ή διαγραφή βάσει νόµιµου τίτλου.
Ως «διαγραφή» νοείται η διαγραφή βασικής οφειλής, καθώς και η απαλλαγή από τόκους, προσαυξήσεις ή πρόστιµα εκπρόθεσµης καταβολής.
Ως «προσαυξήσεις» ή «τόκοι εκπρόθεσµης καταβολής» νοούνται οι προσαυξήσεις ή τόκοι εκπρόθεσµης καταβολής όπως τα ποσά αυτά έχουν διαµορφωθεί την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης για υπαγωγή σε ρύθμιση.
Σε περίπτωση διαγραφής οφειλών προς το Δηµόσιο ή τα ασφαλιστικά ταμεία, αυτή γίνεται κατά σειρά παλαιότητας, από την παλαιότερη οφειλή προς τη νεότερη, µε κριτήριο το χρόνο καταχώρισης της οφειλής στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων και όχι το χρόνο λήξης της νόµιµης προθεσµίας καταβολής αυτής, είτε η καταβολή γίνεται εφάπαξ είτε σε δόσεις.
Η διαγραφή βασικής οφειλής παρακρατούµενων εισφορών εργαζοµένων προς φορείς κοινωνικής ασφάλισης απαγορεύεται.
Φυσικά για την επιλογή του τρόπου διευθέτησης θα λαμβάνονται υπόψη για τα φυσικά πρόσωπα τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) της πιο κερδοφόρας χρήσης των τελευταίων τριών ετών, η υποχρέωση αποπληρωμής τρεχόντων φορολογικών υποχρεώσεων, οι ελάχιστες αναγκαίες ταμειακές ροές για τη συνέχιση της λειτουργίας της επιχείρησης, οι εύλογες δαπάνες διαβίωσης, πιθανά έσοδα από άλλες πηγές διαφορετικές της επιχειρηματικής δραστηριότητας, η ανάγκη εξυπηρέτησης τυχόν οφειλών που δεν ρυθμίζονται με τη σύμβαση αναδιάρθρωσης. Επιπλέον λαμβάνονται υπόψη τυχόν καταθέσεις, αφαιρουμένου ενός ελάχιστου επιπέδου μετρητών για τη συνέχιση λειτουργίας της επιχείρησης.
Για τις επιχειρήσεις με οφειλές μεγαλύτερες από 20.000 ευρώ ο νόμος προβλέπει να διαχωρίζονται οι μεγάλες από τις μικρές επιχειρήσεις.
Πιο συγκεκριμένα ως  «μεγάλες επιχειρήσεις» νοούνται οι επιχειρήσεις που κατά την τελευταία χρήση πριν την υποβολή της αίτησης είχαν κύκλο εργασιών μεγαλύτερο από 2.500.000 ευρώ ή κατά το χρόνο υποβολής της αιτήσεως τους, έχουν συνολικές ληξιπρόθεσμες ή μη υποχρεώσεις μεγαλύτερες των 2.000.000 ευρώ.
«Μικρές επιχειρήσεις» νοούνται οι επιχειρήσεις που κατά την τελευταία χρήση πριν την υποβολή της αίτησης είχαν κύκλο εργασιών μικρότερο από 2.500.000 ευρώ και κατά το χρόνο υποβολής της αιτήσεως τους, έχουν συνολικές ληξιπρόθεσμες ή μη υποχρεώσεις μικρότερες των 2.000.000 ευρώ.
Για να υπαχθούν στις διατάξεις του εξωδικαστικού θα πρέπει στις  31η Δεκεμβρίου 2016 συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
Α. Οι συνολικές προς ρύθμιση οφειλές προς το σύνολο των πιστωτών ξεπερνούν τις 20.000,00 ευρώ.
Β. Υπάρχει προς την τράπεζα  οφειλή σε καθυστέρηση τουλάχιστον 90 ημερών ή ρυθμισμένη οφειλή μετά την 01/07/2016 ή υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την εφορία ή προς ταμεία. ή Ν. Π.Δ.Δ. περιλαμβανομένων των Ο.Τ. Α ή υπάρχει βεβαίωση μη πληρωμής επιταγών εκδόσεως του οφειλέτη λόγω μη επαρκούς υπολοίπου ή υπάρχει έκδοση διαταγής πληρωμής ή δικαστικής αποφάσεως λόγω ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων σε βάρος του οφειλέτη.
Γ. Για να ικανοποιηθούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας θα πρέπει  σε μια τουλάχιστον από τις τελευταίες τρεις (3) χρήσεις πριν την υποβολή της αιτήσεως :
 • Οφειλέτες που τηρούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα έχουν θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων
 • Οφειλέτες που τηρούν διπλογραφικό λογιστικό σύστημα έχουν:
 1. θετικά αποτελέσματα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων ή
 2. θετική καθαρή θέση (equity).
Από τη ρύθμιση αποκλείονται:
 •  Πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα, καθώς και τα υποκαταστήματα αλλοδαπών τέτοιων ιδρυμάτων που λειτουργούν στην Ελλάδα
 • Πάροχοι επενδυτικών υπηρεσιών, καθώς και τα υποκαταστήματα αλλοδαπών τέτοιων παρόχων που λειτουργούν στην Ελλάδα
 • Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες, Οργανισμοί Εναλλακτικών Επενδύσεων και οι διαχειριστές αυτών
 • Ασφαλιστικές εταιρείες
 • Φυσικά ή νομικά πρόσωπα εφόσον :
Α.Έχουν υποβάλλει αίτηση για υπαγωγή στις διατάξεις του Ν.4307/2014 ή του Ν.3588/2007 (Πτωχευτικός Κώδικας), εκτός εάν υπάρχει έγκυρη παραίτηση τους από τις εν λόγω διαδικασίες μέχρι την υποβολή της αίτησης
Β. Έχει εκδοθεί οριστική απόφαση υπαγωγής του οφειλέτη σε μία από τις ανωτέρω διαδικασίες ή έχει συζητηθεί η αίτηση του και εκκρεμεί η έκδοση της δικαστικής απόφασης
Γ. Έχει διακόψει την επιχειρηματική δραστηριότητα ή, για τα νομικά πρόσωπα, βρίσκεται σε διαδικασία λύσης και εκκαθάρισης, εκτός εάν υποβληθεί δήλωση έναρξης εργασιών φυσικού προσώπου ή αποφασιστεί η αναβίωση του νομικού προσώπου πριν από την υποβολή της αίτησης
Δ. Έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση το ίδιο το φυσικό πρόσωπο ή οι πρόεδροι και διευθύνοντες σύμβουλοι ή οι διαχειριστές ή οι εταίροι ή και κάθε πρόσωπο εντεταλμένο είτε από ιδιωτική βούληση, είτε με δικαστική απόφαση είτε από το νόμο για φοροδιαφυγή, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, υπεξαίρεση, εκβίαση, πλαστογραφία, χρεοκοπία, απάτη κλπ.
Η αίτηση για την υπαγωγή στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών υποβάλλεται από τον οφειλέτη ή το εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που τηρείται στην ιστοσελίδα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.) (www.keyd.gov.gr).
Η συγκεκριμένη αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει τα προβλεπόμενα στοιχεία και να συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά (πλήρη στοιχεία οφειλέτη και συνοφειλετών, κατάλογο όλων των πιστωτών και των οφειλόμενων προς αυτών ποσών, πρόταση ρύθμισης, έκθεση βιωσιμότητας, κατάλογο περιουσιακών στοιχείων, φορολογικά έγγραφα, χρηματοοικονομικές καταστάσεις κ.λ.π.), προκειμένου να θεωρηθεί πλήρης και να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη από τον νόμο διαδικασία.
Μετά την υποβολή της αίτησης ορίζεται συντονιστής, από το μητρώο Συντονιστών που τηρείται στην Ε.Γ.Δ.Ι.Χ., ο οποίος προβαίνει σε έλεγχο της πληρότητας του φακέλου και, εφόσον ο φάκελος είναι πλήρης, κοινοποιεί εντός δύο ημερών απόσπασμα της αιτήσεως και πρόσκληση συμμετοχής στη διαδικασία σε όλους τους αναφερόμενους στην αίτηση πιστωτές.
Μέσα σε δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της εν λόγω πρόσκλησης, οι πιστωτές ορίζουν εκπρόσωπο για συμμετοχή στη διαπραγμάτευση υποβάλλοντας ταυτόχρονα δήλωση εμπιστευτικότητας και βεβαίωση του συνόλου της οφειλής και απαντούν στο συντονιστή για την πρόθεση συμμετοχής τους στη διαδικασία διαπραγμάτευσης.
Εφόσον οι συμμετέχοντες πιστωτές είναι δικαιούχοι τουλάχιστον του 50% του συνόλου των απαιτήσεων υπάρχει απαρτία, ξεκινάει η διαδικασία διαπραγμάτευσης και κοινοποιείται το πλήρες περιεχόμενο της αιτήσεως στους εκπροσώπους των πιστωτών, οι οποίοι έχουν δικαίωμα υποβολής αιτήματος για διορισμό εμπειρογνώμονα (στις περιπτώσεις που αυτός δεν είναι υποχρεωτικός από το νόμο), υποβολής αντιπροτάσεων και τροποποιήσεων επί των αντιπροτάσεων άλλων πιστωτών και επιλογής (μέσω ψηφοφορίας) της προτιμότερης εξ αυτών.
Στην περίπτωση έγκρισης πρότασης αναδιάρθρωσης οφειλών υπογράφεται, με επιμέλεια του συντονιστή, σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών μεταξύ του οφειλέτη και των συναινούντων πιστωτών.
Στην αντίθετη περίπτωση κι όταν μετά το πέρας των ψηφοφοριών δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία, ο συντονιστής συντάσσει πρακτικό αποτυχίας της διαδικασίας. Ο συντονιστής δύναται να συντάσσει πρακτικό αποτυχίας της διαδικασίας και νωρίτερα κατά την διαδικασία διαπραγμάτευσης:
 1. Εάν ο οφειλέτης δεν προσκομίσει εντός της πενθήμερης προθεσμίας τα συνοδευτικά έγγραφα που ελλείπουν από την αίτηση
 2. Εφόσον δεν προκύψει απαρτία συμμετεχόντων πιστωτών
 3. Σε περίπτωση που η συνολική οφειλή προς τους πιστωτές υπολείπεται των 20.000€
 4. Εάν ο οφειλέτης αρνηθεί την προσκόμιση στοιχείων που ζήτησε πιστωτής παρά το γεγονός ότι συναίνεσαν σε αυτή το 60% των συμμετεχόντων πιστωτών.
Δυνατότητα υποβολής αιτήσεως για εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών δίνεται από 03/08/2017 (3 μήνες μετά την δημοσίευση του σχετικού νόμου) έως και τις 31/12/2018.
Αποκλείεται η υποβολή δεύτερης αίτησης από τον ίδιο τον οφειλέτη, όσο εκκρεμεί η πρώτη ή μετά τη σύνταξη από τον συντονιστή πρακτικού περαίωσης ή πρακτικού αποτυχίας της διαδικασίας.
– Οι δόσεις που προτείνονται για την αποπληρωμή του συνολικού ποσού όπως αυτό προσδιορίζεται δεν υπερβαίνουν τις 120 μηνιαίες δόσεις και είναι ισόποσες.
-Η μικρότερη δόση είναι 50 ευρώ.
-Η πρώτη δόση καταβάλλεται έως την τελευταία εργάσιμη του επόμενου μήνα από την ημερομηνία υπογραφής της συμφωνίας και οι υπόλοιπες καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα καθενός από τους επόμενους μήνες.
Στο νόμο για τη ρύθμιση προβλέπονται ακόμα:
-Από την ημερομηνία αποστολής της πρόσκλησης συμμετοχής από το συντονιστή στους πιστωτές αναστέλλονται αυτοδικαίως, για χρονικό διάστημα 70 ημερών, τα μέτρα ατομικής και συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης κατά της περιουσίας του οφειλέτη, εκκρεμή ή μη, που αφορούν απαιτήσεις για τις οποίες αιτείται εξωδικαστική ρύθμιση.
-Αναστέλλεται η ποινική δίωξη.
-Αν ο οφειλέτης χάσει τη ρύθμιση, τα μέτρα που έχουν ανασταλεί συνεχίζονται.
-Ο οφειλέτης χάνει τη ρύθμιση  αναδιάρθρωσης και αναβιώνουν όλες οι  απαιτήσεις σε περίπτωση:
–  Μη καταβολής ή μερικής καταβολής δόσεων έως του ποσού που αντιστοιχεί σε τρεις (3) δόσεις
–  Μη υποβολής ΑΠΔ εντός 3 μηνών από την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής τους
–  Μη εξόφλησης ή τακτοποίησης τρεχουσών οφειλών, δηλαδή οφειλών που βεβαιώθηκαν μετά την 31/12/2016, εντός 90 ημερών από την έναρξη ισχύος της σύμβασης (ή από την ημερομηνία δικαστικής επικύρωσής της) ή οφειλών που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μετά τη σύμβαση, εντός 60 ημερών από την λήξη προθεσμίας καταβολής τους
Για οφειλές προς όλους τους πιστωτές που είναι από 20.000 ευρώ ως  50.000 ευρώ εφαρμόζεται η απλοποιημένη διαδικασία ρύθμισης οφειλών .
Μοναδικό κριτήριο θα είναι, ουσιαστικά, το κριτήριο της επιλεξιμότητας για την ένταξη στον νόμο, δηλαδή:
 • To θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων για τις επιχειρήσεις με απλογραφικό λογιστικό σύστημα ή
 • Το θετικό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων ή θετικής καθαρής θέσης για επιχειρήσεις με διπλογραφικό σύστημα.

Πως θα ρυθμιστούν τα χρέη σε εφορία και ταμεία σε 120 δόσεις

Ρύθμιση των χρεών εκτός εξωδικαστικού μηχανισμού έρχεται με υπουργική απόφαση και θα αφορά σε  επιχειρήσεις που έχουν χρέη μόνο σε ταμεία ή εφορία καθώς και όσους δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα, με κυρίαρχο στόχο να εξυγιανθούν επιχειρήσεις και να βοηθηθούν ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι που έχουν προοπτικές ανάκαμψης.
Επίσης, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του eretikos.gr γίνεται προσπάθεια να ισχύσει η ρύθμιση και για επιχειρήσεις που έχουν κλείσει, καθώς και για ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους που δεν είναι ενεργοί, αλλά έχουν οφειλές σε ταμεία και εφορία. Το εμπόδιο είναι και γι΄ αυτό το θέμα, όπως για την απλοποίηση των διαδικασιών, τα τεχνικά κλιμάκια του κουαρτέτου.
Πάντως, η υπουργική απόφαση θα χωρίζει σε τρεις κατηγορίες τις οφειλές προς εφορία και ταμεία και θα προβλέπει ότι:
-Οσοι έχουν κύρια οφειλή έως 3.000 ευρώ, θα μπορούν να τη ρυθμίσουν σε έως 36 δόσεις.
– Για οφειλές 3.000-20.000 ευρώ προβλέπονται έως και 120 δόσεις, με αναλογικό κούρεμα προσαυξήσεων και πρόσθετων τελών.
-Γγια οφειλές από 20.000 ευρώ και πάνω θα προβλέπεται αρχικά αυτόματη διαγραφή του 95% των προσαυξήσεων και των προστίμων προς τις εφορίες και το 85% των προσαυξήσεων προς την κοινωνική ασφάλιση.
Μάλιστα αφού διαγραφούν οι προσαυξήσεις, θα μπορεί να αφαιρείται ακόμα και το 30% της κύριας οφειλής, με κριτήριο τη βιωσιμότητα της επιχείρησης. Ζητούμενο είναι το πώς θα κουρεύεται αντίστοιχα και ο ασφαλιστικός χρόνος. Ο οφειλέτης θα πρέπει να μπορεί να αποδείξει ότι καλύπτει τα λειτουργικά έξοδα της επιχείρησης και θα μπορεί να πληρώνει τις δόσεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια: